N buitenland. ur, 10 i Dinsdag 1 Januari 18T8. BINNEN] AND. Belgie. Duitschland. Rusland. Turkeije, panje. TILBCBGSCUE SIIARBAM. I w16Cx/r 'i r* name Th" de Peff81'J- Huijten, H. Mulders en II. van den Bogaert, voor on geveer 36jangcn onafgebroken trouwen dienst zeker iets zeldzaams in onzen tijd. VERGADERING van don Gomocnieraad van WAALWIJK tijd e. net- srd, iiie- lies I-Iet Bestuur der SPAARB iNK maakt inbren gers opmerkzaam Dat gedurende*ulè maand anuari 1878 eiken WOENSDAG fen DO AD JE.', DA G op het Stad huis, des avonds van 7 toü,9 ïur en aan 'tüoirke iii de fraterschool eiken I'J/.JDAG gedurende die maand', des avonds van 6 ;ot 8 ure, zitting zal gehouden; worden uitsluitendtot het bijschrijven der rente*over 1877. Het inbrengen en uithajsniian gelden blijft als naar gewobnlc op d^ gewopf.urai Zaterdag ge schieden waiirb>j^levens liwnnerd wordt, dat geene gelden kunnen ingeoicht of uitgehaald worden, zonder dat de remfp. over 1877 'zullen bijgeschreven zijn. Belanghebbenden worden jus in hun belang dringend aangemaand, tot Ji.j doen bijschrijven van renten van een der bovistaande tijdstippen gebruik te'maken, Tilburg, 14 December 187! Het Bestuur der Tiljirgsche Spaarbank, JANSEN, Voorjtter. W. P. A. MUTf ERSSecr. Penm. 1 Het goedkeuringsmerk ior de maten <re- wiclit.cn weegwerktuigen z gedurende het jaar 1878, zal zijn: de letz/in de gewonen drukvorm, schuin gesteld; j den ijk van weeg werktuigen voor gewoon ajiruik en van gas meters. de Koninklijke knn bij den ijk van weegwerktuigen eene vijfstrige ster. Het merk van het kan orwaar de eerste stempeling heeft plaats gevjden, volgens rainis- ierieele beschikking van ,'j December 1869 bestaat voor het kantoor 'kosck uit het cijfer 1, voor Breda 2. vu «Ie h vermoedelijk de Staat hierin zijne tusschenkomst' verleenen. Het antwoord van den Minister toch luidde als volgt: De Regeering houdt, hare aandacht gevestigd op de nadeelen, welke uit de exploitatie van een gedeelte in het Zuider spoorwegnet door eene vreemde Belgische Maatschappij voortvloeien, ij zal niet nalaten om het noodige te verrich ten, opdat bij exploitatie dezer spoorwegvakken de IS ederlandsche belangen- in de eerste plaats worden behartigd. Mocht die ten slotte zonder geldelijke offers niet te verkrijgen zijn, dan zal zij voor de aanvraag van een daartoe noodig crediet niet terugdeinzen." Omtrent den spoorweg Zwaluwe - 'sHertogen- bosch, zeide de Minister: //De richting van den spoorweg Zwaluwe-'s Bosch waarvan het Verslag ten slotte melding maakte' wordt op dit oogenblik nog door de Regeering onderzocht; van eene beslissing daaromtrent kan alzoo geene mededeeling worden gedaan." Ook deze zaak blijkt nog zonder beslissing te zijn. \urig verlangen wij dat deze beide voor onze streken zoo gewichtige aangelegenheden spoe dig tot afdoening worden gebracht. Wij zullen trachten onze lezers op de hoogte van zaken te houden. Het Hof heeft schuldigverklaring uitgesproken en hem veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. De komraandant der Gendarmerie te Brussel heelt bevel gegevendat door het gansche land buitengewone nachtpatrouilles ingericht moeten worden Men vreest, dat de algemeene crisis, waarin handel en industrie verkeerenaanleiding zal geven tot het vermenigvuldigen der nachte lijke diefstallen. Wederom is een begraven schat aan het licht gekomen Te Wiffersheim bij Duren overleed dezer dagen een groneigenaar en bij 't in ventariseeren vond men in den kelder begraven een waarde van ongeveer 50,000 Thaler' deels in geld deels in papier. Dit laatste w'as ge deeltelijk reeds buiten koers, onder anderen 11 bankjes van honderd Thaler. Dezer dagen is te Bussürjvlak bij de station, een man, in staat van dronischap verkeerende, door den trein overreden, Een spoorwegwachterden beschonkene nog wilde reddenwerd jjna het slachtoffer zijner naastenliefde. 3 Ie Baovlonienbroek is ojL'rderunderen van den heer F. d. G. de lontUkte uitgebroken. De ontvangkantoren ccijnsen te Waspik c. a. ijn opgeheven zooals die Ingesteld is een ontvan derjl' recte belasting en Loonopzand c. a. ans bestaan. :antoor te Kaats en vel e. a., waarvan ontvger wordt de heer F. M. van Thiel, thans pzand. De kantoren te Geertru n Oisterwijk blijven onde itularissen. De gemeente ij het kantoor te Geertrui at van Waalwijk en Ud •isterwijk. itvanger te Loon- snbergWaalwijk de tegenwoordige aspik is gevoegd ibergSprang bij ïout bij dat van Een telegram van den ivèrneur-Generaal mNed. Indië bevat het beht, dat de Imam in Tjadek te Kotta-Radja bet^d '.is en de be- olkmg zich met onze troepenWier in het door oze troepen bezette kustgebf 'gevestigd heeft, 'e gezondheidstoestand in Grrj-Atchin is gunstig. -Waahv-jk, 28 Dec. Heden werd alhier onder familie en eemge vrienden de drijfriemen- fabriek van de heeren C. van-der Heiden /<oon geopend. Door de zorg van het dienstpersoneel waren machinekamer en werkplaatsen zeer smaakvol versierd, terwijl zij zelf, in hun zondagspak ge stoken nog het plechtige van het oogenblik trachtten te verhoogen. Onder herhaalde hoerahs opende de Vrouwe des huizes de met bloemen versierde afsluitings kraan en begon de „Theresia" statig de ver schillende^ de fabriek benoodigde toestellen m beweging te brengen tot men spoedig de duizelingwekkende vaart daarvan niet meer kon volgen. Bewonderenswaardig is de doelmatige en nette inrichting der fabriek. De heer van der Heijden had zich dezen dag uitgekozen om hulde f.e brengen aan vier zijner In eene gevoelvolle rede wees hij er op hoezeer hij die langdurige trouwe diensten waar deerde en vereerde ieder der genoemde knechts met een prachtige horloge. De avond werd verder door patroon en knechts in gulle vroolijkheid doorgebracht en menig glas op den goeden uitslag geledigd Wij wenschen den heer van der Heijden, dat zijne fabriek onder de bekende kunde en ijver van den heer Wijdenbach zich in korten tijd tot de voornaamste van dien aard in Nederland moge verheffen, hetgeen zeker ook voor onze ge meente als een groote stap van vooruitgang zou gelden. n De correspondent van de Globe, te. Kro»stadt meldt aan dit dagblad, dat de Russische ad miraliteit bij het bericht van de bijeenroeping van het Engelsch Parlement tegen 17 Januari' naar Kronstadt per telegraaf bevel heeft gezonden de ontwapening der vloot te staken en al de gepantserde oorlogschepen te wapenen, welke zien op de reede bevonden. Constanthiopel, 26 Dec. Mukhtar-Pacha beeft Erzerum verlaten. De Engelsche vloot is uit de baai van Besika naar de golf van Smyrna vertrokken. Madrid, 27 Dec. Het geld, noodig ter beta ling van de coupons der geconsolideerde en ge amortiseerde schuld, is te Parijs en Londen gedeponeerd. De te Leiden wonende gepèionneerde onder- ricieren en minderen hebbeibesloten, in over stemming met, de gepensi leerde militairen p andere plaatsen, een veiekschrift tot den -omng te zenden, ten eim eene verhooging •m pensioen te bekomen. I adres zal waar- ujnlijk 15 Januari a. s. wjen ingezonden. Het wilde zwijn, dat zioh kds sedert gerui- en tijd in de omstreken vr's Bosch ophield i aldaar op verschillende ptsen veel schade nrichtte, is Vrijdag onder gemeente- Berli- m gedood. Het dier woog j kilo en is 1 45 'ter lang. Zaterdag-morgen derailleerde van Dordrecht •mende trein nabij Heerjalam. Gelukkio- ben geen persoonlijke ong/kken plaats ge" d Er wordt met kracht gerkt om de baan r J te maken. ExPloitetie van deruid-Oosterspoor- ^n- Ur?~'S ^osch-Niinioa) werden door Directie dier Maatschappij stige onderhan- hngen gevoerd met den Era Central Beige; 'ene voorloopige overeen kom sfps reeds getroffen .1 in de vergadering van aandeelhders te Nijmegen ledgekeurd. Volgenshetregeeril-antwoord, in de rrste Kamer gegeven, schijnL zoowel bij de j.ten-Generaal als bij de Peering bezwaar te j daan om toe te laten, 'daljm gedeelte van Zuider spoorwegnet ter e4itatie aan eene I' maatschappij worde ogegeven, en zal 's Bosch, 28 Dec. Heden had alhier met ^roote plechtigheid de opening plaats der gemeen- telijke ambachtschool. Vele aanzienlijke ingezetenen, waaronder ook e Commissaris des Konings, vereerden het feest met hunne tegenwoordigheid. "V rijdag werd in het gebouw van het Provin ciaal bestuur alhier aanbesteed het driejarig on derhoud der werken van de Zuid-Willemsvaart voor het gedeelte m Noordbrabant, vanafl Januari /S tot ;S1 December 1880. Minste inschrij ver was de heer C. J. de Groot te St. Anna gem. Nijmegen) voor de som f39.988 per jaar. Waspik, 27 Dec. Gisteren namiddag, orns ïeeks 4 urehad alhier een oppassend schoenmaker, P. Boogmans genaamd, vader van een talrijk huisgezin het ongeluk bij het schep pen van een emmer water ineengemetseldenp.it te vallen, waarbij hij zoodanig met het hoofd tegen de steenen te recht kwam, dat, hij het bewustzijn verloor. Zeker zou hij hierin den dood gevonden heb ben, zoo met Jacobus van der Wee, leerlooier dm het ongeval zag gebeuren, de edelmoedig heid hadde gehadoiu zonder aarzelen eigen levensgevaar niet ontziende, met een ladder in den put af te dalen en den drenkeling te redden. Hulde aan genoemden van der Wee, die door zijne menschlievendheid het geluk mocht smaken, en man het leven en het huisgezin den echt genoot en vader weer te geven. 's ïïage. Het gerechtshof alhier heeft Zater dag-middag uitspraak gedan;: in de zaak van den landbouwer De Vos, te Waddinxveen, be schuldigd van vergiftiging zijner huisvrouw. Op Donderdag, 27 December des nammiddags TEN 6 UUR. Afwezig de Keer J. B. Timmermans, die schrif- lelijk heeft kennis gegeven, verhinderd te zijn de i Vergadering bij te wonen. De Voorzitter opent de Vergadering, waarna de Secretaris voorlezing doet van de notulen der jonge Vergadering, welke zonder aanmerking worden goedgekeurd. Secretaris geeft lezing van een schrijven van Gedep. Staten, waarin wordt aangedrongen om de subsidie voor het Armbestuur f 22001 met 200 te verminderen. De Voorzitter merkt op dat z. i. tegen het i Gi£Jtat,en verlan^e geen bezwaren zijn en cle 200, afgenomen van de subsidie aan het armbestuur, bij te voegen aan hoofdstuk S, ART.I (onvoorziene uitgaven). Hij is van oordeel, dat die subsidie voldoende is en men de bedeeling daarnaar dient te regelen De heer Van Es zegt, dat al die wederwaar digheden de schuld zijn van den Voorzitter en dat vroeger uit den post, van ƒ500 (verpleging van zieken) altijd betaald werd, terwijl thans'dooi den Voorzitter geweigerd wordt daaruit een cent te betalen, welk recht hem door spreker betwist wordt. De heer Judoetis Timmermans Wz. vraagt thans het woord. Hij zegt dat dc heer van Es de zaak met uit, een juist oogpunt beschouwt. Er is hier sprake van gemeeotebegrootingniet van armensubsidie en daar Ged. Staten telken jare deze subsidie met l/io verminderd wenschen te zien, was het te verwachten dat dit jaar op de begrooting van ƒ2200 eene aanmerking zou gemaakt worden. Om deze handelwijze van Ged. Staten nu op rekening van den Voorzitter te stellen, achtte spreker niet alleen onbillijk maar zelfs niet heuscheene handelwijze die in deze ergadenng niet pastte. Spreker bekent zelf niet voor vermindering te zijn zal zich echter in het onvermijdelijke schikken, doch protesteert tegen de uitdrukking van den heer van Es. De Voorzitter zal niet, in repliek komen tegen de woorden van den heer van Es, doch merkt aan, dat niet de armenbegrootingmaar de "-e- meentebegrooting is teruggekomen met de be doelde aanmerking. De geest der w,t is om geleidelijk de zorg voor de armen terug te brengen op kerkelijke genootschappen en om deze rellen hebben Ged. Staten de armensubsidie jaarlijks inet Yio verminderd. De heer Zijlmans zegt dat dien stelregel voo- Waalwijk onhoudbaar is en willicht in den loop des jaars zal blijken dat de aldus verminderde subsidie niet voldoende is. De heer vau ffeijst merkt aan, dat indien mén de subsidie niet wil reduceeren tot ƒ2000, Ged. Staten dc begrooting wederom met dezeJide aanmerking zullen terugzenden. Na gehouden stemming wordt met algemeene stemmen (behalve de heer van Es) besloten de subsidie te bepalen op ƒ2000. Hordt overgegaan tot de voorziening in de vacature voor een lid van het armbestuur, ont- stuan door de aftreding van den heer J. B. van der Heijden, voor welke betrekking door Burge- s'teMtei* 6n eth°uders twee candidaten zijn ge- De heer van Es zegt,, dat hij als Wethouder met geraadpleegd is, daar hem van die Verga dering van Burgemeester en Wethouders geen Kennis is gegeven. De Voorzitter antwoordt dat hem wel degeliik hiervan mondeling is kennis gegeven. Ee lleer Haan zegt dat het steeds gewoonte is geweest die vergadering een dag te vervroegen, indien de daarvoor bestemde dag een feestdag was. kennen Van ES re°lement niet De Voorzitter merkt op dat dit veel heeft van spijkers op laag water zoeken; men zal over gaan tot de benoeming van een lid voor het armbestuur. Gekozen de heer A. van Tilburg met 5 stem men. Benoemd met 5 steramen tot lid der plaatse lijke schoolcommissie de heer J. B. van der Heijden voor de vacature, ontstaan door de af treding van den heer A. van Iersel. Benoemd de heer P. Weijten met 7 stemmen ais lid van het gasthuisbestuurin plaats van het afgetreden lid, den heer A. van Iersel Ingekomen een adres van C. Rekkers waarin deze herbenoeming vraagt als havenmeestertegen hetzelfde salaris (8% der haven- en kaaigelden) De Voorzitter zegt dat deze betrekking'vroegor aan den minsten inschrijver gegund werd. ITii jvenscht nu van den Raad te Vernemen of hot beter zijn zou een havenmeester te benoemen tegen tegemoetkoming van percenten der haven en kaaigelden of zooals vroeger deze betrekking te gunnen aan den minsten inschrijver. l)e heer van Es antwoordt, hierop, dat vroeger deze betrekking verpacht werd, doch dat, daar B. en W. telkens lastiggevallen werden, besloten was een flink gesalarieerden havenmeester te be noemen, ten einde alzoo verzekerd te zijn van eene goede bediening. Gedurende den tijd dat Rekkers als havenmeester gefungeerd heeft, is alles naar wensch gegaan, zoodat hij niet inziet, ivaarora hierin eenige verandering gebracht zou worden. De heer van ffeijst wenschte eene loyale con currentie geopend te zien, daar nog ïiiec-r lief hebbers (o. a. van den Hoek en Pulles) voor die betrekking zijn. Dit, ware volgens spreker billijjcer en tevens voordeeliger voor de gemeente. Dc heer van der Heijden heeft hierop niets aan te merkenals alleen datindien de gemeente goed bediend wil worden, zij ook goed betalen moet. Hij acht concurrentie wel billijk, doch vindt ook 8% niet te hoog, daar tevens kennis van het vak vereischt wordt. De oorzifter zegt, dat de havenmeester wel een geschikt persoon is, doch dat men vroeger, toen men slechts H/s a 5 betaalde, evenmin werd lastig gevallen, terwijl de door den heer van fteijst genoemde personen eveneens zeer ge schikt zijn. De heer van der Heijden wenscht, dat het bestuur zich het recht vooriiehoude de betrekking al ot niet aan den minsten inschrijver te verleenen. De heer van Es wijst terug op voor 4 a 5 jaar, toen zooveel moeite werd gedaan om een geschikt persoon te krijgenzoodat hij het thans met verstandig zou achten t.e veranderen, te meer daar het loon toch niet te hoog is. De lieer van Ileijst zegt dat vroeger aan van de Mosselaar slechts 4*/2% gegeven werd en men toen toch ook geene klachten hoorde. De heer van der Heijden vindt de belooning niet te hoog voor het vele werk en de moeiten aan dien post verbonden. Na gehouden stemming wordt besloten het innen der havengelden aan te besteden. Wordt ter kennis gebracht, dat de verpachting d81' niarkfc aan E. Bogaerts^ heeft opgebracht ƒ1020. Goedgekeurd. De heer van Es acht nog wenschelijk dat aan belanghebbenden informatien gegeven worden, hoeveel de haven- en kaaigelden'het afgeloopeu jaar bedragen hebben. I owzftler antwoordt dat Vrijdag bii nu- bhcatie zal kennis gegeven worden dat Maandag (31 December de inschrijvir, zal plaats hebWu f UI I "H7 Ji ie >r- :e-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1