m m w m J. S. JISSOOT r o m m Algemeene Brandassurantie, r,l! V Bouw- Weiland, Landbouwerswoning w s* w Handelsberichten. Prijscourant Van Effecten Wisselkoers. Middelen van vervoer. P -! I a I r i i' d S3 UTRECHTSCHE UTRECHT. Openbare Veiling 73'A 97» 103 107'A Prijzen van Coupons. UITLOTINGEN. Vertrek der Spoortreinen WINTERBIENST. u W r td ►3 1 w lp ê'S 2 g 7 I- §- 15' S S K 3. P* Cl 2 MiLLIOEN GULDEN. LH Marie Meelis, NOTARIS TE VEEN, „Gij-vergist u," «antwoordde de Duitsclier, ik bezit, hei reeds drie jaren." „Wel," hernam de ander, „nn ik liet van meer nabij zie, bespeur ik, dat ik mij vergist heb, verschoon mijne vergissing en ga een glas met mij drinken." De ruiter steeg af, bond zijn paard aan een boom en ging met zijn aanrander in een wijn huis, waar zij eene buiging voor elkander maak ten met elkaar dronken en als vrienden scheid den. Zoo maakt men in California kennis." Eene juiste berekening. Iemand ontmoette een weenenden jongen en vroeg hem naar de oorzaak van zijn verdriet. „Ach" antwoorde de knaap, „-mijn moeder gaf mij een stuiver, en dien heb ik verloren" Daar hebt gij een anderen, mijn kind, en schrei niet meer. De jongen nam den stuiver maar hield aan met weenen. Waarom weent gij nu nog „Och lieve heer" zcide' de jongen „zou ik dan niet weenenwant had ik mijn eersten stuiver niet verloren, dan had ik er nu twee". De kreeften in den brief. Een boer moest kreeften brengen bij een ad vocaat vermoeid zijnde ging hij in l»«t gras zit ten en plaatste zijn hengelkorlje naast zich. Hoe ontstelde hij echter bij zijn ontwaken De ge vangen kreeften hadden het korfje opengemaakt en zich in vrijheid gesteld. Zeer beangst bracht hij den brief zonder de kreeften bij den advocaat. Deze las en herlas en zeide eindelijk tot den boer. Maar mijn vriend hier staan toch kreef ten in den brief? „Goddank" zei de boer, van zijn angst verlost dat zij in den brief staan, want, zoo waar ik oene arme ziel heb, ze waren allemaal uit den korf weggesloopen. Toen Frederik II rondom de St. Niolaaskerk te Potsdam, bedekte gangen met booggewelven liet aanleggen en daardoor de vensters Verbouwd werden en aan licht verlorenkwamen de kerk voogden bij den vorst en vroegen hein de ver bouwing om die reden achterwege te laten. Frederik schreef onder hun verzoekschrift: Zalig zijn degenen die niet zien en toch ge— looven. Men vroeg den beroemden dichter Milton van waar de zonderlinge tegenstrijdigheid zijn oorsprong had, dat in zekere landen de vorst op I I- jarigen leeftijd geschikt, werd verklaard de regeering te aanvaarden, terwijl het huwelijk vódr het 18de jaar verboden - was. Milton antwoorde„Het is moeilijker eene vrouw, dan een volk. te rc.gccreii. Wie wederspreekt dit Grootvader was diep in de tachtig, En had me waarachtig, (Wat we ook deden 0111 hem te weerhouen) De gekheid met eeii jong meisje te trouwen, 1 >af dus mijn grootmoeder werd Zij was niet ouder dan mijn zopn Hert- Even achttien en weeuw een jaar later. En zie, wat gebeurt er? Wie gaat er Kil met men jonge grootmoeder huwen Mijn zoon Bert Het, is om te gruwen, Dat ik den zoon,' die me als vader moet «eren, Voortaan als grootvader moet respecteeren Rotterdam21 Januari. De markt was vollediger dan de vorige. De stemming was editor over het algemeen flauw en behalve gerst, verschillende artikelen lager. TARWE. Jarige Ihlandsclic weinig ter markt en prijshoudend van nieuwe dito was ds aanvoer •merkelijk groot en moest 20 ii 30 lager worden afgegeven. Jarige zeeuwsche, vlaamschc, lakkeesclic en lovermaasschc 1' 14 en 14,75; nieuwe dito besie if 12 a 13,50; dito minder f 9,50 ti 11,50; dito ge ringe f S a 9,25. Ihlandschc roode tot 'ouden prijs. Hinucnlandsch onveranderd met beperkten handel. ROGGE. Inlandscbe meer aan, door klein aan vraag 20 ets. Jager vlaamschc en zecuwsche f 8,20 a 8,50 ovcrmaassche Noord-Brabant en andere soorten f 7,20 a 8,30. GERST. Zeeuwsche wintergerst weinig ter marktdaardoor 20 ets lioogcr, terwijl zomer - gerst 10 ets. liooger was. Zecuwsche, Flakkaesche er overmaassehe winter de beste f 7-4)0 a 8,30 mindere f 0,10 7,80; dito zomergerstbeste1 0,70 a f 7,22minder 5,50 a 0,00. HAVER in de beste soorten onveranderd'; doch [lichte en wankleurige 20 cents lager. Korte naar ciualitcit f 3,50 a 6 Lange dito f 2,50 a 5,20. BOEKWEIT zonder handel. PAARDENBÜONEN tot 10 cent lager niocielijk te verkoopen. Dc beste harde f 7,30 h 7,70, min dere f 5,50 a 7,20. DUIVENBOONEN als voren van f 7,SO a 8,50. BRUINE BOONEN met kleine toevoer en tot genoterde prijzen ract goeden kooplust. Walchér- schc en puike Zeeuwsche f 13 a f 13,50; gewone Zecuwsche f 12 a 12,75; mindere dito f 10 a f 11,75. WITTE BOONEN ook weinig ter markt, prijs houdend. Walchersche en puike Zecuwsche 12,75 a 13,25 gewone Zecuwsch i 11,50 a 12,50, minder dito 1' 9 a 11. BLAUWE ERWTEN met ruime aanvoer; de beste werden als voren uitgezocht, doch mindere zonder kooplust. Walchersche en puike Zeeuw sche f 10 a 10,50. Vlaamschc zeeuwsche Flak- keesjhe en Overmaassehe f 8,75 a 9,75; dito ge ringe f 7,50 a 8.50. SCHOKKERS niet begeerd en als voren gelaten; de beste f 11.50 a 13,50; minder f 9,50 a 11. KOOLZAAD en LIJNZAAD zonder handel. HENNEPZAAD f 8,25 a 9. KANARIEZAAD stil in een doen liet beste f 8,50 a 9goed cn minder f 6 a 8,25. Publieke veiling uit den Wilhelminapolder, 1.30 liect. Tarwe 12G pd. f 13,55 per 100 kilo140 heet. bl. Erwten lzS pd. f 10,25 per heet 250 heet. Paardeboonen 120 pd. f 7,55 ii f 7,45 per heet. Amsterdam, 22 Januari. TABAK. Afgedaan 405 pakken Java cn 239 kisten Seadleaf. TARWE. Maart f315. ROGGE. Maart f177, 170, 175; Mei f181, 180. RAAPOLIE. Mei f 41%; Najaar 1'40. LIJNOLIE. Februari f 29%. KOOLZAAD. October f414. Antwerpen, 22 Januari. GRANEN. Tarwe kalm en zonder verandering; Amerikaansche 32 tot 32'/,: Hongaarsche f 30%. Rogge onveranderdmen deed eene partij Niko- laëff aan -18'/, voor den uitvoer. Garst en Haver zonder verandering. BEETWORTELSUIKER. Verkocht aan 53 francs de 100 kilo (8S graden). PETROLEUM. Verkocht, op levering 28'A francs, loop der maand 28% a 28'/, francs, Februari, Maart 2S»/. francs, September «31 lrancs, Oct., Nov. Dec. 31'A francs. HUIDEN. Gezouten Buonos-Ayres-huiden 019 Ossenh. 20/25 kilo, 04 francs; 1775 Koeh. 22'/, kilo, verz.06 Ossenh. Rio, 32/40 kilo, 81 francs; 100 dito 25/32 kilo, 88 fres; 300 dito. 20/25 kilo, 74 fres; 051 dito, 25/32 kilo, SSfrcs; 51 dito, 32/40 kilo, 85 fres; v.*in Gunlegunv 100 Ossenh. besch., 20/25 kilo, 03 fres; van Uruguay 110 Ossenh.. 20/25 kilo. 72 fres; 300 dito20/2*5, 06 lrcs 100 dito, 25/32 kilo, 80 fres; van Rio GrandeÏ1410 Koeh., 20/25 kilo, 66% fres. 112 gedroogde B. A. Paardenhuiden, 90 francs AMSTERDAM, 22 Januari 1878. Laagste Hoogste Staatsfondsen. Ned. Cert. N. W. S. 2pet. dito dito 3 dito dito 4 Frankr., Orig. Inschr. 3 Spa nje.Obl.Buitl.Sell. 1 dito Binnenl. f0250 1 Portuur., Obl. Buit. Scl«.3 Rusl.<)bl.lI.17'A'lS15-5 cUtoCeit &Ins.6.S.l855.5 dito Obl. Amst. 1804 5 dito dito dito 1800 5 dito dito gecons.1872 5 ditoLond.&Amst.l 860.4% dito dito Lond. 1875 4%. Obl. Leening 1807 09 4 pOt bost.Obl.Pap. Mei-N. 5 dito dito Febr.'-Aug. 5 dito Zilv. Jnn-Jiili. 5 dito dito April-Oct. 5 Griekenl., Obl. Lond. 5 Turk., Ob. Alg. S.5 Egypt e.Obl. Leen 1873 7 N.-Ain..Ob.V.S.g.l871 5 dito Jan.-Juli 1805 0 Mexico, Oblig. 1851 3 Brazil.Oh.Lond.l 805 5 Peru, Oblig. 1870 0 dito dito 1872... 5 Columbia, Oblig 4% Venezuela, Oblig3 Indus! r. en Filiatie, ondernemingen. Aand. Kanaal-Maat. Oostr. Nat-Bank-Ad. 3 Spoorweglceniugen. Ad. M. t. ExpLv.St.Sp. 0 Obl. CenLiSpw.) Gcst.) 0 Ob.Boxt-Wezel.1 Hyp. 5 dito Poti Tiflis flOOO 5 dito Jel.-Orel 1000 5 dito M.-Smol. „1000 5 do. Losowo Sewastop. 5 dito Ch.Azow 5 Aand. Erie Spoorw. 0 Obl. Centr. Pacific 0 dito Union Pac. Jlfdl. 6 Loten. Nederl. St. Amstcrd. 3 dito Stad Rotterd. 3 Maats, gemeente cred. 3 Rusl. Staatsl. 1804. 5 dito dito 1860. 5 Oostr. Stsl.f1250.1854 4 dito dito ,500.1800 5 dito dito „100. 1804 5 Stad Antwerpen 3 OD/16 70 100% 12,a/.« 127» 49''/» 92V.« 75% 88 88 81:,/s 79^4. 75 53"/» 53 507» •55' /s 95 113A 10'"/» 79/» 67 112'/, 74 83'/, 89»/, 77 80% 99'A 101'A 88'A 144 144'A 003 a 07'/., 115'/., 917, 047» 70'7,g 100'/'. 12% 10".» 02'/, 89 88' 8iv; 70'8 75'/, 737, 53"/» 563/8 55*7» 0/'» 11'7.6 lov« 113 74% 83% 81 1007., 102 8S3A 144'/, 144% 110'/, od/s van Amsterdam, 22 Januari 1878. Disc. Per. 3/m. Kort. Londen 3 Pd. Sterl. f 12,01 f 12,11 Parijs 2 Fr. 10Ü. 47,70 4-8,00 Antwerpen cn Brussel. 2'A Fr. 100. 47,70 48.00 Hamburg 4'/2 11. M; .100. 58,70 59,15 Weenen 4'/s Fl. 100. 99,00 99,50 Disconto van Wisselbrieven 3°/o cn van Promessen Wisselkoers van Antwerpen. 23 Januari. Amsterdam kort 207,55 a ƒ207,05. Rotterdam 207,55 208,95. 22 Januari Metall. Pap. per fl. 21 f h Zilv. Jan. t- 21 Engelsche p.st. Eng. met affidavit Eng.-Portugeesche Fransche Belgischef Diversen in lleichsm. Hamb.-Russen. e Russische in Z.R. ltuss. Pap. Roebels. Poolsclie per ZR. Spaansche Buitenland. in francs Binnenland. in piasters Amerik. Dollars Goud. Papier 1S7-8. 21.05 21.97'/, 11.87'/, 12.02»/, 12.07'/. 47.85 47.80 59.05 1.237, 47.85 2.36'A 2.47'/, 2.41 Loten van Brussel 1S74. No 32529, fr. 25.000; No 270364, fr. 3000; No 173627 en 234008, elk fr. 1000; No 200610, 310222, 513166, 542003, 559222. 589102, 658926 en 691855, elk fr. 500.; voorts No 109750 114562, 203826, 231018, .259992, 33S126, 399469, 467685, 525720, 592410, 608017 en 757S15 elk fr. 250. n f f Tot onze diepe droefheid overleedI t lieden, tijdig voorzien van de H11.1 JSacramenten der stervenden, onze dier-1 [bare Moeder, Mevrouw de Weduwe PETRUS PJIILIPPUS POLLET, gcb. van Daar, jin den ouderdom van ruim .59 jaren. Uit aller naam, ARN. POLLET. Tilburg, 12 Januari 1878. Ncderlandsche Staatsspoorwegen. Tilburg - Boxtel. 7,32 - 10.6 v - 10,25 - 12,11 12,57 - 3,40 - 4,54 - 6,21 - 10.8. Boxtel - 's-Bosch. 6,24 - 8,7 - 11/. - 11,20 - 1 29 4.30 - 5,40 v - 6,55 - 10,40. 's-Boscli - Utrecht. 6,46 - 8,34 - U.lÖv - 149 5,59 - 7,20'. Utrecht - 's-Boscli. 5,45 - 9,5*/ - 11,45 - 1.40 3,50 v - 8,8'. 's-Boscli - Boxtel. 6,5 - 7,12 - 10,8-/ 12 1 1 3,44 - 5,1 0.20 - 8,35 - 9,53. Boxtel - Tilburg. 0,32 - 7,50 - 10.26*/ II7 12,30 - 1,24*/ 5,32v 0,47 - 9 12.' Oisterwijk - Tilburg. 6,45 - 8,9 - 10,37 •/-']] 01 12,45 - 6,59 - 9.2 Boxtel - Eindhoven. 8,1 - 10,28 - 11,10 - 12,33 4.25 - 5,25 - 7 - 9,10 - 10.37. Eindhoven - Vcnlo. 8,31 -11,45 - 10,51 v - 12.56*/ 5>57 - 7,45. A enlp - Maastricht. 5.45 - 10 - 2,10 - 7,32. Maastricht - Venlö. 7,15 - 1.15 - 5,5 - 8,40. Venlo - Eindhoven. 9,15 - 12 1,50- 4,4v - 7 22. Eindhoven - Boxtel. 5,50 ---10,26 -11,40 -12.59*.* 4,20 - 5,4 v -- 6,10 - 8,4-0 - 10,5, Eindhoven - Luik. 8,36 10,58*/ - 0,5. Luik -- Eindhoven; 0,2 9,50 -1,40 5,15 - 8,14. Tilburg - Breda. 6,59 •- 8,24 - 10.50*.* - U 38 1,5 -- 1,44 v '5,53*/ - 7,14 - 9,38. Breda - Rotterdam. 7,34 -- 9,2 - 12,17 - 2,11* 0,21 •/--8,21 - 10.14* Rotterdam - Breda. 5,45 -- 7,20 - 8,37*/ - 10 5*. 1035*.* - 12,55 -- 3 - 5,25*/ - 0,50 - 9,35. Breda - Tilburg. 7,5 -- 9,43 v -- 9,55 - 11,48 12,25 - .3,2 - 4,25 - 5,47 - 9,30. Roscndanl -- Vlissingen. - 9 - 11,55- 3,10-3,35 0.59*/ - 8.4-5. Vlissingen -Roscndaal 0. - 12,4-5 - 3 - 5,30 - 8,45 Wagendiensten. Tilburg - Loönopzand - Kaatsheuvel - Sprang- Bcsoijen - Waalwijk. Diligence van Gend en Loos; vraclit 10.75 (in 2 ure) Van Tilburg eiken dag, des morgens ten 7,35 ure en des namiddags ten 6,20 ure. Van Waalwijk (Hotel Holtgrele) eiken dag des morgens ten 7,30 ure en desnaniiddagstcn 2,30 ure. 's Bosch - Vlijmen - Waalwijk. Van Waalwijk des morgens ten 7,30 ure cn des namiddags ten 3,45 ure. Van 's Bosch dos morgens ten 10,05 ure cn des namiddags ten 3,40 ure. Gcertruidenberg - Kaatsheuvel. A an Kaatsheuvel des Maandags en Dingsdng des v.niiddags ten 1,15 urede overige dagen be halve Zondag, ten 2,30 ure des v.niiddags van Waalwijk 1,15 ure lat.cr. Van Gcertruidenberg na aankomst der boot uit Rotterdam Maandag en Dinsdag ten 1 uur des namiddags de overige werkdagen tot 12,30 ure des namiddags. Heusden - Kaatsheuvel: Langs Elshout, Drnncn Waalwijk, Br- söijen en Sprang. Van Kaatsheuvel des Maandags ten 2 ure des v.middags de overige dagen behalve Zondags ten 3,30 des v.middags. Van -Heusden na aankomst der stoomboot uit Rotterdam. 3i w. UI a>' r- O c 2 OQ Jz. o o o 2. P cr CK} Cf f— fa CS 9 "7^ >-i J- C O opgericht in liet jaar 1811, gevestigd te Maatscliappelijk kapitaal De Maatschappij verzekert tegen zeer ma tige premie roerende en onroerende goe deren tegen brandgevaar. Agent te Waalwijk, de lieer F. W. VAN LIEMPT. VAN EEN MET GETROUWD Guillaume Gimbrère EN die tevens bunnen dank betuigen voor dc vele bewijzen van belangstelling, hun ge schonken. Tilburg, 22 Januari 1S78. 3 Bevallen van een ZOON Mevro Lucien Janssei. Tilburg, 21 Januari 18 ONDER EETHEN EN DllONGELEN, DOOR in het koffiehuis „de Twee Kolommen", te Waalwijk, op Vrijdag 1 Februari 1878 definitief, 's voormiddags ten 12 ure, en wei: EEN met Bouw- cn Weiland onder Bethen en Drongelen, aan elkander liggende, groot 12.16.42 Hectaren, ingezet en verhoogd in perceelen tot i 21,800 in massa tot 21,750. Voorts Wei- en Bouwland onder Dron gelen samen groot 3.99,60 Hectareninge zet- en verhoog:n pêrc/elen tot f12,200. V,worden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3