NX 3. 4 Donderdag 10 Januari 1878. lx Jaargang. Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Gemeente-Zaken. 1 VERGADERING van den Gemeenteraad van WAALWIJK, 42. 6. 17. De Echo van het Zuiden, ins- a tannin luit, ffuiu, taait h (In Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij Advertentiën van tot 7 regels Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent' per gewonrn regel! rekening gebracht Staat van brieven, geadresseerd aan onbe kenden, gedurende de eerste helft der inaaud December door het Postkantoor te Tilburg verzonden. W. A. SpeunAmsterdam. Anna Verbij, Breda. W. Verkerke, Dordrecht, A. Aarts, 's Hage. Krouszen, 's Hage. A. Kroon, 's Bosch. A. van Tijn, Utrecht. L. Husou, Zierikzee. H. van Dooremaal (niet vermeld). Gehouden op Zaterdag den 5 Januari des voormiddags ten 11 uur. Tegenwoordig alle leden De Voorzitter opent de vergadering. De Secretaris leest de notulen voor der vo rige vergadering, die na voorlezing worden goed gekeurd. Ingekomen een adres van G. L. van Hilst, te Waalwijkwaarbij hij verzoekt als haven meester te worden aangesteld te^en 5%. De Voorzitter zegtdat de Raad de toewij zing door B. en W. niet heeft goedgekeurd; dat de betrekking van havenmeester moet worden aangevuld en vraagt hierover het gevoelen dei- leden. De heer van Heijst meent dat de grondslagen voor die benoeming geheel zijn weggelegd in het adres v. Hilst; hij vertrouwt dat deze de belan gen der Gemeente zal behartigen en stelt dus voor hem te benoemen. De heer van Es zal zich buiten discussie hou den, aangezien zijne familiebetrekking met van Hilst; hij merkt echter opdat er nog een tweede adres bestaat. De Voorzitter zegt, dat in de vorige verga dering een voorstel tot benoeming gedaan is door den lieer v. d. Heijden; dat voorstel kon toen niet in behandeling genomen wordenheden ech ter wel. De heer van der Heijden meende dat een voor stel, staande de vergadering gedaan, steeds aan gehouden werd, De Voorzitter zegt, dat de benoeming van den havenmeester een geheel ander tijdperk is ingetreden. De raad heeft de toewijzing door B. en W. niet goedgekeurd; hiertoe had hij het recht; toen deed de heer v. d. Heijden in de vorige vergadering het voorstel den havenmees ter te benoemen; de raad kan nu besluiten, of wel den havenmeester te benoemen, ofwel eene voordracht van B. en W. af te wachten, ofwel eene nieuwe inschrijving te gelasten. De heer v. d. Heijden was vroeger voor aan besteding om de vrije concurrentie; nu echter bij de inschrijving geene geschikte personen zijn opgekomen, heeft hij voorgesteld tot eene be noeming over te gaan. De Voorzitter antwoordt, dat de vorige spre ker in het geheel geene reden behoeft te geven van zijne handelwijze; de raad is ten deze ge heel vrij. De heer Zijlmans vraagt of adressant wel ge heel op de hoogte is van de verplichtingen en lastenaan de betrekking van havenmeester ver bonden; onder anderen moet er ongeveer ƒ30 worden uitgegeven voor het schoonhouden der haven. De Voorzitter antwoordt, dat in het alge meen iemand, die om eene betrekking vraagt, moet geacht worden bekend te zijn met de' las ten en verplichtingen er aan verbonden. In het tegenwoordige geval echter meent hij dat adres sant zeer goed op de hoogte is, gelijk ook blijkt uit zijn adres. De heer v. d. Heijden zal zijn voorstel hand haven tot er een ander gedaan wordt, waarbij hij zich kan neerleggen. De heer Uuirijns vindt het strijdig met de, waardigheid van den gemeenteraad, eerst te be sluiten dat de betrekking van havenmeester bij inschrijving zou Avorden aanbesteed, en acht da gen later tot eene benoeming over te gaan. De heer van Heijst zegt, dat het adres' van Hilst geheel in den geest is van het voorstel v. d. Heijden. Mocht laatstgenoemde zijn voorstel intrekkendan zal spreker voorstellen van Hilst te benoemen. De heer v. d. Heijden meent dat aan de waar digheid van den raad in het geheel niet wordt te kort gedaan. Bij de inschrijving hebben zich twee liefhebbers opgedaan, die echter door den raad, als niet geschikt zijn afgeAvezen. Vroeger meende sprekerdat de havenmeester slechts belast Avas met het innen en verantwoorden der haven- en kaaigeldenen was daarom voor in schrijving; nu hij echter gehoord heeft dat er meer belangen in betrokken zijn, en dat de ge meente zelfs eens in een proces is geAvikkeld geworden door de schuld van een havenmeester heeft hij voorgesteld er eenen te benoemen. De heer van Ileijst vindtdat uit het ge sprokene juist blijkt, dat het noodig is dat de havenmeester schipper zij en de haven keune; üij dringt daarom te meer aan op de benoeming: van van Hilst. De Voorzitter meent dat bekendheid met de haven wel eene aanbeveling isvroeger heeft een touwslager de betrekking waargenomen ten o-e- noege van den raad en de schippers; het blijft nog altijd de vraag of het ongeluk, dat heeft plaats gehad«aan den havenmeester te wijten Avas. De lieer Quirijus zoude er voor zijn nog an dere aanvragen in te Avachten, De Voorzitter is het niet eens met den vo- ngen spreker; dagelijks komen er schepen aan en voor allen moet gezorgd Avorden; het is hoog tijd dat de raad eene beslissing neme. Na nog eenige discussie stelt de Voorzitter de vol'vende vragen 1. Zal de raad overgaan tot de benoemino-l van een havenmeester? 2. Op hoeveel pCt? d. Wien zal de raad benoemen Het eerste punt Avordt met algemeene stem men aangenomen. Omtrent het 2e punt zegt de heer v. <1. Heijden, dat de raad vroeger, na rijp overleg, iemand op 8% heeft aangesteld. De heer van Heijst oordeelt dat dit punt geen onderwerp van controverse kan zijn; er biedt zich een geschikt persoon aan voor 5%, de raad kan dus geen 3% meer geven. De heer Timmermans deelt het gevoelen van den vorigen spreker. Nadat besloten was den havenmeester 5% toe te kennen van de opbrengst der haven- en kaaigelden, Averd met 7 stemmen tot haven meester benoemd G. L. van Hilst. Op Rikkers werden 3 stemmen uitgebracht. De Voorzitter geeft mededeeling van het pro ces-verbaal van kas-opneming, Avaaruit blijkt dat op 29 December jl. in kas Avas de som van f7516,465, en de boekeu behoorlijk in orde waren. Aangenomen voor kennisgeving. Niets meer te verhandelen zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering. Behalve dat o. i. volgens art. 45 de voorzit ter, tevens lid van den Raad, verplicht is, volgens eed en geAveten mede te stemmen over alle zakendie hemzijne echtgenoote of zijne bloed- of aanvenvantentot den derden graad ingeslotenniet persoonlijk aangaan of Avaarin hij niet als zaakgelastigde is betrokken, verwonderde ons het. motief, Avaarom de Burge meester, als lid van den Raadzich van stemming onthieldten zeerste. Juist als nien geen be lang bij eene zaak heeft is men vrijer en meer onafhankelijk in zijn oordeel dan Avanneer men er zelf in betrokken is. Het voorstel Averd met 8 tegen 5 stemmen aangenomen. Indien Gedeputeerde Staten het voorgestelde bedrag onveranderd vaststellen, zullen de leden A an den Bredascben Gemeenteraad voor iedere zitting, die zij bijwonen, ongeveer 5 genieten. (Noot van de Redactie). Het ingezondene omtrent het veelvuldig werk, Avaarmede de Ge meentebesturen in het belang van 's Rijks dienst meer en meer worden overladen, en de onbil lijkheid dat hiervoor geene geëvenredigde bij drage door het Rijk Avordt verleend, zal later geplaatst worden. De redactie zal gaarne tot het beoogde doel hare mgdeAverking veileenen. leger hier te lande, zekere D., die in 1870 ge deserteerd was en na zijn straftijd te hebben uit gediend, overal rondzwierf. Sedert 5 Januari is de tolheffing op den ge meente-kunstweg van het dorp Gilze tot den Rijks grooten Aveg der le klasse No. 3, opge heven krachtens een door den Raad van ge noemde Gemeente genomen en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd besluit. Tilburg. Op 31 December 1876 beliep de bevolking der gemeente 26103 in 1877: hebben zich in de gemeente ge vestigd io4i beliep het geboortecijfer 1096 Samen 2137 hebben de gemeente verlaten 884 zijn overleden 473 Het bedrag der sommen, die in 187S bij de landmacht voor het Averffonds te goed gedaan worden, is vastgesteld: a. A'oor iederen aange nomen militair, tamboer of hoornblazer boven de 18 jaren en voor iederen vrijwilliger op 75; b. voor ieder dezer militairen bij reëngageraent (op nieiiAv dienst nemen) telken male, doch voor hun 40e jaar: soldaat 60 korporaal of appointé 90, onderofficier f 120. Samen 1357 zoodat de bevolking is vermeerderd met De bevolking bedroeg alzoo op het einde van 1877. Het getal onechte geboorten bedroeg levenloos aangegeven kinderen waaron der geen onechte Huwelijken werden gesloten tusschen: Jonkmans en jongedochters Jonkmans en weduAven Wediuvenaars en jongedochters WeduAvenaars en WeduAven. Totaal, huwelijken 191. Waalwijk, 7 Januari. De bevolking dezer gemeente vermeerderde in 1877 met 245 per sonen en bedroeg op ultimo December 3974 zielen. Berekening; 165 333 Samen 498 780. 26883. 7.. 55. 158. 7. 10. 16. Geboren Ingekomen Te Arnhem is Zondag een spoorwegwachter belast met het strooien van zand op de rails, ^eitrokken 149 door een naar Duitschland vertrekkenden trein L»i,00ia i overreden, waarbii hem pen vnet ..^1° vermeerdering 245 Gedurende het jaar kwamen voor overreden, Avaarbij hem een voet en een arm van het lichaam gesneden en de schedel A'er- brijzeld Averd. De firma Ziegelaar Cie., die Z«aterdag 1.1. 55 jaar geleden Averd opgericht en sedert vier ja ren veranderd is in eene Naamlooze vennootschap, de Ned. Fabriek van Lederartikelen, heeft in dien tijd van haar bestaan niet minder dan 5.650.000 paren laarzen en schoenen afgeleverdAvaarvoor aan arbeidsloon alleen ruim 6.000.000 werd uitbetaald. De Eerste Kamer zal in de laatste helft dezer maand bijeenkomen tot behandeling van de kiestabel. 2 tweeling- In den gemeenteraad van Breda werd onlangs het voorstel behandeld, om aan de leden van den Raad, voor het bijAAonen zijner zittingen, eene belocning toe te kennen van/1000 'sjaars. De Burgemeester verklaarde over dat voorstel niet te zullen medestemmen omdat hij geen be lang daarbij had.namelijk omdat hijingevolge de tweede zinsnede van art. 73 der Gem. wet niet in dat presentiegeld deelen kon. De Minister van Financiën maakt bekend dat het saldo van 's Rijks schatkist bij de Ne- derlandsche Bank op 31 Dec. 1. 1. en de som der betaalmiddelen op dat tijdschip bij de be taalmeesters aanwezig te zamen het bedrag uit maakten van 26.373.574,401/2' Door het Departement Breda der Ned. Maat schappij tot bevordering van Nijverheid is het plan opgevat, om bij voldoende deelneming in de maand September e. k. eene tentoonstelling te doen houden van voorwerpen, uitsluitend ver vaal digd door hand\verkslieden uit Breda en om streken. De opening zou plaats hebben bij ge legenheid van de feestelijke herinnering aan het vijftigjarig bestaan der Koninklijke Militaire Aca demie. Onder Bergen op Zoom is aangehouden, we- v/u^v-vcr. uuuruen custncts-veei geus landlooperijeen gewezen officier van hetlken van allen grond ontbloot te zijn. en 1 drieling geboorte 25 huwelijken werden voltrokken. Kaatsheuvel(gem. Loonopzand.) Bevolking statistiek over 1877. Bevolking op 1 Januari 1877 6523 zielen, geboren 117 m. en 13 5 vr. te samen2 52 gevestigd indegem. 127111. 76 vr. 203 overfed™ 80m. 75vr.„ 155.' Vertrok, uit de gem. 122 m. 91vr.„ 213. Het zielental der gemeente is alzoo vermeer derd met 87, zoodat. de bevolking op 31 December 1S77 bestond uit 6610 zielen. Er Averden 44 huAvelijken gesloten. I)runen. Op 31 December 1876 beliep de bevolking dezer gemeente 2771. In 1S77 hebben zich in de gemeente gevestigd. 89 beliep het geboortecijfer 95 Gezamelijk 184. nebben de gemeente verlaten. 79 zijn overleden. gg' te Samen 142. zoodat de bevolking over 1877 is vermeer derd met levenloos aangegeven HuAvelijken. 7 Januari 1878. De overlaat is weder geïnundeerd Zuster Annaziet gij het komen Drongclen4 Jan. Het gerucht als zou bij den Heer A. Al. alhier ook de besmettelijke longziekte onder het rundvee zijn uitgebroken is, 11a onderzoek door den districts—veearts, £reble- Baardwijksche spoor nog niet

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1