NX. 12 Donderdag 14 Februari 1878. 1® Jaargang, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen, BINNENLAND. Een Profeet, op audiëntie bij den Minister van Waterstaat. H Dit Wad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15, Brieven, gelden enz. franco in te z.enden aan den uitgever Aiitóón Tielente Waalwijk, of bij de redactie L, G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advcrtentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. {Ingezonden.) Merkwaardig, in meer dan een opzicht, is het ingezonden stuk, in No 11 van uw geacht blad. Ik bedoel het artikel, uit Til burg ingezonden, en tot opsohrift hebbende: „Spoorweg Zwaluwes-ILertogenbosch" Door de sterk opgeschroefde bezwaren tegen de overbrugging van den Baardw ijkschen Overlaat schijnt de schrijver van dat artikel de voor standers der eerste riohting te willen ont wapenen en hun allen moed en hoop op eene voor hen gunstige eindbeslissing den Ministers te willen ontnemen. Ten einde nu die be zwaren nog meer op den voorgrond te doen treden en er daardoor meer klem 'en over wicht aan te verzekeren, schroomt de man niet voor het aanvaarden der zoo gewaagde taak om als profeeten wel in den pessi- mistisohen zin van dat woord, op te treden, 's Mans buitensporig opgewekte verbeeldings kracht bewijst hem hier uitnemende en zonder twijfel voor hem uiterst welkome diensten. Zij doet hem in de toekomst alles vernielende doorbraken der Maasdijken met een heerleger van noodlottige gevolgenongelukken en rampen aansohouwen voorzeker een niet te versmaden middel óm den kortzichtige en den vreesachtige te ontmoedigen en elke poging om wakker de handen uit den mouw te steken te verlammeneen middel eindelijk, dat bij de oppervlakkige en onna denkende massa des te beter doel moet treffen, wijl de rampen der laatste doorbraken nog zoo versch in het geheugen liggen. Jammer toch, dat zulk een genie niet bij het mi nisterie van Waterstaat geplaatst is; het zou er uitstekende diensten kunnen bewijzen door den Minister van menige kostbare, maar toch nuttige onderneming te doen afzienwant zijn zienersblik zou den Minister al de jam merlijke gevolgen en verliezen doen aan schouwen, die aan de exploitatie van een of ander groot werk verbonden zijn. De schat- kist zouwel is waarvoor menige groote uitgave bewaard blijven iuaar ze zou ook aan den anderen kant menige bron verstopt vinden, die, zonder acht te slaan op de uit spraken van een dergelijken profeet, in het tegenovergestelde geval rijkelijk zou gevloeid en wellicht veel meer zou opgeleverd hebben dan de ontweken uitgaven zouden bedragen hebben. Toen ik de woorden van 's mans sterk opgewekte pliantasie las, herinnerde ik mij iemand uit de dagen mijner jeugd, die elke gelegenheid gaarne aangreep om'de rol van zedemeester en profeet te vervullenmaar door ons, Hollandsche jongens a la Hildebrand, meestal dapper uitgelachen werd. Op zekeren heeten zomerdag namelijk zouden wij gaan badeneven buiten de kom der gemeente. Onze profeet vernam dit en ried ons dit zeer sterk af. Daartoe bediende hij zich van de volgende woorden „Vriendjes wie in „het water komt, krijgt natte voeten. Van „natte voeten krijgt men pijn in den buik, „en van pijn in den buik kan men dood ziek worden en sterven.'" Wij wilden de waarheden, ons door deze ketting-sluitrede verkondigd, niet tegensprekenmaar we lieten hem .praten en volvoerden ons voornemen. Een half uur laterna 's mans professorale waarschuwing, plasten wij allen in het koele, lendensterkend nat der naburige beek. Ik wil hiermede nu niemand en dus ook niet den Minister tot onberaden stappen, tot ha chelijke en gewaagde ondernemingen aanzetten* neen verre van daar. Mijn doel is alleen de opmerking te makendat er niet eene enkele groote, nuttige ondorneming tot stand zou kunnen komen indien men naar het voorbeeld van den bewusten schrijver alle schaduwzijden op den voor-, alle liohtzijden op den achtergrond plaatste of wel het be staan dezer laatste geheel en al loochende of bedekte. Wel ben ik overtuigd van de grootere kosten der eerste richtingook wil ik geenszins de voordeelen ontkennendie de tweede richting voor de noordelijke streken der Meierij zal afwerpenmaar ik houd evenzeer staande, dat de eerste richting ook veel meer voordeelen zal opleveren j omdat die eerste richting meer ten bate van Waal wijk en de Langstraat komt, eene streek, die zonder twijfel tot de meest bloeiende en nijverste van Noorbrabant behoort en door hare relation èn met het Noordelijker gelegen gedeelte onzes Vaderlands, èn met Tilburg, de grootste fabriekstad van Nederlandèn verder met EindhovenGeldropenz. de meeste aanspraken kan doen gelden, dat de Hooge Regeering met hare belangen en be hoeften rekening houdt en ze niet als eene verstootelinge behandelt. Wilden wij de woorden van eenige onzer éminentste volks vertegenwoordigers uit de laatste jaren aan halen, wij zouden bewijzen te over hebben voor den grooten bijval en de krachtige on dersteuning, welke de eerste richting bij allen, die het wel met de Vaderlaudsche industrie en welvaart meenenten allen tijde onder vonden heeft. Men zegge nu niethet eigenbelang was hier het hoofdmotief. Neen, het waren mannen, die geheel en al buiten dien laakbaren invloed stonden mannen, die voor den bloei en de ontwikkeling van het gansche Vaderland in de bres sprongen én daarom bij de voorstanders onzer nationale nijverheid steeds in hooge gunst en aanzien zullen blijven. Wij achten het overbodig hier hunne woorden aan te halen. Iedereen kan ze in de verslagen der kamerzittingen van de laatste jaren lezen. Ook mag ik de ruimte, mij in dit blad toegestaan, niet overschrijden. De schrijver verklaart verder geen tech nicus te zijn als hij ons zulk een zwart tafereel der eerste richting schildert. Die bet eekenis is recht koddigvooral in hét bewuste artikel. Zander twijfel is ze hem in een onbewaakt oogenblik ontsnapt. Tech nici toch kunnen in dit geval alleen eene grondige en steekhoudende verklaring afleg gen en zijdie de eerste richting uitbaken- denwaren toch ontegenzeggelijk technici en derhalve beter op de hoogte dan de schrijver van het bedoelde ingezonden stuk. Welnude uitspraken dier technici in ver band met de ervaringen en zienswijzen van op het gebied van handel en industrie er kende specialiteiten moeten hiermijns in ziens 's Ministers besluit bepalen en dan bestaat er, dunkt me, geene vrees of de eerste riohting zal gevolgdde tweede ver worpen worden. Te recht begreep de profetische schrijver, dat hij door het eerste gedeelte van zijn artikel vele gemoederen verontrust, tal van in- dustrieelen tegen zioh in het harnas gejaagd had. Daarom bewaarde hija la Relnaart de Voseene kleine versnapering voor het slot van zijn artikel. Val barmhartigheid en mededoogen geeft hij aan de Langstraatsche Gemeenten den raad zioh gemeenschappelijk met Tilburg te verstaan nopens de eerste richting der te ontwerpen lijn, want zegt hij: „Mogelijk is het nog tijd om zich te bera den," Dat is toch waarlijk edelmoedig niet waar, lezer? Zie, na de Langstraat het hart ingetrapt te hebben, laat hij hun even tjes eenige zonnestralen eener betere toekomst aanschouwen. Dit heeft weliets van den man, die, bercuw hebbende, dat hij zijn buurman te deerlijk toegetakeld hadop het einde dezen toevoegde: „Beste vriend, ik had het zoo erg niet gemeemdhet was maar een grap. Kom met mij meedan drinken we samen een glaasje schiedammer." Eu hiermede nemen wij afscheid van den schrijver. Reeds te lang hielden wij ons met hem bezig. Met eenige wijziging maken wij zijne slotwoorden tot de onze: „Er bestaat alle „reden om te onderstellen, dat de Regeering „gaarne gebruik zal maken van de gelegen- „heid om uit dit voor haar niet raoeielijk „dilemma te geraken," en wij verwachten dan ook van den Minister op grond van een onpartijdig en grondig wikken en wegen eene belissing, geheel en al ten gunste der Lang straat, van Tilburg en verdere daarmede be langhebbende plaatsen. Dixi. i Waalwijk, 11 Februari, 1878. Z. M. heeft aan Mr. J. A. Mutsaers, Minister van Staatop verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van lid van het hoofdcomité der Nederlandsche Yereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlogen zulks onder dankbetuiging voor de door hem in deze betrekking bewezene diensten. De groepen der nationale kleederdrachten, die bestemd zijn voor de internationale tentoonstel ling te Parijszullen uit vier-en-twintig stuks bestaan. Het eiland Marken is vertegenwoordigd door een moeder met haar kind op schoot, terwijl haar man met zijn eene been op de tafel gezeten, een pijpje aansteekt. Er zijn verder Scheveningerseen Zantvoortsche vrouween groep uit Vollendara een Hinlooper-groepeen Nunspeeter-groepweesmeisjes uit 's-Hage en Amsterdam; een evang.-luth. van 's-Gravenhage klopt aan de deur van het gesticht, terwijl haar vriendinnetjeeen Amsterdamsch weesmeisje haar vergezeltdan volgen de Zeeuwen in Goesche en YYalehersohe kleederdrachtdaarna komt een eiermarkt in Noordbrabant met figuren uit de omstreken van Breda en van den kant tusschen Maas en Waaleindelijk een Friesche dame, die een bezoek ontvangt van het Haagsche wees meisje. De vervaardigers zijn, gelijk men weet, de hh. Herman F. C. ten Kate en P. Storten beker. Koppen en handen zijn vervaardigd door den heer E. Lacomblc te Delft, Wij vernemen dat de bekende Russische koopman Sibiriakow te Moskou die het derde gedeelte bekostigt van de Zweedsche Noordpool expeditie, welke in dit jaar zal uitzeilen, thans per telegram heeft aangeboden om de 10,000 gulden, welke nog aan de Nederlandsche Noord- pool-expeditie ontbreken te geven. Als voor waarde stelt hij daarbij dat de expeditie ook het bereiken van den mond der Jenisei tot haar doel stelt. Welke beslissing het Noordpool-comité op dit aanbod nemen zalweten wij nietmaar wij doen de vraag „zou werkelijk in het rijke Ne derland het nationaliteitsgevoel zoo diep gezonken zijn dat men voor de gdieele uitvoering van zulk eene echt nationale onderneming den finan- cieelen steun van den vreemdeling noodra heeft?" Vrijdag-avond zijn op den Staatsspoorweg nabij het station Zwijndrecht, twee treinen, een personen- en een goederentrein, met elkander in botsing gekomen naar men wil omdat een der machinisten niet opgemerkt had, dat het signaal onveiligheid aanwees. Drie wagens ontspoordeneen wagendie met meubelen geladen waswerd gedeeltelijk verbrijzeld. Persoonlijke ongelukken hadden ge lukkig niet plaats. De passagiersdie zich in den treinvan Dordrecht komende bevonden moesten zich een groot oponthoud in hunne reis getroosten en ook nog heden ondervond de dienst tengevolge van het ongeval vertraging. In de vorige maand zijn niet minder dan 750 politieovertredingen bij de kantongerechten te Amsterdam behandeld, meer dan het dubbele van het gewone cijfer. Eene bijzondere oorzaak, die tot dat hooge getal geleid heeftis niet bekend. De jonge Koningin van Spanje droeg bij het stierengevecht een kleed van lichtblauwe zijde, bijna geheel met kanten bedekt en met een sleep van drie metersdie door een hertogin gedragen werd. Om den hals droeg zij een snoer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1