N®. 10. Donderdag 7 Februari 1878. F Jaareanir i T Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelang! I 1L1 i Bij dit Nummer behoort een BIJVOEGSEL. BINNENLAND. Echo van het Êu Reclames oi" aanbevelingen beneden'de' rubriek Binnenl 5 cent per gewonen regel. Staat van brieven, geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de eerste helft der maand Januari IS/8, door het Postkantoor te Waalwiik G. REU WISte Hulst. (Van het Hulpkantoor te Waspik:) A. VAN DONGENte Teteringer. G. OOMENS, te Rotterdam Welke door tusschenkomst van het Postkantoor te Waalwijk terug zijn te bekomen. De Directeur, BAGGERMAN. enz. franco in te zenden aan den uitgever aan de redactie te Tilburg. ■orden slechts tweemaal in rekening gebracht. Een grievende teleurstelling. 't Was een heuclielijke dag voor de Lang straat toen de blijde tijding kwamdat de lang verwachte spoorlijn eindelijk tot stand fciou komen en langs Waalwijk hare richting zou nemen. Jaren en jaren had men met reikhalzend verlangen uitgezien naar het oogenblik, waarop de nijvere en bloeiende landstreken der Lang straat zouden verbonden worden aan het grootu spoorwegnet. En zij kwam, de lang verbeide tijding. Was het wonder, dat die mare met jubelende blijdschap werd ontvangen, dat men reeds plannen vormde van groote financieele en commercieele ondernemingen Vooi zeker neen, want thans zou de industrie dezer strekendie zich in de laatste jaren wel krachtig ontwikkeldemaar toch dooi de geringe en niet aan de eischen freant? woorden de communicatie belemmerd werd, een stoute vlucht nemen en spoedig zou de Langstraat met rechtmatige» trots haar plaats innemen onder de meest handeldrijvende streken van ons dierbaar Vaderland. Zoo dachten velen en hoopten allen. Daar verspreidde zich eensklaps de droeve tijding, dat de Minister opmetingen had laten doen voor eene lijn, uitgaande van Geertrui- denberg over het Keizersveer, ten noorden van het Oude Maasje en te Vlijmen aan sluitende aan de vroeger voorgestelde richting. t Was of het hart der bewoners van de Langstraat met ijzeren hand werd saamge- nepen. Waalwijk, de nijvere handelsplaats, inet roem niet alleen in ons Vaderland maar zelfs in den vreemde bekend, zou uitgesloten worden van de aanhechting aan het spoor wegnet ten behoeve eener streek, waar handel en industrie bijna nog in hunne geboorte zijn P Want de plaatsen, door de nieuwe richting aan de lijn verbonden, Heusden, Geertruiden- berg, Dussen enz. kunnen, ten opzichte van industrie en handel niet eens in aanmerking komen tegen de bloeiende plaatsen der Lang straat, waarvan Waalwijk het middenpunt 1 vormt. En niet alleen wat den handel, ook wat de bevolking der gemeentenonmiddelijk en op geringen afstand der eerst voorgeko men lijn gelegen, betreft, was die rich-l ting de meest billijke. Wij zeggen billijke en met recht. Onzes inziens toch moet bij het leggen eener spoorlijn, wil zij productief zijn, hoofdzakelijk gelet worden op de bevolking der daaraan gelegen plaatsen en terwijl Waalwijk met de overige dorpen der Langstraatals Vlijmen, Kuijk, Drunen Baardwijk, Besoijen, Capelle, Vrijhoeve Capelle, Sprang, Loonopzand WaspikRaamsdonk en Gravenmoer, eene bevolking heeft van circa 32000 bewonerszal het aantal be woners der dorpen, die aan de thans g. projecteerde lijn komen te liggen, nauwlijks 8000 bedragen. Onbegrijpelijk is het ons daarom, welke redenen den Minister bewogen zouden hebben van de eerst voorgestelde richting af te wij ken en de lijn langs Dussen, Heusden enz. te nemen. 't Zal voorzeker wel overbodig zijn hier te wijzen op het groote nadeel, dat voor de bewoners der Langstraat uit laatstgenoemde richting van den spoorweg zou ontspruiten. De krachtige ontwikkeling, welke de nij verheid in de laatste jaren in deze streken gedaan heeftzou daardoor aan banden ge legd worden en de kapitalendoor een ar beidzaam voorgeslacht met noeste vlijt ver gaderd, allengs te loor gaan. Bewoners der Langstraat de tijd van krachtdadig handelen is thans aangebroken; Vereenigt uspant alle krachten in om het dreigend onheil van uw hoofd te wenden want de welvaart en den bloei uwer stteken worden bedreigd en zullen, blijft gij verstoken van de aansluiting aan de spoorlijn, onvermijdelijk te loor gaan. vissclierij hoogst nadeelige handelingen plaats. Bij manden vol drijven de vissclien dood of be dwelmd op het water. Bit ongehoorde feit wordt op de volgende wijze uitgevoerd Met een bootje begeven zich eenige mannen meestal om voor t oog der politie onopgemerkt te blijven, dicht bij de overvaarten op 't water en laten een zoogenaamde groote kardoes in de rivier meteen geweldigen knal ontploffen, zoodat de vissclien, die zich in den omtrek bevinden, groot en klein,' alle oogenblikkelijk gedood worden en boven ko men drijven. Niet alleen, dat op deze wijze ontelbare jon ge visssohen, die nog in de periode van hunne ontwikkeling zijn, vernietigd worden, maar men kan al die visschen ook niet meester worden zoodat ze voor liet meerendeel met den stroom •wegdrijven en in 't water liggen te verrotten. "Voor eenige dagen zijn er op de hiervoren beschreven wijze in de nabijheid van Roermond 'nog vele vissclien' gevangen. De helsche werktuigen, waarmede dit geschiedt en die op de wijze van tm-pedos werken, worden door de schippers meegebracht uit Luik. Indien dit yoo blijft voortduren, zal de visch- vangst op de rivier de Maas weldra weinig meer te beteekenen hebben. Het is hoog noodigdat liet openbaar geza°* tusschenbeide trede. beslag genomen, nadat een gedeelte er van reeds in den handel gebracht was. Een kooper van die waar, van wien een varken stierf, dat met dat rijstmeel gevoederd was, deed van dit geval aangifte. Een scheikundig onderzoek werd inge steld en de bedorven waar in beslag genomen. Zooals bekend is, wordt in sommige gedeelten van Nederland zeer veel gebruik gemaakt van rijstmeel tot liet mesten van varkens. Dit meel is echter uit ons eigen land afkomstig, van als solied bekende fabrikanten. Men zij dus voor zichtig met het buitenlaudsche. In 1877 hebben 64 manschappen der lichting voor de nationale militie van dat jaar niet aan hun oproeping voldaan. Het meerendeel hunner bevindt zich in het buitenland. Te Strijen brak Vrijdag een brand uit in de kom der gemeente, welke in een oogenblik een huis en schuur vernielde. Op 'sKonings verlangen zal dit jaar ter ge legenheid van Z. M. verjaardag, geene openbare feestviering plaats hebben. Een treurig ongeluk is in het Oosterdok te Amsterdam voorgevallen. Op een lichter lag een vracht spoorstavenwelke in een stoomschip ge lost werd, toen de schuit door verplaatsing van het zwaartepunt, daar zij aan den eenen kant te veel ontlast werd, op zijde viel en omsloeg. Van de drie mannendie op de schuit bezig waren met het lossen der rails, grepen twee zich nog in tijds aan het liijschblok vast. De derde, een va-1 der van zes kinderen, is waarschijnlijk onder het ijzer geraakt en verdronken. Zijn lijk is nog' niet gevonden. Z. M. de Koning schijnt afgezien te hebben van het plan om de Parijsche tentoonstelling te gaan bezoeken. Bij den veehouder Van Arkel, te Gorinchem, is Vrijdag een kalf met twee goed gevormde koppen geboren. Het heeft slechts eenige oogen- blikken geleefd. Bij Kon. besluit is ingesteld eene commissie to' onderzoek, a. Nopens de grondslagen waarop aan weduwen en weezen van alle burgerlijke Rijks ambtenaren pensioen zal kunnen worden ver leend b. Nopens de grondslagen van hel be staande weduwenfonds der ambtenaren van al gemeen bestuur. Tot leden dier commissie zijn benoemd jhr. Mr. Hartsen, directeur der Hol- landsche Sociëteit van Levensverzekeringen, te AmsterdamDr. van Geer, hoogleeraar te Lei den, en van Oescb, hoogleeraar aan de polytech nische school te Delft. Bouwkundigen, geschikt en bereid zich tebe- Naar men verneemt zijn bij den Raad van State eene nieuwe wet op het lager onderwijs en een nopens het aangaan eener geldleening ingekomen. Het is een bekend gebruik bij „Janmaat" om I daags voor zij met een eskader naar zee gaan nog eens voor 't laatst, zooals zij dat noemen, 1 "de bloempotjes buiten te zetten," cl. i. den' boel bij de rustige burgers op te scheppen en stuk te slaan. Van die moedwillige gewoonte hebben zij Donderdag-nacht te Nieuwediep een ongehoord staaltje geleverd. Met een troep van ongeveer 60 man zijn zij midden in den nacht een groot gedeelte van de gemeente doorgeloopen en hebben met stokken gewapendoveral de glasruiten verbrijzeld en andere grove baldadig heden gepleegd. Eindelijk hebben eenige burgers elkander de hand geboden en de hulp van een wacht der mariniers ingeroepen aan welke het, geassisteerd door enkele nachtwachts, gelukt is eenige der belhamels te grijpen en in arrest te brengen. Door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, 1 o•"-iv.ivx MU Lcue- hoor het Gemeentebestuur en de Kamer van lasten met toezicht van Rijkswege op de gebou-1 Koophandel en Fabrieken te Tilburg en door erwijsen met de verdere werk-het Gemeentebestu De Tabletten Tun Spectatenr meldtdat de regeeringen van Nederland, Belgie en Denemar ken aan den koning van Zweden de rraag gesteld hebben of hij medewerking zou verlecuien aan het plan van Rusland en Duitschland, om de passage van de Sond aan alle vreemde oorlog schepen zonder machtiging van één van beiden te beletten. Het gouvernement van Stockholm zou nog niet geantwoord hebben. wen voor onderwijs, .JRe werk zaamheden, betreffende de onder het Departement van Binnenlandsche Zaken ressorteerende Rijks gebouwen, kunnen zich voor 15 Februari e. k. bij gezegeld adres tot dat Departement wenden, met overlegging van al zulke bescheiden en ge gevens als zij tot ondersteuning van hun verzoek of aanbeveling van hun persoon of werk dien stig zullen achten. Aan de betrekking is eene jaarlijkse lie toelage van f3000 tot f4000 ver bonden, benevens vergoeding van bureau-reis- en verblijfkosten. Men schrijft uit Limburg: Op de rivier de Maas hebben thans voor de uur en de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Nijmegen zijn bij den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid betoogen ingediend, nopens de wenschelijkheid dat de Hooge Regeering bare welwillende mede werking niet onthoude aan de voltooiing van de lijn Tilburg - Nijmegen. rijdagavond, Lij het uitzetten van wagens van trein 167 te Zwaluwe, is het achtergebleven ge deelte van dien trein, bestaande uit 40 wagens door den wind tegen de uit te zetten wagens geloopen, waardoor een er van is ontspoord. Van dien wagen is de buffel defect. Het onge val gaf geen stoornis in den dienst. De Tweede Kamer der Staten-Generaal zal op 5 Maart bijeenkomen tot hervatting der werk zaamheden. Dezer dagen werd uit Engeland te Antwerpen ingevoerd eene partij rijstmeel van 6000 zakken, dat vervalscht en bedorven was. Het werd in' Donderdag-nacht ten 3 ure brak er brand uit in de fabriek van de heeren Yan Hartropaan liet Galgen water te Leiden. Naar men wil moet de oorzaak gezocht worden in het broeien van dc wol in liet gebouw aanwezig. Zeven spuiten, waaronder de stoomspuit, waren aanwtzig en het mocht de brandweer gelukken den brand°te blus- scken. De schade aan wollen stoffen en het ge bouw moet nog al aanzienlijk zijn. Bij hevige* wind had men het gebouw niet. kunnen behou den en zouden de kazerne en de kweekschool voor zeevaart mede groote kans geloopen hebben door het vuur te worden aangetast. Den 24sten Januari is te Frankfort a/M. een vergadering gehouden van Afgevaardigden van Kamers van Koophandel en Handelsvereenigingen, die ooor ongeveer S0 personen werd bijgewoond en waar een verandering in de wijze waarop de betalingen plegen te geschieden ter sprake kwam. De vergadering nam een resolutie aan, waarbij zij als hare meening uitsprak dat het belang van den handel tusschen kooplieden en industrieelen, hetzij in hel groot, hetzij in het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1