NS. 8. Zondag 27 Januari 1878. J aargang. I Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. 1 de e V j?v.. k Icëci» groote letters naai Tilburg op de aanstaande Tentoon stelling te Parijs. van r ge- DeEehov SZ&"" ?th,ee'.e f 45\. Briev». felden franco in te zenden aan den uit^ stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht Reclames ot aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Op de aanstaande tentoonstelling te Parijs zal door 32 Tilburger fabrikanten van wol len stoffen eene collectieve inzending plaats hebben en wel door de lieeren: Jde Beer en Zoon Wed. J. B. de Beer en Zonen L. E. van den Bergli van den Bergli Krabbendam J. A. Berghegge, G. Bogaers en Zoon W. Brands en Zonen J. Brouwers Gebs. Diepen, "Van Dooren en Dams, H. Eras en Zonen A. Goijarts en Zoon .Janssens de Horion Kiekens en Sala Andrê Lombarts, E. Lombarts en Zonen, H. Mathijsen Matliijsen van Gils C. Mommers en Cie. H. Mommers en Zonen Gebs. Pessers, Pollet en Zonen Wed. G. Pollet "Van Rijckevorsel en Donders .T. H. Schrappers, G. C. Van Spaendonck en Zonen B. T. Striiter, J. Stroinck en Cie. P. A. Swagenmakers en Zonen J. G. Verbunt Jansen P. en H. Vreede en Cie. en C. de Wijs en Cie. Prachtige dessins in buckskinslijne andere wollen stoffen en deugdelijke flanellen goederen zijn ingezonden en worden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, die zich welwillend met het verzorgen der tentoonstelling heeft belastverzonden. Vooral in het vak van flanellen en bucks kins is een vooruitgaand streven waartenemen en met schitterende resultaten wordt die tak van nijver verheid door velen beoefend; ter wijl Tilburg in baaien en vriezen zijn ouden roem zeer zeker zal weten te handhaven. De lieeren Gebroeders Lommen zullen de producten hunner fabriek van verfwaren en vernissen verzenden. De goede leiding en ondernemingsgeest van de eigenaren dezer zaak hebben dit fabriekaat, vooral wat de vernissoorten betreft, eene merkwaardige hoogte doen bereikenzoodat zij met eiken concurrent kunnen wedijveren. Ook de étaleering hunner goederen be looft smaakvol te zijn. Onz® stadgenoot, de heer M. C. N. Bres- serszal de alom bekende en op prijs ge stelde bogen en pijlen uit zijne fabriek ten toonstellen alsmede de bereiding van de voorbrengselen der bijen, als was, stijfselglans en honig inzenden, welke door degelijkheid, geringen prijs en de eigenaardige en fraaie wijze van versiering een goed effect zullen maken, terwijl de heer J. van Hoof, geheel machinaal gewerkte stoelen en jaloüziën voor die tentoonstelling heeft bestemd, welke door zeer kunstig ingerichte machinenge heel van eigen vinding, zijn vervaardigd en den eigenaar dier fabriek tot eere strekkende, hem in staat stellen goedkoope en soliede waar, bij groote hoeveelheden in korten tijd af te leveren. Blijkens bericht van Zr. Ms. Minister-Resident te Madrid van 17 dezer, is, bij Koninkl. besluit van 17 December jl.de invoer in Spanje van aardappelen enz. en aardappelzakken, afkomstig uit Duitschland en Nederland, tijdelijk verboden. Ter betere uitvoering van dat verbod is de in voer van aardappelen van andere herkomst slechts veroorloofd langs de tolkantoren van Irun, San tander, Cadix, Badajoz, Alicante en Barcelona. In alle overige havens is niet alleen de invoer van aardappelen in 't algemeen verbodenmaar bepaaldelijk ook van die, welke het overschot zijn van scheepsvoorraad. De katten-tentoonstelling in liet museum te New-York wordt druk bezocht. Onder de „miauwers" bevindt zich Barnum's Queen Mab's katdie overal met hem rondgereisd heeft eene kat van 26 jaren oud die driemaal een reisje over den Oceaan gedaan lieeft; een acht- pootige kat uit Massachusetts een tweehoofdige kat uit Chicagoeen kat uit Virginiadie kuikens uitgebroed heefteene Australische kat, die tabak kauwteene katdie de moeder is van 173 afstammelingen; eene kat die nimmer een tand gehad heeft en als een aap eet; eene kat met horens als eene geit en eene kat met een visschenkop, enz. enz. Dinsdag-nacht is te Amsterdam in de Schou- tensteeg een brutale diefstal gepleegdten huize van een alleen wonend bejaard man. Vermoe delijk heeft de dief zich verscholen op de trap van de woning des grijsaards en zich alzoo laten insluiten, want van braak of sporen van geweld aan de van binnen toegegrendelde deur is niets ontdekt. Toen de oude man des morgens op stond vond hij in een aangrenzend vertrek de secretaire opengebroken, waaruit een zak, ruim f1000 aan specie bevattende, verdwenen was. De deur stond aan. 't Gerucht is 's nachts niet vernomen en tot heden is de dief niet ontdekt. De bestolene was algemeen in de buurt bekend als iemand met middelen maar van een niet zeer railden aard. Wat dit laatste betreft is thans gebleken dat de oude heer zijn reputatie van vrekkigheid al zeer weinig verdient en in stilte menigeen weldoet. (jV. v. d. D.) Dezer dagen reed een knecht te Gorichem naar het land, ten einde eenig werk te verrich ten. Bij het huiswaarts keeren, reed de kar in een kuil op het land, waardoor D voorover van de kar tuimeldemet het ongelukkige gevolg dat het rad der kar hem over hals en borst ging. De ongelukkige verkeert in levensgevaar. Binnenkort zal door de Stoombootonderneming /Concordia" te Arnhem, een dagelijksche snel- dienst geopend worden tusschen 's Bosch en Arnhem. Twee geheel nieuwe stoomboten zijn daarvoor in aanbouw. Den 18den Februari zal aan het Departement van Oorlog worden aanbesteed de levering van ongeveer 600 remontpaarden, namelijk 320 voor het wapen der kavalleriete leveren, in 10 partijen van 32 stuks, te Haarlem, en omstreeks 280 voor het wapen der artillerie in 10 partijen van 28 stuks, te leveren te Utrecht. Door den heer B. te Amsterdam is bij testa ment vermaakt aan het Protestantsch Weduwen- en W eezenfonds aldaar, het bewijs eener inschrij ving op het Grootboek Ned. Werk. Schuld, 4 pet. groot f 3700, ten einde te dienen voor het stichten van woningen voor weduwen met de zorg voor jonge kinderen belast. De koopers mogen zich echter over het spoe dige verslijten hunner kleedingstukken getroosten met de gedachte, dat ook zij, door het buiten sporig najagen van goedkoope waren de hand geleend hebben tot den bloei dezer Schwiudel- Industrieten koste van inlandsche, soliede fa brikaat. Maandag woedde te Nieuw-Veen een hevige brand, die in korten tijd twee kapitalen boeren woningen, benevens een aantal hooibergen, 20 stuks en een zestal kleinere huizen eene prooi der vlammen werden. Slechts enkelen zijn, echter veel te laag, tegen brandschade verzekerd. Menschenlevens zijn ech ter niet te betreuren. De geheele waarde der in 1S77 in Engeland ingevoerde goederen bedroeg 303,941,256 p. st., zijnde bijna 19 millioen meer dan in 1876 die der uitgevoerde voortbrengselen van Groot- Brittannië en Ierland bedroeg 198,731,073, zijnde nog bijna 2 millioen minder dan in 1876. Onder de ingevoerde goederen nam de waarde toe voor granen en meel (met nagenoeg 12 millioen), voor j koffie kaas vruchten aardappelen en andere j voorwerpen van verbruik (met 6 millioen), voor j suiker alleen met ruim 6 millioen. Daarentegen j werd aan ruwe katoen voor bijna 5 millioen I minder dan in 1876 ingevoerd; terwijl de waarde van de ingevoerde hennep met een en een half', die van de wol met nagenoeg 1 millioen p. st. vermeerderde. Wat de uitgevoerde goederen betreft werd over liet algemeendoch met uitzondering van de katoenen manufacturen, waarvan de uitvoer zeer Iaanzienlijk was, achteruitgang bij 1876 waar genomen. Voor de wollen manufacturen was de achteruitgang groot, minder aanzienlijk voor de jute manufacturen en machinericn, terwijl op de linnen manufacturen een geringe vooruitgang te bespeuren viel. Woensdag verwekte op de beurs te Hamburg de staking der betalingen algemeen opzien waartoe de sinds lang gevestigde firma J. A. Rittersliausenwelke in den katoenhandel een eerste plaats innam, moest overgaan. Over de soliditeit (lezer firma hadden nog in de laatste dagen de eerste baukiershuizen van Hamburg de beste inlichtingen verstrekt. Het passief moet zeer groot zijn en voor een groot deel ongedekt. Toch voedt men nog algemeen de hoop, dat het den hoofden der firma zal gelukken een buiten gerechtelijk accoord te sluiten, en men (loet dit te eer, daar hun invloedrijke vrienden niet ont breken. De Hamburgsche handel is, naar men uit Hamburg verneemtdiep betrokken in dit faillissementin het bijzonder is de Internati onale Bank daarbij voor een aanzienlijk bedrag gemoeid. De 41/2 pet. Leening van f 280,000 der ge meente Arnhem is ruim volteekend. Een be drag van f 191.700 is gegund. Voor de overige 88,300 zal eene nieuwe inschrijving geopend worden tot een koers, niet lager van 98 pet. Men heeft proeven genomen met den klank leider (telefoon) tusschen het kantoor der Rot- terdamsche Telegraafmaatschappij te Hellevoet- sluis en het hoofdkantoor te Rotterdam. De afstand tusschen deze kantoren bedraagt eene lengte van 47,000 meters. De proeven voldeden goed, daar zoowel de gesprokene woorden als een lied, dat gezongen werd, duidelijk verstaan baar werden overgebracht. In de St. Rosakapel te Sittard is weer inge broken. De dief of dieven hebben de offerbus geledigd. De justitie heeft een onderzoek inge steld. Onder alle reserve wordt uit Middelburg be richt, dat, volgens gerucht, wordt getracht Vlissingen tot eene vrijhaven te doen verklaren, waar alle schepen zonder betaling kunnen bin nenkomen. Mocht, dit geschieden, dan ware de toekomst van Vlissingen verzekerd. In een te Brussel verschijnend geschrift wordt beweerddat de Nederlandsche Regeering den afkoop van (Ie lijnen van den Grand Gentral Beige tot voorwaarde zou willen stellen voor de nog aanhangige regeling omtrent de verbree ding van het kanaal van Terneuzen. Wij lezen in het Berliner Tagellatt het vol gende, dat ook voor onze streken niet zonder belang zijn zal. De verwerking van kunstwol tot laken enz, is bijna uitsluitend in (le handen der Engedschen welke ten opzichte der ververij en nppretunr grootere kennissen bezitten dan dit bij ons iu Duitschland het geval is, met enorme kapitalen werken en in Leeds en Bradford ware arbeiders- kolonien voor dezen industrietak gesticht hebben. Dat de Engelschen meesters zijn in de vervaar diging van stoffen, waar goedkoopheid de hoofd factor is, is daardoor overtuigend bewezen, dat (1e Düitsclie industrie tot lieden te vergeefs daartegen gepoogd heeft te concurrseren. Tegen de aanwending van kunstwol is in beginsel niets in te brengen, zoo lang nog een voldoende hoe veelheid goede wol daartusschen verwerkt wordt. Dit is echter niet altijd liet geval, daar onder de in Duitschland, ornler den naam van Pilot, CheviotEngl. Double enz. geïmporteerde stoffen vaak niet do geringste hoeveelheid goede wol te vinden is en zij dus uitsluitend uit kunstwol vervaardigd zijn. Deze stoffen zijn dien tenge volge" eigenlijk niet bestemd voor het gebruik, doch wel voor den verkoop. Dinsdag-avond heeft te Amsterdam een meisje, ten gevolge van een twist, eich in het water geworpen en is verdronken. Het lijk. is nog niet gevonden. In voedingswaarde staan eieren vrij hoog, of schoon die gemeenlijk te hoog geschat wordt. Men stelt gewoonlijk een ei in voedingswaarde gelijk aan een vierde kilo vleesch. Berekening leert echter dat niet minder dan zes eieren daar mede gelijk staan. Bij den tegenwoordigen prijs der eieren zijn ze dan ook duurder dan vleesch. Een bediende van den photograaf H. te 's Ilage trachtte Woensdag-middag zich van het leven te beroovendoor zich met een mes eene wonde in den hals toe te brengen. De ongelukkige is naar het Gasthuis vervoerd; men heelt hoop hein in het leven te behouden, daar de slagader niet gekwetst is. De oorzaak van deze poging tot zelfmoord is -onbekend. Door liet hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw zijn de besturen der Landbouwvereenigingcn uitgenoodigd tot het houden van een algemeene vergadering op Vrij» dag, 15 Februari a. s. te Utrecht. Op die ver gadering zal datgene besproken worden, wat van wege den landbouw zal behooren gedaan te worden, ten aanzien van het aanhangig wets ontwerp tot herziening van de belasting op de onbebouwde eigendommen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1