voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bomxnelerwaard Ontwerp-overeenkomst omtrent de Indische kwestie in de Tweede Kamer. gratis! i Binnenland Plaatselijk Nieuws UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6423 DONDERDAG 12 DECEMBER 1946 buitenland KATHOLIEK THUISFRONT. Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per iegel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. De minister van Overzeesche gebie den Mr. Jonkman legde Dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de volgende ver klaring af. Indien de regeering thans verklaart dat het naar voornemen is, de Commis sie-Generaal te machtigen deze overeen komst te onderteekenen, moet deze ver klaring uiteraard zoo worden verstaan dat die onderteekening de Nederlandi- sche regeering tot niets meer of anders verbindt, dan wat volgens de door de Commissie-Generaal opgestelde toe lichting is overeengekomen met onver korte inachtneming van wat de regee ring in deze vergadering verklaren zal. De overeenkomst moet worden gezie/z in het licht van de bij de wet en in haar instructie aan de Commissie-Generaal verstrekte opdracht: het bevorderen van de voorbereiding van een nieuwe rechts orde voor Nederlandsch-Indië. Aanvaarding van hetgeen door de Commissie-Generaal in .dien zin is over eengekomen, komt de regeerïng wen- scheliijk en noodzakelijk voor, omdat het vooral psychologisch en staat kundig geboden is zoodanige afspraak te maken, wil men daadwerkelijk de basis voor een vernieuwde duurzame F samenwerking van de Nederlandsche en Indonesische volkeren leggen. Psy chologisch immers moeten wij daartoe eerst van vijanden weer vrienden wor den. Staatkundig moeten wij uitdrukkelijk de koloniale verhouding verwerpen en het vrijwillig volledig deelgenoot schap in plaats daarvan doen treden. De ontworpen overeenkomst voldoet aan dien eisch, en aan de beginselen van de 7 Deoember-rede moet een begin van uitvoering worden gegeven, de ont worpen overeenkomst doet daartoe een eersten stap. 1 Welsprekender dan welke eenzijdige verklaring ook, zal deze overeenkomst in het licht stellen, dat Nederland de eeuwenoude koloniale verhouding, waar- vain in het begin van den tweeden we reldoorlog nog slechts ëenige over blijfselen aanwezig waren, radicaal en voor goed verworpen heeft en dat het bereid is op voet van gelijkheid duurzaam met Indonesië samen ver der te gaan. Mijnwerkersstaking in Amerika geëindigd. Maandag zijn in de Amerixaansche kolenmijnen de werkzaamheden hervat. De hoeveelheid steenkool, die in de havens van export beschikbaar iigt, wordt door het Amerikaansche bureau voor vaste brandstoffen op 250.000 ton geschat. Men verwacht, dat de normale verschepingen binnen een week weer zullen worden hervat. Gedurende de mijnwerkersstaking die 17 dagen heeft geduurd, hebben de V. S. 10.000 automobiele/z minder geprodu ceerd dan normaal. Deskundigen geven overige verliescijfers als volgt: Steenkool: 25 mill. ton. Staal: 750.000 ton." Loonen van mijnwerkers: 60 mill, dollar. Hotelbrand in Sakatan. Bij een hotelbrand te Sakatan (Ca nada) kwamen elf personen om het leven, terwijl 18 menschen gewond wer den. Mijnramp in Engeland. In een kolenmijn nabij Londen heeft zich een ontploffing voorgedaan, ten gevolge waarvan 16 arbeiders van de buitenwereld werden afgesloten. Drie hunner zijn ongeveer een uur na de exploitatie door een reddingsploeg ge vonden en bevrijd. Zij waren gewond. De dertien overige mijnwerkers be vinden zich nog steeds in de mijn. Montgomery waarschuwt. Veldmaarschalk Montgomery, chef van den generalen staf van het Britsche imperium, die een bezoek brengt aan de Britsche zone van Oostenrijk heeft tegenover hooge stafofficieren ver klaard, dat er niet eerder sprake zal kunnen zijn van een grootscheepsche demobilisatie van de Britsche troepen overzee voor en aleer de vredesverdra gen zullen zijn geteekend. „Groot-Brit- tannië mag nooit meer onvoorbereid in een oorlog verwikkeld raken, waar door het rampzalige en kostbare ja ren aan verloren tijd moet besteden,\ Bomaanslag in Oen Haag opgehelderd. Het is die Haagsche Centrale Recher che gelukt de daders te arresteeren van den bomaanslag op Donderdag 5 Dec. gepleegd) op het gezin van de/z heer Beer, wonende aan de Prinsegracht te 's-Gravenhage, welke aanslag d.rie slachtoffers maakte, n.l. die heer Boer, zijn echtgenoote en het dienstmeisje. Het zijn <J,rie militairen en wel de 18-jarige soldaat J. J. H. van H., de 28-jarige sergeant A. T. de B. uit Haar lem en de 28-jarige korporaal J. IJ. J. P., uit Delft, alle d.rie gelegerd in de nieuwe Frederikskazerne te Den Haag. Zij zijn ingesloten en hebben be kend) aan den aanslag te hebben mede gewerkt. I J Het was reeds bekend geworden dat P. de persoon is geweest, die per mo tor met zijspan een bom naar het per ceel aan de Prinsegracht bracht en deze bom daar aan voorbijgangers heeft afgegeven. Op denzelfden avond werd ongeveer 25 km van Amsterdam langs den weg een gewonde sergeant aange troffen. Deze sergeant blijkt thans duo passagier te zijn geweest bij van H., die zich per motor op weg naar Am sterdam bevond om daar een bom, dien hij van P. had gekregen, op diens ver zoek af te geven op een "bepaald adres, aldaar. Deze bom moet onderweg zijn ge- ëxploideerd, tengevolge waarvan niet van H., maar wel de sergeant op de duozitting ernstig gewond werd. Van H. heeft hem langs den weg laten lig gen en is zelf doorgereden. De bommen waren alle vervaardigd door sergeant de B. Deze had er nog twee gemaakt die P. echter in Delft heeft weggegooid. Ook deze bommen waren voor. bepaalde adressen in Den Haag bestemd geweest. De mannen hebben als motief voor hun daad opgegeven, dat zij ontevre den waren over de berechting van een aantal personen wier gedragingen gedurende den oorlog zij veroordee- lenswaardig achtten. N.S.B.-burgemeester krijgt 8 Jaar, Mr. L. Peeters, oud-burgemeester van Maastricht is door het Bijzonder Gerechtshof tot 8 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De eisch was 18 jaar. Mr. Peeters werd veroordeeld we gens dienstneming bij de Waffen-SS. Verkapt Duitsch dreigement aan Nederlandse!) adres. Dr. Kurt Schumacher, voorzitter van de Duitsche soc.-dem. partij heeft ver klaard), dat de Duitschers van uiterst links tot uiterst rechts gekant zijn te gen eenigerlei annexatie van Duitsch grondgebied door Nederland. De door Duitschland aan Nederland toegebrachte schade is herstelbaar, al dus dr. Schumacher, permanente an nexatie echter is voor Duitschland) iets onherstelbaars. De voorgestelde gebiedsuitbreiding heeft in Duitschland) verbittering ge wekt. r Hij betreurde een dergelijke poli tiek diie meer behoort bij jonge nationa listische volken dan bij een volk als het Nederlandsche. Annexatie houdt een nieuw gevaar voor conflicten in. In deze dagen, nu Indië wankelt, staan onze jongens ginds voor ons aller Vaderland. Ja, ook onze Heusdensche jongens staan ginds. Met enthousiasme hebben ze onze brieven ontvangen en beant woord en maar één vraag rijst bij ons op „WAAR BLIJFT ONS ENTHOUSIASME VOOR HEN". Het is heel mooi een handteekening te zetten voor Rijkseenheid, maar dit is niet moeilijk. Eisch van Uzelf ook een daad, die moeite kost, een daad, het vaderland waardig. Zeek eens rond in Uw lectuur, of er iets bij is, wat hen past. Zoek eens in de verloren hoeken van Uw beurs! Zoek eens bij een Heusdensche win kelier, of hij niet iets heeft voor den soldaat in Indië: scheerzeep, scheer- apparaten, briefpapier, aansteker, zak messen etc. etc. Dit alles is welkom op Burchtplein W 65. HEUSDEN. Zaterdagmiddag 7 Dec. werd alhier Sint-Nicolaasfeest gehouden met de kinderen der leden van den Alg, Ned. Metaalbewerkersbond in de za.a! van den heer P. Verheiij. Om circa half drie a.rriveerde de Sint met Zwarte Piet en werd door dè kin deren met gejuich en gezang ontvan gen. Nadat alle aanwezigen door het bestuur waren verwelkomd, gaf de heer v. Loon uit Tilburg een vertooning met zijn poppenkast, welke door de kinderen met spanning gevolgd werd. Hierna volgde een tractajtie der kin deren met diverse lekkernijen en cho colademelk. Onderwijl maakte Sint een rondgang door de zaal, waarna ver schillende kinderen bij hem een liedje kwamen zingen. Ook enkele der aan wezige dames en een heer gaven een nummertje ten beste en werden met een hartelijk applaus beloond. Hierna kregen de kinderen allen nog een presentje mee naar huis van den Sint en te ongeveer half vijf werd deze gezellige bijeenkomst onder dankzeg ging aan allen die aan het welslagen van dit feestje hebben medegewerkt, besloten. Sint beloofde volgend jaar weer terug te komen. Hoogst voldaan keerden allen huiswaarts. Dinsdagmorgen had op de pont een ongeval plaats, dat dank zij het optreden van het pontpersoneel goed Zij, die zich vanaf heden op „HET NIEUWSBLAD" abonneeren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. is afgeloopen, doch waardoor het ver keer ongeveer 2yf.> uur was gestremd. De groote bus der N. V. „Alad", die werd overgezet, zakte bij het af rijden van de pont, met het voorste gedeelte door het wegdek. Doordat de aandrijving op de achteras plaats vindt, werd de pont van den wal afgedraaid en kwam de bus voor een groot ge deelte in het water terecht. Door het optreden van personeel der pont bleef zij echter met het achterste gedeelte op de klep van de pont hangen* Ten slotte werden stalen kabels aan de pont bevestigd en trokken twee vrachtauto's de pont weer naar den wal en kwam de bus op die manier weer in beweging. Het ongeval liep, behoudens dan de belangrijke vertra ging, verder goed af en persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Op het te 's- Bosch gehouden examen voor typen slaagde o.m. onze stadgenoote Mej. Mientje Zonneveld. Zij genoot haar opleidjing bij de Eerw. Zuster Arnoldini te Drunen. Op Vrijdag 20 December hoopt de Oranjevereen haar jaarvergadering te houden. Punten der agenda zijn: Opening, notulen, jaarverslag, reke ning e/z verantwoordiing, bestuursver kiezing, bespreking viering der a.s. blijde gebeurtenis in 't Kon. Huis. (Zie advertentie in dit /zummer). Op Donderdag 12 en Vrijdag 13 Dec. hoopt 't Kinderkoor „Frisch Gezongen" alhier, onder leiding van den heer H. A. Runge een uitvoering te geven in hotel ,,'t Wapen van Amster dam". Behalve verschillende zangnum mers, zullen opgevoerd worden „Doorn roosje", tooneelstukje met zang in 5 bedrijven en „Geesje moet weg", vroo- lijke éénacter. Allen, die belangstellen in 't werk der kinderen, zijn hartelijk welkom. (Zie advertentie in dit /zummer). Denkt aan* de „Nutsavond" in hotel „Concordia" op Woensdag 18 Dec. Dan spreekt Mr. S. Pragano over zijn vaderland Roemenië. Hij zal een duidelijke uiteenzetting geven van de politieke en sociale toestanden van dat land., met als achtergrond de histori sche en cultureele ontwikkeling van het Roemeensche volk. Een boeiende avond staat ons te wachten. Spreker houdt ook lezingen in Noorwegen, Zwe den en Denemarken. Zijn lantaarnplaat jes zijn prachtig. Men verzoekt ons mede te dee- len dat wegens reparatie aan de wa terleiding morgen Viijdag van des v.m. 9 tot plm. 2 uur nam., geen water zal' worden geleverd. Na deze reparatie zal de watertoe voer weer beter geregeld worden en weer meer druk tot stjand komen, als we den laatsten tijd gewend waren. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 10 Dec. ter onderzoek aangeboden 13 zuige lingen en wel uit Heusden 8, Öudheus- den 2, Herpt 1 en Heesbeen 2. Volgende zitting 24 Dec. ALMKERK. Tot leerares aan de Land- en Huishoudschool is alhier benoemd mej. E. Zijlstra van Zetten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1