NP. 9. Donderdag 31 Januari 1878. Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. De Industrie der Langstraat. lit, Waalwijk, Kin. Dit blad vcrschiint Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, geiden enz. Jranco in te zenden aan den uitgever Antoon Tielen te Wa<ilwiik° of bii de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht, dingen beneden'de' rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Advertentiën van 1 Reclames of aanbevelingen Als voor- en najaarsstormen den Oceaan tot in zijne diepste kolken beroeren en de stevigst gebouwde schepen door de woede der elementen als stroohalmen voortgezweept worden, dan zoekt men op den onmeetbaren waterspiegel te vergeefs naar de bevoorrechte plekwaar orkanen noch stormen woeden waar geen gevaar te vreezen, geen ongeluk te duchten, geen schade en verlies te voorzien is. Alleswat met den wereldoceaan in ecnige verbinding staat, ondervindt in meer dere of mindere mate den noodlottigen in vloed dier zoo gevreesde en ontzettende stor men. Dit beeld zweefde ons voor den geest, toen we ons nederzetten om een enkel woord over de industrie der Langstraat te schrijven. De stormen, die in den laatsten tijd de ge heele commercieele en industrieele wereld beroerden, hebben een algemeene crisis doen ontstaan, die op eiken tak van nijverheid belemmerend, zoo niet verwoestend gewerkt heeft. Te vergeefs zoekt men op dit uitge breide veld naar de plaats, die zich onafge broken in kalmte en voorspoed mocht blijven verheugen. Men vindt ze nergens. Overal liet de invloed dier noodlottige crisis zich gevoelen. Echter niet overal in dezelfde mate. De Langstraat zag wel niet die overgroote bedrijvigheid van vroegere jarenhare industrieelen sloten hunne boeken wel niet met die groote winsten van voorheen, die door eene reeks van jaren als het ware de gewone gang van zaken geworden was maar men had redenen te over om ruim schoots tevreden te zijn als men een oogslag wierp op den toestand in het buitenland. 'Voor groote financieele schokken bleven hare bewoners gevrijwaard en de orders bleven van elders toch in die mate toevloeiendat alle banden tamelijk goed arbeid en verdien sten vonden. Niet weinig bracht de geves tigde en alom bekende roem harer industri eelen bij om den schadelijken invloed der algemeene handelscrisis zoo veel mogelijk te verminderen. Sinds een overgroot getal jaren toch viaden wij de Langstraatsche industrie al wijd en zijd in ons Vaderland bekend en geroemd en lang voor dat Tilburg de tegen woordige hoogte zijner nijverheid bereikt had, genoot de Langstraat reeds een benijdens- waardigen bloei en eene groote vermaardheid. Zoo lezen wijdat in de vorige eeuw het Amsterdamsclie schoenmakersgeld machteloos was om zich met de Langstraatsche producten in goedkoopheid en soliditeit te meten en daarom een maatregel doordreef, waarbij de invoering dier producten in Amsterdam ver boden was. Wat deden toen de handelaars Zij vestigden zich aan den Overtoomlater Heilige iveg genoemd, om daar de Langstraat sche artikelen ongehinderd te kunnen slijten en duizende paren werden op deze wijze hier aan den man gebracht, tot niet geringe schade en verbolgenheid van de Amsterdammer con currenten. Het kan dan ook geene verwon dering baren, dat de Langstraatsche gemeenten spoedig een lioogen trap van bloei en welvnart bereikten en nog tot op den huidigen dag, ondanks de zwaarste schokken, die elders aan handel en industrie toegebracht wordenzicli in een benijdenswaardigen toestand mogen verheugen. De zaadkorrels, door een ijverig, arbeidzaam en rechtschapen voorgeslacht ge strooid hebben rijke vruchten gedragen en beloven, wanneer ook in deze streken, door het aanleggen van spoorwegen en de uit- breidiug en verbetering der kanalisatie, de communicatie doelmatiger is geregeldnog eene veel schoonere toekomsteen nog rij keren oogst. Z. M. de Koning heeft 11. Zaterdag het wets ontwerp tot vaststelling der gewijzigde kiestabel reeds bekrachtigd. De verkiezingen zullen waar schijnlijk in de laatste week van Februari plaats hebben. Om van het overlijden van militairen steeds zoodra mogelijk kennisgeving aan hunne naaste familiebetrekking te kunnen doen, heeft de Mi nister van Oorlog bepaalddat voortaanbij opneming van militairen in militaire ziekén- iïirichtingen op het hospitaal-biljet zal worden aangeteekend werwaarts c. q. een schrijven aan liet naaste familielid van den lijder kan worden geadresseerd. Van den waarnemenden militairen tevens ci- vielen bevelhebber te Atjeh is een telegram ont vangen, gedagteekend Kotta-Radja 12 dezer, van dezen inhoud 9 DecemberImam Tjadé aangekomen is beëedigd en teruggegaan om zijn volk te halen en zich te Tjadé te vestigenondersteuning is hem toegezegd. 10 DecemberToeankoe Hoesin met twintig volgelingen aangekomen van Lampanak (Pedro punt); logeert bij Toekoe Kadli. Radja Merdoe met controleur Van Heuckelum keerden 11 dezer per Kalehome naar Samalangau terug. Gezondheidstoestand gunstig. Berri-berri min der. Het ziektecijfer neemt af. Een sporadisch geval van cholera. Heden middag, vijf minuten over één uur, was alhier een zeer lichte aardbeving merkbaar. Zoover zich onderscheiden lietbestond de be weging in twee zeer lichte schokken gevolgd door een lichte deinende beweging in de richting van Noord en Zuidwelke eenige seconden aanhield. Men meldt uit Oude Tonge van 26 Januari Bij den storm die gisteren avond gewoed heeft, is hier voor de haven een aak, geladen met ko len gezonkende opvarenden zijn allen ver dronken. Zij bestonden naar men zegt uit den schipper en vrouw, drie kinderen, twee knechts en een loods. Het lijk van den schipper is heden avond alhier aangebracht. Ook heeft in den sneew storm iemandtus- schen deze gemeente en Sommelsdijk, denkelijk doordien hij verdwaald was geraakt, den nacht aan den dijk doorgebracht. Dezen ochtend is hij bewusteloos opgenomen en men zegt dat hij nu overleden is. Heden-nacht, aldus schrijft men uit Zevenaar, van 26 dezer, is er ingebroken op het kantoor van den ontvanger der directe belastingen alhier. De diet of de dieven hebben zich door uitsnij ding eener glasruit toegang verschaft tot het kantoor en hebben daar eene kast opengebroken waarin echter geen geld aanwezig was. Naar men verneemt moet ook heden nacht in Pannerden zijn ingebroken bij den heer Hermsen, en moeten de dieven nogal eenige waarde hebben medegenomen. Men meldt uit Hoorn, dd. 25 Januari „Gisteren had hier een binnenbrand plaats die voor de huismoeder en haar kind zeer on gelukkig afliep. De moederdie een voorraad petroleum in kannen op den zolder had, wilde eene kleinere kan tot huiselijk gebruik vullen en had het ongeluk, dat veel van dit vocht op den vloer kwam door den zolder liep en juist op de brandende kachel terechtkwam, waardoor zich spoedig eene groote vlam verbreidde, die zich ook aan de petroleum op den zolder mede deelde en weldra de geheele bovenwoning in brand zette. De brandweer, die spoedig aan rukte, was binnen een uur den brand meester doch het inb'oedeltje der anne huislieden en de voorraad voddenwaarin zij handeldenzijn meestal verloren gegaan, en moeder en kind erg gebrand en onder geneeskundige behandeling gesteld. De vader was uit de stad en er was niets geassureerd." Uit Padang wordt bericht. Tijdens den Fransche Duitsclien oorlog bevond zich een Fransch korps in Duitsche krijgsgevangenschap, onder bewaking van een Pruisisch regiment ca valerie. Op een gegeven oogenblik verdween een der meest vertrouwde militaire geëmployeer- deiï van den regiments-overstedoch dat was zoo erg niet, maar tegelijk met hem vermiste men ook de geheele regimentskasinhoudende naar men verzekert, ruim 75,000 mark. Dat er naar dien man en zijne vermoedelijke bagage ijverig gezocht is behoeft geen betoog; maar dat hij dezer dagen door een militaire com missie bij een der korpsen hierin garnizoen ontdekt is zonder bagage natuurlijk schijnt onge looflijk maar is toch waar. (Sumatra Cour.) Van Noord-Beveland wordt dd. 26 Januari gemeldBij den lievigen wind van gisteren middag en avond is een schipper op de Oos- terschelde benoorden Kats in gevaar gezien. Al gemeen veronderstelt men, dat het schipper S. van Kortgene is geweestvan wien men tot heden niets lieeft vernomen en voor wiens levens behoud men vreest. Ook moet aan den Thoorn-polder te Wis- serkerke weder een val zijn ontstaan van on geveer 70 meter lengte en tot op een afstand van 2 meter tot de kruin van den dijk zijn genaderd, zoodat men opnieuw voor het inloo- pen van dien polder vreest. Na een dezer dagen in een hotel te Maastricht gehouden souper werden 6 stellen zilveren vorken en lepels vermist. Het door de politie ingesteld onderzoek heeft tot nu toe tot geene ontdekkingen geleid. Als een zeldzaamheid kan gemeld worden dat een paard van den Landbouwer Jacobus Staal te Eethendezer dagen drie levenlooze veulens heeft geworpen. Een man, die reeds eenige malen gratis huis vesting had gehad, kwam eergisteren bij de po litie te Amsterdam om nachtverblijf te verzoeken, hetgeen hem werd verleend. Dienzelfden nacht werd een dronken vrouw van verdachte zeden in arrest gebracht en toen hoorde zij tot haar i schrik, dat haar man, wien zij in geef vijf jaar had gezien en die door haar reeds dood was verklaard in hare onmiddellijke nabijheid was. De echtelieden konden den volgenden morgen gezamenlijk vertrekken. A. C. Zekere v. W. te Kralingen, die verzuimd had zich ten vorigen jare voor de militie aan te ge ven, is door de politie naar Den Haag getrans porteerd om volgens de wet zonder loting bij de militie te worden ingedeeld. Tot een groot ongerief voor de ingezetenen dezer gemeente zoo wordt uit Westmaas ge schreven besloten heden ochtend de beide hier gevestigde bakkers niet langer te bakken. De oorzaak daarvan is de verlaagde zetting van het brood. Deze bepaalt den prijs van het tarwebrood (krop uit den zak) op lU/s en dien van het roggebrood op lD/s Per kilo. Als grond voor hunne handeling geven de bakkers opniet met verlies te willen werken. Er is dus voor 't oogenblik niets anders op dan el ders ter markt te gaan. Met 15 Februari zal door den Rijksbetaal meester te Utrecht de bronzen pasmunt van 21/2 Cts. in omloop gebracht worden. Een der bagagewagens in den trein van den Hollandschen ijzeren spoorweg, die Vrijdag ten 6.10 in den Haag moest aankomen, is onder weg opengeraakt, met het gevolg, dat een deel der daarin aanwezige pakketten, ten gevolge van den hevigen wind, is verloren geraakt. Men schrijft uit Elburg, d. d. 26 Januari Doordien een opkooper uit het Gooiland zich op de Zuiderzee ophoudt om den haring op te koopen, is het moeielijk het juiste getal op te geven. Heden bracht een gedeelte onzer visschers een 600tal aan, waarvoor ze f7.50 de 200 stuks bedongen. De prijs der bokking is 60 Cts. het dozijn. Men verneemt, dat bij de de te verwachten reorganisatie van het leger, de betrekking van plaatskommandant zal komen te vervullen en de plaatselijke kommandementen zullen worden op gedragen aan de oudste hoofdofficieren ter plaat sen, waar die kommandementen nu gevestigd zijn. Kapitein Boy ton, de beroemde zwemmer, die zich thans te Madrid bevindt, zal weldra eene nieuwe reis ondernemen, welke al de vorige door hem gedane tochten verre zal overtreffen in ge vaar en langen duur. ITij is voornemens de Taag af te zakken van Toledo tot Lissabon, een afstand van bijna 1000 kilometers. Talrijke wa tervallen en andere hinderpalen maken dezen tocht uiterst moeilijk en gevaarlijk. De kapitein rekent dat hij dezen tocht in 14 dagen zal kun nen volbrengen, Daarna zal hij waarschijnlijk de Straat van Gibraltar doorzwemmen, steeds met behulp van zijn reddingstoestel. Vrijdag had tusschcn de uit Enschedé en Al melo komende treinen in de nabijheid van het station te Hengelo, eene aanrijding plaats, ten gevolge waarvan de laatste waggon van den trein uit Enschedé gedeeltelijk werd verbrijzeld. Er hebben geen persoonlijke ongelukken plaats ge had. Het kleedermagazijn van den heer Fischer op den Nieuwendijk te Amsterdam is Vrijdag avond ten gevolge van een gasontploffing in brand ge raakt. De vlammen besloegen bijna de geheele breedte der straat. Door de krachtige hulp der brandweer heeft men den brand kunnen beserken tot dat huis dat geheel in asch'gelegd werd. Oleomargarin kunstboter of talkboter begint voor de Amerikaansche handelaars in echte boter een geduchte concurrent te worden. Dit is gemakkelijk af te leiden uit het feit, dat er in de verschillende fabrieken der Vereenigde Staten dagelijks 250,000 pond van dit artikel vervaar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1