Oostenrijk. Busland. Frankrijk. BUITENLAND. Belgie. Italië. Amerika. Duitschland. ALLERLEI. foor Noord-Brabant treurige resultaten opgele verd. Terwijl in Noord-Holland op de 1435 mili ciens 95 waren, die lezen noch schrijven konden, waren er in Noord-Brabant op de 1117 niet minder dan 235. Te Maurik zijn drie jonge meisjes, uit ver schillende gezinnen, die na de middagschool zich op het ijs hadden gewaagd, door het ijs gezakt en verdronken. Langs Utrecht zijn in de vorige week 1471 stuks vee naar het buitenland vervoerd. Bij het Departement van Koloniën is ontvan gen een telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, dagteekeuende 11 dezer. Het telegram bericht dat de ex-radja van Simpang-Olim, Toekoe Moeda Nja Malim, zich aan het Nederlandsch gezag heeft onderworpen. De gezondheidstoestand van Groot-Atchin is zeer gunstig. Te Breda wordt een adres aan den Gemeen teraad geteekend, met verzoek den prijs van het gas, die thans 11 ets bedraagt, te vermin deren. In eene Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van obligatiehouders van de Ned. Centraal spoorwegmaatschappij, bijgewoond door ruim 20 personenverklaarde men zich na genoeg algemeen vóór het plan der heeren Eijssell en Huijgens: Conversie van den ren- teloozen achterstand op den interest in rente- gevend papier, waartegen de obligatiehouders een deel in de behoefte aan kapitaal voor weg en materiaal zouden dragen. Aan het station te Breda heeft een on derzoek plaats gehadbetrekkelijk de uitbrei ding van het terrein, zoo wat betreft los- en ladingplaatsen, bestrating, vergrooting van goede renloodsen en meer doelmatige en verhoogde los- en ladinplaatsen "voor vee en paardenwaar door aan groote behoefte voor den handel zal te gemoet gekomen worden. Ook bestaat er plan een afwateringskanaal te graven tusschen Breda en Oosterhout dat ook voor stoombooten bevaarbaar zoude zijn. De booten van Breda op Botterdam zouden hare reis alsdan in 51 /0 uur kunnen maken, waartoe thans 9 uren be- noodigd zijn. Zaterdag avond is nabij het station Rosen- daal een reiziger, die op een trein wilde springen, door de trede van een waggon getroffen, zoodat hij met gebroken been naar het hospitaal ver voerd werdEen later bericht meldt, dat het been verbrijzeld was en reeds geamputeerd is. De Zierikzeescke Nieuwsbode bevat eene adver tentie van de «gezamenlijke armen van de ge meente Noord-welle". Deze splinternieuwe cor poratie meende op die wijze haren dank te moeten betuigen voor een genoten bedeeling van kleederen fabriek van de heer D. van Oostveen vernielde. Het onderzoek heeft niet het minste ver moeden tot boos opzet opgeleverd; de oor zaak schijnt te moeten worden toegeschreven aan onvoorzichtigheid in den schorsmolen, waar zonder twijfel de brand is ontstaan. De fabriek met toebehooren is bij drie ver schillende maatschappijen nagenoeg aan de waarde geassureerd; ongeveer 160 balen bloem, die er in verbrand zijnwaren niet verzekerd. 15 Januari. F. C. O, bekend als een lief hebber van schiedammernat, scheen zich dezer dagen door deze liefhebberij zoodanig bewaard te gevoelen dat hij zich zeiven bij de politie ging aanklagen. Aan zijn verzoek achter de trqlies zijn roes uit te slapen, werd natuurlijk bereidwillig voldaan. Baardwijk. Zaterdag had hier t'ijs bijna een menschenlevèn gekost. Een jongen waagde zich-1 hier achter den dijk op 't nog te zwakke ijs, met dat gevolg, dat hij op eene gevaarlijke plaats er door zakte. Met veel moeite (want men moest het ijs breken, om bij hem te ko men, werd hij er uitgehaald. Als de schrik nu verder zijne eenige straf is brengt hij 't er gelukkig af en heeft hij tevens eene goede les gegeven aan alle waaghalzen. Op 31 December 1876 bedroeg de bevol king dezer gemeente 1623 zielen. Door overlijden en vertrek naar elders verminderde dat getal niet 81 het getal der geboorten en van hen die zich in deze gemeente kwamen vestigen is 105, zoodat het bevolkings-cijfer met 24 is ver meerderd en dus 1647 bedraagt op 31 Decem ber 1877. Bcrkel c. a. Bevolkings-Statistiek 1877. Bevolking op 1 Januari 1877. 1138 Geboren 40' Hebben zich in de Gemeente gevestigd 86 Samen 126 Hebben de Gemeente verlaten 79 Overleden m te bergen dat hij van de voorbijgangers ontving, Charleroi, 18 Januari. Eene nieuwe Zwarte Bende doorloopt de streek tusschen Samber en Maas. Eergisteren zijn twee vermomde personen in een huis gedrongen, waar twee vrouwen, moe der en dochter, woonden. Die vrouwen zijn door middel van bijlslagen neergeveld. De dochter een zestienjarig meisje, viel om niet meer op te staan de moeder werd voor dood achtergelaten, terwijl de dieveu de vlucht namen, na omtrent 200 francs te hebben gestolen. len door onbevoegde personen de onvoldoende staatsburgerlijke rechten en de gebrekkige bezol diging der onderwijzers, de ontoereikende peusi- oenende nood der onderwijzers-weduwen en weezen, dit alles zijn zulke treurige verschijnselen, dat de laatste helft der negentiende eeuw als het tijdstip kan beschouwd worden, waarop het volksonderwijs achteruitgaat. Zaterdag-namiddag had er te Antwerpen een ongeluk plaats aan de dokken. Door het bre ken eener plank die voor brug diendevielen vijf werklieden in het ruim van een schip. Drie bekwamen slechts lichte kneuzingen, doch de beide anderen zijn zoo zwaar gewond dat men voor het behoud van hun leven vreest. De Belgische onsul te Patras meldt aan'het Departement van Buitenlandsche zaken, dat er zich op dit oogenblik in 'Griekenland, 2000 tonnen Corinthische druiven bevindenwelke door den regen zijn beschadigd. Die druiven kunnen niet meer als eetwaar gebruikt worden en zullen voor de stokerijen moeten worden aan gewend. Daar de hoeveelheid, welke er voor handen is, meer dan de helft te groot is, om door de inlandsche stokerijen te kunnen worden verbruikt, zal er binnenkort een massa dezer drui ven voor den uitvoer worden verkochtwaar schijnlijk aan den prijs van ongeveer 20 francs de 100 kilos, per schip te Antwerpen geleverd Uit die vruchten in kwestie kon uitmuntenden cognac worden vervaardigd en uit dien hoofde heeft de Consul gedacht dat de Belgische sto kers er belang bij hebben, bekend te zijn met hooger gemelde zaken. Wcencn, 11 Januari. Aan de Polit. Cor- reep. werd heden uit Belgrado gemeld, dat na een hevigen strijd van vijf dagen, de Serviërs eergisteren en gisteren stormenderhand Goritza vinik en al de hoogten die de vesting Nisch bestrijken, genomen hebben, waarbij zij zeer be langrijke verliezen leden. Het gevolg wasdat Nisch heden morgen kapituleerde en de Servische troepen des middags de vesting binnenrukken. Hct.^ onderzoek in zake den dood van den heer Kets, is door de Justitie geheel gestaakt. De meeste duistere omstandigheden in deze geheimzinnige zaak hebben zich gaandeweg op geheklerd. Elk spoor dat, zoo er moordenaars waren, tot de ontdekking Jmd moeten leiden, is ingeslagen nagespoord en tot in de kleinste bijzonderheden doorzocht. Niets, zelfs geen zweem van ver moeden dat de dood van den heer Kets aan een andere gewelddadige oorzaak dan zelfmoord moet worden toegeschreven, is ondekt. De slotsom van dit onderzoek luidt, dat niets anders dan zelfmoord is gepleegd onder buiten gewone omstandigheden. In de maand Maart 1878 zal te s'Hageeen vergelijkend onderzoek plaats hebben van per sonen die wenschen te dingen naar de betrek king van klerk bij de Bijkstelegraaf (bezoldiging f 350 tot f 800). Nadere bijzonderheden ver meldt de St. Ct., No. 10. Naar wij vernemen heeft de Minister van waterstaat, handel en nijverheid het voorstel ge daan om het verschuldigde recht (boven het ge wone port) van aangeteekende brieven met aan gifte van ingesloten geldswaarde tot op de helft te verminderen en dus te brengen op 2*/o Cts. voor elke honderd gulden of gedeelte van hon derd gulden. (Vad.) Drie werklieden van 's Bijks werf te Amster dam, een modelmaker, een scheepstimmerman en een lijnbaander, zijn aangewezen om de Ne- derlandsche Commissie voor de tentoonstelling te Parijs als opzichters ter zijde te staan. 9 Zoodat de bevolking over 1877 is vermeerderd met 28 personen in den loop van dat jaar zijn 12 huwelijken gesloten. Breda14 Januari. Heden had alhier dë verkiezing plaats van een lid der Kamer van Koophandel. De heer K. G. Oukoop werd met 44 stemmen gekozen, terwijl de heer Jan Philipsen 39 stemmen bekwam. Ravestein11 Januari. Met ingang van den eersten dezer maand, is bij overeenkomst met het Bijk voor eene som van 15,350 aan de gemeente overgedragen de bediening van het veer over de Maas alhier en de eigendom der daar bij behoorende onroerende goederen. De postambtenaren of de personen in dienst der postadministratie, wanneer zij in functiet zijn, zoomede de ambtenaren van den waterstaat en de rijkspolitie, worden kosteloos overgezet. 's Bosch, 11 Januari. De provincie Noord- Brabant is gemachtigd tot het heffen ten haren behoeve van 22 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor den dienst van 1878 en 19 opcenten op de hoofdsom der personeele belas ting voor den dienst 1878/79. Zwolle 11 Januari. Op de heden gehouden gewone Vrijdagsche veemarkt was bij vluggen handel, vooral in goed drachtig vee, ruim 650 stuks aangevoerd. Men besteedde voor vet vee aan bouten 60 h 85 Cts per K.G. naar soort; vette kalveren 80 a 95 Cts per K.G.vette schapen 60 a 70 Cts per K.G. Keurige koeien /"150 a 275 dito schotten en vaarsen 160 a 260drachtige Mei kalvende koeien 175 h 265 dito pinken ƒ90 a 160 guste koeien of voor den bak ƒ130 a 200 gras- of fokkalveren 50 a 75; nuchteren dito 8 a 14. VARKENS. Op p. m. 20 wagens waren ruim 100 biggen aangevoerd; 6/w. goed f5 a 7; 10/vw. 7 a 11 magere varkens of overloopers ƒ20 a 50; vette, dito 22 a 25 Cts ruw per Vs kilo. De Independence meldt dat in den loop der toekomende week, te Berlijn de onderhandelingen met België zullen aangevangen worden voor eene telegrafische overeenkomst. M. Vinchent, bestuur der van de Belgische telegrafen, wordt tc Ber lijn verwacht. In de maand Mei van dit jaar zal de over gang van Mercurius voorbij de zon plaats heb ben. Te San Francisco zal het 't best waar tc nemen zijn. De Fransche regeering is voorne mens tegen dien tijd eene wetenschappelijke commissie naar San Francisco te zenden. YV aalwijkDe EdA. Heer Kantonrechter alhier heelt met den Brigade kommandant een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den brand, die in den nacht van 11. Zater dag op Zondag, den stoom-schorsmolen en bloera- Het «parket van Brussel heeft zich naar Hal begeven, ten einde een onderzoek in tc stellen naar een moord, welke aldaar schijnt gepleegd te zijn op cm ouden bedelaar. Die man ging met twee krukken en naar men zeide was hij eigenaar van verscheidene huizen te Hermines, terwijl hij gewoonlijk eene aanzienlijke som geld in een zakje op de borst droeg. Men heeft het lijk van den bedelaar uit de vaart te Charleroi opgehaald hij had eene breede wonde aan het voorhoofd welke vervolgens de verklaringdergenees heeren den man was toegebracht eer hij verdronk. Het geldzakje, dat op de borst hing, was ledig en men had den vermoorde zelfs zijne laarzen uitgetrokken, waarin hij gewoon was het geld Te Bordeaux zijn verleden week in eene open bare veiling twee flesschen wijn, merk Chateau- Lafitte, van het jaar 1811, verkocht voor 620 fr. In Frankrijk zijn 18 tabaksfabrieken, 357 depots en 40,210 winkels; de ontvangsten in 1876 bedroegen ruim 300 millioenfrs, waarvan te Parijs niet minder dan 42 millioen. Dezer dagen is te Bousov departement Somne, zekere Louis Etienne Mirvault in den ouderdom van 1025/2 jaar overleden. Die man heeft vreemde lotgevallen gehad. Met Lafayette den oceaan overgestoken om in Amerika aan den onafhan kelijkheidsoorlog deel te domen, leed hij schip breuk en werd gevangen genomen door de In dianen, die hem ter dood wilden brengen. Hij werd echter gered door eene negerin, die hem hielp ontvluchten. Hij bereikte vervolgens een En- gelsch schip, waar hij zich voor een Amerikaan uitgaf. Toen men echter ondekte, dat hij een Franschman was, wilde men hem ophangen. Doch ook ditmaal redde hem zijn goed gesternte. Hij greep naar de viool, die hij aan boord had medegebracht en wist daar zoo roerend op te spelen, dat de kapitein en de equipage medelij den met hem kregen en hem het leven schon ken. Geboren in 1774, heeft hij geleefd onder de regeering van Lodewijk XV, Lodewijk XVI, de Bevolutie, het Keizerrijk, de Restauratie, de Juli monarchie, de tweede Republiekhet tweede Keizerrijk en de derde Republiek. Onder Lodewijk XVIII werd hem eene diplo matieke zending toevertrouwd en na de omwen teling van 1830 werd hij beheerder der goede ren van den markies van Vaudeuil, wiens bezit tingen hem vermaakt werden. Dit laatste gaf aanleiding tot een proces met Alfred de Vigny, dat 15 jaren geduurd heeft. St. Petersburg18 Januari. Uit Tiflis wordt van den 12 den geseindeen detachement Rus sische kavalerie onder commando- van den ge neraal Coris Melikoff van Kiooha uitgezonden, heeft op den den straatweg naar Trapezus een atdeeling Turksche kavalerie ter sterkte van 6500 man aangegrepen, verslagen en vervolgd tot Kapdag. Sedert den 9den dezer is Erzerum volkomen ingesloten. De Turken, die Chryskala bezet hou den ontvangen versterking. Men schat het aantal der tc Adrianopcl aan wezig zijnde Turksche troepen op 20,000 a 30,000 man, die echter voor een goed deel van een zeer gebrekkig gehalte zijn. Indien deze bezetting wordt versterkt door het leger van Chakir Pacha Gourkho, dan kan Adrianopel den Russen nog groote moeilijkheden in den weg leggen. De Servische troepen, die na de inneming van Nisch, welks zwakke bezetting vrijen aftocht heeft erlangs, beschikbaar zijn, zullen tegen No- vibazar, Sjenica en Pristina worden aangewend. De afdeelingen van generaal Belimarcovies en Horvatavics zullen zich vereenigen met het Rn- sische leger. Volgens de N. Ti. Ct. heeft de gemeenteraad van Rome 100.000 lires toegestaan voor een standbeeld van Victor Emmanuelterwijl voor dat doel tevens eene inschrijving geopend is. De Pruisische Scliulzeitutuj geeft de volgende schildering van het lager onderwijs in Pmisen Nog treuriger ziet het er in de lagere volksscho len. uit, want liier lijdt het werk onder de on gunstigste omstandigheden, die men zich denken kan. Het gebrek aan onderwijzers, de overvolle klassen de bijna zonder uitzondering algemeen vervallen toestand der lokalen, de armoedige in richting de tegenzin, waarmede het onderhoud gedragen wordtde vijandelijke houding tegen over de onderwijzers, het toezicht over de scho- Californiè bezit thans een spoorweg, die in eenvoud alles overtreft wat tot dusverre van dien aard gemaakt is en waarvan de kosten van aanleg slechts ongeveer fl. 5900 per kilometer zullen bedragen. De geheele bovenbouw bestaat uit planken gebouwde prisma, 400 millimeter hoog en 700 millimeter aan de basis; op haar toppunt ligt slechts een spoorstaaf De rijtuigen, hebben twee wielen achter elkaar, (1e bakken hangen langs beide zijden en de passagiers zitten aan de beide langszijden tegenwoordig elkaar. Op gelijke wijze is ook de locomotief gecon strueerd, doch het schijnt aanneembaar dat, be halve de draagwielen, rijtuigen en machine ook horizontale wielen zullen hebben, zooals op den eensporigen weg van Roi-Stone. Volgons een bericht van de San Francisco Examiner is de proefrit volkomen gelukt. 0St.p Doctor en Patient. Welk voorwerp ziet gij nu vroeg een doctor. De jonge zieke aarzelde eenige oogenblikken en antwoorddeHet schijnt wel een ezel, doc- ter, maar ik geloof, het zal uw schaduw zijn. nO, dokter! ik heb zoo'n pijn in mijn lijf. Als ik er maar even aankom, voel ik de pijn. Hoe kom ik daaraf?" «Wel, dan moet je er niet aankomen." «Hoe laat is het Mietje vroeg eene me vrouw aan hare dienstmeid op een avond ter wijl zij eenigszins haastig was om op tijd in de opera te kunnen zijn. //ZoeAaat als u verkiest" antwoordde Mietje, Bij regenachtig weder zeide eens een klein meisje«Papa verdraai den wind wat asjeblief, dan zal het weer misschien veranderen. Och laat de klokken eens stil staan En wrarom dat Anders kom ik op mijn tijd niet ln do kerk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2