Nr. 14. Donderdag 21 Februari 1878. Toegewijd aan Handel, Industrie en BINNENLAND. De kunst om cijfers te groepeeren. Vervolg. {Ingezonden!) Slaan wij andermaal een blik op „Eene grievende teleurstelling" uit het Weekblad van ïïeusden enz,, van den 9n dezer. In verband met 't geen reeds door ons is op gemerkt blijkt daaruit, dat de gebeele be volking van 't Land van Heusden en Altena klimt tot 23000 inwoners, en dat daarvan verre 't grootste gedeelte 11.1. ruim 10000, gevestigd langs of in de nabijheid der groote rivjer de Maas, op een afstand van één tot twee uur van de ten Noorden van 't Oude Maasje uitgebakende spoorlijn verwijderd blijft. Deze bevolking drijft aan den zoogenaamden IToogen Maasdijk een niet onaanzienlijken handel. Ofschoon 't Weekblad verzuimt te vermelden, waarin die handel gedreven wordt, is 't toch bekend, dat hij voornamelijk bestaat in zelfgeteelde landbouwproduktendie tot heden bijna uitsluitend per stoomboot of ander vaartuig over de Maas naar Holland, vervoerd werden. Ook de reizigers volgen' gewoonlijk; dien weg. En tereoht, want hetl vervoer per stoomboot is een zeer goedkoop! en vrij snel vervoer; en hierbij komt nog, dat die gelegenheid zich daar herhaalde malen per dag aanbiedt. Nu leert de ondervinding dat, zelfs bij 't aanwezig zijn van een spoorweg, 1 voor goederenvervoer die goedkoope en vrij1 snelle verzending per stoomboot verre de; voorkeur verdient, zoodat ook in de toekomst i daarvan wel voortdurend gebruik zal worden gemaakt. En voor reizigers? Tijd is geld, vooral voor den handel. Die overtuiging heeft zich gelukkig eindelijk ook in Nederland gevestigd. Maar zullen nu de handelaren aan den Hoogen Maasdijk, bij t gebruik maken van den door hen ge— wenschten spoorweg, voor hun reis naar het centrum van hun handel (Dordrecht, Kot ter- dam, enz.) wel zooveel tijd kunnen uitwinnen Men neme b. v. de ingezetenen van Werken dam, de Werken en Sleeuwijk, Woudrichern, ja wellicht langs den geheelen Maasdijk. Zou 't wel te veronderstellen zijndat ge noemde bevolking voor de reis naar 't mid delpunt barer handelsrelatiën eerst één twee uur Zuidwaarts zal gaan ter bereiking van een spoorwegstationen al zoo een duren omweg kiezen, die haar per slot niet spoediger zal overgebracht hebben dan de goedkoope veel gemakkelijker te bereiken gelegenheid per stoomboot? Iemand uit Woudrichern zal met t laatste middel toch wel binnen twee uur tijds naar Dordt stoomen terwijl 't nog volstrekt niet uitgemaakt isof hij van t eerste willende gebruik makenniet meer tijd zal behoeven. Het laat zich dus aanzien, dat bij even tueel aanwezig zijn yan den spoorweg door de geheele bevolking langs de Maas weinig verandering gebracht zal warden in de tot heden gevolgde wijze van vervoer van goederen en personen. Hierop zou wellicht een uit zondering worden gemaakt, wanneer ten ge volge van aanhoudende vorst de vaart op de rivier gestremd was. Doch zelfs dan nog komt het mij voor, dat de reizigers meesttijds wel zoo gereedeïijk van een station aan de geprojecteerde lijn DordrechtEist zouden kunnen gebruik maken, als van een aan de spoorlijn ten Noorden van 't Oude Maasje. Doch cok „de Langstraat heeft tot vervoer der nijverheidsprodukten zijne havens en de 2o. Eerstgenoemde streek zal aan een spoorweg meer toevoer van personen en goederen kunnen verschaffen dan laatstge noemde zpodat, 3o. De doelmatigste richting, aan den geprojeoteerden spoorweg Zwaluwes-Bosch te geven, zal zijn de richting door de Lang straat, ongeveer zooals hij daar reeds is uit- gebakend en opgenomen. 15 februari 18.78. D. Zwaluwe rivier," zegt 't Weekblad. Gelukkig, dat zij die nog heeft, want anders zat men daar zoo goed, of liever zoo slecht, als midden op de hei. Maar weet 't Weekblad wel, dat de vaart op die havens-en die rivier ft Oude Maasje) zich geheel moet regelen naar eb en vloed? .Ta, dat niet eens alle havens mot een getij te bereiken zijn Daarenboven een vaart die van 't tij afhangt, is alles be halve een geregelde vaart. En hierin zal wel de hoofdoorzaak gelegen zijn, dat aioh geen geregelde stoombootdienst voor personen uit een dier havens kan staande houden, maar geenszins in gebrek aan reizigers. De wagen- diensten die men in de Langstraat heeft ook in correspondentie op verschillende stoom- bootenkunnen van 't tegendeel overtuigen. En zou de bloei, waarin zich de stoomboot- dienst Stad Heusden verheugt, ook niet voor een groot deel te danken zijn aan 't geen uit de Langstraat wordt aangevoerd Het kantoor te Kaatsheuvel en de dagelijksohe geregelde wagendienst van daar uit op ge noemde boot zal men tooh wel niet uit louter weelde onderhouden. Nu zal niemand willen beweren, dat de Langstraat geenerlei vervoermiddelen bezit voor personen en goederen. Integendeel, er bestaan er nog almaar 't zijn of ongere- regelde of dure diensten, die allen dit met elkander gemeen hebben, dat zij 't voornaamste vereischte voor den handel missen, n. 1. snel vervoer. En er valt veel te vervoeren trouwens ieder weet hetdat de streek, die men Langstraat noemt, algemeen bekend staat als de meest nijvere en meest handel drijvende der plattelands gemeenten van ge heel Nederland. Uit het tot hiertoe aangevoerde, in verband met 't geen van de talrijkheid der bevolking gezegd is, zal het nu, dunkt mij, niet moeilijk zijnom onder meer tot de volgende con clusie te komen lo. De Langstraat heeft meer behoefte aan een spoorweg dan 't Land van Heusden en Altena; 's Bosch via Waalwijk. (Ingezonden.) Een kort woord aan „Dixi" op zijn in gezonden stuk in No 12 van dit blad. t M' are misschien voldoende te herinneren aan den regel „qui se fache a tort," doch het belang- der zaak, die het hier geldt, eischt dat niet het voorbeeld worde gevorderd van Dixi, wiens schrijftrant bewijst dat hij veel Moorden, zelfs smadelijke noodig had, om een stuk te fabriceeren dat niet veel meer is dan vulsel der kolommen dezer couranten waarin redenen gezocht worden in autoriteits geloof, blijkbaar oin het gebrek aan redenen te verbergen. Op die wijze wordt niet gedebatteerd nooli gepolemiseerd. Hij beginne dus met te weerleggen wat aangevoerd is omtrent het bezwaar gelegen in de overbrugging van den Baard wij ksclien overlaat. Hij hewijze dat de overlaat geen gevaar meer oplevert voor ijsverstopping als in 1800 voorviel, toen even beneden den klinkerweg zich een ijsdam vormdedie ware er binnen wei nige minuten geen opschuiving gekomen, de schromclijkste gevolgen zou gehad hebben. Hij bewijze dat gevaar voor herhaling van dat feit niet zal vermeerderen, wanneer eene spoorbrug wordt gebouwd 111 den overlaat waar het geciteerde feit is voorgekomen. Hij bewijze vooral niet met praatjes over herinneringen uit zijn kinderleven maar met redenen dat door het besluit des Minis tersom eene nieuwe richting te zoeken, geen gevaar ontstaan is, voor de verwezen- Seoretaris der gemeente zou dus tot de mede onderteekening van zoodanige acten niet ver plicht zijn, zonder dat echter diens mede-o n- derteekening de acte ongeldig zou kunnen ma ken, De tegenwoordige Minister ran Binnen- tandsche Zaken kan zich echter met dit gevoelen vafl zijn ambtsvoorganger niet vereenigen. Hij is. van oordeel, dat de mede- onderteekening van acten als boven bedoeld door de Gemeente secretaris een bepaald vereisehte is. Mitsdien is de bovenbedoelde circulaire inge trokken. Het schijnt nog niet zeker, dat de Tweede Kamer den 4den Maartzooals onlangs bericht werd, bijeen zal komen, door de Raad van State aan het onderzoek der ontwerp- schoolwet meer tijd besteedtdan waarop gerekend werd. Da indiening dier wet wordt daardoor natuurlijk vertraagd. Aan het Kralingsche veer zijn in de afgeloo- pen week verkocht 1106 zalmen, yoor f 0.8.5 tot f 0.95 per half kilo. Door de Nederlandsohe Centraal spoorweg maatschappij is bij de Regeering concessie ge vraagd tot exploitatie van de lijn Amersfoori- Nijmegendie voor rekening van den staat wordt aangelegd. ïijking der reeds lang gekoesterde hoop: dat Waalwijk met 't grootste gedeelte der Lang straat aan het spooncegnet zal verhonden wordenalsmede dat liet belang van Waal wijk staat of valt uitsluitend met het traject door den overlaat en dat belang niet vol doende zou verzekerd zijnmet eene aan sluiting aan den Z. O. spoorweg tussclien 's Bosch en Tilburg. Eerst dan kan de zaak, die ook „Dixi" zij het dan ook op zonderlinge wijze voorstaatuit het gevoerde bebat uit trek ken en daarvoor alleen namen wij de pen op. Jos. van Daelen. Tilburg. Te Yenlo is hefe vijfjarig zoontje van een landbouwer in eene in vollen gang zijnde dorsch,- machine geraakt. Het kind werd geheel verpletterd. Naar men verneemt is op het verzoek van voor de laatste wetswijziging gepensioneerde onderofficieren en militairen van minderen graad, die zich tot den Minister van oorlog gewend hebben, met het verzoek, om wat hun pensioen betreft, in t genot te mogen deelen van de be tere bepalingen der nieuwe wetafwijzend be schiktde Minister heeft echter beloofd deze militairen zooveel mogelijk nog in rijks instel lingen te plaatsen. Door den yorigen Minister van binnenlandsche zaken werd in 1877 aan de gemeente besturen als het gevoelen der Regeering medegedeeld, dat j in overeenkomsten, extrajudieieële handelingen I betreffendede gemeente behoort vertegenwoor- Idigd te zijn door den Burgemeester alleen. De Een Engclsch oorrespondent van de Haart. Ct. schrijft het volgende over den bekenden obelisk «Ik heb eindelijk het voorrecht genoten, met eigene oogen de vermaarde of beruchte naald van Cleopatra te mogen aanschouwen. Historische herinneringen en zeker niet sierlijke vorm ar chitectuur of gezochte qualiteit van steen maken hare waarde uit. De twee obelisken, door Octavius of Augustus van On (Heliopolis) naar Alexandrie overgebracht oin het front, van liet Caesareum te versieren ter eere van Julius Caesar, werden reeds van den beginne de naal den van Cleopatra genoemd ofschoon deze be vallige Vorstin reeds ettelijke jaren vroeger ge storven was. De beide zuilen waren ruim 1600 jaren vo'o'r de geboorte van Christus in de na bijheid van On opgericht, in gezelschap van twee andere obelisken, die hun weg naar Konstantinopel en Rome gevonden hebben. De Pharao van Egypte onder wiens regeering, zij eigenlijk te On geplaats werdenwas Thothmes IIImaar Sesostris plaatste er de hieroglyphen op. Dat zijn de herinneringen, die eene historische waarde aan deze steenklompen geven. Het was onte genzeggelijk eene hooge gunst van Mchemet-Ali om deze zuil aan de Engelsohe Regeering te schenken maar het kan weinig verwondering baren, dat de Britsche ambassade geen bijzondere haast maakte met dit ruwe gevaarte naar Engeland te doen overbrengen. Hoe dr. Eras mus Wilson de 10,000 p. at. waarborgde, en John Dixon, de groote ingenieur, het plan voor een afzonderlijk vaartuig voor den overtocht maakte, is bekend genoeg. 1 O 7 J - w JJAWTO A^VUCi.3 Ucldl Keel am cs of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland. 15 cent per gewonen regel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1