voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Gemeenteraadsverslag Aan onze Lezers. UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6420 MAANDAG 2 DECEMBER 1946 yAN ALJ^ Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Wij zetten uiteen, ho>e wij op verzoek van den heer Veltman en met toestemi ming van Militair Gezag zijn gaan uit komen onder de naam Sirene, waarin opgenomen het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, vertelden van de bezoeken van den heer Veltman te Vught en de bevestiging van het on derhoud op ons kantoor in tegenwoor- digheid van den heer Carpay en Mul der, een en ander den lezer reeds be- kend. De Getuige deskundige van de Zui veringscommissie zei het jammer te vinden, dat de heer Veltman niet aan wezig was, want de Commissie hoorde nu wel onze lezing van de zaak, doch h|ij had ook gaarne die van den heer Veltman gehoord. Plotseling zei hij, maar ik zie daar den heer Veltman op de publieke tri-i bune, mogelijk kan deze toch nog als getuige optreden. De President verzocht hierop den heer Veltman in de zaal' te willen verschijnen, waaraan deze1 voldeed en vervolgens den vereischten eed aflegde. Wat hierop volgde, wekte den schijn, dat niet wij, doch de heer Veltman als beklaagde terecht stond. In scherpe bewoordingen becritiseerde de Getui- ge-deskundige het optreden van den heer Veltman in deze zaak. Hoe was k het in 's hemelsnaam mogelijk, dat deze met zijn Sirene bij ons was terecht ge komen, menschen die aan den verkeer den kant hadden gestaan. Het was hem -als illegaal werker toch heel goed be kend, dat wij met het Nieuwsblad van Heusden geregeld dóór zijn versche nen en daarin berichten en artikelen' werden opgenomen, waarin Duitsche propaganda: voorkwam, volgens de ten lastelegging. De heer Veltman wist alleen te ant woorden, dat hij de courant niet las, waarop de heer v. d. Pol zei, dat zulks zeer onwaarschijnlijk was, als leider der distributie bezorgde hij immers per soonlijk de distributiemededeelingen. Op. de vraag van den Getuige-deskun- dige aan den heer Veltmain, of hij den heer v. d. Pol en mij gedurende den be zettingstijd vertrouwde, antwoordde hij bevestigend. Tenslotte kwam de Getuige-deskundi- ge tot zijn eisch, die hierop neerkwam, dat wij schuldig werden bevonden, doch dat.de straf aan den heer v. d. Pol op gelegd van dien aard was, dat deze op het tijdstip van 7 November eindigde If en dat de straf die mij werd opgelegd,! met eenige maanden na: 7 November* zou zijn geëindigd. 1 Hierop verkreeg onze verdediger Mr. Pels Rijken het woord. Deze was door ons in het bezit gesteld van eenige tien tallen verklaringen van diverse perso nen .uit verschillende kringen, waarin getuigenis werd afgelegd over onze houding tijdens de bezettingsjaren. Uit deze verklaringen, waarvan on ze verdediger slechts een klein gedeelte aanhaialde, kwam tot uiting dat de heer v. d. Pol vanaf 1941 als illegaal wer ker was opgetreden en direct na onze bevrijding plaatsvervangend Comman dant werd van de illegaliteit van het District Heusden. Dat op ons kantoor de besprekingen werden gevoerd, be treffende dit illegale werk en de ge- heime instructies daar werden opgebor gen en bewaard. Dat ik het was, die meerdere personen waarschuwde, wan neer voor hen gevaar dreigde, voor; huiszoeking of arrestatie door den Si- cherheidtsdienst en ook persoonlijk zorg de, dat op een paar plaatsen stempels met de vereischte handteekening aanwe zig; waren, waardoor onderduikers wer den geholpen, om hun distributiebe scheiden te verkrijgen. Tal van personen weten thans nog niet dat zij de waar schuwing en hulp aan mijn bemidde ling hadden te danken, anderen wier hulp wij meenden noodig te hebben, zijn dat thans pas te weten gekomen. Onze verdediger, die een schitterend pleidooi hield, drong tenslotte aan op vrijspraak. Hierna werd ons de gelegenheid ge boden nog iets te zeggen. Als eerste verklaarde ik, dat onze verdediger onze zaak zoo uitstekend had verdedigd dat ik er weinig aan be hoefde toe te voegen, al zou ik zijn verklaringen nog met een aantal kunnen aanvullen. Ik voerde daarbij als voor beeld aan, het geval waarbij ik door den commandant van de bezettingstroe pen aan de brug met slaan en stompen en ten slotte met dreigen met een karabijn gedwongen werd tot het ver richten van slavenarbeid. Mijn bezoek aan den Ortscommandant en de Feld- gendarmerie in Tilburg, waar ik mijn beklag deed over deze behandeling.! Welk beklag tot gevolg had, dat het onhebbelijk optreden van de bezetting der brug, tegenover personen, die de brug moesten passeeren, een einde nam. Als tweede voorbeeld, de aanklacht van een N.S.B.-er uit Heusden, dat ik met mijn geheele gezin de ergste En- gelschgezinde uit Heusden was, met verzoek deze aanklacht door te geven aan de N.S.B.-leiding. Vervolgens verkreeg de heer v. d. Pol het woord, die verzocht bij' de bepaling der straf rekening te willen houden met de personen die ons hadden aangeklaagd. De heer Hilwig, die lid was geweest van den Nederlandschen Volksdienst en de heer N. A. H. Mul der die voor het verkrijgen van de ma chines voor zijn confectiebedrijf, de hulp heeft ingeroepen van den N.S.B.-er Jiuurnink uit Vinkeveen, die daarvoor zelfs een bespreking met den N.S.B.- burgemeester Thomaes heeft gevoerd. Hierna werd de zitting geschorst en ging de Commissie in raadkamer. Na heropening luidde de uitspraak dat wij volkomen vrij uitgingen van het ons ten laste gelegde en wij dujs vrij waren om weer onmiddellijk met ons blad onder eigen naam uit te ko men. Hiermede meenen wij onze lezers volkomen met de situatie op de hoog te te hebben gesteld en doen wij er verder het zwijgen toe. Vergadering van den raad der gemeen te WOUDRICHEM op Vrijdag 15 Nov. 1946. Burgemeester-Secretaris de EdelAchtb. heer C. v. Rijswijk. Aanwezig alle leden. Na opening door den Voorz. leest de^ ze een circulaire van Ged. St., betref fende het optreden der nieuwe gemeen teraden. Hij deelt mede, dat in bijna alle gemeenten als gevolg van een schrij ven van den Minister van Binnenl. Za ken geen aandacht is geschonken aan de in de gemeentewet voorkomende be roepstermijnen tegen beslissingen terza ke van de toelating van nieuwe raads leden. De toelating der nieuwe raadsleden heeft in deze gemeente plaats gehad op 12 Aug. j.1terwijl de nieuwe raad heeft vergaderd voor het eerst op 20 Aug. d.a.v. Hierdoor is rekening ge houden met het bepaalde in art. 33 der gemeentewet terzake van den beroeps termijn, doch niet met het bepaalde in art. 35 dier wet, op grond waarvan Ged. Staten in beroep kunnen gaan. Hoewel er twijfel bestaat of een nieu we beëediging en nieuwe verkiezing van wethouders thans noodzakelijk is, acht de voorzitter het beter, dit toch te doen, waarna door de heeren Kuijpers, v. d. Wiel, Crielaard, v. Straten, Spoor, Holster en Hartman de bij de wet ver eischte eeden worden afgelegd. Verkiezing Wethouders: In de vacature Kuijpers worden uitge bracht op den heer Crielaard 4 en op den heer Kuijpers 3 stemmen, zoodat verkozen wordt verklaard de heer Crie laard. Na de stemming voor de vaca ture Viveen blijken te zijn uitgebracht op den heer Spoor 3 en op den heer Hartman 4 stemmen, zoodat de heer Hartman wordt benoemd verklaard. Beiden verklaren hunne benoeming aan te nemen. Hierna worden de notulen der vo rige vergadering gelezen en onveran derd vastgesteld. De volgende stukken worden voor kennisgeving aangenomen: Ontvangstbericht Ged. St., van de veordening bestrijding wandgedierte; dat goedkeuring is verleend aan de veror dening tot heffing van opcenten op de hoofdsom der Personeel e Belasting de rekening van de Chr. Bewaarschool over het jaar 1945; schrijven van den Comm. der Koningin betreffende diens ambtsaanvaardingrapport van het Ve rificatiebureau van de Ver. v. Ned. Gem. betreffende de plaats gehad hebbende opnamen van kas en boeken. Besloten wordt te voldoen aan de door Ged. St. gemaakte opmerkingen terzake van de ter goedkeuring inge zonden begrooting der gemeente voor het dienstjaar 1946. Een verzoek van het Bestuur der Chr. Lagere Landbouwschool te Andel om een subsidie van f 5,per leerling, wordt aangehouden tot de behandeling van de begrooting voor het dienstjaar 1947, alsmede een verzoek van den Kon. faed. Toeristenbond A.N.W.B. om sub sidie. Schrijven van Ged. Staten betreffen de een met verschillende andere ge meenten op te richten schoolartsendienst. B. en W. stellen voor te besluiten een gemeenschappelijke regeling terza ke van een op te richten schoolartsen- dienst aan te gaan. Dhr. Kuijpers zegt, dat het hem ge noegen doet dat thans dit voorstel van. Ged. Staten komt. Destijds is er ook een poging gedaan om tot een school artsendienst te geraken. De toenmali ge voorzitter van de rechtsche fractie in den Raad had daartegen ecjh$eip groote bezwaren waardoor het plan werd gekelderd. Thans blijkt hem dat het rechtsche college van B. jen W. voor instelling van deze/z dienst is, hetgeen hem buitengewoon veel genoegen doet. Het is zeer noodig dat iets dergelijks komt. Hij vindt het jammer dat Alm- kerk weer dé centrale gemeente is. Deze gemeente trekt straks alles naar zich toe. Dhr. Spoor betwijfelt, of A lm kerk ge ografisch wel de centrum gemeente is. De Voorzitter merkt op, dat dit niet zoo is, eigenlijk zou dit Dussen zijn, gezien de gemeenten welke tot het z.g. district Almkerk komen te behooren. Met algemeen/e stemmen wordt beslo ten tot toetreding tot de gemeenschap pelijke regeling voor h»et instellen van een schoolartsendienst. Aan den heer Groeneveld, onderwij zer aan O. L. school wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Verzoek van den heer M. Smits,, om ontheffing van een gedeelte van de door hern over het jaar 1945 verschul digde pachtsom van het veerhoofd, tot een bedrag van f 150, alsmede van een bedrag van f3 0 wegens huur van de gemeenteloods, die als gevolg van de oorlogshandelingen werd vernield. Op voorstel van B. en W. wordt besloten voor het eerste halfjaar 1945 ontheffing te verkenen van de door hem verschuldigde pachtsom tot een bedrag .van f150 en tevens ontheffing huur gemeenteloods. Naar aanleiding van een ingekomen, schrijven van den veerdienst Janihudi betreffende door dezen dienst betaal de en nog niet betaalde kosten van» abonnement voor het gebruik der aan legplaats, merkt dhr. Kuijpers op, dat hij het alleszins billijk acht, dat ook aan den veerdienst Janihudi eenige ont heffing wordt verleend. Op voorstel van B. en W. wordt be sloten over de maand Juni 1945 ont heffing te verkenen. Hierna brengt de Voorzitter verschil lende stukken ter tafel betreffende de kwestie van een voetbalveld in deze gemeente en doet voorlezing van een paar te dier zake ingekomen brieven t.w. van J. C. Born te Rijswijk, houden de mededeeling dat hij niet voornemens is zijn afspraak met het bestuur der voetbalvereen. te wijzigenvan J. Kant alhier, waarin deze bericht dat hij niet bereid is de bij hem in gebruik zijnde weide aan de voetbalvereeniging voor sportterrein ter beschikking te stellen en een brief van J. Spoor Rzn., waarin deze mededeelt, dat na onderzoek ge bleken is, dat de bij hem in gebruik zijnde wei ongeschikt is voor voetbal terrein, terwijl de kosten voor het in orde maken veel te hoog zullen zijn. De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat hij in Utrecht een bespreking ge had heeft met Ir. de Bruijn over het uitbreidingsplan, waarbij hem bleek, dat deze bij het opzetten van het plan geen rekening had gehouden met een sportterrein, doch dat dit thans daar in zou worden opgenomen. Intusschen heeft de v.v. in Vuren de beschikking gekregen over een ter rein, zoodat men zich in de toekomst nogmaals zou kunnen beraden over de kwestie van een sportterrein. Dhr. Kuijpers vestigt er de aandacht op, dat de mogelijkheid van vordering van een sportterrein bestaat, en dat dit niet behoeft te wachten op het ge reed zijn van het uitbreidingsplan. De procedure van onteigening van een ter rein duurt lang, zoodat, indien er mede gewacht wordt, Stormvogels volgend sei zoen nog geen sportterrein zullen heb ben. De Voorzitter merkt op, dat Ir. de Bruin zich in verband met het te pro jecteeren sportterrein in verbinding heeft gesteld met dhr. v. Loenen uit Almkerk. Dhr. Kuijpers zegt dat er heel wat aan vast zit eer een uitbreidingsplan is goedgekeurd, hetgeen door den Voor zitter wordt bevestigd. Dhr. Holster merkt op, dat hij er aan zal medewerken dat een sport terrein op het uitbreidingsplan wordt geplaatst, hij is echter tegen vordering van een dergelijk terrein om te voet ballen op Zondag. Dit kan evengoed op Zaterdag geschieden, want Zaterdagmid dag wordt er door niemand meer ge werkt in loondienst, ook in het land-r bouwbedrijf niet. De Voorzitter merkt op, dat Kool', de Voorzitter der v.v. heeft gezegd, dat

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1