BUITENLAND. Belgie. Frankrijk. Engeland. Duitschland. Oostenrijk. Rusland. Italië. Turkije. Spanje. Griekenland. Azie ALLËRLËL En hiermede nemen wij voor heden afscheid ran de Liedertafel met den wensch, dat hij een sen volgend concert heeren honoraire leden trouwer, zullen opkomen. Amsterdam. Alhier is verschenen De In disc// e Alercuur, orgaan voor den handel op Indië, uitgegeven door de heeren Van Dorp, te Haarlem, en .1. li. de Bussy, te Amsterdam. l)e bedoeling dezer uitgave is om van alle nieuwe uitvindingenwerktuigen en inrichtingen van praetisch nut voor het fabrieks- en huiselijk gebruik in Indië, beschrijvingen en teekeningen te gevende beste adressen van fabrikanten aan te wijzen en alzoo een band te vormen tusschen den producent en consument. 's (ira venliage, een werkjongen op een hout zagerij geraakte dezer dagen met eenen arm tus schen eene stoorazaag, waardoor dat lichaamsdeel geheel werd afgesneden. De jongeling viel bewusteloos neder en werd terstond naar het gasthuis overgebracht. Men vreest voor zijn leven. Dezer dagen zou door het Ilaagsch Opera gezelschap de Opera Aïda worden opgevoerd. Dezer dagen zou men in de Residentie overgaan tot het houden der generale repetitie. De zangers, zangeressen en het verdere tooneel- personeelhet gansche orkestallen waren tot dat einde getrouw opgekomen, doch groot was de verbazing en teleurstelling toen bleek dat de muziekpartitie, orkeststeiumen enz. op een geheimzinnige wijze waren verdwenen. Men vermoedt dat kwaadwilligheid hier in 't spél is. Door de Politie wordt een streng onderzoek ingesteld en is bereids bij verschillende personen huiszoeking gedaan. Door een Amsterdammer, den heer Zis den heer O. Carré bij de galavoorstelling een met zilver gemonteerde rijzweep aangeboden, omge ven niet een oranjestrikals bewijs van erken telijkheid, omdat de keer Carrc te Stuttgart op den dag der teraardebestelling van wijlen Z. M, de Koningin het circus sloot ten teeken van rouw. Zwolle, 21 Januari. Uit de vier noordelijke provinciën zijn in 1S77 p. ra. 20.000 nuchtere kalveren verzonden. Ruim de helft daarvan is geslacht naar Duitschland geëxpedieerd, terwijl de overige bf hebben gediend voor vetmesterij bf vonr de fokkerij. Wanneer men nu in aan merking neemt, dat uit diezelfde provinciën in 1877 ruim 50.000 gedroogde nuchtere kalfs vellen naar het Buitenland zijn verhandeld, dan komen wij tot de slotsom, dat er ontzettend veëDvee in het Noorden is, dat er behalve de bovengenoemde verzending veel nucbter kalfs- ivleesch gegeten wordtof dat de grootste hoe- veêlheid voor de worst makerijen is bestemd. 'Man dit laatste art. wordt geregeld elk jaar p. m. 2.000.000 K. G. uit het Noorden naar het Duitenland verzonden. Apeldoorn. De Maatschappij van Landont- ginning alhier, is in verzet gekomen tegen het vonnis der rechtbank te Zutphen, dd. 20 No vember 1877, waarbij genoemde Maatschappij is verklaard te zijn in staat van faillissement. liet verzet is gegrond op de bewering dat genoemde Maatschappij niet is koopman, doch, blijkens hare statutenzich enkel bezig houdt met burgerhandel en niet met handelszaken of daden van koophandel en dat ook al mocht z:j volgens hare statuten bevoegd zijn hare werk zaamheden tot zoodanige handelingen uit te strekken, die tot de daden van koophandel ge rekend kunnen worden, zoodanige daden door genoemde maatschappij nimmer zijn uitgeoefend, veel minder door haar daarvan haar gewoon b.-roep is gemaakt. (A. C.) Vlieland. Hier is eene reddingsboot aangespoeld waarop de woorden stonden: „Albert Eduard London" waarin zieh zes lijken bevonden; de omgekomenen schenen van eene stoomboot afkomstig te zijn. Het is der politie te Brussel gehikt de hand te leggen op een heer en eene damePolen die zich hebben sehuldig gemaakt aan het uit geven van valsch bankpapier. Bij de aanhou ding van den heer vond men hij hem 27 Rus sische bankbiljetten van 2 Roebelsbenevens 3 geladen revolvers, een doos patronen en een dolkmes- Zaterdag morgen had er een ongeluk plaats op de lijn van den Central Beige. De ket 1 van een goederentrein is nabij Leu- yen gebarsten. De stoker bekwam zware brand- i.;L machinist ea de conducteur spron- o: "iid.lelijk van den trein, zoodat deze nog e«-s .-.'Iren voortliep on irï dn oo ►•enig* waggons stiet. I)e •,»r omgebracht en monden zijn echter zonder gevaar. De machi- iist en de conducteur kwamen er zonder letsel af. In de laatste dagen heeft men te Brugge uit liet water gehaald de lijkeu van vier personen, die sedert eeuige weken geheimzinnig verdwenen .varen. Een löjarig arbeider wordt eveneens sedert den 1 Januari vermist. Waar gaan wij heen? zegt het Journal de .Bruges,zou het de epidemie der .zelfmoorden zijn, die onze bevolking aan tast welke helaas reeds zoozeer door gebrek aan werk is getroffen. Hasselt, 20 Januari. Men bericht dat te flerck-de-Stad te Linckhout te Ger.ck en te St. Truiden. diefstallen met braak hebben plaats gehad; wij hebben nog niet vernomen dat men «en der dieven heeft kunnen aanhouden. In den nacht van den 8 tot 9 Januari is er eene p >- icing tot diefstal gedaan aan de kerk te Herck- St. Lambert. De dieven hebben de onderste ruiten van een venster aan het koor verbrijzeld, doch zijn niet kunnen binnenkomen. Vrijdag morgen had er eene instorting plaats in de Kolenmijn te Marihave bij Luik. De op zichter der mijn en een der mijnwerkers waren juist op dat punt aanwezig; de werkman ont snapte als door een wonder aan den dooddoch de opzichter werd onder de nederstortende brok ken begraven. Men heeft zijn lijk tot heden nog niet teruggevonden. Maandag morgen hoorden de bewoners van den Passage Pecquai te Parijs drie achtereen volgende schoten. Zekere Mehmie J. had met haren minnaar Alex ander D. een hevigen twist gehad en in hare drift twee revolverschoten op hein gelostwaarna zij zich zelf een kogel door het hoofd joeg. Toen men door de schoten opmerkzaam ge maakt, toesnelde, vond men Melanie J. dood op den vloer uitgestrekt, terwijl D. twee schoten in de linkerzijde had ontvangen; men wanhoopt aan zijn behoud. Parijs, 20 Jan. De I Veen er berichtgever van Le Temps meldt in eene dépêche. „Het Oostenrijksc.h-Hongaarsche kabinet aan vaart. thans de uitvoering door Rusland van het programma der conferentie van Konstantinopel tot verbetering van het. lot der Christenen, l iet zal de militaire handelingen van Rusland niet bemoeilijken. Doch het verklaart tevens zich geenszins verhouden tc zullen achten door schik kingen, buiten medewerking der mogendheden tusschen de oorlogvoerenden gemaakt. Engeland en Italië zijn van hetzelfde gevoelen. „Graaf Andrassv is voorstander van een con gres of van eene conferentie voor de definitieve regeling van den vrede. Daar Adrianopel door de Turken ontruimd en door de Russen bezet is, blijft aan de Tur ken, als laatste verdediging, de linie der ver sterkingen van Konstantinopel over. Doch om deze linie te verdedigen, zijn 90,000 man noodig, en de Turken bezitten dergelijke macht niet. „Alhier zijn geruchten in omloop betreffende, eene mobiliseering van troepen en liet bezetten van Bosniëdoch er is niets beslist." Londen, 21 Januari. Heden wordt hier een Kabinetsraad gehouden. Lord Derby is weder hersteld en neemt heden zijne ambtsfunctiën weder waar. De Standard is van meening, dat zoodra de Russische troepen van Adrianopel op Konstantinopel voortrukken, de noodzakelijkheid ge,biedt dat van de in de troonrede aangekon digde voorzorgsmaatregelen gebruik gemaakt wordt. De Times bericht- uit Athene, dat de troepen uit Chalzis naar (,1e grenzen zijn opgerukt. Sedert dezer dagen weder eenige der lersche gevangenen werden op vrije voeten gesteld, zitten thans geen zoogenaamde Eenians meer in den kerker, dan veroordeelden wegens directe medeplichtigheid aan (le bekende moordaanslagen op Engelsclie polit.ie-beambt.en. De Minister voor lersche zaken, Sir Michael Hicks-Beacli, wees in het Lagerhuis op de on zinnigheid en lielachelijkheid van het beweren, als zou tot het vrijlaten der Eenians besloten zijn met het oog op een mogelijken oorlog met Rusland en (lus met het doel om (1e lersche natie, wier zonen aan het Engelsche leger zulk een sterk contingent leveren, te verzoenen. De dagbladen van Londen bevatten Maandag eene oproeping van Mirlhat Pacha aan het En- v3k om hulp en ondersteuning tc vragen voor Purksche vluclitelingsn, die van elk middel van bestaan beroofd zijn. In de nabijheid van Kempen is voor een Raar dagen een moord g pleegd. Vrijdag vond nier.' aldaar eene boerin, Mngdalcna Kruss met alge-' sneden hals in hare woning. Ook het werktuig j vau die gruwzame daad, een met bloed bevlekt broodmes lag naast. haar. De. vermoorde leefde sedert vele jaren geheel afgezonderd en bebouwde zelf, zoo goed het ging, hare akkers. Zoo het schijnt is de moord gepleegd ten einde het geld der vrouw te kunnen bemachtigen. Ween en 21 Januari. De Politische Corres pond enz meldt uit authentieke brvn uit. Konstan tinopel onder dagteekening van den 20sten I)e Turksche gevolmachtigden zijn den 18den door den Russióchen generaal Skobc.lelf te llermanly ont\ange.n. Hunne instructie brengt mede, dat /.ij, indien de Russische vortpv.vtrden buiten verwachting hard zijn, per telegraaf nieuwe in structies vragen aan hunne Regeering. Gedurig wint de meening meer veld, dat de Porte, ge dwongen door het dreigend aanzien, hetwelk de binnenlandsche aangelegenheden, en voornamelijk in (le hoofdstad, aannemen, voor iederen prijs de schorsing der vijandelijkheden zal willen ver krijgen. Ongeveer 300.000 mensehen hebben de vlucht genomen naar Konstantinopel. De l'olit. Corr. bericht onder dagteekening van 21 dezer uit Bucharest, dat de Rumeniërs, door de bezetting van Elorentin, Widdin vol komen hebben ingesloten. De Rumeensche pro jectielen schoten Zaterdag het fort Belgradschik in Widdin in brand. St. Petersburg, 22 Januari. De Turksche gevolmachtigden zijn den 19den te Kasanlyk aangekomen. Na voortdurende gevechten van Gourkho's korps van den loden tot den IS den zijn de Turken totaal geslagen en in liet Desphoto-Dagh- gebergte tot voorbij Emikroi en Laskowa terug geworpen. Zij verloren daarbij 4-000 dooden en 3000 gevangenen. De nieuwe koning van Italië, Humbert I, heeft aan tachtig personen die ter (lood ver oordeeld waren, kwijtschelding van de doodstraf verleend. Belgrado, 21 Januari. De Servische troepen namen Kursunilji weder in. Zij vonden daar de lijken van 24 Servische soldaten en 2 Servische oificieren, aan palen gebonden. Konstantinopel, 21 Januari. De Turquie een officieus bladdringt cr op aandat de Porte zonder verwijl vrede sluite zonder zich te bekommeren over de belangen van andere .Mogendheden. Madrid, 20 Januari. De Koning heeft liet corps diplomatique ten gelioore ontvangen. De infante Mercedes en de geheèle familie de Montpensier, die wegens den dood van Victor Emmanuel in rouw gekleed waren, ontvingen de deputatie van 187 afgevaardigden onmiddeïijk na hunne aankomst te Aranjuez. Posada Iler- rara sprak de infante Mercedes toa, wcnschtc haar geluk en drukte de hoop uit, dat de nieuwe Koningin bijdragen zou tot den voorspoed van Spanje. De infante dankte de afgevaardigden en zeide dat zij als Spaansche van geboorte trachten ztfu. Spanje's welvaart te bevorderen. De president stelde de verschillende afgevaar digden aan den hertog en (le hertogin dc Mont pensier voor. Het stedelijk bestuur en de de partementale raad zijn ook naar Aranjuez gegaan om de aanstaande koningin geluk te wenschen. Men meldt uit Athene, dat in Thessalie een oproer is uitgebarsten. Driehonderd gewapende oproerlingen "hebben zich nabij Valo vereenigd, terwijl (le Turken de vlucht hebben genomen en zich in (le sterkte van Valo hebben opgesloten. Twee honderd gevluchte Christen familien zijn te Athene aangekomen. Volgens berichten uit China lieerscht aldaar een verschrikkelijke hongersnood in het midden gedeelte des lands. De ellende is volgens ont vangen berichten, zoo groot, dat (1e Verhongerden de lijken opeten en elkander vermoorden om zich met het vleeach te voeden, terwijl de kin deren verlaten worden. Een nieuwbakken edelman, wiens vader loge menthouder geweest was, sprak altijd met ophef van zijn vader. „.Ja'*viel hem bij deze gele- mheid een edelman van geboorte, in de reden, „wat den laat-den betreft, dien heb ik zeer goed gekend. 1 lij was een zeer voorkomend man, zag veel gezelschap en zijn huis stond steeds voor ieder open". Een rijke bakker uit Beijcren ontving zijne boter van eenen boer uit zijne nabuurschap maar bemerkte telkens, dat hij aan gewicht min of meer benadeeld werd. Hij klaagde daarom der. boer aan en deze moest voor den rechter verschijnen, waarna het volgende verhoor begon Hechter. Weegt gij uw brood Boer. Ja. Hechter. Waar zijn uwe gewichten Boer. Die heb ik geene. Hechter, lloe kunt gij dan wegen Boer. Zoolang de hakker van mij boter neemt koop ik van hem brood en met zijne brooden, die elk drie pond wegen, weeg ik hem zijne bo ter. Deze zonderlinge verdediging werd met een schaterend gelach begroet. De hoer werd vrij gesproken en de bakker droop beschaamd af, vol berouw dat hij den boer zulk accuraat ge leverd had. Wat gebruikt gij voor uwe verkoudheid, mijn heer, vroeg mevrouw X en hij zei met een lach „Ik heb anders maar één schoonen zak doek noodig per dag, maar 'k gebruik er nu twee of drie meer. Een troosteloozc toestand. //Ach, lieve hemel, ik weet ook wat het zeg gen wil een geliefden echtvriend te verliezen als zwart ons zoo slecht kleedt. Een Eransch officier drong bij den Minister ran- oorlog aan op eene toelage en verklaarde dat hij anders gevaar liep van honger te sterven. De Minister, die uit zijn gezond en blozend gezicht geen bewijs voor dat gevaar kon putten, Zeide hem, dat zijn gezicht ten duidelijkste zijne, woorden wcderlegdewaarop de officier antwoord de: O, Excellentie, vertrouw daar niet te veel op; dat gezicht is niet van mij, het behoort mijn huisheer t.oe, die mij alzoo lang krediet heeft gegeven Ben kleermaker: Ziet u, ik heb mijn grid volstrekt noodig, want de lakenkoopar vervolgt mij, omdat ik hem niet' kan betalen. Student: Pak u voort, Kerel! Gij maakt zelf schulden en zijt onbeschaamd genoeg mij te manen Toon mij eerst de kwitantie van den lakeri- kooper dan zal ik betalen en eer niet!" Ook een kunstrechter. Onlangs viel er te Leipzig een aardig voorval voor, dat bewijzen kan, (lat ook zelfs een leek eene fout aan een kunstwerk ontdekken kan, dat door kenners als geheel vlekkeloos wordt be schouwd. Toen namelijk eenige manschappen uit de landweer onlangs door Leipzig kwamen en daar eenige uren moesten vertoevenbezoch ten ze ook het nieuwe museum. Zij liepen de zalen door en bezichtigden de schilderijen. Zij kwamen onder anderen voor het overbekende beeld van Heinemisdadigers in de kerk. Er ontstond plotseling stilte. Eensklaps brak een het stilzwijgen af met de woorden „dat' is niet goed, er is een fout aan het beeld." Toevallig stonden een paar professoren en ook een schilder in de nabijheid die natuurlijk over den uitval lachten en verzochten de fout te mogen weten. „Zie dan, zei de soldaat en toonde daarbij de twee schildwachten aan de (leur, in het tucht huis houdt de wacht steeds een geladen geweer en (lus kan hij niet, zooals deze hier, met den arm op den loop van het geweer rusten. Ieder recruut moet dit weten." De daarbij staande geleerde heeren konden een lach niet onder drukken, maar moesten den man gelijk geven. „Getuige, wanneer gij voor liet hof moet ver schijnen," zeide lord Ellenborougli tot een slecht gekleeden getuige, „is het uw plicht in een zindelijker en betamelijker kleeding voor den dag te komen." „Ik hen even goed gekleed als uwe lordschap," antwoordde de getuige. „Wat bedoelt gij daarmede?" vroeg mylord op vergramden toon. „Wel! gij komt hier in uw werkpak, en ik in het mijne." Cnlifornischc mode. In het dagblad van San Erancisco leest men het volgende „Voor eenige dagen reed een Duitscher zeer bedaard langs den weg naar Sacramento, toen hij het gefluit'van een kogel vernam, die dicht langs hem heen scheen te vliegen. In hetzelfde oogenblik voelde, hij zijn hoed schudden. Zijn paard latende omkeeren nam hij zijn hoed af, waar een kogel doorheen gevlogen was, en ont waarde een man met eeh revolver in de hand. „Hebt gij op mij geschoten?" vroeg de Duit scher. „Jamijnheerwas het antwoord. „Het paard, dat gij berijdt, is mij onlangs ontstolen."

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2