LAlBOIWMiRIJF J. S. JISEOOT EEK mus, FRUITBOOM FRANZ MARIA. FARINA De notaris RANT te Waalwijk, BOUWLAND k IZMOSCB G. MEELIS Dl MODES LINGERIEN, TILBURG, w. YÜIUSTMinilNESals! ATTENTIE luimeester en Wethouders W Bouw- Weiland, Landbouwerswoning ÜTotaris MASTERS v BEBIGT. De Ondergeteekenden Waalwijk Openbare Veiling ti. te Tilburg, Sï&K IR. In het Dépot voor TILBURG en Omstreken bij VOORHANDENS TE WAALWIJK, SsSm Middelen van vervoer. EETHEN EN DRONGELEN, NOTARIS TE VEEN, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN: Betaaldag der koopsom 1 Maart 1878. a F. M. FARINA'S No. 4711. Eau de Cologne met Groen en Goud étiquette en mindere qualiteiten. 4711. Extraits aux Fleurs, in alle Odeurs. 4711. Florida Water, zeer fijn geparfumeerd. 4711. Salicyline, bijzonder geschikt ter desin- fectueering van ziekenkamers, om de onzuivere lucht te verbeteren tegen épi- demiën enz. 4711. Zeer voordeelige huishoudelijke Zeepen, Extra fijne Toiletzeepen. 331|;i °|0 Glycerinegehalte zeep voor win terhanden, huiduitslag etc. Geparfumeerde Glycerine en Transpa- lant Zeepen etc. etc. 8 jT C. H. DE GREEFF, Leve- kvr I rancier van Klecdingsluk- l ken. ptttvpttntq e ru RTBBE1VS-KIEV1TSin RUBHENbcc Co.(t e Leder achocnniakcrs- fonrnilurcn. BERNARD HENDRIKS, Mecanicien. VAN Vertrek der Spoortreinen WINTERDIENST. VAN EEN MET ONDER DOOR ÜJ. J WiUj=2>^ iillA'c Jib JAAJL in het koffiehuis „de Twee Kolommen", te Waalwijk, op Vrijdag 18 Januari 1878 provisioneel, op Vrijdag 1 Februari 1878 definitief, beide dagen 's voormiddags ten 12 ure en wel: EEN met Bouw- en Weiland onder Eethen en Drongelen, aan elkander liggende, groot 32.16.42 Hectaren, in perceelen en in massa. Voorts Wei- en Bouwland onder Dron gelen samen groot 3.99.60 Hectaren. Nadere informatiën worden door ho vengenoemden Notaris, na aanvrage daartoe, verstrekt. zal aldaar, ten verzoeke van de Weduwe en Kinderen GERARDUS DE GROOT, bevattende 2 wonin- -lè-gen, gemerkt H. 24a UèM?- en H 24j, met Erfj Schop en Tuinstaande en gelegen te TIL BURG aan de Smidspad, kadastraal be kend sectie K. Nrs 2213, 2214 en 2215, groot 1 are 90 centiaren. Het te verkoopene is belend ten noorden P. van Hest, ten oosten de Smidspad, ten zuiden W. Peijnenburg en ten westen G. Staps. De Woning in eigen gebruik, bevat eene Kamer aan de straat met alcoof, Opkamer waaronder ruimen Kelder, Goot, grooten Zolder en verdere gerieven, en de Woning verhuurd aan Co melis van den Bre- kel, voor f 1,10 per week, bevat eene Ka mer aan de straat met alkoof, Goot, Weef- vertrek, geschikt voor twee weefgetouwen, waarin eene Slaapkoets Kelder, groote Zol der en verdere gerieven. «^Éasse-in den hof zijn gereserveerd. Aan te vaarden de Woning in eigen gebruik 1 JUNI en de Woning verhuurd aan Van den Brekel, 15 April 1878. DE VERKOOPING ZAL GESCHIEDEN Provisioneel Maandag 21 Januari en Pinaal Maandag 28 Januari 1878, telkens des avonds ten 7 ure, ten herberge van N. ZEBREGS, aan den Parellelweg te Tilburg. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Martens voornoemd. ZEGT HET VOORT. maakt bekend dat het perceel genaamd „LEEGLAND" te Gender en, Sectie C Nos. 90 en 91, groot 2 Hectaren 47 Aren 64 Centiaren met de verhoogingen thans staat op f 4000. ZEGT HET VOORT, adverteeren dat ten hunnen kantore tegen voldoening der kosten dezer annonce zijn terug te bekomen de navolgende coupons als f 11,25 der 41/2°/o leening ad f 600,000 ten laste der Provincie Noord-Brabant, waar van de Obligatie ad f 500. No. 894 is uitgeloot en aflosbaar geweest den 1 Juli 1877, benevens 2 coupons Premie-Leening der Stad Amsterdam Serie 02,056 en 02,057 No. 9, betaalbaar 1 Juli 1880. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas &Co., EliasHowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheelèr Wilson, =3 De Teutonia fëé~r Be Lincoln, De Germania, De Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden v<5<5r de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. De ondergeteekende heeft de eer het ge achte publiek van Waalwijk en omstreken te berichtendat hij zich alhier gevestigd heeft als Terwijl hij de ver zekering geeft eener nettesmaakvolle en goedkoope bediening beveelt hij zich beleef delijk in de gunst van het publiek aan. J. MADIOL Waalwijk1 Januari 1878. 2. Adres J. B. Verwiel. maken bekend, dat op 1 Februari 1878 zullen worden afgelost en ten kantore van den Gemeente-Ontvanger alhier betaalbaar ge steld, de Schuldbrieven Nos 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18 en 19 ieder groot f500, der leening van 4 October 1872. Bij de Schuldbrieven moeten worden overgelegd de niet'verschenen Coupons. Waalwijk 31 December 1877. Burgemeester en Wethouders, v. d. KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg - Boxtel. 7,32 - 10.6 - 10,25 - 12,11 12,57 - 3,40 - 4,54 - 6,21 - 10,8. Boxtel - 's-Bosch. 6,24 - 8,7 - 11.*. - 11,20 - 1,29 4,30 - 5,40 v - 6,55 - 10,40. 's-Bosch - Utreeht. 6,46 - 8,34 - 11.19 v - 1,49 5 59 v - 7 20. Utrecht - 's-Bosch. 5,45 - 9,5 v - 11,45 - 1,40 3,50 - 8,8. 's-Bosch - Boxtel. 6,5 - 7,12 - 10,S v - 12 - 1,1 3,44 - 5,1 v 6,20 - 8,35 - 9,53. Boxtel - Tilburg. 6,32 - 7,56 - 10,26'/ 11,7 12,30 - 1,24 v 5,32 v. 6,47 - 9,12. Oisterwijk - Tilburg. 6,45 - 8,9 - 10,37'/ -11,21 12,45 - 6,59 - 9,24. Boxtel - Eindhoven. 8,1 -10,28 - 11,10 - 12,33 4.25 - 5,25 - 7 - 9,10 - 10,37- Eindhoven - Venlo. 8,31 - 11,45 - 10,51-/ - 12,56'/ 5 57 - 7 45. Venlo - Maastricht. 5.45 - 10 - 2,10 - 7,32. Maastricht - Venlo. 7,15 - 1,15 - 5,5 - 8,40. Venlo - Eindhoven. 9,15 - 12-/ 1,50- 4,4'/ - 7,22. Eindhoven - Boxtel. 5,50 -- 10,26 --11,40 -12.59-/ 4,20 - 5,4 - 6,10 - 8,40 10,5. Eindhoven -- Luik. 8,36 10,58'/ 6,5. Luik - Eindhoven. 6,2-- 9,50 - 1,40 - 5,15 -- 8,14. Tilburg -- Breda. 6,59 - '8,24 -- 10,50'/ -- 11,38 1,5 -- 1,44 v 5,53'/ -- 7,14 -- 9,38. Breda - Rotterdam. 7,34 - 9,2 - 12,17 -- 2,11'/ 6,21 - 8,21 - 10,14. Rotterdam -- Breda. 5,45 - 7,20--'8,3710,5 1035 - 12,55 -- 3 -- 5,25 -- 6,50 -- 9,35. Breda Tilburg. 7,5 - 9,43'/ -- 9,55 -- 11,48v 12,25 3,2 -- 4,25 5,47 - 9,36. Rosendaal -- Vlissingen. - 9 -- 11,55 -- 3,10 - 3,35 6,59v -- 8.45. Vlissingen Rosendaal 6. -- 12,45 - 3 - 5,30 - 8,45 Grand Central Beige. Tilburg Turnhout. 7,2 - 1,10 -- 6,30. Turnhout Tilburg. 5,10 -- 9,5 -- 8,20. Breda - Rosendaal. 8 -- 11,20 v 2,16 -- 6,26 v 7.55. Rosendaal Antwerpen. 7,34 -- 9,1 -- 11,53 v 3,8 -- 7,5v -- 8,44. Antwerpen - Rosendaal. 7,20 - 9,5-/ --10,25 - 2,30 3,41/. - 6,45 Rosendaal - Breda. 6,20 - 8,55 - 10,57'/- 11,48 3,20- 5,5 - g.40. Noord-Brabantsch Duitsche lijn. Boxtel - Goch. 6,35 - 8,55 - 1,45 - 5,40. Goch - Boxtel. 6,6 8,58 - 2,30 7,24. Wagen diensten. Tilburg - Loonopzand - Kaatsheuvel - Sprang- Besoijen - Waalwijk. Diligence van Geiul en Loos; vracht 10.75 (in 2 ure) Van Tilburg eiken dag, des morgensten 7,35 ure en des namiddags ten 6,20 ure. Van Waalwijk (Hotel Holtgrefe) eiken dag des morgens ten 7,30 ure en des namiddags ten 2,30 ure. 's Bosch - Vlijmen - Waalwijk. Van Waalwijk des morgens ten 7,30 ure en des namiddags tc-n 3,45 ure. Van 's Bosch des morgens ten 10,05 ure en des namiddags ten 3,40 ure. Geertruidenbcrg - Kaatsheuvel. Van Kaatsheuvel .des Maandags en Dingsdag des v.middags ten 1,15 ure; de overige dagen, be halve Zondagten 2,30 ure des v.middags van Waalwijk 1,15 ure later. Van Geertruidenbcrg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag ten 1 uur des namiddags de overige werkdagen tot 12,30 uro des namiddags. Heilsden - Kaatsheuvel: Langs ElshoutDrunen WaalwijkBe- soijen en Sprang. Van Kaatsheuvel des Maandags ten 2 ure des v.middags de overige dagenbehalve Zondags ten 3,30 des v.middags. Van Heusden na aankomst der stoomboot uit Rotterdam. Stoomboten. Rotterdam en Kaatsheuvel (St. Stad Heusden.) V. Kotterdan Ma. en Di. 1.30 nam. ov. dagen beh. Zond. 1 nam. V. Dordrecht; Ma. en Di. ca. 2.45 nam., ov. dagen beh. Zond. ca, 2.15 nam. V. Gorichem Ma. en Di. 4.30 nam., ov. dagen beh. Zond 4. nam. V. Heusden na aank. der Stoomb. V. Kaatsheuvel Ma. 1 'sm., Di. 2 'sm., ov. dag) beh. Zo-. 3.30 'sm. V. Waalwijk 1 uur later. V. Heusden 3 uur later. V. Gorinchem Ma. en Di. 7 'sm., ov. dagen beh. Zond. 8.30 'sm. Ak. Dordrecht Ma. en Di. 8.25 'sm., ov. dag beh. Zond. 9.50 'sm. V. Rotterdam 1.20 uur later. Rotterdam en Dongen (St. Nijverheid van Dongen, in corresp. met Tilburg, Gilzc Rijen, Oosterhout, 's Gravenmoer, Waspik, Raamsdonk en Made. V. Dongen 3 Dec. 5.30 'sm., 6 Dec. 7 'sm., 10 D. 9 'sm., 13 D. 11 'sm., 17 D. 4 'sm., 20 D. 6.'sm. V. Rotterdam 4 Dec. 10 'sm. 7 D. 11 'sm., 11 Dec 12 nam, 14 D. 7 'sm., 18 D. 8'sm., 21 D. 10'sm. Ligpl. Nieuweliaven Zz. Inl. te Rotterdam bij H. W. Dege, Geld. kade, en A. J. Smit, Nieuwe Haven; te Dongen bij A. C. v. d. Noort en Zn. Amsterdam en Waalwijk (St.) V. Amstcrdan Di. en Vr. 12 nam. V. Waalwijk Di. en Vrijd. 'sav. Inl. te Amsterdam bij J. van Ililst, Klcvnierfl burgwal bij de Raam gr. Rijks Postkantoor te Tilburg. Geopend Dagelijks van 6,30 's m. tot 1 uur 's ar. en van 3 uur 's av. tot 10 uur. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiönOp de werkdagen van 9 uur 'sm. lot 1 uur 'sav. en van 3 uur'sav. tot 5 uur 'sav. Op Zon- en Feestdagen van 6,30 's ia, tot 8 uur 'sm., van 9,30 'sm. tot 12 uur; van 3,30 'sav. tot 6 uur 's av. en van 8 uur 's av. tot 10 uur 's av> Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 's av. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sav. en van 7 uur 's av. tot 9 uur 's av. Telegra a f-Staa tssp oor wegen. Eiken dag, ook op Zon en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 8 uur 's av. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopenddagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uw 's av. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van qui tantien alleen op werkdagen van 9 uur 's m. tot 3 uur 's av. op Zon- en feest dagen van 8 uur 's ra tot 9 uur 's m, van 1 uur 'sav. tot 2 uur 'sav. van 4 uur 'sav. tot 6 uur, van 8 uur 'sav. tot 9 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 's m. tot 9 uur 'sm. van 1 uur 's avonds tot 2 uur 'savonds, van 4 uur 's avonds tot 6 uur en van 8 uur s'av. tot 9 uur. Courantdrukkerij van Antoon Tielen Wadtic *jk:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4