voor het Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard J(jeih/tfjaar$dag. Plaatselijk Nieuws* UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6427 MAANDAG 30 DECEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Het vieren van den Nieuwjaars dag is al eeuwen oud en kwam al voor bij onze heidense he voorou ders. Die hielden al van 't oude in 't nieuwe, wat gepaard ging met uitbundige, luidruchtige vreugde, dansen en gezang. Geschenken werden gezonden, heilwenschen uitgesproken. Teneinde nu de heidensche ge bruiken op Nieuwjaarsdag: .te on dervangen, stelde de kerk de aan vang van het nieuwe jaar op 25 December, terwijl dan de kerst- blij dschap er voor in de plaats werd gesteld. Al de poguigen van het Christendom mislukten even wel en het volk bleef vasthouden aan de Nieuwjaars pret. Aan vele vorstelijke hoven be gon het jaar met Paso hen, zoodat men drie Nieuwjaarsdagen had. In de almanak bleef toch de Jiaers- dach" vermeld. De hoiptijd werd door Requesens afgeschaft, en be paald werd, dat op 1 Januari het nieuwe jaar begon. De oude Germanen richtten in den „jaarsnacht" drinkgelagen aan en duchtig werden de biervaten aangesproken. Elke gast maakte zooveel mogelijk herrie, door „bla zen op hoorns, en slaan op trom mels en ketelswant dit was het beste middel om de booze geesten te verdrijven, die anders het nieu we 'jaar al dadelijk bedorven zou den hebben". 'Dit rumoer maken heeft zich tot op lieden, gehandhaafd. In de kazernes werd den heelen Nieuwjaarnacht de trom geroerd en tie trompet geblazen. In de 19e eeuw evenwel kwam daar een einde aan, omdat men er voor gezorgd had, deze muziek instrumenten weg: te stoppen, zoo- dat ze niet gebruikt konden wor den. De Germanen boden elkaar ge schenken aan en daarbij werd niet gelet o)p de grootte, doch wel hier op, of het cadeautje den betrok kene aangenaam zou zijndan was dit de voorspelling' van een ge lukkig jaar. De zendelingen, als Eligius en Bonifacius drongen bii hun toe hoorders krachtig1 aan op het af schaffen van alle gebruiken op den Nieuwjaarsdag geschenken aan bieden, pretmaken, drinkgelagen enz. Maar als veel later Bonefacius onder onze Germaanse he voorou ders predikt, vjndt hjj nog steeds de oude gewoonten gehandhaafd. In Rome bleef het zenden van geschenken eveneens in eere. Dit gebruik gaat daar terug tot den tijd van Romulus Tatuis, koning der Saliinen (plm. 744 v.Q.). Van dezen Tatius nu wordt ge zegd, dat hji pens qp (jen eersten dag van Jiet jaar tot een goed. voorteeken takjes hebbende ont vangen, in het bosch der Godin Strenia (kracht) geplukt, verlof gaf, dat het een gewoonte werd onder de burgers, elkander bij Jiet begin van het jaar dergelijke ge schenken aan te bieden. Aan zulk een geschenk zou hij den naam „Strena" gegeven hebben, terwille <jer Godin, die nu de patrones der Nieuwjaarsgiften werd. Bij de Romeinen was de Nieuw jaarsdag een feestdag, die aan den Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. God Janus was gewijd, den god met het dubbele aangezicht, zoo dat bii in het verleden en in de toekomst 'kon kijken. In nieuwe kleederen ^gestoken, trok de me nigte in grooten getale op naar den Tarpeïschen berg', aldus G;r. Cor- stens, waar een altaar stond. Wel was 'teen feestdag!, maar desondanks deed ieder iets van zijn dagelijksch werk, wat er op moest wijzen, dat men in het komende jaar niet lui zou zijn. jVTen bood elkaar vjjgen aarg da dels en hoping, alsmede een stukje geld, wat als voorteeken van rijk dom' werd beschouwd. Het Christendom ageerde fel, zooals wij hierboven zagen, tegen de heidensche gewoonten, doch het gelukte niet de gebruiken op Nieuwjaarsdag1 af te schaffenmien beschouwde toen voortaan het aan bieden van geschenken, als een blijk van vriendschap. Langzamerhand kwam er vol gens Dr. Gors tens zoodanige wijzi ging in het Nieuwjaarsgeschenken geven, dat voortaan de rijkeren de met minder aardsche goederen bedeelden, giften schonken. In den Romeinse hen tijd was dit juist an dersom. Nog' later ontaardde het „cadeau-stelsel" in een lastige be delpartij, waaraan verordeningen, paal en perk trachtten te stellen, b.v. te Breda „Wort van sheeren ende der stadt wegen wel scerpelijdk verbo den, dat hen nyemant, van wat qualiteyt hy sy, vervoirdere eenige nieuw jaeren aan trompetters, trommelslagers, canoniers, boden oft van deselve eenige nieuwe jaers- brieven, refereynen, liedekens oft pasquilien, van wat inhoudt deselve mogen zijn. te ontfangen, deselve voor de buysens te singen, te leg gen, te plecken oft onder de _ge- mevnte. ten huvse oft elders be distribueren, op pene van arbitrale correctie naer gidlegentheyt der saecken". En in 1641 werd verboden op „nieuwe "jaersdach ofte verlooren maendach om te gaan oft van yemandt eenen nieuwen jaer off eyschen op pene van arbitrale cor rectie voor de overtredenen, ende oock van ses gulden, die de selve off ^enige andere persoonen _yet sal geven... Ende sal in plaetse van dat voor thos^pitael, ende ar men om eene aelmoesse oim&ie- gaen worden". Ee Nieuwjaarstiid, d.w.z. de tijd van Kerstmis tot Driekoningen., is in meerdere streken van ons land, zooals o.a. in West-Brabant, niet rijk meer aan folkloristische ge bruiken. Wel vindt men in laatstgenoemd gebied nog liet Nieuwjaar-zingen langs de huizen en de jeugd heft dan, helpend op .een gift, zijn heil- wenschenden zang' aan. V ol gie n s K uns t zi n g t men te Achtmaal Engeltjes van buiten» Met trommels en met fluiten Zoo trek'kien wii pp de been, Op de been naar Bethlehem, Naar eene schoone stad. Waar klein kindje geboren was. Klein kindje heeft zoolang: geleefd, Eat hemel en aarde geschapen heeft.. Hemel en aarde al tegjaar, Ik wensch je een Zalige Nieuw jaar". „Hier woont nog' een goede vrouw,* Die nog! wel wat jjeven zou, Lang! mag ze leven, Veel mag ze geven, Honderd jaar na dezen dag Hoop ik, dat ze nog leven rnhg. Ja, ja 'tis zeker waar, 'k Wensch je een Zalig Nieuwe- jaarl" i Reeds de laats be dagen van het jaar trekt de zingende stoet langs de huizen. Kunst deelt ons verder miede, dat de Bredasche jeugd, in het sche merdonker er op uittrekt, een flak kerend kaarsje op een cartannetie geplakt en dat te Zundert nog al tijd in den avond van 6 Januar/ een lichtsboet met fakkels en lam pions voor de kinderen werd ge houden, de fanfare dezen Etrieko- niet gaarne wilden missen IIIÏUSDEN. Donderdag 26 Dec., 2 e Kerstdag', werd des avonds om: 5 uur, voor het eerst weer in de Ned. Herv. Kerk, het Kerstfeest gevierd met de kinderen van de Zon da gssc h ooi De Lp:ding was in handen van Ds. Vogel, die na gemeenschappe lijk gezang, opende met gebed en toespraak en vervolgens de Kerst geschiedenis behandelde. Hierna were het Kerstgebeuren in den vorm van een Cantate door de kinderen vertolkt in zang, waar bij de heer DeurLoo de leiding had. Zeer verdienstelijk werd door de kinderen een en ander uitgevoerd en vormde zoowel het gesproken woord als de zangnummers een waardig mooi geheel, hetwelk door de vele aanwezigen met stille aan dacht beluisterd werd. De heer L. Groen, die door ziekte na het au to-ongeval, helaas verhinderd was hierbij aanwezig te zijn, heeft alle eer van zijn werk dat hij hoofdza kelijk met de kinderen instudeerde. De orgianist J. Gpoen begeleidde op het orgel. Het was wie er een Kerstfeest, zooals we dit in iaren niet gekend kebben. De kerk was zoo goed mogelijk verwarmd en een en ander werd vlot afgewerkt, zeer tot genoegen van de toehoorders. Elk kind ontving het gebruike lijke cadeautje, benevens elk ge zin een pakket, geschonken door onze Amerikaansche vrienden door bemiddeling van ihet I.K.B., wat vanzelf in hartelijken dank' werd aanvaard. E e Kerstvertelling' door den heer Hus voldeed zeer en de cadeaux en versnaperingen werden door 'de kinderen gretig ontvangen. Ds. Vogel dankte allen, bijzon der het Zondagsschoolpersoneel, voor hun toewijding, terwijl de heer Hus die ook de scheidende kinderen toesprak, eindigde met dankgebed. Een woord van dank aan de hoe ren Groen en den koster voor al hun ijver is hier zeker ook nog' op zijn plaats. In de Geref. Kerk werd op ie Kerstdag' het Kerstfeest gevierd met de kinderen der .Geref. Zon dagsschool. Ook hier werd., onder leiding' van den heer G. Versluisr het Kerstdeclamatorium „Bethle hem-Ef ra tha" uitgevoerd, wat zoo wel in zang! aTs declamatie goed. tot ziin recht kwam. Ook hier was veel belangstelling en het Kerstverhaal, zoowel als de cadeautips vielen bijzonder bii Je kinderen in den smaak. De Ke rs tw ijdi ngsd ienst op, Je Kerstdag in de Ned. Herv. kerk, met medewerking .van het dhr. gem. koor, had evenveel be langstelling en de zangnummers \yerden onder leiding' van dien heer Groen zeer verdienstelijk ten ge- hoore gebracht. Zooals reeds eerder gemeld zal de B.B.A. op 2 Jlanuari een dienst openen van Heusden op Waalwijk. Ce vertrekuren uit Heus den zijn v.m. 8.05, 10.38, 13-05, 14.05 (Zaterdags niet) 16.51 al leen Zaterdagls. Van Waalwijk v.m. 7.30, 10.10, 12.20,' 13.20 (Zaterdags niet), 16.20 alleen Zaterdags. Met deze diensten worden goede aansluitingen verzekerd van en naai' den Bosch en Tilburg). Vrijdagavond .gaf Vliihien's Tooneel in het Wapen van Am sterdam een opvoering van het /ooneelweik „Kinderen van ons volk" van Antoon Gooien in vijf bedrijven. Over deze opvoering is .sledhts een roepprachtig. Het talrijke, publiek ging geheel op in het mooie spel en heeft voloo daar van genoten. AALBURG. Het Kerstfeest met de kin deren der Zondagsschool is Woens dagavond in de Herv. Kerk onder groote belangstelling gevierd. Terwijl de fiets, voorzien van vier nieuwe banden, van W. v. d. Pol, des avonds even onbe heerd stond, werd deze gestolen. Voor den betrokkene een moei lijk geval, aangezien hii ze dage lijksch noodig heeft voor zijn, w erkzaamhed en ALMKERK. Donderdag' 2 Jan., des nam. 6.30 uur, zal alhier in de zaal van den heer vDijk, een vergadering warden gehouden om te komen tot oprichting van een afd. van den Ned. Chr. Bouwvakarbeiders bond. i Ds. Stoutjesdijk te Tuil heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. alhier bedankt. Maandagmiddag 23 Dec. brandde alhier, vermoedelijk door kortsluiting, de boerderijen van P. de Peuter én van de Gebr. C. en P. L. Koekkoek tot den grond toe af. Door het flink optreden der brandweer werden de naast gelegen perceelen behouden. De brandweer van Werkendam en Woudrichem, die waren gewaar schuwd behoefden geen dienst te doen. Door deze brand zijn weer 4 gezinnen dakloos geworden. Ge lukkig kon men 'tvee en bijna alle huisraad in veiligheid bren gen. AALST. Door den kerkeraad der Ned. Herv. Kerk is een toezegging van beroep uitgebracht op Cand- Baars te Gorinchem. V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1