'NS. 5. Donderdag 17 Januari 1878. lï Jaargang. F i rr 1 Ei Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. iijj Spaar- en Voorschotbank voor Waalwijk en omstreken. Zitid-Ooster-Spoorweg. Eene arbeidersstad bij Hamburg. De glasfabrikatie in de vereenigde Staten maakt grooten vooruitgang, vooral in betrekking tot de vervaardiging van spie gelglas, waarmede men tot heden meer dan met die van andere soorten achterlijk was. Echo van het Zuiden, Reclames of aanUeHngen^te/en'de' Advertentoen, bemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal rekening gebracht Belanghebbenden worden bij deze herinnerd aan liet voorschrift tot tijdige inlevering der Spaar en Voorschotboekjes, ter bijschrijving der rente over het afgeloopen Boekjaar, ten kantore van de Heeren: W. Timmermans zonen te Waalwijk zoo mede voor Loonopzand en Kaatsheuvel' bij tien Heer P. Van Dortmond Gz. Burgemeester aldaar. Omtrent het verstrekken van voorschotten en voorwaarden van aflossing geeft het Bestuur na dere inlichtingen. De Spaar- Voorschotbank voornoemd: F. A. D. VAN DER KLOKKEN Directeur - Voorzitter. Staat van brieven geadresseerd aan onbekenden, gedurende de maanden October, November en December door het postkantoor te Tilburg ver zonden B. C. Briels, Antwerpen. Tieman Mees (2 stuks; Brussel. Derckson A. de Bulcke Lichtervelde. De Regeering heeft de concessie, welke in December jl. verviel, niet willen verlengen. Volgens de bij -liet verleenen der concessie aan den heer Brogden gestelde voorwaarden zullen de reeds tot stand gebrachte werken tegen 60% van de waarde door den Staat kunnen worden overgenomen. Aan het tal men en sukkelen - 't gevolg van de formatie der Maatschappij, geheel afhankelijk van den aannemer a forfait - zal nu een eind komen; t is te denken dat de Regeering onverwijld de geheele lijn zal voltooien; in de eerste plaats het gedeelte tusschen 's Bosch- Tilburg. Dit gedeelte toch zal niet onbeduidend den afstand verminderen tusschen Amsterdam en Vlissmgen en dus den regelmatigen postdienst tusschen Nederland en Engeland verzekeren. Bij de buitengewone krachtsinspanning, die thans zoowel van de maatschappij „Zeeland" als van de Exploitatie der Staatsspoorwegen wordt gevorderd, om de postpaketten tijdig te doen aankomen, is elke verkorting van afstand van onberekenbaar belang. Wat de sectie A'jmegen-den Bosch aangaat, deze zal ongetwijfeld met de lijn Arnhem- Nijmegen in exploitatie komen. Deze aller belangrijkste schakel tot verbinding van het Noorder- en Zuidernet der Staatsspoorwegen mag geen uur vertraagd worden. Er is echter nog een ander punt, waarop de aandacht der publieke opinie dient geves tigd er bestaat namelijk thans eene geschikte gelegenheid om Tilburg met Waalwijk te j verbinden, voor beide industrieele centra ge-1 wis van hoog belang, voor den Staat tevens eene groote besparing. ""--De lijn 's Bosch - Zwaluwe zou gevoegelijk tot halfweg 's Bosch - Tilburg de baan van oen. Z. O. spoorweg kunnen volgen en alsdan iur.nen bifurceeren naar Waalwijk. Een uurtspoormet brug door den Overlaat, zou Heusden en de bovehdorpen der Lang straat kunnen' verbinden. Alsdan waren alle gen bevredigd en was het bezwaar ont- j nT1 -• gelegen is in dè ontzettende hooge kosten (onderscheidene milioenen) die de o-'erbruugy.ig in bet Bossche "Veld en den Baardwijksclien Overlaat zouden vereischen. Uit llamburg wordt geschrevenIn den aanvang dezes jaars (1877) kwam men ook hier op het denkbeeld om, in navolging van j Mühlhausen in den Elzas, arbeiderswoningen te bouwen. Het stelsel te Mühlhausen ge volgd, vond algemeene goedkeuring en reeds heeft men aan het ontworpen plan een be gin van uitvoering gegeven. Eenige heeren hebben het kapitaal, voor het bouwen van 100 arbeiderswoningen benoodigd, bijeenge bracht en met het bestuur van Hamburg zich verstaan over den aankoop van eene doelmatige uitgestrektheid gronds op het Elbe-eiland Wilhelmsburg, in de onmiddellijke nabijheid der stadaan de Elbe-brug van den spoorweg Hamburg- Venlo- Parijs. Erj worden huisjes met eene verdieping en een tamelijk aanzienlijk stuk tuingrond voor den prijs van circa 3000 Mark gebouwd. Deze koopprijs wordt met 5% 's jaars afgedragen, zoodat op deze wijze de arbeider eene flinke, soliede woning verkrijgt, die tegen eenen' jaarlij ksclien interest van circa 150 Mark' na eene reeks van jaren in zijn volle bezit I overgaat. Deze rente is nauwelijks de helft van de huurdie cle Hamburger arbeider ivoor eene woning in enge steegjes en eenige I verdiepingen hoog moet betalen, zonder nog j het groote voordeel van eene frisscherege- i zondere lucht en van eene schoonen moes tuin te kunnen genieten. Reeds nu zijn verscheidene fabrieken aan den gang, die binnen kort liet geheele westen en een deel van de Oostelijke markt der vereenigde Staten voorzien zullen. De oudste dezer fabrieken is die van den heer de Pan te New- Albany {Indiana),'wel ker productie veel vergroot en welker glas dermate verbeterd is, dat het met elk En- gelsch fabrikaat van deze soort ten volle wedijveren kan. Deze inrichting werd door den kapitein J. B. Eord gebouwd, die thans eene fabriek bij Jeffersonville [Indiana) op richtalwaar zeer groote voordeelen, als:' goedkoope kolen, goedkooper zand, spoorweg- j en waterverbinding samen gaan. Eene an dere groote spiegelglasfabriek is die van Cry stal-City bij St Louis (Missouri), waar onlangs groote verbeteringen ingevoerd zijn. j Men hoopt in de vereenigde Staten binnen kort Europa ook op dit gebied op zijde te kunnen streven. f211,324,52 minder dan in die maand van 1876 en 1 147,605,72% meer dan der raming. De opbrengst over 1877 was f 94,783,255,991/2, zijnde f 1,028,001,48i/2 minder dan in 1876 en f5,394,217,99 meer dan de raming. Het verschil tusschen 1877 en 1876 schuilt in de mindere opbrengst der successierechten in eerstgenoemd jaarnamelijk f2,053,075,31 min der. Overigens waren alle voorname bronnen van inkomsten in 1877 hoog er, als: directe be lastingen, accijnzen, waarborg en belasting gou den en zilveren werkendomeinenposterijen rijkstelegrafenakten jacht en visscherij. Alleen nog in- en uitgaande rechten, staatsloterij en loodsgelden waren iets minder. Het stelsel van buurtspoorwegen heeft in het afgeloopen jaar, vooral in Duitschland veld ge wonnen, terwijl ook het denkbeeld om op de gewone paardenspoorwegen stoom als trekkracht te bezigen in Frankrijk en Duitschland met goe den uitslag werd toegepast. Telegrammen uit Malaga annonceeren de sta king van betaling van verschillende handelshui zen aldaar,ten gevolge van speculation in granen. The Lancet bericht dat te Jeddoh en Mecca de cholera is uitgebroken. Deze tijding, zoo zij zich bevestigt, is zorgwekkend. Sinds 1875 zijn deskundigen in Europa bevreesd geweest voor eene nieuwe verspreiding van de ziekte buiten Hindostan. Vooral sedert zij zich oostwaarts wendde naar China en noordwaarts naar Afgha nistan, bestond er reden om te duchten, dat zij ook naar het Westen heentrekken zou. Mocht dit plaats hebben, zoo weet Europa thans beter wat het te doen heeft dan bij vroegere epidemiëu. Op hinderlijke en nuttelooze quarantaine-maat regelen heeft men zich niet langer te verlaten, wijl het uitgemaakt is dat de ziekte onmogelijk door quarantaine-maatregelen is te weren. Men mag echter wel toezien dat zij niet door schepen of anderszins wordt aangebracht. De beste voorzorg is dat men zich zelf en zijn huis zindelijk boude en dadelijk verwijdere uit huis en stad al wat vuil en schadelijk is. In de Zuid-Willemsvaart onder de gemeente is het lijk gevonden van een manspersoon, naar gissing oud 45 jaren die zich een revolverschot aan de rechterzijde van het hoofd schijnt^ te hebben toegebracht en daarop in de vaart te zijn gevallen. Een zesloop revolver, voorzien van eene versch afgeschoten hulsis in de nabijheid van het lijk gevonden. hoogde dit in 1845 reeds tot 10,000 p. st. Op het einde der internationale tento.onstelling in 1851 besteedde ik 20,000 p. st. (240000 gulden!); in 1855 waren mijne uitgaven voor publiciteit tot 30,000 p. st. gestegen en in het jaar 1877 zullen de kosten van het adverteeren mijner medicijnen tot 40,000 p. st. (4S0,000 gulden) stijgen. Wat de uitslag is geweest van Holleway's adverteeringssijsteem blijkt, uit hetgeen hij -te genwoordig in staat is te doen en uit erkente lijkheid voor zijn voorspoed gedaan heeft. Van zijn onmetelijk fortuin heeft hij f 4,200,000 af gezonderd voor een Universifeit voor vrouwen, gelegen op 8 mijlen van Londen. Het gebouw zal 250 studenten kunnen bevatten, met twee twee kamers voor elk. De inrichting overigens als te Cambridge. Verder heeft hij een verpleeghuis opgericht, dat hem 3,000,000 gulden kost en 125 man nelijke en een gelijk aantal vrouwelijke patiënten kan bevatten. Beide stichtingen zijn geopend voor het publiek. Zulke feiten spreken inderdaad wel overtui gend voor de macht der publiciteit. Er is uit Noord-Amerika weder een werktuig in aantocht, dat naar men zegt zeer eenvoudig is, doch dat het wonder van den tclephoon nog in hooge mate zal te boven gaan. Dit werktuig heet de phonograa.f- Reeds voor eenigen tijd is gebleken, dat geluiden, zonder eenige electrische werking overgebracht, aanschouwelijk (geschreven) kunnen worden. Reeds dadelijk werd een werk tuig voor de toepassing daarvan uitgedacht en thans is men met de verbetering daarvan bezig. Ook in Berlijn is mtjn met de zaak practisch bezig. Spoedig hopen wij meer nauwkeurige be richten hieromtrent mede te deelen. In het afgeloopen jaar werden uit Nederland naar Oost-Indie gezonden 3046 militairen, waar onder 884 Nederlanders, 299 Duitschers, 996 Belgen, 658 Fransclien, 10 Elzassers, 52 Zwit sers, 13 Oostenrijkers, 12 Italianen, 1 Rus, I Deen, 115 Luxemburgers, 4 Zweden en 1 Pool. In de suikerfabriek van cle heeren Binsveld C°. te Roosendaal is een knecht in een ketel met kokend sap gevallen. Hij bekwam vreeselijke brandwonden aan de beide beenen en de linker zijde. 's Konings Commissarissen in de onderschei dene gewesten zijn geraadpleegd omtrent het tijdstip van oproeping der milicien-verlofgangers voor het bijwonen van de najaars-oefeningen. De Minister van Oorlog wenscht dat tijdstip zoo te regelen, dat de oproeping zoo min mo gelijk strekke ten nadeele van de milicien-ver lofgangers zeiven en van de bedrijven, waarin zij werkzaam zijn. De opbrengst der Rijksmiddelen bedroeg in de maand December 1.1. f7,596,692,lö1/» zijnde Het getal kroegen in Duitschland neemt op zoo onrustbarende wijze toe, dat de Rijksregee- ring het noodig oordeelt een wetsontwerp voor te stellen, waarbij de oprichting van drankwin kels en herbergen wordt bemoeilijkt. De wereldberoemde Holleway heeft onlangs eene niet onbelangrijke bijdrage geleverd tot de geschiedenisvan den invloed van het adverteeren Holleway namelijk schrijft zelf, dat hij zijn ko lossaal vermogen geheel daaraan verschuldigd is en brengt ten bewijze daarvan het volgende bij „Gedurende geruimen tijd vonden mijne zalf en pillen weinig bijval. Ik had mij echter tot regel gesteld al het geld, dat ik overhield, met overleg te besteden aan adverteeren; in 1842 gaf ik reeds 5000 p. st. daarvoor uit en ver- Wij lezen in het Vaderland: Zekere A. C. was in den Haag zooveel als directeur van een „onderlringen kolenhandel". Hij verbond zich b. v. aan de deelnemers in die.n handel op 1 Januari 1878 6 hectoliters puike Ruhrkolen te leveren, als zij elke week in 1877 tien cent bij hem stortten, hetgeen tot f 5,20 klom. Nog aanlokkender was 's mans zaak omdat hij het schitterend vooruitzicht opende op bons voor levensmiddelen en brandstoffen. Natuurlijk waren velen dom genoeg hun dubbeltjes heel geregeld aan hem af te dragen en staan zij er thans zeer verbaasd over, dat de vriendelijke A, C. is verdwenen, zonder de minste vergoe ding te geven, voor hetgeen hij aan geld ont ving. In de kunstwol fabriek te Ginneken is Vrijdag nacht brand uitgebarsten, die echter spoedig ge- bluscht werd. Een bejaarde vrouw, die meende dat de brand bij hare dochter was is van. schrik plotseling overleden. Men meldt dat afwijzend beschikt is op de door de Zuid-Ooster Spoorwegmaatschappij aan Ae Regeering gevraagde verlenging van den ter mijn, gesteld voor de voltooiing van de spoor- weglijn Tilburg-'s Bosch-Nijmegen, welke termijn in December van het vorig jaar was geëindigd. Het onderzoek, dat van wege het Departement van oorlog wordt ingesteld naar de bekwaamheid van de miliciens in het le;en en schrijven, heeft

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1