- ATTENTIE coratieschildei. ÏOS - GORMII ..jjddtAv II HUIS, DE ffle soorten van Verfhout, De notaris RANT te Waalwijk, ERFHUIS MÖU1-TMLLES1 - WAALWIJK. - en STIKMACHINES. Te Koop aangeboden J. S. JISKOOT, Burgemesster en Wethouders „GOIME'S ZANGSCHOQL,11 L'Eciio des Montagnes, IHLJARD-CONCOURS Keuken- en Kindermeid STOELEN Wed. J. Mallens te Tilburg. A. H. Schippers, BERIGT. ijiiiiu a mmwm. TP-R. A IJS 3DE1 COIR.TXIE HUBERT SMULDERS. -- TILBURG. Bouw- Weiland, Waalwijk Landbouwerswoning BAKKERSKNECHT ST99UFABRIEK, Publieke Verkooping WAALWIJK. De alom bekende DE NOTARIS A. J. RANT op den TOL BOLL, TE VLIJMEN RANT, TE WAALWIJK, Tevens verkrijgbaar Openbare V eiling iiuiiïi liiiuur MEVROUW VAN GiLS De ondergeteekende heeft de eer het ge achte publiek van Waalwijk en omstreken te berichtendat hij zich alhier gevestigd heeft als Terwijl hij de ver zekering geeft eener nettesmaakvolle en goedkoope\bediening beveelt hij zich beleef delijk in de gunst van het publiek aan. J. MADIOL Januari 1878. 1. Adres J. B. Verwiel. Waalwijk1 Tin-Koper-en MetaalgieterijWerktui gen, enz. FABRIEK VAN alle soorten van Tinnen Goederen voor Tin- en Koperwinkels, als: Tinnen Maten enz. Koperwerken voor Ijzerwinkels, Koperen Gewichten, enz. Nieuw-Zilveren en Geel-Koperen Garnituren voor Zadelmakers. Bierpompen in soorten, Dropmachines voor uikerbakkers enz. enz. 2 VAN PAKHUISErven en Tuin te L van de GEBROEDERS TEURLINKX. zijn uitsluitend (behalve bij de Fabriek) te verkrijgen bij II. Panhuizen Stoops te Tilburg, als eenig Depothouder in Nederlandaan den zelfden prijs als aan de fabriek, raits a Contant. Voorhanden eene arreslee voor 1 of 2 paarden. I)s ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zich belast met liet koopen en verkoopen van Effecten en Cou pons, het plaatsen van gelden op prolongatie en verder alles wat'tot liet Effecten vak behoort. Desverkiezende worden alle coupons oninidde- lijk tegen den hoogsten koers, zonder berekening van provisie, uitbetaald. j^UBBENS-JClEYITS. Waalwijk, 1 Januari 1878. geurige en goed waterhoudende uit het Magazijn van JAN VAN HEES en ZOON te Zwolle, zijn verkrijgbaar bij de Deze Theën worden om hunne deugdelijk heid goeden smaak en vooral zuiverheid een ieder aanbevolen. gemalen gelijk men verlangtdroog of vochtig, in beste kwaliteit, tot de goed koopst mogelijke prijzen, vrij van vracht en emballage bij Stoom-verfhout-molenaar te Ginneken hij Breda. Eene nog in werking zijnde SMEDERIJ wordt tegen zeer aan nemelijke voorwaarden TE HUUR of TER OVERNAME aangeboden. Reflecteerenden adresseeren zich onder let ters A P aan het bureau dezer courant. TE WAALWIJK, zal ten verzoeke en ten huize van den Heer J. A. Fleur te Waalwijk, Provisioneel, op Maandag 28 Januari Finaal, op Maandag 11 Februari 1878. Telkens des avonds om 7 uren, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN lste KOOP. Een Huis, erf en tuin, te Waalwijk aan de Haven, steeds met goed succes als Koffiehuis gebezigd, kadaster sectie C Nos. 612 en 542, groot 5 aren 29 centiaren. 2e KOOP. Een Pakhuis en erf aldaar, ten zuiden van den vorigen Koop, in sectie C Nos. 980, groot 1 are 40 centiaren. Genoemde Notaris geeft op franco aan vrage nadere information. maakt bekend dat liet perceel genaamd „LEEGLAND" te Gender en, Sectie C Nos. 90 en 91, groot 2 Hectaren 47 Aren 64 Centiaren met de verhoogingen. thans staat op f 4000. ZEGT HET VOORT. TE DE NOTARISSEN EN zullen voor hunne Principalen, op Dinsdag den 29 Januari 1878, des voormiddags negen uur, teu sterfhuize van de Wed. WILLEM LOEFF, op den Tol te Doeve ren, gemeente Drongelen, PUBLIEK om contant Geld VERKOOPEN 1 Vierjarig bruin merriepaard, 2 Aftands bruine merriepaarden, 1 Driejarig bruin merriepaard 1 Eenjarig merrieveulen. Voorts het navolgend uitmuntend HOORNVEE, als: 2 kalf koeien, 1 Kalfschot, 1 Kalfvaars, 4 Vare Koeien, 4 s£Hokkelingossen, 4 Jarige Kalveren 1 Schaap, 13 Kippen en 1 Hond met Kooi. WIJDERS Een Karretje, Een Speelkar, 2 Wagens, Een Hoogkar, 2 Aard- karren Rolblok, Ploeg, Eegden Wanmolen, Snijbak, Vlasreep, Vlasbraak, Koornmaten, Koornzeven en andere. Bouw gereedschappen. Different Paardentuig. Karn met toebelioo- ren, Room- en Melktonnen, Koperen Kannen, Emu ers en ander melkgerief. Eene aanzienlijke partij gedorschte en on- gedorschte Rogge, Haver, Gerst en Erwten. Eene groote partij Hooi, Stroo en Mest, en wat verder ter verkoop zal worden aange boden. ZEGT HET VOORT. DEPOT DER ECHTE |P de Naai- en Stikmachines van alle andere fabrieken. 3 Een HEETE-LUCHT-MACHINE, 2 Paardenkracht. Een STOOMMACHINE, 25 Paardenkracht, met STOOMKETEL van 40 Paardenkracht. Een Verticale STOOMMACHINE zoo goed als nieuwvan 7 Paar denkracht, met dezelfde Stoomketel op rijkskeur te leveren. Een MEEKRAP of VERFMOLEN met zware steenen Loopers en steenen Legger, alles verder geheel van Ijzer vervaardigd. Een en ander te bevragen en te bezichtigen bij EETHEN EN DRONGELEN, NOTARIS TE VEEN, in bet koffiehuis ,/de Twee Kolommen", te Waalwijk, op Vrijdag 1 Februari 1878 definitief, 's voormiddags ten 12 ure, en wel VAN EEN inet Bouw- en Weiland onder Esthen en Drongelenaan elkander liggendegroot 12.16.42 Hectaren, ingezet en verhoogd in perceelcn tot f 21,800 in massa tot 21,750. Voorts Wei- en Bouwland onder Dron gelen samen <?root 3.99.60 Hectareninge zet en verhoog^ :n perceelen tot f12,200. Nadere ïntormatien worden lÈipiifily (i°or k° vengenoemden N otaris, na aanvrage daartoe, verstrekt. maken bekend, dat op 1 Februari 1873 zullen worden afgelost en ten kantore van den Gemeente-Ontvanger alhier betaalbaar ge steld, de Schuldbrieven Nos 3, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 13, en 19 ieder groot f509, der leening van 4 October 1872. Bij de Schuldbrieven moeten worden overgelegd de niet verschenen Coupons. Waalwijk 31 December 1877. Burgemeester en Wethouders, v. d. KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. Aan Heeren Liefhebbers van goede, smakelijke en tevens pittige beveelt de ondergeteekende de volgende merken, Habanos kf 30 per duizend. Cortados - 25 Dessert - 22 Puerto Principe,, - 20 Sans Pareille - 18 La Renommee - 16 Wie zich der waarheid wil overtuigen gelieve monsters te ontbieden met opgaaf van kleur: LICHT-, MIDDEL- of ZWAAR. UEd. Dienaar, REINIER VAN DER LEE, Sigarenfabriekant te Waalwijk. E. VAN TILBURG te WAALWIJK, vraagt tegen Mei EEN BEKWAAM tegen hoog loon. Brieven franco, doch liefst in persoon. 1 te geven door de en Liedertafel met welwillende medewerking der Liedertafel op Zondag 20 Januari 1873 des avonds ten 7 uur. DE DIRECTIE. te Capelle, Bij B. DLUSTER op een Biljart uit dc fabriek van den Heer A. J. VAN ETTEN te Oosterhout, om 4 PRIJZEN en PRE- MIEN, te beginnen Zaterdag 12 Januari tot 4 Februari. Gelegenheid om te spe len Maandag, Dinsdag, Vrijdag en Za terdag van 6 tot 9 ure 's avonds en Zon dagen insgelijks van 6 tot 9 ure 's avonds, terwijl 2 Februari gelegenheid zal zijn van 's middags 2 ure tot 's avonds 10 ure. te Waalwijk, vraagt tegen Mei aanstaande eene flinke TEGEN GOED LOON. 3 VAN EEN MET ONDER DOOR n V 11 11 il 111 99

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3