voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Boxnmelerwaard Binnenland Buitenland UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6422 MAANDAG 9 DECEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: F1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Dinsdag regeeringsverklaring omtrent Indonesië. Donderdagmiddag half zes heeft de ministerraad zijn besprekingen met de Commissie-Generaal geschorst. Vrijdag- morgen zijn zij voortgezet. De regeering hoopt morgen in de Tweede Kamer een verklaring betref fende de overeenkomst van Linggadjati af te leggen. „Masjoemi" verwerpt Cheribon. De Islamitische partij „Masjoemi" heeft een resolutie aangenomen, waar in de ontwerpovereenkomst van Che ribon wordt verworpen. Van Mook zal geen ontslag nemen. Luuitenant-Gouverneur-Generaal van Mook vertelde aan Associater Press „Mijn plannen staan voor de toe-, komst nog niet vast, maar ik zal zeer zeker dit werk niet laten rusten, voor dit land een begin gemaakt heeft met, zijn wederopbouw. Ik heb niet om mijn ontslag gevraagd en er is mij geen professoraat aangeboden aan de Ame-. rikaansche universiteit", zei van Mook, recente geruchten ontkennend uit Den Haag, dat verwacht werd, dat hij ont slag zou nemen, zoodra de ontwerp overeenkomst geratificeerd zou zijn. Van Mook is van plan zijn memoires te schrijven, zoo g'auw de gelegenheid zich er toe voordoet. Scheepvaart bij Hedel morgen gestremd. In verband met het op de pijlers plaatsen van hoofdliggergedeelten van de spoorbrug over de rivier de Maas nabij Hedel, zal de scheepvaart door deze brug op morgen v 10 December vrijwel den geheelen dag gestremd zijn. De scheepvaart zal ter plaatse wor den geregeld. Ernstige ontploffing op St. Nicolaasavond in Den Haag. Omstreeks kwart voor zes op Sint-i Nicolaasavond is door een onbekende een pakje bezorgd bij de familie F. G_ J. Boer op de Prinsengracht 266. Een van de bewoners heeft dit pak-, je mee naar boven genomen. In de bovenvoorkamer is het, terwijl alle in het huis aanwezige personen zich in de buurt bevonden, ontploft. De heer F. G. J. Boer, is tengevolge van deze ontploffing overleden, zijn vrouw werd zwaar gewond. De schoondochter slaagde erin met haar baby het huis aan den achterkant te verlaten, door op een platje be sprin-- gen. Tengevolge van den sprong is zij gewond. De acchttien jarige dochter sprong aan den voorkant uit de woning. Het dienstmeisje van de familie, dat zich op de 2e etage bevond, heeft langs den normalen weg het huis verlaten, ook zij was gewond. Omtrent de oorzaak van deze laffe daad, doen allerlei geruchten de ronde. Meer tabak in 1947 Wanneer het plan tot verhooging! van het tabaksrantsoen, hetwelk thans door de Kabinetsraad is goedgekeurd, niet door onvoorziene omstandigheden wordt beïnvloed (men de'nke hierbij aan de stakingen in Amerika en de niet gemakkelijke situatie op de tabaks- markt) dan zal in 1947 de hoeveel heid rookartikelen geleidelijk aan aan zienlijk worden verhoogd. De sigaretten- en kerftabak-industrie zal haar productie geleidelijk aan ver- hoogen, zoodat in Nov. ruim het 3-woud van de huidige productie zal worden gefabriceerd. Voor de sigarenindustrie zou de pro- ductievermeerdering in December '47 ongeveer met 40 pCt. zijn gestegen. Vermoedelijk wordt met de verrui-t ming van het rookrantsoen reeds in in den loop van Jan. een begin gemaakt. Door het aanwijzen van extra-rantsoe nen zal men geleidelijk aan komen tot een vaste rantsoen verhooging. De Tuchtrechtspraak voor de Voedselvoor ziening over October 1946. De ambtenaren voor de Tuchtrecht spraak voor de Voedselvoorziening ont vingen in October 6.915 processen-ver baal, opgemaakt wegens overtredingen op het gebied van de Voedselvoorzie ning. Zij wezen 3.053 einduitspraken, waarbij voor f 306.219.50 aan boeten werd opgelegd. In deze maand moest in 27 zaken een waarborgsom gestort wor den, in totaal tot een bedrag van f 10.540.In zes zaken werd een vergunning ingetrokken en 14 be drijven werden gesloten. In totaal betaalden 2.434 overtre ders, ter voorkoming van tuchtrechte lijke vervolging, tezamen f 114,437,50 aan schikkingsgeld. Het Centraal College voor de Tucht rechtspraak voor de Voedsel voorzie--' ning wees in 116 zaken vonnis in hoo- ger beroep, waarbij f 39,305,aan boeten werd opgelegd. In 18 zaken moest een waarborgsom worden ge stort, in totaal bedragend f 5.625. De import van oliën en vetten. Volgens ontvangen berichten van den Internationalen Noodvoedselraad (Inter national Emergency Food Council) te Washington bedraagt het wereld-ex port- surplus aan vetten, oliën en oliehouden de producten gedurende 1946 belang rijk minder dan de wereld-import-be hoeften. De bij de I.E.F.C. ingediende importaanvragen voor 1946 beloopen totaal 4,6 millioen long tons in olie. De ter dekking van deze behoeften beschikbare voorraden worden geschat op ongeveer 2,5 millioen long tons. Deze voorraden zijn dus niet toereikend. Daar de vooruitzichten voor 1947 slechts weinig beter zijn men rekent op een hoogere opbrengst van 1015 pCt. zal het nijpende tekort aan vet ten en oliën voorloopig niet kunnen worden opgeheven, hetgeen ook voor ons land, dat zijn eigen vetbehoefte bij lange na niet uit eigen voorziening kan dekken, consequenties met zich brengt. „Soldatenmoeder" gearresteerd. Door de P.R.A. te 's-Gravenhage is gearresteerd mevrouw M. A. Hiddink- de Haan, meer bekend onder den naam „soldatenmoeder". Zij wordt er van verdacht tijdens de bezetting een land genoot te hebben aangegeven bij de po litie. Deze zaak is eerst nu aan de orde gekomen, omdat er bij de P.R.A. tot dusverre geen klachten tegen haar wa ren binnengekomen. Eerst na de pu blicatie, dat zij in haar functie als „soldatenmoeder" naar Indië zou ver trekken, is er eenig gerucht ontstaan. Op verzoek van andere instanties is deze zaak thans in samenwerking met de Haagsche politie onderzocht. Daarna heeft de arrestatie plaats gevonden. Onderwijzerssalarissen worden verhoogd. Naar men verneemt zijn in onderwijs kringen de nieuwe salarissen voor het Gewoon Lager Onderwijs en het Uit gebreid Lager Onderwijs bekend ge worden. De belanghebbenden schijnen de nieuwe regeling niet over de ge- heele linie met gejuich te begroeten, want het verwachte en verlangde „Rechtsherstel 1920" is niet geheel! verwezenlijkt. v Het salaris van een onderwijzer met hoofdakte bij het Gewoon Lager Onder wijs wordt met ingang van 1 Juli 1946: aanvang f 2594, maximum f 4243. Met ingang van 1 Oct. 1946 wordt op dit salaris 10 pCt. verhooging ge geven en wordt dus het aanvangssala ris f 2853, het maximum f 4668. In vde salaris-commissie der onder wijzers ging het enkel over „Rechts herstel". Volgens de in 1920 gepro jecteerde regeling, welke nimmer werd doorgevoerd, was het minimum f 2200, het maximum f 4500. Trekt men. van de thans bekend geworden salarissen de extra voorzieningen af, dan krijgt men een minimum van f 2200 en een maxi mum van f 3900, zoodat het eindsalaris van thans nog altijd f600 beneden het in 1920 geprojecteerde maximum blijft. Bomaanslag te Utrecht. 'Vrijdagavond kwart voor acht ont plofte op het Hoofdpostkantoor te Utrecht met een geweldigen slag een bom. Militairen bezetten het postkan toor en de politie stelde een onderzoek in. Men tast tot heden in het duister omtrent de beweegredenen van deze daad. Aan de voorzijde op de Neudiei werden, tal van ruiten verbrijzeld. Persoonlijke ongelukken kwamen ge lukkig niet voor. Kindje bij brand omgekomen. Woensdagmiddag is brand uitgebro ken op een zolderverdieping aan de Nieuwe Crooswiijkscheweg 63a te Rot terdam, bewoond door het echtpaar Erkens. De brand is vermoedëlijk ontstaan, doordat gloeiende kolen uit de kachel' vielen. Een kindje van ongeveer acht weken oud is hierbij om het leven ge komen. Lewis veroordeeld tot 10.000 Doller boete. De vakvereeniging van^ John Lewis (De Vereenigde Mijnwerkers van Anie- ka) is wegens haar staking, veroor-i deelt tot een boette van 3y2 millioen dollar. Lewis (de leider) werd veroor deeld tot een boete van 3l/2 millioen' De vakvereeniging heeft beroep aan- geteekend. Nadat de raadsman van de regeering gepleit had voor het opleggen van boete in plaats van gevangenisstraf, zei- de Lewis tot den president van het hof^ dat hij zich van het opleggen van een boete niet moest latten weerhouden door de gedachte aan de financiëjele om standigheden, waarin hij zich persoon lijk bevond. In antwoord op een opmerking van den president, dat hij eien tweede ble- leediging van 't hof moest vermijden* antwoordde Lewis, dat hij „aan dit hof niet om erbarming wilde vragen." Bij het uitspreken van het vonnis, verklaarde de president: „Dit is geen geval van een gewone inbreuk op het recht. Het is een sllecht en monster achtig iets. Het beteekent honger, kou de en nooddruft." De president ver volgde, dat „indien Lewis overeenkomst dg zijn misdaad zou moeten worden; gestraft, hij in de gevangenis, zou moe ten boeten De boete, die werd opgelegd, kwam overeen met het bedrag, dat door den raadsman van de regeering was: ge vraagd. Uit betrouwbare kringen wordt ge- gemeld, dat, indien Lewis nijet zou toe geven, president Truman teen radio rede tot het Amerikaansche volk zou houden, om te trachten de crisis door den invloed van de publieke opinie te beëindigen. Het officiëele vaktijdschrift „Iron Age" meldde dat Lewis in fieite met de mijneigenaars overeenstemming heeft bereikt over alle punten van een nieuwt contract, behalve over den duur en' van. i De eerste teekenen van oen landelij ke actie van arbeidskrachten tegen de regeerïng vertoonen zich in Oakland} (Californië), waar de „Amerikaansche federatie van vakverenigingen" waar-» bij Lewis „Vereenigde Mijnwerkers van Amerika" zijn aangesloten, verlarpmend heeft gewerkt op dteze stad van l1/2 millioen inwoners. Ten aanzien van de restricties in het s poo r we g ve r v oer hfebben Ameri kaansche functionarissen verklaard, dat alles in 't werk wordt gesteld h'et zen den van graan naar het buitenland te doen voortgaan, maar het werd betwij feld of de 800 spoorwagons, die dage lijks voor dit graanvervoer noodig zijn, hiervoor beschikbaar kunnen blijven. Stalin ernstig ziek. Twee dagbladen vart Istanboel ver halen, dat Stalin ernstig ziek is. De politieke correspondent van Ta- nin schreef, dat Stalin zoo ziek was1, dat alle hooge Sovjet ambtenaren en zijn intieme vrienden op het oogenblik om zijn ziekbed verzameld warén, en dat zijn toestand voortdurend ernsti ger wordt. Het blad Tasvir meldt, dat volgens uitlatingen van politeke kringen in Soi fia berichten uit Moskou aanduidden, dat de ziekte van Stalin „den ongun stige wending neemt, ondanks alle po gingen der doktoren." Griekenland vraagt optreden van Veiligheids raad. Griekenland heeft den veiligheids-» raad der V.N. officiëel verzocht het vraagstuk van de schending der Griek- sche grenzen door gewapende benden in behandeling te willen nemen, en het heeft Bulgarije, Joegoslavië en Albanië ervan beschuldigd de grensschenders te helpen. Belgische eischen t.a.v. Duitschland. Volgens een communiqué van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft België aan de Ministers der Groo- te Vier een memorandum doen overhan digen betreffende de eerste eischen van België ten opzichte van Duitschland. De eischen betreffen ee/2 grenscorrec-. tie in het gebied van den spoorweg} St. Vith-Eupen en een vergoeding ge lijk aan de voordeelen die andere ge allieerde staten zouden kunnen trekken uit een definitef of tijdelijk genot van het Duitsche economische bezit. Ten slotte worden waarborgen gevraagd te- glen eiken maatregel die in Duitschland zou kunnen worden getroffen op 't ge bied van openbare werken, van tarief en tolpolitiek of op onverschillig welk ander gebied, die het transitoverkeer zou treffen, dan wel ten doel zou hebben het verkeer van zijn natuurlijke wegen naar de Belgische havens af te leiden. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat België met deze voorstellen een prinri- piëelen eisch stelt, die later nauwkeu rig zal worden omschreven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1