HEESTERS. P5** BILJARD- ATELIER TA» Huis-, Kerk en Decoratieschildering. TE KOOP: AFVAL W LEDER, De Heersn DE LAAT en VOS gAÉlé». El 1III1S, I. 1. vos - JEene MEID-HUISHOUDSTER n I 1' BAKKERSKNECHT Wordt gevraagd Prijscourant van Effecten Wisselkoers. Gepolychromeerde Beelden Handelsberichten Een groote BLAASBALG, M ADVERTEMT1ËM DRIJFRIEMENLEDER, W. KAULHAUSEN. Publieke Verkooping WAALWIJK. DE NOTARIS A. J. RANT STOOMFABRIEK, MUM fUAIVIJfJLi 367, 77.8 te Capelle, 1 \l Iiabanos kf 30 per duizend. Cortados „-25 Dessert „-22 ïoo^- x> xr flsV JXUBBENS-JVIEVITS. Waalwijk, 1 Januari 1878. Puerto Principe,, - 20 Sans Pareille - 18 La Renommee - 16 LICHT-, MIDDEL- of ZWAAR, REINIER VAN DER LEE magazÏjntan SPIEGELS en LIJSTEN P. N. VAN DEN BOER, iW.' te lü3/« tot ]2 8,dl led'Se fnsten van I i,iu tot t 1,3a per stuk. Prijzen van Coupons. röv NIEUWLANDSTRAAT te TILBURG. 1. E. VAN TILBURG te WAALWIJK vraagt tegen Mei j EEN BEKWAAM VAN PAKHUIS, Erven en Tuin t3 fabriek van h LOON 150 GULDEN. De stuiinmari van eene stoomboot, (lie vocA- de kleine stad Portland in Indiana lag, prees dit plaatsje den reizigers aan en wel op deze gronden; Dit stadje ziet er stil en vervelend uit maar de inwoners zijn flinke menschen. Ongeveer 15 jaar geleden toch kwam ik hier met eene boot en hield stil om eenige levensmiddelen in te nemen. Ik ging daarom de stad binnen, zag voor de (leur van een winkel een rok hangen en nam dien weg. De eigenaar liep mij echter na, haalde mij in en bracht mij voor den rech ter; ik werd dadelijk ondervraagd, veroordeeld en op de plaats zelve met 30 geesselslagen af gestraft, zoodat ik in een kwartier unrs weder in mijne boot was. Ik zeg u dat er geene stad ter wereld is, waarin de zaken spoediger afgedaan worden en de vreemden minder oponthoud on dervinden. AMSTERDAM, 15 Januari 1878. Laagste Hoogste u Eendracht is altijd geen machtzei een matroos toen hij zag dat de hofmeester water in de rum goot. Vroeger en thans. Vroeger ging Saul eens uit om ezels te zoeken en vond profeten. Thans gaat men uit om profeten te zoeken en vindt ezels. pet. Amerikaansch. Het volgende gebeurde voor eenigen tijd in een gerechtshof van een der Westelijke Sta ten van Noord-Amerika. De rechter had eene stelling geopperd, welke een der advocaten zoo vrij was te bestrijden. Naeenige woorden over en weer, zag de rechter wel dat hij tot sterker be wijsgronden zijne toevlucht nemen moest, r Deur waarder riep hij nu, schors de teiechtzitting tien minuten"! Hierop sprong hij van zijn zetel en viel den ad vocaat te lijf. Deze zette zich in postuur om zich te verdedigen, doch zag weldra zich genoodzaakt zich overwonnen te verklaren. Het recht aldus aan de gerechtigheid gebleven zijnde, nam de overwinnaar zijn zetel weder in en de zitting werd hervat. Weldra was men ech ter weer oneens. Deurwaarder" riep nu de rechter, zijn toga uittrekkende, schors de zitting gedurende twin tig minuten" i, 't Is niet noodig, 't is niet noodig" 1 riep dadelijk de advocaat. Ik geef alles toe wat gij wilt vervolgde hij, met een gezwollen hand op een half gebroken schouder wijzende. Het proces werd zonder verdere incidenten afge daan en de advocaat ging huiswaarts met de over tuiging, dat met den arm der gerechtigheid geen gekheid is te maken. Staatsfondsen. Ned. Cert. N. W. S. 2*/: dito dito 3 dito dito 4 Frankr., Orig. Insclir. 3 Spanje,Obl.Buitl.Sch. 1 y dito Binnenl. f6250 1 Portug., Obl.Buit. Sch.3 Rusl. Obl.H.1798/1815-5 ditoCert.&Ins.6.S.l855.5 dito Obl. Amst. 1864 5 dito dito dito 1866 5 dito dito gecons.1872 5 ditoLond.&Am.st.l860.4Vj dito dito Lond. 1875 41/} Obl. Leening 1867/694 pCt Oost.Obl.Pap. Mei-N. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito Zilv. Jan-Juli. 5 dito dito April-Oct. 5 Griekenl., Obl. Lond. 5 Turk., Ob. Alg. S5 Egypte.Obl.Leen 1873 7 N.-Am.,Ob.V.S.g.l871 5 dito Mei-Nov. 1865 6 Mexico, Oblig. 1851 3 Brazil.,Ob.Lond.1865 5 Peru, Oblig. 1870 6 dito dito 18725 Columbia, Oblig 41/2 Venezuela, Oblig3 Iudustr. en Financ. ondernemingen. Aand. Kanaal-Maat. Oostr. Nat-Bank-Ad. 3 Spoorwegleeningen. Ad. M. t. Expl.v.St.Sp. 0 Obl. Ccnt.Spw.f Gest.) 0 Ob.Boxt-Wezel.1 Hvp. 5 dito Poli Tiflis f1000 5 dito Jel.-Orel 1000 5 dito M.-Smol. *.1000 5 dLosowo Sewastop. 5 dito Ch.Azow 6P/8 767/, ÏOO3/, 127s 127.6 49n/i6 917, 747, 8874 8774 7978 78,7.i 7278 727e 537 567, 56 97.6 102% 37.6 117s 1074 667.6 11674 10774 6474 77 1007, 1274 127a 4974 9274 74,/a 89 8874 79l7.6 787s 737s 727,8 5374 567s »»/m 37. 117. 77s 667a 117 Circa 2000 puik beste Te bevragen onder letter H aan het bureau dezer Courant. li» Aand. Erie Spoorw. Obl. Centr. Pacific De oudste Drukperswet. De oudste drukperswet is voorzeker die van keizer Ferdinand I, die op den 24 Juli 1582 verschenen is. Zij is van den volgenden inhoud i, Boekdrukkers, die verbodene,' scheurmakende boeken in de Oostenrijksche erflanden drukken verkoopen of verspreiden, zullen, als verleiders en giftmengers van onze landen, zonder genade aan den lijve gestraft en verdronken en hunne goederen verbrand worden." Dus was de eerste straf voor een drukpersde lict, vuur en Kater. dito Union Pac. Hfdl. 6 Loten. Nederl. St. Amvterd. 3 dito Stad Rotterd. 3 Maats, gemeente cred. 3 Rusl. Str.atsl. 1864. 5 dito dito 1866. 4 Oostr. Stsl.f1250.1854 4 dito dito500.1800 5 dito dito *,100.1864 5 Stad Antwerpen 3 83 82 87 7874 99*7.6 100 887a 141 14074 92 967b 1157a Bij B. DUTJSTER op een Biljart uit de fabriek van den Heer A. J. VAN ETTEN te Oosterhout, om 4 PRIJZEN en PRE- MXEN, te beginnen Zaterdag 12 Januari tot 4 Februari. Gelegenheid om te spe len Maandag, Dinsdag, Vrijdag en Za terdag van 6 tot 9 ure 's avonds en Zon dagen insgelijks van 6 t©t 9 ure 's avonds, terwijl 2 Februari gelegenheid zal zijn van 's middags 2 ure tot 's avonds 10 ure. Afin Heeren Liefhebbers van goede, smakelijke en tevens pittige beveelt de ondergeteekende de volgende merken, 11 ">1 11 11 8374 8274 787, 1007b 887, 1427, 142 97 De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich belast met het koopen en verkoopen van Effecten en Cou pons, liet plaatsen van gelden op prolongatie en verder alles wat tot het Effectenvak behoort. Desverkiezende worden alle coupons onmidde- lijk tegen den hoogsten koers, zonder betekening van provisie, uitbetaald. A L W ie zich der waarheid wil overtuigen gelieve monsters te ontbieden met opgaaf van kleur; UEd. Dienaar, Sigarenfabrielcant te Waalwijk. van Amsterdam, 15 Januari 1878. London Parijs Antwerpen en Brussel'. Hamburg VVeenen Als een klein bewijs hoe het er in Duitsch- land uitziet, diene het volgende In Dresden zijn sedert eenige dagen brievenboden (buiten de stad) met wapenen voorzien (leze maatregel is genomen met het oog op de toene mende openbare veiligheid. Disc. 27a i 47», 47 s. Per. Pd. Sterl. Fr. lüU. Fr. 100. R. M: 100. Fl. 100. 3/m. f 12,01 47,70 r 47,70 58,65 V 98,00 Kort. f 12,11 48,05 48,00 v 59,15 u 99,50 uit de eerste Fabrieken van België. vanaf 0,50 M. tot 1,70 M. hoogte. DECORATEUR. Comcdiestraat. Tilburg. 1 Ten einde de wolveiling binnen twee weken te doen plaats hebben, is besloten de veiling te be ginnen op 21 Januari 'en niet op 22 Januari, zoo alsim een vorig nummer was bericht. De aanvoer bedraagt thans 2000 balen la Plata, 23600 balen Buenos Ayres en Montevideo en 300 balen Kaan- wol. r Antwerpen, 15 Januari 1878. Granen. Tarwe stil met weinig handel. Amcri- kaanpche 327< a 33. Hongaarschc 30' Rogge zonder prijsverandering. Garst zeer kalm; Voedergarst verhandeld van 197* lot 193/4. Have,- weinig gevraagd. Verkocht 600 heet. St. Petersburg aan 17'/a- Koffie. Uit de eerste hand verkocht men 580 ba- w T?' beschikbaar, ordinair aan 43 ets. 7* kilo. lm. Verkocht 50 balen vette la Plata en 28 ba- Jen Kaap. Iluiden. Men verkocht drooge Buenos Ayres 417 koeh 10x/3 kilo a frs. 115. Gezouten Monte- Video 210 koeh. 20/25 kilo frs- 77. Gez. Uraguay SI*8®®?h. 25/32 kilo frs. 80.100 dito beschadigd 25/32 kilo frs. 73. gez. Kaap de Goede Hoon 165 ossenh. 18 kilo frs, 56; 315 dito 15 kilo, frs. 54, Rotterdam 15 Januari 1S78. Koffie. Afgedaan 2328 balen Java en 1100 Santos. J etroleum. Verkocht 223 vaten gcraff. Argo, be- Disconto van Wisselbrieven 3°/0 en van Promessen 373%. Wisselkoers van Antwerpen. 15 Januari Amsterdam kort j 207.70 a ƒ208,05. Rotterdam 207,70 ,208,05. 15 Januari 1878. Metall. Pap. per fl. 21 f 21.127, Zilv. Jan. 21 Engelsche p.st. Eng. met affidavit Eng.-Portug eesche Fransche Belgische Diversen in Reichsm. Hamb.-Russen. Russische in Z.R. Russ. Pap. Roebels. Poolschc per ZR. Spaansc.be Buitenland. Juli 1877 b Binnenland. /r Jllli Amerik. Dollars Goud. Papier. 22.00 11.877» 12.027, 12.077, 47.85 47.80 59.00 I.2Ï74 47.85 2.367, 2.47 2.40 beste Systeem, lang ruim 2 Meters, zeer geschikt voor groot vuur; wegens te late af levering ter dispositie gelaten. PRIJS 80 gulden. Vroeger 120 Reflecteerenden adresseeren zich onder letter IJ aan het Bureau dezer Courant. 1 t t Tot onze diepe droefheid overleed t heden, tijdig voorzien vandeHH.j ISacramenten der stervenden, onze dier-f jbare Moeder, Mevrouw de Weduwe PETRUS PniLIPPUS POLLET, gcb. van Baar, I in den ouderdom van ruim 59 jaren. Uit aller naam ARN. POLLET. Tilburg, 12 Januari 1878. gesmeerde Kernafval van prima kwaliteit groot en klein van 25 Ct. tot 90 Ct. per kilo comptant, verkrijgbaar bij tegen hoog loon. Brieven franco, doch liefst in persoon. 2 brengen bij deze hunnen dank aan de Ge meente-Autoriteiten, het Brandpersoneelde Schutterij en Politie van Waalwijk, voorde goede zorg, waardoor zij met medehulp van den Directeur der Gasfabriek bij den zoo ge vaarlijken brand van den Stoom-Schors- en Graanmolen, in den nacht van Zaterdag op Zondag, hunne Gasfabriek voor groote schade bewaard hebben. Waalwijk, 15 Januarij 1878. /H TE WAALWIJK, zal ten verzoeke en ten huize van den Heer J. A. Fleur te Waalwijk, Provisioneel, op Maandag 28 Januari Finaal, op Maandag 11 Februari 1878. Telkens des avonds om 7 uren, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN: lste KOOP. Een Huis, erf en tuin, te Waalwijk L aan de Haven, steeds met goed succes als Koffiehuis, gebezigd, kadaster sectie C Nos. i*-t 612 en 542, groot 5 aren 29 centiaren. 2e KOOP. Len Pakhuis en erf aldaar, ten zuiden van den vorigen Koop, in sectie C Nos. 980 groot 1 are 40 centiaren. Genoemde Notaris geeft op franco aan vrage nadere information. Tin-Koper-en MetaalgieterijWerktui 1 gen, enz. alle soorten van Tinnen Goederen voor Tin- en Koperwinkels, als: Tinnen Maten enz. Koperwerken voor Ijzerwinkels, Koperen Gewichten, enz. Nieuw-Zilveren en Geel-Koperen Garnituren voor Zadelmakers. Bierpompen in soorten, Drojimocliines voor Suikerbakkers enz. enz. 3 op leeftijd. Adies onder letter B aan liet bureau van dit blad. 0 Eene alleszins Zich te adresseeren bij den Uitgever dezer onder letter V. 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3