NS. 4. Zondag 13 Januari 1878. Is Jaargang. u 1 1 oegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. n BINNENLAND. BUITENLAND. Bel Westfaalsche Steenkolen en Cokes. Verliezen in de Engelsche ijzer en kolenindustrie. gie. De Echo van het Zuiden, S Stuktln'f SSMV T f ^feS' ?lden S» ta zenden aan den ui*" Advcrtentien van 1 tot 7 regels 0,00, daarboven 8 cent per regel groote letter!' naar ulaaUuÖe Advïlfip? H i 1 redactie betredende, aan de redactie te Tilburg. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 «£t pfr0geVoenenregeL plaat£ruimte' Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal in rekening gebracht De invoer dezer artikelen is, zooals men uit Hamburg schrijft, einde Juli 1877 bijzonderlijk vermeerderd. In November en December heeft er een beduidende aanvoer zoowel naar Ham burg als transito plaats gehad, vermoedelijk een gevolg der tentoonstellingdie aldaar in den laatsten herfst van deze produkten is gehouden. Hierdoor schijnt het tot dusverre bestaande vooroordeel tegen de Westfaalsche kolenzoo ook de gedeeltelijke onbekendheid er mede ge heel verdwenen te zijn. Het is ons zeer aange naam te kunnen berichtendat verscheidene industriëelen zich door het uiterlijk aanzien van de voortreffelijkheid der tentoongestelde kolen overtuigd hebben en zich daardoor aangespoord gevoelen om voortaan Duitsche kolen te ver bruiken. ft U Als voorbeelden van verliezen aan kapitaal, dat in de ijzer- kolen- of andere daarmede ver wante industrie belegd was nemen wij eenige posten uit het Sheffield Red Book over. Uit eene lijst van 50 handelmaatschappijen, die op ver schillende tijdstippen van 1856—1876 gesticht werden, blijkt, dat hun gezamenlijk kapitaal van 7.542,389 p. st. verminderd is tot op eene waarde van 6.009,587 p. st. of met andere woor den dat de actiën dezer maatschappijen thans 20% minder waard zijn dan bij hare oprichting. De meest in het oog loopende voorbeelden van deze daling in prijs vinden wij bij de ijzer- en kolen-maatschappijen. Slechts bij de Staoeley- maatschapjnj vond eene verhooging der waarde van 334.225 p. st. plaats. Opmerkelijk is het ook, dat het dalen met de pari-prijzen wedijverten dat daar waar het dalen op de hooge premiën van 1874 berekend was, een nog grooter ver- ies bij deze speculatie's geleden werd. H. N. van 23 December 1877, houdende vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1878. In het tijdperk van vier weken, 2 December tot 29 ^December 11., zijn door longziekte aan getast: in Noordbrabant 2 runderen; in Zuid holland 16 runderen; in Noordholland 1 rund; in Friesland 14 runderen; in Limburg 1 rund. Totaal 34 runderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 37 runderen door die ziekte aangetast. Gedurende het afgeloopen jaar (31 December 1876 tot 29 December 1877) werd longziekte waargenomen bij 956 runderen; in het jaar 1876 bij 1723 runderen; in bet jaar 1875 hij 2227 runderen; in het jaar 1874 bij 2414 run deren; in het jaar 1873 bij 2479 runderen; in het jaar 1872 bij 4009 runderen; in het jaar 1871 bij- 6078 runderen. Men meldt uit Breda, dd. 9 Januari: De politieagent P. van Berkom is gisteren avond, waarschijnlijk door de duisternis misleid in de haven geloopen. Zijn lijk is heden mor gen daar drijvende gevonden. Hij laat eene weduwe en zeven kinderen na. Men meldt aan de L. Ct., dat te Ak- krum eene jonge dochter, die bij eene liefheb- berij-tooneelvoorstelling aldaar de rol van krank zinnige vervulde, weinige dagen na de voorstel ling, werkelijk krankzinnig is geworden. Er wordt verondersteld dat het spel dennate op hare zenuwen heeft gewerkt, dat de phantasie voor de ongelukkige in werkelijkheid is over gegaan. van een „opmerker": Eene firma te Weenen zich Bank noemende, zendt in Holland aan on verschillig elkeen, die naar hun oordeel geschikt is ze te verkoopen, met goud en zilver prachtig gedrukte papieren, die, door haar „partial bewij zen genoemd worden. In de papieren staat vermelddat de origineele stukken bij weder een ander bankhuis met f 70 per stuk beleend zijn. Een zoodanig zal dan a f 11 door de Agenten verkocht wordenwaarvan de agent drie gulden, zijnde circa 30 pCt, als provisie behouden kan. Zou het publiekvraagt hij niet raadzaam doen, zich eerst duchtig te doen onderrichten, alvorens zijne penningen te Weenen te storten Gedeputeerde Staten der provincie Noordbra bant hebben besloten op den 22 Februari e. k., in het gebouw van het gewestelijk bestuur al hier eene buitengewone uitloting te doen plaats hebben van 200 schuldbrieven, elk van f 500, ten laste dezer provincie en wel 22 van de lee ning-van 1845, 22 van die van 1850, 54 van die van 1854, 84 van die van 1857 en 18 van die 1863. De leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn ter vergadering opgeroepen tegen Maandag 21 Januari, 'savonds ten 8 ure. Het voorloopig verslag der Tweede Kamer op het ontwerp tot beraadslaging van eenige artike len van de overeenkomsten met de Ned.-Indi- sche spoorweg-Maatschappij is verschenen. Over de noodzakelijkheid van aanleg bestond weinig verschil van meening, wel over Staats- of par* ticulieren aanleg of exploitatie. Het wetsontwerp tot herziening der belast bare opbrengst van ongebouwde eigendommen is, blijkens het voorloopig verslagover 't algemeen wet gunstig door de Tweede Kamer ontvangen. Hoewel velen erkenden dat de gelijkmatige ver deeling der grondbelasting gewenscht was, vroe gen zij of achter dit ontwerp niet het denkbeeld verscholen lag, om later de hoofdsom der be lasting te verhoogen Anderen waren van mee ning dat zoolang de heffing der grondbelasting met op billijker voet plaats heeft, aan een af doende herziening van het belastingstelsel niet te denken was. Dinsdag morgen omstreeks half acht ure ging de dienstbode van den horlogemaker v. P., te Rotterdam, in de buurt eene boodschap doen en liet de deur op een reet staan. Van die gele genheid heeft een behendige dief gebruik gemaakt om een kastjeinhoudende een veertigtal gouden en zilveren horloges, hetwelk achter eene ruit op de toonbank stond, weg te halen en spoor loos er mede te verdwijnen. Een aantal ingezetenen van Dordrecht hebben in eene den 7 Januari gehouden vergadering besloten eene vereeniging op te richten, met het doel om gesteund door jaarlijksche bijdragen, onze stad te verfraaien door het aanleggen van plantsoen zoo binnen, als in de onmiddelijke omgeving van de stad. Met algemeene stem men werd reeds op die vergadering besloten het dagelijksch bestuur kennis te geven van de ge boorte der vereeniging. Op Pruisisch grondgebied nabij onze grenzen hielden zich twee personen bezig met de jacht op lijsters. Een hunner was voorzien van een geweer; terwijl hij over een sloot wilde springen, ging het geweer eensklaps af, met dit gevolg dat het schot zijn makker zoo ernstig trof, dat deze onmiddelijk den geest gaf. De man die onwillens de oorzaak van dit ongeluk wasis krankzinnig geworden. Dezer dagen werd aan het station van den staatspoorweg te Venlo uit de kas van den la- dingmeester eene som van ruim 240 ontvreemd,' Drie maanden geleden had aan hetzelfde station een dergelijk feit plaats. Het is der politie nu evenmin als toen mogen gelukken den dader te ontdekken. Op den Oosterspoorweg heeft Dinsdag een ingezetene uit Zutphen het leven verloren. Hij had te Amsterdam plaats genomen tot zijne woonplaats was eerst te Weesp uitgestaptver volgens te Bussum en werd daarna niet gezien. Te Hilversum vond men voor aan de locomotief een heerenhoedhetgeen vermoeden deed dat een ongeluk was voorgevallen. De stationschef te Hilversum reed toen met een reserve-locomotief terug en vond op den weg het lijk van een ruim 50jarig man, die voor den ingezetene uit Zutphen herkend werd. Tot heden werden de vaak gevaarlijke werk zaamheden aan de spoorwegbrug over den Rijn bij Oosterbeek zonder ongelukken volbracht. Den 7den viel er echter een jonkman, verzorger zij ner oude moeder, in het water en verdween in de diepte. Een werkman, gehuwd en vader van 4_ kinderensprong hem namaar vermocht hem niet te redden. Ook hij zonk en werd eerst na veel inspanning gered; niet dan met veel moeite gelukte het hem weer bij te brengen. Het lijk van den jongen man is nog niet gevonden. Te Ruinen heeftin 't begin dezes jaarswe der eene ongehoorde misdaad plaats gehad. Een jongeling, zekere K., aldaar, is door een paar personen op verregaande wijze mishandeld en daarna, toen de levensgeesten schenen geweken te zijn, in een put, die men daar veelal buiten shuis ^aantreftgeworpen. K. is echter, misschien door 't koude badtot bewustzijn gekomen, heeft zich in de hoogte gewerkt en door herhaald kermen en roepen hulp gekregen van de bewo ners van 't naaste huis, die ter ruste lagen. Bij 't redden werden op eenigen afstand twee personen, met de buizen of jassen over 't hoofd getrokken, opgemerkt, die vervolgens ook door de vensters gluurden toen de geredde in huis was gebracht. Zijn toestand moet echter zorgvol zijn. Tussehen Zevenaar en de Pruisische grenzen is een sneeuwwitte arend geschoten. Het dier had eene vlucht van 1,50 Meter. Het aantal sollicitanten voor de vacante hoofd onderwijzers betrekking te Lukkum bedraagt 98, zegge acht en negentig. De Staatscourant van 9 dtzer bevat de wet In den nacht van Zaterdag op Zondag j. 1. heeft te Velp bij een kleermaker een brand ge woed waarbij hoofdzakelijk voor eenige dui zenden guldens manufacturen, aldaar door een koopman geborgen, zijn verbrand. Daar men het vermoeden heeft opgevat, dat hier kwaadwillig heid in het spel is, heeft de officier van justitie, vergezeld van den rechter-commissariseen on derzoek ingesteld en een aantal personen gehoord. De Midd. Ct. bevat de volgende waarschuwing Den 8 Januari werd ten Raadhuize te Haaren aanbesteed, het maken van een klinkerweg van Eschover Haaren naar Oisterwijkmet daarbij- behoorende kunstwerken. 15 Inschrijvings-bil- jetten waren ingeleverd. Hoogste inschrijver A. F. van Seters, te Vaghtop f 100,000. Laagste Lucas van Gaal, te Geldrop, op f80,760. Door de ambtenaren der belastingen is Woens dag nacht een bekeuring ingesteld tegen een bieijprouwer in Noord-Brabant, tevens Burge meester en lid van de Prov. Staten, wegens bet ongeoorloofd inslaan van een zekere hoeveelheid moutwelke niet in zijn aangifte begrepen was. De mout is in beslag genomen en bij een rijks ontvanger gedeponeerd. Men meld uit Limburg: Dinsdag jl. werd de postbode van Valkenburg op zijn rondreis tussehen Houthera en Schimmertnabij het gehucht Klein Haasdalin een hollen weg door een persoon vermoedelijk een Dnitscher j aangevallen. De ^postbode wist hem echter door het toedienen van een geduchten stoot, te ontkomen, evenals aan twee andere personen, die zich op dien weg verscholen hielden. Donderdag zijn door de brigade marechaussee te Boxtel vier personen gevankelijk naar 's-Bosch getransporteerddie zich hebben- schuldig ge maakt aan diefstal van 7 eenden op een afge sloten buitenplaats onder de gemeente Boxtel. In den ochtend van den 2 dezer is P. van Houten, klompenmaker te Clinge (Zeeland) le venloos in een sloot, tussehen de gemeenten Zeeuwsch en Belgisch Clinge gevonden. Men brengt dit in verband met de spanning, die daar sedert eenigen tijd heerscht, waarom er algemeen, hoewel zonder bewijs, het vermoeden bestaat, dat genoemde van H., na 't verlaten eener herberg te Belgisch Clinge in dien sloot geworpen is en alzoo den dood gevonden heeft. De ongelukkige laat eene vrouw met 3 jeugdige hinderen na. De justitie, zoowel in Nederland als in Bel- gie doet onderzoek. 's-Boseh, 9 Januari, Voor het jachtscisoen 1877/78 zijn in deze provincie afgegeven 7 groote jachtakten, tot uitoefening van alle ge oorloofd jachtbedrijf, 867 groote jaehtacten tot uitoefening van alle geoorloofd jachtbedrijf, met uitzondering van de lange jacht en valkenjacht, 7 kleine jachtakten, 522 grootè- en 1188 kleine vischakten. Het daarvoor verschuldigde bedroeg aan recht f 17,645.50 en aan zegel f 7799.07; alzoo te zamen f 25,44457. De opbrengst over 1876/77 beliep f 25,050.01 's-Boseh, 10 Januari. Het water is sedert gisteren weer vallende. De hoogte aan de rijks- peilschaal bedraagt heden middag 4.49 meter boven Amsterdamsch peil. Bij nog eenigen val zal de gemeenschap met de Lang-straat en het Land van Heusden over den provincialen weg 's-BoschVlijmen zijn hersteld. Zondag avond onstond er bij M. Monsieur, fabriekant van parapluies te Verviers, brand door het omvallen van een petroleumlamp. In een oogwenk stond geheel het huis in lichtelaaie vlammen, zoodat de personen, die de bovcnver-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1