voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard binnenland Aan onze Lezers. Kamerdebat over Indonesië begonnen. GRATIS UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSD.EN No. 6425 DONDERDAG 19 DECEMBER 1946 ^HO v^AN Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer lot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Wij zijn diep getroffen, door de buitengewone trouw, door U ge achte lezers, aan ons blad betoond. Wij hadden wel verwacht dat het overgroote gedeelte der lezers, ons Nieuwsblad van Heusden, dat zij zoovele jaren in hun woning had den ontvangen, trouw zou blijven, dat dit getal zoo overstelpend groot zou zijn, hadden wij werkelijk niet durven hopen. Met groote vreugde kunnen wij U meedeelen, dat op slechts enkele uitzonderingen na, al onze lezers, ons de vereischte verklaring heb ben toegezonden Wii rekenen het ons tot eer) plicht onze dankbaarheid voor die trouw te toonen en hebben dan ook besloten, om niettegenstaande de papierpositie nog verre van roos kleurig is, voor 1947 reeds weer gratis onzen bekenden maandkalen- der, die onze lezers reeds zooveel jaren ontvingen, ter beschikking te stellen. Het spijt ons alleen, dat wij dezen kalender niet tijdig ge noeg gereed kunnen krijgen om hem nog vóór 1 Januari te ver zenden, dit zal de eerste weken van het nieuwe jaar moeten wor den. Wij geven evenwel de ver zekering, dat wij ons zooveel moge lijk zullen haasten. in ons laatste artikel over de kwestie „Sirene", hebben wij ge zegd, dat wij er verder het zwijgen toe deden, wij zijn dan ook niet van plan in te gaan op het artikel „On ze fouten" in de Sirene van Maan^ dag 16 dezer, nog minder op het ingezonden stuk van den heer A. N. M. Mulder in dat blad. Wij hebben het onze gezegd en nëmèn daarvan niets terug. Alleen willen wij de bewering recht zetten dat wii door met onze volledige oplaag uit te komen, papier van de Sirene zouden gebruiken. De uitgever van de Sirene kan gerust zijn, wij hebben 'het Sirene- papier (door ons betaald) afzonder lijk staan en hebben daarvan niet meer gebruikt dan ons rechtens toe kwam. Voor liet verdere basta! DE REDACTIE. De Kamer heeft Maandagmiddag een aanvang gemaakt met de beraadslaging over de door de regeering in de verga dering der Kramer van 10 December afgelegde verklaring inzake de ont- werp-overeenkomst van Linggadjati. Alle ministers met uitzondering van mr. van Kleffens waren aanwe zig. Alle gereserveerde loges waren be zet. In de loge boven het voorzitters- bureau hadden de. leden der C. G. plaatsgenomen. De zitting werd o.in. bijgewoond door den heer Abdoei kadi r Widjojo Atmodjo, een der adviseurs van den heer v. Mook. mr. dr. I. Don- oer, president van den Hoogen Raad, en door den oud-minister van koloniën, den heer Ch. Weiter. De Nederlandsche ambassadeur te Parijs jhr. Tjarda van Starkenborg Stachouwer woonde een ge deelte der zitting bij. Een achttal sprekers voerden het woord. Prof. Romme (K.V.P.), Prof. Logeman (P. v. d. A.) en Stokvis (C.P.N.), verklaarden zich accoord met de verklaring. De A.R., C.H. en P. v. d. V. en Jhr. Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.) wa ren tegen. De Pers over de debatten: De Maasbode: Het Rotterdamsche bblad ziet in Romme's rede een weg, die voor- en tegenstanders gezamenlijk kunnen gaan. In zijn magistrale rede liet Romme geen twijfel over. „Tegen Linggadjati zonder meer, of althans tegen Linggadjati in de gangbare op vatting, heb ik onoverkomelijk bezwaar; met Linggadjati plus Regeeringsverkla- ring en toelichting kan ik meegaan, mits de Regeering een duidelijk ant woord geeft, zoodat met name op door mij genoemde punten geen spoor van twijfel overblijft." De Maasbode citeer de deze woorden en vraagt dan: „En nu zouden wij met klem de vraag willen stellen: wordt hier door den katholieken leider niet den weg aange wezen waarop ook de tegenstanders van Linggadjati, die zich tot nu toe zoo hevig hebben geweerd, een heel eind zouden kunnen meegaan? Immers uit zijn rede blijkt toch wel hoe voor barig zij handelden die zich zonder meer ofwel voor of tegen het ontoege- gelichte ontwer p-accoord uitspraken." Nat. Rotterdamsche Courant: Ineen betoog, dat uitmunt door zakelijkheid en objectiviteit bespreekt de N.R.Ct. de resultaten van „den eersten dag". De conclusie van het artikel is, dat de einduitslag van het parlementair debat geen verrassingen zal bieden Het blad is, met het Vrije Volk over tuigd, dat een meerderheid voor het Re geeringsbeleid aanwezig zal zijn. Romme's betoog was in opzet voor Linggadjati, alle zijn restricties ten spijt, meent de N.R.Ct. Maar zijn mee ning is niet noodzakelijk die der KVP. „En dit kwam ook sterk tot uitdruk king, toen het R.K. lid Ruys de Beeren brouck de overeenkomst kwam afwijzen in een rede, welke recht draads inging tegen het betoog van zijn fractieleider maar veeleer critisch dan constructief was." En over de oppositiebetoogingAn zJ de Courant: „In het algemeen is de opmerking te maken, dat de redevoeringen van de op positie in stijil en opzet bleven beneden het niveau van de alomvattende uiteen zettingen van de heeren Romme en Lo geman." De N.R.C. verwacht den machtigen? klap op het Indisch hoofd van Jut van den heer Schouten. 1 De vorst De wniter heeft met al zijn ge strengheid zijn intrede gedaan, waardoor in ons land lage tempe raturen werden waargenomen. In den nacht van Dinsdag op Woens dag daalde het kwik hier tot 13 graden onder nul. De koudste plaats ter wereld is thans Kolyma Taiga bij de neder zetting Oimekon aan de rivier In- digirka in Noord-Siberië, waar men een temperatuur heeft geregi streerd van 70.2 graden onder nul. Ook in Duitschland is het bijzon der koud. Door gebrek aan trans portmiddelen en door de geringe kolenproductie geldt Duitschland thans als het koudste land van Eu ropa. 15 Jaar geëischt tegen prof. Westra. Ce procur.eur-fisc.aal van'den. bii- zonderen raad van cassatie, prof. E. G. Langemieyer, eischte na een uitvoerig' requisitoir tegen prof. mr. II. Westra, ex-burgemeester van vs Gravenhage, rekeninghou dende met den 63-jarigen leeftijd van prof. Westra, een gevangjenis- straf van 15 jaar. Het .Bijzonder Gerechtshof te 's Gravenhagë had verdachte tot 20 jaar gevangenis straf veroordeeld. G. A. M. van Rooy, Griffier der Staten van Noord-Brabant. Met 31 van de 59 uitgebrachte stem men is Dinsdag in de zitting van de Provincia e Staten van Noordbrabant tot griffier benoemd de heer G. A. M. van Rooy, referendaris hoofd le afdeeling ter griffie. De heer v. Rooy is 49 jaar oud. Nederland naar de 10 millioen inwoners. Als gevolg van de hooge geboorte- cöijfers en de lage sterftecijfers stijgt de bevolking van Nederland snel. Op 1 Jan. 1940 telde Nederland 8.834.000 inwoners, op 1 Januari 1946 9.295.000 en op 1 Oct. 9.479.000. In den loop van November is het inwonertal boveri de 9.500.000 gestegen. In 1946 zal dus de bevolking toenemen met meer dan 200.000 zie.enin verge lijking met 1 Januari 1940 zal de toene ming op 1 Jan. 1947 bijna 700.000 be dragen. Nederland staat hier in groote tegenstelling met België, welks bevol king op 1 Jan. 1940 8.396.000 bedroeg en op 1 Januari 1946 8.345.000. Op 31 December 1930 ter gelegen heid van de laatsste volkstelling was de bevolking van België nog 156.000 grooter dan die van Nederland (8.092.000 inwoners in België en 7.936.000 inwoners van Nederland). Lijn Lage-Zwaluwe-Dtn Bosch. Het viaduct te 's-Hertogenbosch, dat het eenige obstakel vormt in de spoor lijn Lage Zwaluwe-Den Bosch, zal 1 Jan. a.s. gereed komen. Tragische dood. Een 54-jarige vrouw te Den Haag, die Maandag aan de wasch was, heeft den dood gevonden, toen de electrische wringer de punten van haar halsdoek greep en meetrok. Autodienst 's-Hertogenbosch-Geertruidenberg Met ingang van Maandag 16 Decem ber 1.1. is de autobusdienst van Geertrui- denberg naar Den Bosch aangevuld met een dienst in de vroege ochtenduren, die alleen op werkdagen rijdt. Militairen verdacht van diefstal. De Haagsche recherche heeft 21 mili tairen in den rang van soldaat tot ad- judant gearresteerd. Deze militairen worden verdacht van diefstallen op groo te schaal van militaire boven- en onder- kleeding van het Kon. Ned.-Indische le ger uit het depot aan den Zwarten Weg te Den Haag. Worst van clandestien vleesch. Ambtenaren van den C.C.D. von den ongeveer 150 kg ongekeurd rund- en varkensvleesch in een ge heimen kelder onder een kolen- kist bij een slager in Putten. Zij, die zich vanaf heden op het „NIEUWSBLAD" abonneeren, ontvangen de nummers tot 1 Jan. a.s. Van dit vleesch maakte de slager worst en andere vleesch waren, wel ke hij via een grossier aan een aan tal slagers te Amsterdam verkocht. Een factuur, waarop normale prijs en bonnenverantwoording stonden vermeld, diende als camou flage bij het vervoer. In werkelijk heid hadden de leveranties echter plaats zonder bon en tegen zwarte prijzen. De slager uit Putten werd in verzekerde bewaring gesteld en te gen den grossier die bekende bij de worstfabricage behulpzaam te zijn geweest en tegen een aantal Amsterdamsche slagers werd pro ces-verbaal opgemaakt. Het vleesch is in beslag genomen. Doodelïjke aanrijding. Een 63-jarige kantoorknecht uit Over- schie wilde op den Rijksweg Rotterdam- Delft meerijden op een vrachtwagen met aanhangwagen. Hij klom tijdens het rij den op de verbindingsstang, maar ver loor een oogenblik later het evenwicht met het gevolg dat ©en der wielen van den aanhangwagen hem den schedel verbrijzelde. De brug te Zaltbommel hersteld. Ce verkeersbrug over de Waal bii Zaltbommel, d.e door oorlogs- handelingten zwaar was bescha digd, is Maandagmiddag j.l. .oim ió uur weer gereed giekomen en voor het doorgaand verkeer open gesteld. Vele maanden van noes ten arbeid waren nooddg puv Mo gewéldige vernielingen weer te herstellen. Eoch thans is het mach tige werk tot een gloed einde ge bracht en hiermede is tevens weer een groote stap gedaan in de op- bouwwerkzaamheden van ons land. Ee beide spoorbruggen, die door dezelfde oorzaak eveneens totaal werden vernield, kunnen voorloo- pig nog niet m ^3en vroegeren staat worden teruggebracht." Eén ervan vordert echter snel en men hoopt deze 10 Jan. 1947 officieel in gebruik te kunnen nemen. V.N.-Contributie voor Nederland. ~De Ned. afgevaardigde Burger, die lid was van de administratieve en budgetaire commissie van de algemeene vergadering der V.N., heeft voorkomen, dat de contribu tie van Nederland voor de V.Ni door de verlaging van die der V.S- is verhoogd. Nederland betaalt derhalve 1.4 pet. N.S.V.-Kamp te Gilze-Rijen. Het kinderkamp te Gilze-Rijen van den Rotterdamschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding, ge legen aan den rijksweg Brede-Til- burg zal tot verblijf voor vrouwe lijke politieke delinquenten worden ingericht. Ee bedoeling is, dat het nieuwe interneeringskamp nog voor Januari betrokken wordt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1