N.°. 6. Zondag" 20 Januari IS i S. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. £„iw ra js pl—imte-Ad—■drf^e^^^q^sïs^%s^15sssf^^ gebracht BINNENLAND. 1 Wisselruiterij. [Ingezonden) Algemeen klaagt men tegenwoordig, doch vooral in onze provincie over de zoogenaamde Wisselruiterij Weinig is hierover tot heden publiek ge schreven ofschoon het eene zaak is, die wel degelijk de aandacht verdient. In de eerste plaats moeten we ons de vraag stellen, hoe ontstaat de wisselruiterij? en het antwoord daarop is zeer eenvoudig door verbreking der verhouding van bedrijfs kapitaal tot de uitgebreidheid der zaken, die men doet. En wie komen nu liet meest in bezit van die zoogenaamde wissels? (eigenlijk niets meer clan kwitaiitiendie eerst dan waarde hebben, wanneer men liet bericht ontvangen heeft, dat zij betaald zijn). Juist, zij, die, of a contant koopen, ot hunne inkoopen onmid dellijk door acceptatieu dekken, ofwel op tijd op z.cli laten disponeeren; personen, die zulke papiertjes niet op nieuw in betaling minnen geven: doch genoodzaakt zijn ze bij hunnen kassier te brengen. Degelijke, geci viliseerde handelaren en industrïeelen maken daarvan dan ook geen gebruik; doch moch ten zij er al eens toe overgaandan dispo- necren ze' op solied erkende firma's, zoodat men alsdan op de betaling toch kan rekenen. v\ aarom wil men niet recht begrijpendat men door wissels af te geven op zijne klan ten, die maar half solied zijn, zijn ei een crediet de glazen inslaat, en'ook, dat men hem, die de wissels ontvangt, geheel op de hoogte stelt van de soort der clientèle, waar mede men werkt. Als men het vorenstaande goed beseft, dan moet men immers terug deinzen om zijne wissels in handen van concurrenten ofwel van principalen te geven en doet men immers op den duur het best door al zijne wissels bij diegenen te bezorgen, die zich speciaal met die inkasseering belas ten en die bekend staan onder den naam van kassiers. Met welk doel nu geeft men aan zijne crediteurs wissels? Meestal om inkasso 'en provisieloon te voorkomen, zoo ook om zijn crediet langer te rekten dan het mag zijn. De wissels toch, die men ontvangt, loopen m den regel nog 6 weken of 2 maanden op zijn minst. En dit oneerlijk doel nu kan en moet be streden worden, zoo niet om aan de wissel ruiterij een einde te maken, dan toch ten minste om ze een geduchten knak te geven. Onze groot©' handelaren en industriëlen be ginnen hiermede het voorbeeld te geven en stellen in de navolgende Noordbrabant sch il sance "Bij betaling in zoogenaamde wissels „(kwitantien) wordt onmiddellijk met bijvoe ding van 15 respijt-dagen liet inkasso en provisieloon afgetrokken. Voor liet restant //ontvangt men kwitantie. Zijn dezelve niet op zicht betaalbaar, „dan worden ze door den ontvanger gediscon teerd tegen 6%. Ook dit disconto wordt //onmiddellijk van het bedrag der wissel afae- trokken. Bij bet re.tourneeren van wissels wordt „noch het berekend© inkasso en provisieloon, „noch het disconto vergoed, doch de wissel „voor het volle bedrag op nieuw gedebiteerd „vermeerderd met de retourkosten Handelaren en industrïeelen, die zoowel de wisselsdie zij zei ven trekken, als die, welke zij van anderen ontvangen, onmiddel lijk bij den kassier brengen, zullen bemerken, nat ze niet heel veel wissels per jaar behoe ven te bezorgen om per maand een honderd gulden aan inkasseerloon en provisie kwijt te zijn. Kan de billijkheid eischen, dat zij', om hunne clientèle genoegen te doen, jaar lijks een twaalfhonderd gulden of meer op de Debetzijde hunner Winst- en Verliesreke ning brengen? Voorzeker zijn er reeds vele handelaren en industrieelen in onze provincie, die naar de! aangehaalde usance werken; doch het is nog' met algemeen. Laat echter de meerderheid' vanaf heden in dezen geest met wissels werken en de Noor dhrabantsche Usance is voor altijd gevestigd. De Commissaris des Konings in de provineie -Noordbrabant heeft goedgevonden te bepalen: Dat in het le militiedistrict, ten overstaan van den Militie-Commissaris H. Welsink de loting der in het vorig jaar voor de nationale militie ingeschrevenen zal geschieden in de plaat sen en op de dagen en uren als hier onder aan gewezen 's-HertogenboschDonderdag 7 Febr., voorm. j 10 ure, voor de ingeschrevenen van de gemeente s-Hertogenbosch, van de letters A, tot en met I VlJjaag 8 Febr., voorm. 10 ure, van de j letters L. tot en met Z.; Zaterdag 9 Febr., voorm. 10 ure, Alem, Berlicum, Bokhoven, Cromvoirt, Den Dimgen, Empel, Engelen, Nuland, Rosma- jlen en Vught. I Boxtel, Maandag 11 Febr., voorm. 9 ure, Boxtel, Esch, Liempde en St. Michiels-Gestel Uister wijkDingsdag 12 Febr., voorm. lD/o ure, Berkel, Haaren, Helvoirt, Oisterwijk, Moer gestel en Udenhout. Tilburg, Woensdag 13 Febr., voorm. 9 ure, lilburg van de letters A. tot en met K. en de gemeente Hilvarenbeek; Donderdag 14 Febr voorm, 9 ure, de letters L. tot en°met Z. en de gemeente Diessen en Goirle. LomiopzandVrijdag 15 Febr., voorm. 11 ure, Loonopzand. WaalwijkZaterdag 16 Febr,, voorm. 10 ure Baardwijk, Besoijon, Capelle, Sprang, Vrij hoe ve- Oappel en Waalwijk. Ileasden, Maandag 18 Febr., voorm. 11 ure, Heesbeen, Drongelen, Drunen Heusden, Meeuwen' NieuwkuikVeen en Wijk; Dinsdag 19 Febr., voorm. 11 ure, Hedikhuizen, Herpi, Oudheusden' en Igmen. WoudrickemWoensdag 20 Febr., voorm 11 ure Alrakerk AndelDussen Emmikhoven Giessen, Rijswijk, Werkendam, De Werken en VVoudrichem. OssVrijdag 22 Febr., voorm. lD/gure,' Geffen, Lith, Lithoijen, Oss en Oijen; Zaterdag 23 Febr., voorm. lli/2 ure, Berchem, Heesch, Herpen en Megen. UdenMaandag 25 Febr., voorm. 11 ure Dint.lier, Heeswijk, Nistelrode en Uden. Grave, Dingsdag 26 Febr., voorm. 10 ure, Beursen Dieden Escharen GasselGrave j HuisselingRavensteinReek, Schaijk, Velp en Zeeland. hof te 's Hertogenbosch behandeld. In die zaakgewichtig om de beginselen van octrooirecht volgens de wet van 1817, en de som, door den eischer Chassepot gevorderd als vergoeding wegens het namaken van zijn in Nederland geoctrooieerd stelsel thans behalve verdere schadevergoeding reeds bedragende f 500,000, doch tengevolge van latere leveringen door den heer de Beaumont aan de Neder- landsche Regeering, klimmende tot f2,500,000, was vroeger de vordering door de Rechtbank te Maastricht en het prov. Gerechtshof in Lim- j burg aan den eischer Chassepot ontzegd. Die beslissingen werden echter vernietigd door den lloogen raad met terugzending der zaak aan het. Hof van Limburg. Dit beval een onder zoek van deskundigen, samengesteld uit de offi cieren Risseeuw, hoofd van de commissie, belast met de keuring der wapenen te Maastricht, Joost gewezen secretaris hij de commissie, met de beproeving der acliterlaadgeweren belasten Van Breda, werkzaam aan 's Rijks geweerwinkel te Delft. Deze heeren brachten een zeer uitvoe rig en belangrijk wetenschappelijk verslag uit -waarvan de conclusie was, dat het. stelsel de Beaumont niet was een namaak van het selsel Chassepot. Evenals bij de vroegere behandelingen traden ook nu wjder op: voor den appellant Chassepot, de advocaat mr. L. Nijpels, van Maastricht, en voor den geïntimeerde de Beaumont, mr. D. I van Eek advocaat te 's Gravenhage. De stel lingen van den geïntimeerde, dat de wet van I IS 17 aan den geoctrooieerden verbeteraar van I een vroeger verleend octrooi het recht gaf om het vroeger octrooi na te maken; dat uit de feiten aan den geïntimeerde ten laste gelegd met volgde dat deze de door hem aan de Re geering geleverde geweren in den handel luid gebrachten dat" ten slotte het verslag van de deskundigen tot de conclusie moest leiden dat het stelsel van den appellant niet was nagemaakt, werden met warmte bestreden en verdedigd. Het Hof zal over 6 weken uitspraak doen. Door den Minister van Financien is, met ingang van 1 Januari j.l., bepaald dat ieder, die hulp van een landmeter van het kadaster verlangt tot het doen van opmetingen, verdeeling of verkaveling van terreinen, grensuitzetting of het bijwerken van kaarten, daartoe aanvrage kan doen bij den bewaardertot wiens kanton jde goederen, waartoe de bedoelde werkzaamheden I betrekking hebben behooren; dat omtrent die aanvragen door den ingenieur-verificateur van het kadaster in de provincie zal worden beslist of en door wien de geraagde hulp zal worden (verleend en dat de nota van kosten door dien ambtenaar moet worden beoordeeld en dubbel. De onvangkantoren van de directe belastingen en accijnsen te Waalwijk c. a. en te Kaatsheu vel c a. zijn gerangschikt in de zesde klasse; dat derzelfde middelen te Oisterwijk c, a. in de zevende klasse en dat derzelfde middelen te Geertruidenberg c. a. in de zesde klasse, Bij de te verwachten onteigeningswetzal de Regeemig, voor de lijn Zwaluwe-'s Bosch, de richting voorstellen bezuiden het Oude Maasje. Stations zullen worden voorgesteld te Hooov-J Zwaluwe, Geertruidenberg, Waspik, Waalwijk Drunen en Vlijmen. De Minister van Financiën heeft den oorlog verklaard aan de onduidelijke handteekenin^en van eenige ambtenaren zijner administratie. Als de ambtenaren hun naam niet duidelijker willen zettenzullen de handteekeningen op hunne koste.gelegaliseerd worden. Een dergelijke maatregel zou ook in de handelswereld zeer ge- wenscht zijn. In Amerika is de zilver-quaestie aan de orde van den dag. De tegenstand tegen de wet waarbij zilver als standaardmunt wordt voorge steld, neemt toe. Aanvankelijk meende de voor standers van het zilver hunne zaak reeds ge- wonnen te hebben, en de zilvermijn-actiën gingen met den dag vooruit. De oppositie echter' is (zoo groot en machtig, dat aan de goede ver wachtingen der zilver-vrienden de bodem is «ingeslagen.^ Zelfs van een dubbelen standaard jWil men niet weten; men beweert dat het zilver, tengevolge van de fluctuation in den prijs, onge schikt is^ geworden voor munt-standaard. Ook in Amerika zal men dus waarschijnlijk tot het goud overgaan. De eigenaars van kolenmijnen zijn er in geslaagd een overeenkomst te sluiten, waa-bij wordt vastgestelddat. de productie van steen kool over 1878 niet grooter zal zijn dan 10 millioen ton. Men begrijpt dat daardoor de prijzen zullen rijzen. De aktiën der mijnen zijn terstond na dit besluit aanzienlijk geklommen. Te Rotterdam is Dinsdag avond eene bijeen komst" gehouden van handelaars en rechtsgeleer- en, om te spreken over de oprichting eener „Kamer van arbitrage" (scheidsrechterlijke uit spraak) voor handelsgeschillen. Algemeen toonde men zich ingenomen met dit denkoeeld. Over de inrichting der Kamer, de keuze der leden, de wijze van rechtspraak, enz. zal later beslist worden. I In de gemeente Dongen zijn thans niet min- jder dan 104 in werking zijnde leerlooierijen. Men telt er 72 schoenmakerijen De Minister van Oorlog heeft gelast, dat de miliciens van de lichting van 18/6 van het bataljon mineurs en sappeurs den 15den Juli a.s. met groot verlof motten worden gezonden. In de afgeloopcn week werd de bekende zaak tusschen Chassepot, te Parijs, en de Beaumont, wapeufabnkaut te Maastricht Voor het gerechts- In het Utrechtsck Dagblad' komt de volgende advertentie voor: „Naar aanleiding van de verhooging der hon den belastingbericht het bestuur van het Ne- derlandsch Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren te s-Hage.dat aldaar (Bagijnenstraat 31) worden aangenomen alle franco toegezonden honden. Per pakschuit is de vracht niet hoog. l)e honden worden in het Toevluchtsoord zoo veel mogelijk aan nieuwe eigenaren geholpen en, zijn ze daartoe ongeschiktop de minst smar telijke wijze afgemaakt. Het Bes tuur voornoemd. s-IIage, 12 Januari 1878." De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft in overleg met zijn ambtgenoot van Financien bepaald, dat de aanvragen om dispensatie van de verbodsbepalingen omtrent in- en doorvoer (van het buitenland van vee en daarvan afkom stige voorwerpen, voortaan kunnen geschieden op ongezegeld papier en dat van de daarop ge volgde gunstige beschikkingen geen zegel en le gesrechten meer mogen gevorderd worden. Onder de militairen, aan boord van het ver miste stoomschip Friesland was ook een iilburgenaar, M. Meulensteen. Te Heerle nabij Maastricht is Dinsdagnacht een moord gepleegd op een 60jarig man, door twee personen waarvan de een met de dochter van den verslagene wilde huwen, wat hem door den vader werd geweigerd. De beide daders zijn m handen der Justitie. Naar men verneemt, zal Nederland zich niet door buitengewone missionarissen doen vertegen woordigen bij de begrafenis van Koning Victor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1