N» 2. Zondag- 6 Januari 1878. I8 Jaargang. rru li Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. i BINNENLAND. 4-{l,]f n K\wt. flMl, 'JiO 1|» x 59,1b 99,50 aber. 6V De Echo van het Zuiden, per gewonen Antwerpen. Op eene bijeenkomst, den 2 Ja nuari door importeurs gehouden, is bepaald, flat de eerstvolgende openbare wolveiling zal beginnen op Dinsdag 22 Januari a. s. De aan te bieden hoeveelheden zullen den 11 dezer nader bekend gemaakt worden. van belang voor die kerkbesturen, wier kerk gebouwen staan op gebruikt wordende be graafplaatsen, en vroeg of laat tot uitbouwing 'wen sell en over te gaan. Het beroep tot vernietiging van het be sluit van Gedeputeerde Staten van N.-Brabant is door den Koning ongegrond verklaard O O omdat bij het aangehaalde derde lid van art. 16 voor het louwen op eene niet-gesloten In onderscheidene dagbladen is melding gemaakt van liet geschil van bestuuraan- jliangig geweest bij de Gedeputeerde Staten, [van Noord-Brabant cn bij den Raad vanj begraafplaats geen verlof van Gedeputeerde State, betreffende de uitbreiding van dej Staten wordt, gevorderd en ook geeue andere R. K. Kerk te lieróp op de in gebruik wetsbepaling aan dat collegie heeft opgedra- zijndeof om de woorden der wet te ge-j oei1 *°t f^e handeling verlof te verleenen. bruiken op de niet gesloten begraafplaats 11U °°k bij geene andere wetsbepaling rondom gemelde kerk gelegen. verboden is, op eene in gebruik zijnde be-( Aan liet door den Staatsraad-Rapporteur 1 graafplaats te bouwen, en politic-voörscliriftenis belast met de uitvoering van dit besluit, Art. 10 voor liet bouwen op eene niet-ge- in te brengen, ten einde de kleuren, die de sloten begraafplaats geen verlof van Gede- l.koopers verlangen, er meer van te doen uitkomen. puteerde Staten wordt gevorderd en ook! *^en weetdat de clientele moeielijk deze geen andere wetsbepaling aan dat collegie l.eldcre Ueuren ne?mï en daar, icd"f» met de ïreeft opgedragen tot die handeling verlo Acj .™™n de J"0!?? de voorkeur geven, i bekend is, volgt er uitdat alle veranderingen en wijzigingen in den zelfden geest plaats hebben. verleenen, dat alzoo Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant terecht zich onbevoegd hebben ver klaard om op liet aan hen gedane verzoek om vergunning eene beschikking te nemen. Gezien de wet van 10 April 1SG9 Staats blad No. 65. Hebben goed gevonden en verstaan: het ingesteld beroep te verklaren ongegrond. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken over deze zaak uitgebracht verslag ontleenen j gegeven zijn omtrent liet verplaatsen van wij de volgende bijzonderheden: lijken, waartoe—- vergunning van deh Bur- Het kerkbestuur verkeerde in twijfel of j genieester noodig is, als anderszins, kan het uitbouwen der kerk op de begraafplaats i met inachtneming van die politie-voorschrif- wel mocht geschieden, zonder vergunning 011 waar die noodig zijn, vrijelijk tot liet an Gedeputeerde Staten, ingevolge art. 16 j uitbreiden van kerkgebouwen op niet-gesloten linea 3 der wet op de begraafplaatsen en begraafplaatsen worden overgegaan, het begraven van lijken. Mocht die ver-laten hieronder liet koninklijk besluit gunning noodig zijn verzocht het kerkbe- 110-? geheel volgen stuur, dat Gedeputeerde Staten die zoudenWillem III, enz. verleenen. Dit collegie verklaarde zich van' Beschikkende op het beroep, ingesteld liet geven eener beslissing in deze te moeten d°°r liet R. K. Parochiaal kerkbestuur van j eene zekere oppositie" ontmoet heeft, zal thans het uithouden, wijl geene enkele wetsbepaling j Bi eroptegen een besluit van Gedeputeerdeonderwerp dezer beschouwingen uitmaken. Wij waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor, enz.) 'stlage, 7 December, 1877. (gel.) Kappeijne (get.) "Willem. Tilburg's weefschool (Ingezonden.) Het voorstel ter oprichting eener weefschool dat reeds langer dan een jaar den Gemeenteraad van Tilburg bezig gehouden en bij sommigen lan hetzelve bevoegdheid gaf, om vergunning; Staten van Noord-Brabant van 16 Augustusgeloovendat thans het oogenblik genaderd is om e verleenen tot het bouwen op eene Gr. 230, waarbij deze zich onbevoegddoor zooveel mogelijk de voordeelen ar an te ou de resloten begraafplaats. (Wel op eene begraaf-j hebben verklaardoin eene beschikking te|toonen> (Ue deze stad uit liare stichting z jlaa.tsnadat die tien jaren ongebruikt is nemen op het verzoek van het kerkbestuur j kuniu<u. trekken, een belangrijken dienst aan '•ebleven cn gesloten verklaard is.) ;om vergunning tot bouwen op eene niet-1111 ,rle te; bt^VJjlZün- Boor deze school toen r 1,1 r li. Cl i.Vipcrronfnlnnfa 54011 de ontwikkeling en uitbreiding der weet- De kwestie - bleef onuitgemaakt, of het; geiten begraafplaat. kunst bevorderd worden, eene kunsC onmisbaar ut bouwen der kerk geoorloofd was. Met Ben Raad van btate (Afdeelmg voor ge- voor de goe(1(> vervaardiging der stoffen; cn wij iet inwinnen van adviezen als anderszins schillen van bestuur) gehoord, advies van 111 aarzelen niet het te verklaren, dat zij, behoudens iet. liet kerkbestuur den termijn verloopenNovember 1877, No. 75. an van deze beslissing bij den Koning in beroep te komen. let wendde zich tot den toenmaligen Mi nister van Binnenlandsche Zaken, den Heer ïeemskerk wien, onder ampele mededeeling der aangelegenhedeninlichting gevraagd jwerdhoe in deze te handelen. Deze Minister gaf beslist te kennendataange zien bij art. 16 §3 der wet verboden was, pinnen een afstand van 50 meter van eene bestaande begraafplaats te bouwen zonder (vergunning van Gepeputeerde Staten, en al, wat binnen die 50 meters lag, moest geacht worden te behooren tot den kringbinnen welkezonder die vergunningniet mocht gebouwd wordendat alzoowanneer het kerkbestuur zich met, zoodanig verzoek tot Staten wendde dit, kollegie daarop zou hebben te beslissen, cn wanneer deze beslissing afwijzend was, bij den Koning in beroep kon Worden gekomen. Op voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 5 December 1877 No. 19, 2de Afd. Overwegende dat de adressant, ten einde zijn kerkge bouw te vergrooten een gedeelte van de be graafplaats, welke die kerk omgeeft, wenscht te bebouwen dat hij meent, dat dit uitbouwen der kerk op de niet-gesloten begraafplaats niet bij de wet is verboden; doch, ten einde daarom trent zekerheid te erlangen, of, indien die uitbouwing geacht werd te vallen onder het bepaalde van art. 16 alinea 3 der wet op enkele loffelijke uitzonderingenin deze stad volslagen onbekend of bespottelijk gemaakt is door zekere personen, die beweren de geheimen der weefkunst te bezitten en die toch gemak kelijk te overtuigen warendat zij zelfs de grondbeginselen er niet van kennen. Ten allen tijde is ook de weefkunst als ectie kunst be schouwd geworden en als zoodanig kan zij cn om haar nut, cn om hare verbazende ontwikke ling, èn om'hare ongeëvenaarde volmaking op den eersten rang onder alle andere geplaatst worden. Het is onbetwistbaar de oudste kunst, wier oorsprong zoo verre in den loop der eeuwen opklimtdat het onmogelijk is juist te bepalen, aan wien de een lia^er uitvinding toekomt. l)it alleen kunnen wij aannemen dat de eerste eigenlijke gezegde weefsels slechts met de hand het begraven, alsdan de vereischte vergun- ge7'e?f WCCT sle?uts d8 halKl -it,. 'gevlochten matten, zonder eenige teekenmg wa- ning te verkrygen, ach gewend heeft tot, ,lnc]l de ver!)aze,;(le vo°nitgmss ,fie de Gedeputeerde. Staten van Noord-Brabant; weefkunst, sedert zij aan het fabriceeren de be hulpzame hand geboden heeft, genomen heeft, stelt onze hedendaagsche fabriekanten in staat Wat het vervaardigen der stalen van de cliënten ontvangen betreft, zij worden grooten- deels gemaakt van stoffen, die reeds in circulatie geweest zijn en hieruit vloeit een zeer ernstig nadeel voort, namelijk dat van bijna altijd een jaar te laat te komen en van dikwijls te moeten kaïnpen met de reeds gevestigde artikelen van vreemde fabriekanten. Het valt niet moeielijk het nadeel van de eenvormigheid der dessins in de producten ee ner zelfde plaats te begrijpen. De kooperdie geene ruime en uiteenloopende keuze vindt, is verplicht zich elders te gaan voorzien en daar lietgene men hem aanbiedt slechts gedeeltelijk de eenvoudige onveranderde nabootsing is van de artikelen, die hij reeds ontvangen heeft, is het zekérdat de meeste orders naar het buitenland gezonden worden, tot groot nadeel van onze industrieelen. Daar het fabriekwezen meer en meer voor uitgaat en de grootste lielft van de werklieden dezer stad er een middel van bestaan in vindt, is het allernoodzakelijkst de fabriekanten dezer stad in staat te stellen met hunne buitenland- sclie collega's flink te kunnen concurreeren. Zoolang zij echter genoodzaakt zijn volgens ontvangen dessins te werken of elkanders patro nen na te bootsen, zal de ontwikkeling der weefkunst hier wel stationnair blijven en zij zal er nooit in slagen de mode te scheppendie echter geen geheim is. Deze is toch niet het resultaat van eenigen bijzonderen regelmaar zij vraagt alleen de kennis om de dessins te maken en ze naar ieders wenscli te kunnen wij zigen. Het behoeft geen betoog, dat het voor deze stad niet meer voldoende is om goed en goed koop te fabriceeren. De fabriekanten moeten ook weten te scheppen en hiervoor zijn speceale studiën noodzakelijk. Deze kunnen slechts door behulp eener weefschool verkregen worden. Dat men dan ook niet terugdeinze voor de offers, die hare stichting en haar onderhoud zal vragenwant de roem van Tilburg's fabrie- kaat hangt groot-sndeels van de goede vervaar diging en keuze der weefsels af on de toekomst van Tilburg's industrie op hare beurt van de stoffen, daar het artikel laaienetc. geen werk genoeg meer kan geven aan do. arbeidende be volking dezer stad. dat dit collegie bij zijn bovengenoemd be sluit zich onbevoegd verklaard heeft om op het verzoek van het kerkbestuur eene be-1oni door hare hulp elke soort.van stof of doek 19794,05. schikking te nemen, en zulks op grond, dat te vervaardigen en er elk verlangd figuur op af Het kerkbestuur adresseerde zieli diens- door geen artikel der wet aan Gedeputeerde re volgens op nieuw aan Gedeputeerde Staten.Staten de bevoegdheid wordt gegeven om tor i Hld 13 '«PaaUWyk de onbekendheid met de Deze bleven bij hunne eenmaal genomen WW..,..,. I en n^len dezer kon* du. de industneden beslissing volharden. Daarna werd beroep bij den Koning ingesteld, dat bij den Raad van State in openbare behandeling kwam. Inmiddels treedt de heer Kappeijne van de Copel- lo als Minister op en het koninklijk besluit, waarbij deze interessante kwestie wordt uit- emaakt, is in lijnrechten strijd met de etsuitleggingdoor den Minister Heems- :erk gegeven. Deze beslissingzoo merkwaardig om ,en loopdien het geding namis vooral Op de twee laatste zittingen van de Tillmrgsche Spaarbank werd te zamen gestort de som van Bij koninklijk besluit is, met wijziging van het koninklijk besluit van 21 December 1861, be paald, dat de militieraad van het le militiedis- zoude die bepaling ook op liet bouwen op de begraafplaats van toepassing zijn, bij ons is gekomen in beroep en verzoekt, dat door Ons met vernietiging der vermelde beschik king van Gedeputeerde Staten aan hem als nog de gevraagde vergunning zal worden verleend dat echter bij het aangehaalde derde lid van de eischen van de koopers beantwoordenen om ze meer of minder gewijzigd te vervaardigen. Wij gelooven, dat deze artikelen in den regel jA'T niet beantwoorden aan de keus van het land.1 tot het 3de militiedistrict en tot het rechtsge bied van den militieraad in dit district behoo- rende, zullen deel uitmaken van het lc militie dis- Ook gebeurt het zeer dikwijls dat bijna allen dezelfde stalen kiezen aangezien er zeer weinige zijn die in den smaak vallen de nuancen zijn De minister van Financiën maakt, ter vol doening aan art. 7 der wet van 26 April 1852, (iStaatsblad n°. 90,) bekend, dat krachtens die gewoonlijk te levendig; de fabriekanten maken)wet voor een kapitaal van tien millioen gulden ze door er slechts hier en daar eene wijzigingaan muntbiljetten ln omloop is, cn dat tot ver-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1