TJilnpei mallat- en buuuitAfi-iviacnines wS^^SJssSSSS^ST'als HAKKEN- BAZAR WILLEM II, TILBURG. Eduard Gieliam. FRANZ MARIA FA MN A filOCKWASSE COELN O. MISSUS Dl MODES 4 L1IGERIEB, HLBÜEG, Binnenlandsche Vaart Risico Sociëteit enLaarzen' zijnvo°; S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Be ÜndergeteekeDden (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COIHiP." BOSTON U S DEPOT-ARTIKELEN. Ir. In het Dépot voor TILBURG en Omstreken bii VOORHANDEN: Gevestigd te Amsterdam, Middelen van vervoer. Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACH1NES, 1 2wK;nrAPr//^ENSNIJMACII1NES' die ook afzonderlijk LEESTENHOUDERS, enz. j V6rk0Cht W°r<3en' ii r rn ii,t i nuiir n - L .9^ k O 'Ar* magazijn van galanteriën, porcelein, kristal, gas- en PETROLEUM!! ANGLAMPEN MarnierenBronzen en Vergulde Pendules, - 1,25. C. B. DE GI1EEFF, im- rancicr van Kledingstuk ken. RUBBENS Co. in Leder Schoenmakers- fnurniluren. Mecanicien. a F. M. FARINA b No. 4711. Eau de Cologne met Groen en Goud étiquette en mindere qualiteiten. 4711. Extraits aux Fleurs, in alle Odeurs. 4711. Florida Water, zeer fijn geparfumeerd. 411 - Sal icy linebijzonder geschikt ter desin- fectueering van ziekenkamers, om de onzuivere lucht te verbeteren tegen épi- demiën enz. 4711Zeer voordeelige huishoudelijke Zeepen, Extra fijne Toiletzeepen. 33^3 °|0 Glycerinegehalte zeep voor win terhanden, huiduitslag etc. Geparfumeerde Glycerine en Transpa rant Zeepen etc. etc. A. Op Schepen en Stoomboot-en door geheel Nederland, België, DuitschlandFrankrijk, etc. B. Op Goederen en Inboedels, geladen in Schepen, Stoomboo- ten en per Spoor. C. Op Bankpapier, Effecten, Cou pons, Goud, enz. door geheel Europanaar en van Oost-Indien. Contracten worden tegen zeer billijke premiën afgesloten. Vertrek der Spoortreinen WINTERDIEN ST. hebben rle eer le berichten, dat lmn Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste Rhenania, FABRIEK EN MAGAZIJN VAN GOUD, ZILVER, JCWEELEN EN 1IORLOGIËN, Christoffel Kerk- en Huissieraden. t 1 ,"^°°rre^®n me^ de voornaamste buitenlandsche fabrieken en magazijnen zullen s eec s de nieuwste voorwerpen in concurreerende prijzen voorradig zijn. W ormpatronen von Gimborn Staalwijn Teer pillen van Dr. Guyot Kina Laroche Kina Laroche ferrigineux Johan Hoff Malzbier 6 flacons Borstbonbons het pakje 30 ct. Malzzeep 177sct. Amerikaansch vleesch per bus f 3,10. Tong per bus -1,70. Be Goedèren worden franco toegezonden zonder berekening van emballage. Er wordt op eiken koop of bestelling 3 procent korting voor contante betaling toegestaan. Engelsche pepermuntrolletjes 10 en 15 cent. Anatherin Mondwater Dr.Popp 175 120 en 60 c. Tandplorab 2,60, Tandpoeder 80 c. Anatherin Mondwater von Gimborn. 75 c. Ilaarbalsem Brui vensiroop Idiaton tegen tandpijn Rat ten vergift Muizentarwe Zuiveringszout rt n H 90 en 45 c. n 100 en 60 c. rt 25 cent. t, 80 en 50 c. 15 ct. ,r 60,33 en 18c 6 ct. f 1,00. - 2,50. - 2,50. - 2,50. Be Singer-Machi nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm- machines, Thomas &Co., Eli as Iïowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, j± De Teutonia Be Lincoln, Be Germania, Be Superior, De Union, Be Victoria, Be Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden v<5dr de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt grafis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. Opgericht in 1867. Maatschappelijk Kapitaal BRIE HONDERDDUIZEND GULDEN. Deze Yennootschap sluit tegen vaste en billijke Premiën Verzekeringen: IIOOPD-AGENTEN voor Tilburg de heeren van der BOON Co., kassiers. Onder-Agenten worden voor deze Sociëteit 1. gevraagd Nederlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg - Boxtel. 7,32 - 10.6 v -To,25 - 12,11.-. 12,57 - 3,40 - 4,54 - 6,21 - 10,8. Boxtel - 's-Bosch. 6,24- - 8,7 - 11/. - 11,20 - 1 29 T 4,30 - 5,40 - 6,55 - 10,40. s-Bosch - Utreeht. 6,46 - 8,34 - 11.19 v - 149 TT 5,59-/ - 7,20. Utrecht - 's-Bosch. 5,45 - 9,5-/ - 11,45 - 1,40 3 50' - 8 8 's-Bosch - Boxtel. 6,5 - 7,12 - 10,8 v - 12 - 11 3,44 - 5,1 v 6,20 - 8,35 - 9,53.' Boxtel - Tilburg. 6,32 - 7,56 - 10,26-/ 11,7 12,30 - 1,24 v 5,32 6,47 - 9,12. Oisterwijk - Tilburg. 6,45 - 8.9 - 10,37 - 1] 21 12,45 - 6.59 - 9.2A Boxtel - Eindhoven. 8,1 -10,28-/ - 11,10 - 12 33 - - 4.25 - 5,25 - 7 - 9.10 - 10.37. Eindhoven - Venlo. 8,31 - 11,45 - 10,51 - 12 56- v i 5>5? - 7,45. Venlo - Maastricht. 5.45 - 10 - 2,10 - 7,32. Maastricht - Venlo. 7.15 - 1,15 - 5,5 - 8,40. Venlo - Eindhoven. 9.15 - 12v 1,50- 4,4-/ - 7 22 Eindhoven - Boxtel. 5,50 -- 10,26— 11,40 12.59- 4,20 - 5,4 v -- 6,10 - 8,40 10,5. Eindhoven -- Luik. 8.36 - 10,58-/ - 6.5. Luik - Eindhoven. 6.2 -- 9,50 --1,40 v 5 15 -- 814 Tilburg -- Breda, 6,59 - 8,24 - 10,50-/ - 11,38 f-5 - 1,44 v 5,53-/ -- 7,14 -- 9,38. Breda - Rotterdam. 7,34 - 9,2 - 1217 - 211-- 6,21 - 8,21 - 10,14- Rotterdam -- Breda. 5,45 -- 7,20 - 8 37- - ]0 5- p u1035ïr-n 12>55" 3 5'25'-- 6,50 9,35' Breda - Tilburg. 7,5 - 9,4.3-/ - 9,55 - 11,48 v n ttF- .5 3'2 4'25 6,47 - 9,36. Rosendaal -- lissingen. - 9 - 11,55 - 3,10 - 3 35 tri' 6,59 - 8.45! vlissingen --(Rosendaal 6. 12,45 - 3 - 5,30 - 8,45 Grand Central Beige. Tilburg Turnhout. 7,2 - 1,10 - 6,30. Turnhout Tilburg. 5,10 - 9,5 - 8,20. Breda -- Rosendaal. 8 -- 11,20 v -- 2,16 - 6,26 v 7 55. Rosendaal -• Antwerpen. 7,34 9,1 J]'.53v 3,8 - 7,5-/ - 8,44. Antwerpen Rosendaal. 7,20 9,5 - 10,25 - 2,30 r> 3,41/. - 6.45 Rosendaal - Breda. 6,20 - 8,55 - 10,57v- 1148 3,20- 5,5 - ,40. Noord-Brabantsch Duitsclie lijn. Boxtel - Goch. 6,35 - 8,55 - 1,45 - 5 40. Goch - Boxtel. 6.6 - 8,58 - 2,30 - 7,24. Wagendiensten. Tilburg - Loonopzand - Kaatsheuvel - Sprang- Besoijen - Waalwijk. Diligence van Gend en Loos; vraclit /0.75 (in 2 ure) v an Tilburg eiken dag, des morgens ten 7,35 ure r en des namiddags ten 6,20 ure. Van Waalwijk (Hotel Holtgrele) eiken dag des morgens ten 7,30 ure en des namiddags ten 2,30 ure. 's Bosch - Vlijmen - Waalwijk. Van Waalwijk des morgens ten 7,30 ure en dos namiddags ten 3,45 ure. Van 's Bosch des morgens ten 10,05 ure en des namiddags ten 3,40 ure. Geertruidenberg - Kaatsheuvel. Van Kaatsheuvel des Maandags en Dingsdao- des v.middags ten 1,15 ure; de overige dagen" be halve Zondagten 2,30 ure des v.middags van Waalwijk 1,15 ure later. Van Géertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam; Maandag en Dinsdag ten 1 uur des namiddags de overige werkdagen tot 12,30 ure des namiddags. Heusden - Kaatsheuvel: Langs Elshout DrunenWaalwijk, Be soijen en Sprang. Van Kaatsheuvel des Maandags ten 2 ure des v.middags; de overige dagen, behalve Zondags, ten 3,30 des v.middags. Van Heusden na aankomst der stoomboot uit Rotterdam. Stoomboten. Rotterdam en Kaatsheuvel St. Stad Heusden.) V. Rotterdan Ma. en Di. 1.30 nam. ov. dagen bch Zond. 1 nam. V. Dordrecht; Ma. en Di. ca. 2.45nam., ov. dagen beh. Zond. ca, 2.15 nam. V. Gorichera Ma. en Di. 4.30 nam., ov. dagen beh. Zond 4. nam. V. Heusden 11a aank. der Stoomb. V. Kaatsheuvel Ma. 1 'sm, Di. 2 'sm, ov. dag) beh. Zo. 3.30 'sm. V. Waalwijk. 1 uur later. V. Heusden 3 uur later. V. Gorinchem Ma. en Di. 7 'sm., ov. darren beh Zond. 8.30 'sm. Alt. Dordrecht Ma. en Di. 8.25 'sm., ov. da^ beh Zond. 9.50 'sm. 0 V. Rotterdam 1.20 uur later. Rotterdam en Donger. (St. Nijverheid van Dongen- in corresp. met Tilburg, Gilze Rijen, Oosterhout, s Gravenmoer, Waspik, Raamsdonk en Made. V. Dongen 3 Dec. 5.30 'sm., 6 Dec. 7 'sm., 10 D 9 'sm., 13 D. 11 'sm.. 17 D. 4 'sm., 20D.6.'sm Rotterdam 4 Dcc. 10 'sm. 7 D. 11'sm., 1] Dec V.12 nam, 14 D. 7 'sm., 18 D. 8'sm., 21 D.lO'sm. Ligpl. NieuwehavenZz.ini. te Rotterdam bii H W. Dege, Geld. kade, en A. J. Smit, Nieuwe'Haven: te Dongen bij A. C. v. d. Hoort en Zn. Amsterdam cn Waalwijk (St.) V. Amsterdam Di. en Vr. 12 nam. V. Waalwijk Di. en Vrijd. k-av. Inl. te Amsterdam bij' J. van Hilst, Klovnicrs burgwal bij de Raamgr. Rijks Postkantoor te Tilburg. Geopend: Dagelijks van 6,30 'sm. tot 1 uur 's av. en van 3 uur 'sav. tot 10 uur. Voor storting en uitbetaling van Postwissels en uitbetaling van kwitantiënOp de werkdagen van 9 uur 'sm. lot 1 uur 'sav. en van 3 uur's*av. tot 5 uur 'sav. Op Zorf- en Feestdagen van 6,30 'sm, tot 8 uur 'sm., van 9,30 'sm. tot 12 uur; van 3,30 'sav. tot 6 uur 'sav. en van 8 uur 'sav. tot 10 uur 'aav. Rijks Telegraaf. Op de werkdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sav. Op Z011- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sm., van 12 tot 3 uur 'sav. cn van 7 uur 's av. tot 9 uur '3 av. Telegraaf-Staatsspoorwegen. Eiken dag, ook op Zon eh Feestdsaen van 8 uur 'sm. tot 8 uur 'sav. Rijks Postkantoor te Waalwijk. Geopend: dagelijks van 8 uur 's-m. tot 9 uur s av. Voor storting en uitbetaling van postwissels en uitbetaling van quitantien alleen op werkdagen van 9 uur 'sm. tot 3 uur 'sav. Op Zon- en feestdagon vau 8 uur 's m. tot 9 uur 'sm, van 1 uur 'sav. tot 2 uur 'sav. van 4 uur 'sav. tot 6 uur, van 8 uur 'sav. tot 9 uur. Rijks Telegraaf. Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur •s avonds. Op Zon- en Feestdagen van 8 uur 'sm. tot 9 uur 'sm. van 1 uur 's avonds tot 2 uur's avonds, van 4 uur 's avonds tot 6 uur en van 8 uur s' av. tot 9 uur. Courantdrukkerij van Antoon TieknWaulicijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4