N°. 13. Zondag 17 Februari 1878. 1® Jaargang. I lil, Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. De kunst om cijfers te groepeeren. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden J 1,0ft, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, gelden enz .franco in te zenden aan den uitgever- Antoon Tielente Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Ingezonden Uit wrijving van denkheelden ontstaat waarheid dushoor en wederhoor Maar vóór alles, meneeren, geen overdrijving! Deze en dergelijke gedachten moeten wel opgekomen zijn bij allen, die in kalme stem ming kennis genomen hebben van de stukkeu, die in de laatste dagen in de nieuwsbladen voorkwamenin zake de te nemen richting van de Spoor wc gijn Zwaluwefs-Bosch. Het laatstedat steller dezes onder de oogen kwam is onder 't opschrift„Bene grievende teleurstelling"te vinden in het „Weekblad van Heusdenenz/'' van den 9 Februari 11. En het betoog, 't welk men daarin tracht te leveren, als zoude het Land run Heusden en Altena in vergelijking met de Langstraatwat betreft handel, nijverheid en volkrijkheidjuist de aangewezen streek zijn waardoor dc genoemde spoorweg moet worden aangelegddeed bij hem eenige tcgenbedenkir.gen ontstaandie hij zoo vrij is hier te laten volgen, ten einde ze onder de oogen van 't publiek te brengen. Hetgeen gezegd wordt om de uitgebreidheid van den handel in 't Land van Heusden en Altena te doen uitkomen, is waarlijk niet te veel. Ik kan dit (lus gereedelijk met stil zwijgen voorbijgaan. Alleen deze vraag men wil immers niet in ernst bewerendat het verkoopen en verzenden van zelfgeteelde landbouwprodukten eigenlijke daden van koophandel zijn Het Wetboek van Koophandel, zoowel als onze belastingwetten kunnen anders van het tegendeel overtuigen. En hoe is 't nu met de industrie of nij verheid in die „nijvere streek"? Deze wordt in 't geleverde betoog al even mager bedeeld. En voorzeker terechtwant als men de landbouwnijverheid uitzondert, dan zal men voor 't overige ook op niet veel gewichtigs kunnen wijzen. Beter komt er de bevolking af. Althans hier worden cijfers, en wel drie groepen van cijfers gegeven, waarmee men tracht te be wijzen, dat de spoorlijnin (1e aangegeven richting het Land van Heusden en Altena snijdendedoor de meest volkrijke streek zal loopen. Mij dunkt, als men dat soms gelezen heeft in 't meer Noordelijk gedeelte van ons land, waar men in den regel door eigen ervaring weinig met de plaatselijke gesteldheid van Noordbrabant hekend is, dan zal men wel vreemd opgekeken hebben. Daar toch is men algemeen van raeening, dat de Langstraat is de meest bevolkte streek van geheel ons land. Maar dat daargelaten. Yan meer belang kamt het mij voor, de verschillende cijfer- graepen eens met aandacht na te gaanwel licht komt men dan wel tot de conclusie, dat ook zij „wel wat vreemd gegroepeerd zijn", en volstrekt geen recht geren, tot het hesluit, dat er uit getrokken wordt. Vooreerst dan de groep A, te zamen een bevolking van ruim 16000 inwoners aange vende allen in gemeenten langs de groote rivier de Maas gelegen. Op de samenstel ling van de groep zelf geen aanmerking. M aar er wordt gezegddat die gemeenten op p. m. één uur afstands van de spoorlijn verwijderd zijn. Wordt daarmee ook bedoeld Werkendam (plus minus 2200 inwoners), De Werken en Sleeuwijk (p. m. 2200 inw.), Woudricliem (p. m. 1800 inw.) Zeker toch niet, want de afstand is hier veeleer twee uur althans zoo de lijn loopen zal, waar zij is uitgebakend, d. i. van Geertruidenberg over Keizersveer, Dussen, Meeuwen, Eethen, Oud- Ileusden, Nieuwkuik, enz. Eer wij groep B in oogenschouw nemen, herinneren we ons, hoe de bedoelde spoorlijn vroeger is uitgebakend. Yan Geertruidenberg zou zij loopen over llaamsdonkZuidwaarts van Waspik, Capelle, Besoijen, Waalwijk en Baardwijkvan daar den overlaat snijdende en dan Noordwaarts van Drunen in Oostelijke richting naar Vlijmen. Die beide richtingen met elkandor verge lijkende, dan vindt men, dat Vlijmen en Nieuwkuik in nagenoeg even gunstige positie blijven, terwijl Drunen bij de richting der lijn door 't Land van Heusdenin veel on gunstiger omstandigheid (p. m. éón uur af stands) zou komen. Groep B moet dus ver minderd worden met Vlijmen (p. m. 3300 inw.) en Nieuwkuik (p. m. 1300 inw.) terwijl Drunen (p. m. 2800 inw.), veel meer belanghebbende bij de lijn door de Langstraat, insgelijks moet worden uitgelicht. Van groep B met haar p. m. 14000 inw. blijven dus niet meer over dan p.m. 7000 inw., die, als wonende in de nabijheid van 't nieuwe trace„bij dc richting door 't Land van „Heusden en Altena het meeste belang „hebben." Hetgeen verder van de groepen A en B gezegd wordt, als zouden die gemeenten bij de werking van den Baardwijkschen overlaat van alle spoorwegverkeer afgesneden zijn, kan met het oog op 't geen van groep C gezegd is, toch wel niet ernstig gemeend zijn. Immers, in de lijn door de Langstraat is een station ten Noorden van Drunen. En kunnen nu de gemeenten uit 'tLand van Heusden en Altena, zelfs bij de werking van den Overlaat, niet even goed van dat Station gebruik maken, als men wil, dat de Lang- straatsche gemeenten dat zouden doen van 't station GeertruidenbergRaamsdonk Eu nu nog een kijkje op groep C, be vattende gemeenten, gelegen ten Zuiden van genoemden overlaat. Vooraf zij opgemerkt door de richting van den spoorweg te nemen door de Langstraat zooals boven beschreven is, vervalt ook het bezwaar, dat die overlaat in de communicatie tusschen Noord en Zuid oplevert. Met die opmerking komt dus groep C geheel te vervallenmaar zij wordt behouden om de gemeenten aan te wijzen, die bij de Langstraatschê lijn meer belang hebben dan bij het tracé ten Noorden van 't Oude Maasje. En dan dient groep C belangrijke ver meerdering te ondergaan. Vooreerst met Drunen (p. m. 2800 inw.)Kaatsheuvel (p. m. 5000) met het dorp Loonopzand (p. m. 1500), nog 's Gravenmoer (p. m. 1000) en Raamsdonk (p. m. 4300); alzoo dient het geheel vermeerderd te worden met p, m. 13600 zoodat groep C alsdan zal aanwijzen een getal van p. m. 27500 inw., die allen of in de nabijheid, of (met uitzon dering van het dorp Loonopzand (p. m. 150Q inw.) op een afstand van hoogstens een half uur van den spoorweg door de Langstraat verwijderd zijn. Wij hebben ons nu lang genoeg met de beschouwing der drie oijfergroepen bezig- ge houden, en ik geloof, dat, zoo iemand, met de kaart in de hand en toegerust met de noodige topographische kennisvooral wat betreft de bezigheden der bevolking, thans lust gevoelt om tot eenige vergelijking over te gaan, hij onvermijdelijk tot hot volgende besluit zal komen Als het waar is, dat het voornaamste (loei bij 't kiezen van de riohting voor een spoor weg moet zijn den grootst mogelijken toevoer van personen en goederen te erlangen dan behoort voor den spoorweg Zwaluwe—- 's-Bosch' noodwendig genomen te worden de richting door de Langstraat en den Baardw. overlaat, ongeveer zooals hij laatstelijk is uitgebakend. 11 Februari 1878. D. Premie: getuigschrift en f 10.— of een voor-?, werp van die waarde. b. Een gesmeed ijzeren grendelslot wet sleutel (gotisch) naar eene schetsteekening. Prijs en Premie als voor het deurhengsel. Voor MEUBELMAKERS a. Een stoel, notenboomhout (atijl 17® eeuw,, naar eene schetsteekening. Prijs: Zilveren medaille f 80.— of een voor werp van d,ie waarde. Premie: een getuigschrift en f 25.—of een voorwerp van die waarde. b. Een Spiegellijst, houtsnijwerk (stijl Lqu-, is XIV) naar eene schetsteekening. Prijs: Zilveren medaille en f 125,.of een voorwerp van die waarde. Premieeen getuigschrift en f $0.of een voorwerp van die waarde. Voor TEE KEN A ARS ook TEEKENA-. RESSEN mede te dingen in het teekenen van een gekleurd borduurpatroon voor een tafelkleed (application) naar eigen vinding; Prijs: zilveren medaille en f 25.of een voorwerp van die waarde. Premie: een getuigschrift en f lft. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, bij wie tevens de schetsteeke- ningen verkrijgbaar zijn. Tilburg 13 Februari 1878. A. P. LEDEROER, President. C. P. G. COX, Secretaris. Nederlandsch8 Maatschappij ter be vordering van Nijverheid. Het Departement Tilburg heeft van het Hoofd bestuur der Maatschappij ontvangen eene uit- uoodiging tot oproeping van Heeren SMEDEN, MEUBELMAKERS en ORNAMENTTEEKE- NAARSter deelneming aan den wedstrijd van voorwerpen van Kunstnijverheid, te houden tij dens de algemeene vergadering in de maand Juli 1878 te Gouda. Die wedstrijd bestaat in het vervaardigen van voor SMEDEN. a. Een gesmeed ijzeren denrhpngscj (Gotliisch) naar eene schetsteekening. Prijszilveren medaille en f25,of een voor werp ran die waarde. De statistiek van de opbrengst der gewone rijksmiddelen over de maand Januariin de Staats-Courant medegedeeld kan nog niet veel stof tot beschouwingen geven. De uitkomsten over óóne maand, en nog wel eene wintermaand, hebben geene beteekenis. Wij willen er voor- ditmaal alleen dit van zeggen lo. Dat het totaal der raming van de in dezen staat opgenomen middelen voor- het. jaar- 1878 bedraagt f 94,389,000, of juist 5 millioen meer dan dat voor 1S77, dat f 89,889,000 was. 2o, Dat mitsdien de raming voor eéne maand, /12 van genoemde som, thans bedraagt f7,866,000 tegen f7,449,000 in 1877. 3o. Dat de opbrengst in Januari 1878 is geweest f6,425,000 tegen f6,158,000 in Janu ari 1877. 4o. Dat derhalve evenals verleden jaar de werkelijke opbrengst verre te kort gesohoten is bij de raming voor óéne maand, een verschijnsel dat zich trouwens elk jaar hij de statistiek oyer Januari opnieuw vertoont. 5o. Dat de voorname reden van dit schijn-: baar ongunstig verschil hierin bestaatdat op het hoofd Directe Belastingen in dezen tijd van het jaar geen noemenswaardige betalingen aan de schatkist gedaan worden. 6o. Dat ditmaalevenals ten vorigen jare ook de rekening der A c c ij n s e n een tekort van c.a. 6 ton bij de raming voor óón maand aanwijst. 7o. Dat daarentegen de indirecte b e-: lastingen in Januari 187S een vrij ruime opbrengst hebben geleverd, zoowel tegenover de raming als tegenover de uitkomsten van verle= den jaar. Het gerechtshof te Amsterdam houdt zich bezig met de behandeling eener strafzaak die een langdurig vooronderzoek heeft vcrcischt. Het geldt een diefstal van een aanzienlijke hoeveel heid Engelsche witte katoenen manufacturen zoogenaamde cambrics, die door een Twentsche firma en een Engelsche uit Manchester over Amsterdam naar onze Oost-Indische bezittingen waren geëxpedieerd. Herhaaldelijk was door do

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1