voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard S.rc? T Plaatselijk Nieuws met groote meerderheid in de Tweede Kamer aanvaard. Aan onze Lezers UITGAVE: FIRMA L. f. VEERMAN, HEUSDEN No. 6426 MAANDAG 23 DECEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. ff -99 I Beide moties-Romme aan genomen. De eerste motie Romme betref fende de vrijheid en de veiligheid van de slachtoffers in Indonesië en van de geïnterneerden, werd na de pauze van de Tweede Ka mer Vrijdagmiddag in stemming gebracht. Zij werd met 83 tegen 10 stem men aangenomen. De communisten stemden tegen. De motie Schouten, welke ver volgens in stemming werd ge bracht en welke de regeering uit- noodigt ten spoedigste over te gaan tot de bijeenroeping van de Rijks conferentie, werd verwarpen met 65 tegen 29 tegen. Vóór de frac ties der A.R., C.H., St. G. en P.v.d.V. Tegen waren de R.K. fractie, de P.v.d.A. en de Comm. fractie. De heer Ruys de Beerenbrouck had tevoren verklaard zich van stemming te zullen onthouden. De stemming over de tweede motie Romme, welke zich veree- nigt met het door de regeering voorgenomen beleid, t.a.v. hetont- werp-accoord van Linggadjati, had tot resultaat dat deze motie met 65 stemmen vóór en 30 tegen werd aangenomen. Voor stemden de R.K. fractie (behalve de heer Ruys de Beerenbrouck), de Partij van den Arbeid en de communistische fractie. Tegen stemden de fractie der A.R., C.(H., St. G., P.v.d.V. en de heer Ruys de Beerenbrouck. HEUSDEN. ie Kerstdag 's avonds half 7 hoopt de Gdref. Zondagsschool weer haar kerstfeest te vieren. De kinderen zullen zingen en voordragen, er wordt ook verteld. Het belooft gezellig te worden, temeer daar de kerk verwarmd is. Ieder is welkom. Op 2en Kerst dag des nam. om s uur zal dit in de Ned. Herv. Kerk met de kinderen van de Herv. Zondagsschool ge houden worden. Op eersten Kerstdag des nam. 3 uur in de Ned. Herv. Kerstsa- inenkomst met medewerking van de Chr. Ge m. Zangvereeniging ,,Sursum Corda". Extra collecte. Vrijdag 27 December a.s. komt het GG Cabaret, onder lei ding van Rolien Numan in de zaal „De Gouden Leeuw" van den heer P. Verheij. Verschillende voor aanstaande artisten werken aan dit cabaret mede. Het is het beste wat momenteel op het gebied van klein kunst te krijgen is. Aanvang half 8. Opening der zaal 7 uur. (Zie advertentie in dit blad). Woensdagavond hield de heer Pragano een lezing over zijn geboorteland Roemenië. Het land van de zwarte aarde, waar men de vruchttbaarste grond van Europa vind en het land waar ,men alle mogelijke delfstoffen in den grond aantreft, bovendien een land rijk gezegend met natuurschoon. Met al deze schatten is de be volking van Roemenië, die voor 80 pCt. uit boeren bestaat, een arm volk, voornamelijk omdat de grond nog bewerkt wordt met primitieve landbouw gereedschappen en men geen geld heeft om betere materi alen en kunstmest aan te koopen. Voor de pauze vertelde de heer I ragano ons over dit land en volk r ,p'!uze, ,lich"e hii Zijn rede met lichtbeelden toe. WaS v5eer een inteiessante avond, waardoor onzen kijk on ve°rrijktnie Ziin bevolkin£ werd Ondanks de koude, viel de od- komst met tegen, al had zij groo- ter kunnen zijn 8 Wij kso hestraat. Vooral voor de wo ningen aan de zijde van het Wa pen van Amsterdam", liet de toe stand zich-ernstig aanzien. De schuur van dit: restaurant, die als ppslag- plaats dienst doet voor meerdere ingezetenen, o.a. ook voor den naas twonend en groentenha 1 idelaar K. Struik, vatte ook direct vlam. De brandweer was spoèdigi met de motorspuit ter plaatse en pakte den brand met: kracht aan. Inmid dels werden ook de brandweren van 's Heftogenbosch en Wijk ge waarschuwd. Ce eerste was met een half uur ter plaatse en gaf reeds kort daarop water. Die brand weer van Wijk, k'wam eerst later, aangezien zij slechts met moeite de overtocht over Tie brug kon maken, de overtocht per ponf was gestaakt. De Heusdenscbe en Bossche brandweer hadden inmiddels de brand zoover overwonnen, dat de Wijksche brandweer geen hulp meer behoefde te verleenen. In allerijl hadden de naast .ge legen bewoners, geholpen door burgers, zooveel mogelijkheid hun huisraad enz. in veiligheid ge bracht. Vooral de woning van den heer K. Struik beliep veel water schade- Op een gegeven moment vatte ook een vat benzine met eein in houd van 200 liter VLami, gelukkig zonder te ontploffen, wel veroor zaakte dit een geweldige vuurzee. Vooral dank zii 'het spoedig! en flink optreden der Heusdensche brandweer, daarna geholpen door de Bossche brandweer en 't feit, dat er betrekkelijk weinig wind stond, zijn de gevolgen niet ernstiger ge weest en is de brand tot deze op slagplaats en schuur beperkt ge bleven. Van den groen tenhandelaar Struik ging een flinke partij groen ten en aardappelen verloren, van den metselaar M. Boeren zijn stel- lingpalen en planken die daar wa ren opgeborgen. Ondanks de koude en de stren ge vorst ,d:e het bLusschingswerk belemmerden, was een vrij talrijk publiek aanwezig, dat door de po litie op een behoorlijken afstand werd gehouden. Naar wij vernemen, moet de oorzaak van den brand te zoeken zijn in het speten met Hucffters door kinderen. Het Wapen van Amsterdam vraagt met zijn filmvoorstellingen wel onze aandacht, gedurende de Kerstdagen voor een programma, hetgeen ten volle de attent'.e waard is. Iedereen heeft „Die Jantjes' als tooneelstuk gezien of er over hooren spreken, terwijl dit als film belangrijk uitgebreid kon worden. Henrietta Davids als Na Druppel en Joh. Kaart de Schele naakten van dit .gegeven zoo'11 succesfihrj, dat gedurende deze week in Holland deze film liefst op 18 plaatsen tegelijk vertoond wordt. Ouderen van dagen zullen zich weer jong gevoelen bii de popu laire liedjes zooals Wordt nooit verliefd", „Nou tabó dan", „Als de tros wordt los gesmeten". ,Een film met een lach en een traan. Te directie heeft tevens besloten het jaar 1946 met .een goed pro gram te eindigen en liet toen haar keus vallen op een film, welke zoo bekend is, dat verdere aanbeveling overbodig is en wel George Form- by in zijn eerste pok tevens zijn beste fil'm „Het zit in de lucht", lederen dag speelt de radio nog de oerleuke Engelsche liedjes: Ons majoortje enz. Het Wapen van Amsterdam zal gedurende deze week n:et over be langstelling te klagen hebben, zoo-, dat plaatsbespreken wel aan te ra den is. Donderdagavond moest de pont haar overzetdiensten ten gevolge van den vorst staken. Ook c|e pont veren in Drongelen, Keizersveer en Bern raakten uit de vaart, zoodat het Land van Heusden en Altena van het Zuiden voor wat autoverkeer betrof, was afgesneden. Met groote trailers werd vanuit Rotterdam hout aangevoerd om de groote brug van een nooddek te voorzien. Wielriiders en voetgangers werd reeds toegestaan van de brug ge bruik te maken. Zaterdagmiddag konden ook auto's van deze brug gebruik maken. Ook aan de brug die Noordbrabant en Gelderland verbindt, werd hard gewerkt, om deze van een nooddek te voorzien, zoodat ook deze brug hedenmor gen voor het verkeer kon worden opengesteld. .Vrijdag 10 dezer hield de Oranje Vereeniging hare reeds lang van de voren aangekondigde^ vol gens art. 10 der statuten verplich te jaarvergadering. Toen de voor zitter, de heer C. M. J. Verhoe ven, om ruim half 9 de vergade ring opende waren aanwezig 6 be stuursleden en 5 gewone leden. Na de opening door den Voorzitter en lezing der notulen der vorige vergadering werd het jaarverslag van den Secretaris voorgelezen en verantwoording van den Penning meester werden nagezien en goed gekeurd, waarna décharge werd verleend. Bij verkiezing van het bestuur (het geheele bestuur moest aftre den en stelde zich maar gedeelte lijk voor herkiezing beschikbaar) stelden de aanwezige leden voor dat het bestuur zou aanblijven tot een volgende vergadering, daar 5 leden toch geen bestuur konden kiezen. De Voorzitter antwoordde hierop namens het aanwezige be stuur, dat zij bereid waren op dit voorster-*^ te gaan in het belang der Vereeniging, daar het hier ging Hoewel wij ons stellig hadden voorgenomen niet in te gaan op het geschrijf van de Sirene aan ons adres, voelen wij ons toch verplicht even kort te antwoorden op het artikel in de Sirene van Donderdag 19 dezer, omdat het anders den schijn zou kunnen wek ken „wie zwijgt stemt toe". De heer Veltman geeft in zijn artikelen niet alleen een scheeve voorstelling der zaken, maar schroomt zelfs niet, onwaarheid te schrijven. Het is n.l. een pet\tinenten teu gen, dat ik persoonlijk bij hem zou zijn geweest, om over de uit gave van de Sirene te spreken. Ik heb den heer Veltman hier over slechts éénmaal en wel in Vught gesproken, toen hij bij ons kwam. De redactie van de Sirene kan verder schrijven wat zij wil, wij zullen daar niet meer gp ingaan, leugenaars laat men nu eenmaal links liggen. Zij, die belang stellen in de juiste toedracht der zaak kunnen zich op ons kantoor vervoegen, waar wij ze gaarne alle gewensch- te inlichtingen en gegevens zullen verschaffen. DE REDACTIE. om het zijn of niet zijn onzer alou de Oranjevereeniging, op voor waarde, dat dit aanblijven echter van zeer tijdelijken aard was tot een volgende vergadering in de hoop, dat er dan meer belang stelling zou zijn van den kant der leden. Ook wees hij er op dat dit bestuur dan ook alleen de loo- pende zaken zou afdoen, maar geen nieuwe ondernemingen meer op touw zal zetten. Bespreking viering a.s. blijde ge beurtenis Kon. Huis. Uit de opkomst der leden bleek dat hiervoor geen belangstelling bestond. Circa 10 uur sloot de Voorzit ter onder dank aan de aanwezigen de vergadering. De Ijs vereeniging alhier, heeft vanaf Zondagmiddag haar banen op de stadsgracht geopend. Leden hebben vrijen toegang, niet- leden betalen entrée. Blijven ijs en weer dienen, dan zullen groote wedstrijden ter viering van het 40-jarig bestaan worden gehouden» AALBURG. Eerste Kerstdag des avonds 6 uur, hopen de leiders der Zon dagsschool met de kinderen, in de fferv. Kerk het Kerstfeest te vie ren. Alle belangstellenden zijn har telijk welkom. ANDEL. De verhuring Van zitplaat* sen in de Ned. Herv. kerk zal ülaats hebben in het Vereen, ge bouw, op Maandag 30 December a.s. te 7 uur. Betaliry*/van zitplaat sen van 67 uur. Voor het consumenüencre- diet hebben zich alhier 12 perso nen aangemeld". Tot Eere-voorz. van de Mu- ziekvereen. Andels Fanfarecorps" is gekozen de heer Mart. van Rijs" wijk, gemeente-secretaris. Naar we vernemen hebben zich voor de Chr. Huishoudschool alhier reeds meer dan 50 leerlin gen aangemeld.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1