voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Indonesië. Gemeenteraads versl ag Plaatselijk Nieuws UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6421 DONDERDAG 5 DECEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. De Commissie-Generaai heeft in een tweetal vergaderingen van den raad van ministers de ontwerp overeenkomst nader toegelicht, me de aan de hand van bindende notu len en van de overigens gehouden besprekingen en de reeds door den landvoogd en den heer v. Poll ge hou d en ra cl i o- r e de v oer inge n Hierdoor is liet inzicht in de juiste be tee ken is en de draagwijdte van deze ontwerp basisovereen komst in belangrijke mate verhel derd. Het kabinet zal thans zoo spoe dig mogelijk, uiteraard in verder overleg met de Commissie-Gene raal zijn standpunt bepalen, waar na een verktlaring in de Staten- Generaal zal worden afgelegd. Er waait lieel wat stof op over deze kwestie. Stemmen gaan op die waarschuwen tegen goedkeu ring door de Staten-Generaal van de overeenkomst van Cheribon, stemmen van vooraanstaande Ne derlanders. Daar naast laten zich evenwel ook stemmen van voor aanstaande Nederlanders hooren, die aandringen op aanneming. Voor iemand die niet goed is ingewijd wordt het moeilijk, om een juist oordeel *te vellen. Er valt ook een toenemend aan tal incidenten te betreuren voor namelijk aan het Soerabajafront en op Celebes, die veroorzaakt wor den door ongeregelde Indonesische benden. De Iegervoorlichtingsdienst deelt mede, dat er volgens officieren van gezondheid en burgerartsen van de gesneuvelde Ned. militairen in ge vechten bij Medan 70 gedood zijn door dum-dum-kogels. Een gevan gen genomen Pemoeda. had een tasch met 50 dum-dumpatronen bij zich. i Te Padang werd het Neder- landsche troepenschip „Plancius" beschoten. Het vuur werd door het schip beantwoord met zware mitrailleurs. Twee man sneuvel den. Op 1 December hebben Neder- landsche militairen de kampongs omsingeld en 99 terroristen gevan gen genomen. Bij de fouilleering en het verhoor was de republikeinsche burgemeester aanwezig. Bi] Soerabaje hebben 70 T. R. 1.- soldaten de bevolking gedwongen de kampong Sidegaling te ontrui men en terroristen hebben in Tjandoeng de kamponbevolking be schoten. Vergadering van den raad der gej meente WERKENDAM op Donder dag 21 November. Voorz.Ed.Achtb. Heer J. de Bruin. Secr.: de WelEd. He-er Timmermans. Aan we, ig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van het ambtsgebed. Over de notulen vraagt het lid T. van Oord wat er mede bedoeld wordt een verkeerde financiëering van de uit gaven van den vroeger bestraatte Vis- schersdijk. De Voorzitter zegt, dat voor een bepaald werk de tijdsduur van de schuld nooit langer mag zijn dan het uithou dingsvermogen van dat werk. Hierna worden de notulen der vorige vergade ring vastgesteld. De Voorzitter zegt alvorens de agen da af te werken eerst nog een woord te willen spreken naar aanleiding van de zuivering van Wethouder W. G. de Waard. Naar thans is gebleken heeft de Wet bepaald dat diegenen, die op. 10 Mei 1940 wethouder waren, voor zuivering in aanmerking kwamen. Het spijt spr. dat zoowel hier als in den Bosch geen voldoende aandacht is ge schonken aan deze bepaling. Daar de heer de Waard eerst na 10 Mei 1940 wethouder is geworden viel hij volgens de wet niet onder deze bepaling en had ook ten opzichte van hem, deze geschiedenis met zijn gevolgen achter wege kunnen blijven. Ingek. stukken en mededeelingen. Schrijven over den gestaakten archi tect P. J. v. Berchem, inhoudende ont slag. In comité zal hierover nader wor den onderhandeld. Dat voor 1947 inplaats van 14, 1111 20 woningen zijn toegezegd. De bedoe ling is dat er 10 door particulieren en 10 door de gemeente zullen worden ge bouwd. Reclame schoolgeld van den heer v. Pelt, Visschersdijk, wordt aangehou den. tot een volgende vergadering. Aan de C.B.T.B. wordt een subsidie van f60 verleend voor den cursus 1946- 1947 voor huur enz. Verzoek van de Muziekvereen. „Ire ne" alhier om subsidie voor het aan schaffen van instrumenten enz. wordt aangehouden. Het voorstel van B. en W. tot; het heffen van 150 opcenten op de perso- neele belasting wordt z.h.s. aangeno men. Vaststelling van pensioengrondslagen van enkele ambtenaren. Vastgesteld wordt voor inej. Kieboom op f 1252, Secretaris op f 2745,Ontvangen op f 1 387,—. Wegens noodlijdende gemeente, wordt van hooger hand bepaald dat de hon denbelasting met ingang van 1 Jan. 1947, zal bedragen voor losloopende honden f 10,waakhonden f 5,en landbo.honden f 3,50. B. en W. stellen voor een commissie van bijstand in te stellen voor het be heer van het Veerbedrijf. Kornet. Als ik den gang van zaken bij het Veerbedrijf bezie, kan men wel wat overhouden, doch de reparatie van de motor zal niet meevallen. De motor van de nieuwe boot is nu kort aan een half jaar aan de fabriek, wat komt er van die motor terecht, elke maand kost f 1000,en dan behoeft er nog niet gerepareerd te worden. De Voorzitter zegt, dat de enkele maanden van opberging toch wel geen f 1000,per maand zal kosten. Op het oogenblik zijn ze er aan bezig. Kornet ziet het duister in, daar nie mand opzicht heeft over de reparatie. De Voorzitter vraagt of Kornet be paalde aanmerkingen heeft. De Waard. Kornet is pessimistisch gestemd. Stel voor, dat er iemand bij de reparatie moet zijn. Ippel. Juist daarom Kornet, wil B. en W. een commissie tot bijstand in het leven roepen. Tot leden van de commissie werden gekozen D. A. Brienen, G. Kornet en C. v. d. Wiel, met als secretaris de heer v. Reenen. Allen nemen hun be noeming aan. Verder wordt besloten een 3 pCt. obligatie Nederland te koopen voor een uitgeloot aandeel van f 1000 ten bate der gemeente Het plaatsen van 2 Bruynzeelwonin- gen, welke zijn aangeboden door „Her stel Brabant". Zelf moet men zorgen voor fundeering, e'.ectr. licht e/z water leiding, terwijl de kosten hiervan plus de grond niet meer mogen bedragen dan f 1800,Voor deze woningen zijn aangewezen de gezinnen A. Dekker en B. Konings en ze zullen geplaatst worden terzijde van de Uitbreiding. De Voorzitter zegt dat er geen ge vaar bestaat van korting op de toe gezegde 20 urgentiewoningen, ze zijn ons toegewezen van Wederopbouw, die ook de huur bepaald. (Slot in t'volgend nummer). HEUSDEN. A.s. Zaterdagavond om 8 uur wordt in hotel „Central", onder auspi ciën van de R.K. Arbeidersbeweging door den Z.Eerw. Pater los. Kuipers, aalmoezenier van liet Kon. Ned. Oost- Indische leger tijdens den oorlog, een causerie gehouden met als onderwerpen: „De Oorlog in Indië" en „Mij'n er varingen als geïnterneerde". Wij1 verwachten dat het een interes sante avond zal worden, daar de Z. Eerw. Pater de oorlogshandelingen van nabij heeft meegemaakt en zelf eeuige jaren in de interneeringskampen als gevangene heeft doorgebracht. Voor verdere bijzonderheden, zie ad vertentie in dit blad. Dinsdagavond had in de Chr.- Bewaarschool een oprichtings vergadering plaats van cle leden van de afdeeling Heusden van den Ned. Chr. Grat. Bond. Als spreker trad op de heer J. Holman uit Amsterdam, voorzitter van de N.C.G.B. Tot bestuursleden werden geko zen de heeren S. J. Deurloo, voorz.; K. Versluis, secretaris en Jac. Gla- vermans, penningmeester. Alhier werd in 1906 de IJs- vereeniging „Heusden" opgericht, op initiatief van Dr. A. L. Erke- lens. Ter bespreking van haar 40- jarig bestaan zal in hotel „Concor dia", een buitengewone jaarverga dering worden gehouden op Vrij dag" l3 Dec. a.s. Alle leden en ook niet-leden worden uitgenoodigd hierbij tegenwoordig te zijn. (Zie advertentie volgende week in dit blad). Abusief vermeldden wij in ons vorig nummer dat nog 200 M2. glas uit Doorn zou komen, dat glas komt n.l. uit Blaricum. Gistermiddag omstreeks half 2 is het laatste gedeelte der uit drie overspanningen bestaande brug op de plaats der voormalige draai brug, door twee groote bokken op zijn plaats gelegd. Hiermede is de verbinding Noordbrabant-Gelder- ïand weer tot stand gekomen, ten minste zoodra de opritten gereed zijn. De op Dinsdag j.i. gehouden clubavond der v.v. Heusden is, zoo als verwacht, bijzonder geslaagd. Het ging er geanimeerd toe. Ieder vond wat te doen, er werd gebil jart, gesjoeld, en dan vonden de sportbladen een gretig doel. De stoming was, zooals 't een vereeni- ging zich wenschen kan. In één woord het was recht gezellig in de Gouden Leeuw, al moet er di rect aan worden toegevoegd, dat de leden, van wie men verwachten mocht, dat zij een voorbeeld zou den moeten geven, uitblonken door afwezigheid n.l. de leden van het eerste en tweede elftaL. Doch wij verwachten ook U een volgende maal. De goede clubgeest vraagt dit van U, of meent ge, dat 't zon der U toch wel gaat. Toont dat ook gij tot de vereeniging behoort. In hotel „Central" vond Maan dag de ontmoeting plaats tusschen V.D. en d»e Bossche Damclub. De Heusden- sche club nam aanvankelijk een goede voorsprong door overwinningen van Klerks en Schaap. Den Bosch wist ecïi- ter in te loopen en tenslotte werd het een gelijk spel, waarmede beide par tijen tevreden kunnen zijn. De gede tailleerde uitslag luidt: V.D. Bossche Damcl. A. de GraagG. Burgerhof 11 B. KlerksJ. Craane 20 A. NieuwkoopP. Peperkamp 02 C. SchaapW. Aarts 20 C. de JoodeW. de Bie 11 A. de RooiJ. Peperkamp 11 C. ÊaxJ. Hanegraaf 02 J. KlarenA. v. Borkel 11 J. DeurlooA. Aschert 11 H. KramerC. Brancart 11 Uitslagen van de laatste partijen voor de landelijke compe titie gespeeld door de Biljartvereen. K.O.T. in café Nooten alhier. A. LarosP. Verbeek 22 A. NootenP. Kivit 2o J. KlarenJoh. Reas 2o H. v. BeersA. Timmermans o2 C. Timmermansv. Hoften o2 A. GijselhartC. Sagt o2 Het ie drietal had rust. De eindstand van de eerste ron de is: ie drietal 40 matchpunten. 2e drietal 16, 3e drietal 15, 4e drietal 25 en 5e drietal 24 match- punten. Het ie drietal komt nu te gen het 4e drietal en spoelen 8 par tijen. De winnaar daarvan komt in de provinciale kamp. AALBURG. Onze dorpsgenoot A. Nieuw koop alhier slaagde te Utrecht voor controleur Zuivelfabriek. AALST. Ds. A. P. v. d. Kooy, Ned. Herv. predikant alhier, ontving we derom een beroep, thans naar Nij- kerk (Vefuwe). De Chr. Meisjes vereen. „Ly- dia" hoopt op Dinsdag 10 Dec. a.s. 's avonds om 7 uur haar jaar vergadering te houden in de Ned. Herv. Kerk. AALST. De Chr. J. V. „Samuël" hield vorige week Woensdagavond, haar 14de jaarvergadering in de Ned. Herv. Kerk, onder leiding van haar voorzitter P. de Heer. Dit samenzijn werd begon nen met zingen van Ps. 133: 1 en 3 en gebed. De voorz. sprak een ope- nings-welkomstwoord. Zoowel het jaar verslag van den secretaris als van den pen ningmeester vonden goedkeuring. De bijbelinleiding werd verzorgd door het lid Luc. v. Ballegooijen, naar aanleiding van Matth. 19:112, waar over bespreking volgde. Afgevaardig den van zustervereenigingen uit Veen, Andel, Nieuwaal, Gameren, Nederhe- mert, Well en van den kring van J. V. Wijk en Aalburg, brachten namens hun vereenigingen felicitaties over. Ook de K.M.V. en M.V. en de Mannenvereeni- ging uit eigen dorp waren vertegen woordigd. Tijdens het zingen van Ps. 118:7 werd gecollecteerd voor de jarige ver eeniging. Het verdere van dezen avond werd gevuld door het ten beste geven van diverse stukjes proza, gedichten, va- derlandsche geschiedenis, terwijl nog

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1