N". 16. Donderdag 28 Februari 1878. 1® Jaargi li Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Staat van Brieven De Echo van het Zuiden, I I)it blad Vp«WHp T, (1 van dpr Donck te Til bur ff. lirieven, ïngezonaen siuKKen enz., uiuuuueiiu u« xbuucüiü uwibuwiuc, aan uu «v, Tan 1 Totlettel naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden sleehts tweemaal >n rekemng gebracht Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1,00, franco per post door het geheel© rijk f 1,15. Brieven gelden riolen te Waalwijk of bij de redactie L. G. van der Doiick, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aa Ljcien, ie a ai wijk, m j nMr nlnAtsruimte. Advertentiendriemaal ter nlaatsiüff onffeffeven wor enz. franco in te zenden aan den uitgever aan de redactie te Tilburg. geadresseerd aan onbekenden, gedurende de tweede helft der maand Januari 1878 Van Waalwijk: LEPS, Amsterdam. Wed. P. Aan idem Van het Hulpkantoor te Besoijen. Mej. SCHKIKX, Teteringen. die door tusschenkomst van het Postkantoor te Waalwijk kunnen teruggevraagd worden. De Directeur BAGGERMAN. WaalwijkFebruari 1878. Het adres aan Zijne Excellentie feu lieer Minister van WaterstaatHandel en Nijverheidte 's Gravenhagevan de Ka mer van Koophandel en Fabrieken te W^uit wijk luidt ah volgt: De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk doordrongen van de groote noodza kelijkheid dat deze Gemeente aan het Spoorweg net worde aangesloten, vernam met ingenomen heid, dat de voorbereidende werkzaamheden voor den aanleg van den Staatsspoorweg Zwaluwe- 's Bosch door de Langstraat, reeds ver gevorderd waren en daardoor het uitzicht bestond, spoedig in het bezit te zijn van de zoo zeer gewenschte Spoorweg-gemeenschap. Tot hare bittere teleurstelling is nu echter door Uwe Excellentie order gegeven de werk zaamheden voor de lijn in de Langstraat te staken en opnemingen te doen voor eene lijn uitgaande van Geertruidenbcrg over het Keizers- veer ten noorden van het Oude Maasje langs Dassen, Heusden en te Vlijmen aansluitende aan de vroeger uitgebakende richting. De Kamer, onbekend met dc motieven die Uwe Excellentie tot deze maatregelen geleid hebbenkan zich nauwelijks voorstellendat eene richting zoo als thans wordt uitgebakend door Uwe Excellentie zal geapprobeerd worden; Zij meent Uwe Excellentie ook hieromtrent te mogen opmerken, dat de nieuwe lijn eene streek zou aandoen weinig bevolktwaar weinig handel, nog minder industrie wordt aangetroffen, en in geene vergelijking kan komen met de nijvere en bloeiende Langstraat, bestaande uit eene aaneenschakeling van belangrijke Gemeenten met ruim 30,000 bewoners, belangrijk op liet gebied van handel en nijverheid evenzeer als op dat van landbouw en veeteelt. Is het waar dat de Nationale middelen zooveel mogelijk moeten worden aangewend ten meesten nutte der Natie, dan is betook waardat deSpoorweg Zwaluwe- 's Bosch moet worden aangelegd door de Langstraat, de streek die daartoe door de algemeene opinie als met den vinger is aange wezen. Immers, in het wetsvoorstel voor den aanleg van Staatsspoorwegenweleer door den lieer Knppeijne van de Coppello e. s. gedaan, was ook speciaal eene Spoorweg-lijn door de Lang straat opgenomen. Door onverhoopte aanneming der richting ten noorden van het Oude Maasje, zou de Langstraat verstoken blijven van de zoo zeer gewenschte Spoorweg-gemeenschap, een communicatie-middel zoo noodzakelijk om de industrie in dezestreek gelijken tred te doen houden met de ontwikke ling en den vooruitgang, die op het gebied van handel en nijverheid allerwege in ons Vaderland wordt waargenomen, en zou ook de gebrekkige communicatie tusschen de Langstraat en 's Her togenbosch bestendigd worden. De Industrieele en Commercieele Langstraat zou, liet lijdt geen tegenspraak, in eenen te vo ren ongekenden staat van isolement geraken, hare industrie, zoo nuttig voor het geheele Laud, doen wegkwijnen en zouden de kapitalen, ver kregen door den ondernemingsgeest en de werk zaamheden barer bewoners, te loor gaan, Ofschoon de belangrijkheid van handel en nij verheid in de Langstraat in het algemeen, Uwe Excellentie ongetwijfeld bekend is, heett de Ka mer het echter niet ondienstig geacht hierbij eenige opgaven te voegen omtrent Post en Te legrafie, Marktwezen, de voornaamste Fabrieken en Ambachten, en Groothandel van Waalwijk en de onmiddelijk aangrenzende Gemeenten Baard wijk en Besoijen. Na al het voormelde met de meeste beschei denheid aan Uwer Excellence's aandacht te heb ben aanbevolen, heeft de kamer de eer, met gepaste vrijmoedigheid, in de overtuiging van haar goed recht, en in het volle besef van hare verplich ting tot bevordering van Waalwijk's handel en nijverheid, die hand aan hand gaan met de Staats- en algemeene belangen, Uwe Excellentie te ver zoeken, het alsnog daarheen te leiden, dat de Spoorweg Zwaluwe-'s Bosch worde aangelegd door de langstraat langs de Gemeente \Vaalwijk. Mocht evenwel tegen de overbrugging van den Baardwijkschen-0verlaat en het Bossche-veld een overwegend bezwaar van technischen aard bestaan, dan zou eene lijn van Waalwijk af in eftne zui delijke richting over Cromvoirc, zoo als primi- oppervlakkige lezing oogonblikkelijk de ware bedoeling. Volgen wij liever, ieder voor zich, het niet genoeg te prijzen voorbeeld onzer plaatselijke autoriteitendoor met vereenigde kraohten door aansluiting met onze naburen alle mo gelijke gewettigde middelen aan te wenden om de hooge regeering van haar laatste plan, om den spoorweg door eene schier onbe woonde streek te leggen, terug te brengen. Het kan den Minister van Waterstaat handel en nijverheid geen ernst zijn geweest, tenzij door eene geheel partijdige en onrecht vaardige voorlichting, om den geprojeoteerden spoorweg aan onze zoo handelrjke nijvere Langstraat o. a. te onttrekkenwie onpar tijdig oordeelt (en menig bewoner der klei- handelrijke streek de genadeslag worden toe gebrachtlaten wij het dan ons zeiven niet. te wijten hebben. Dat ieder, op het loffelijke voorbeeld van ons Plaatselijk Bestuur en van de Kamer van Koophandel, zoowel magistraat als burger, door nauwe aaneensluiting en vereenigde kraohten, door afzonderlijken invloed bij ieder lid onzer wetgevende maolit en andere in vloedrijke personen en corporation, opgepaste wijze en door wel gemotiveerde redenen ons gewest van eene langzaam wegslepende ziekte traohte te redden. Waalwijk, 26 Februari 1878, De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat Miliciens, die voor herhalingsoefeningen onder streken bekent dit graag) kan zioh geene r—- iWUuu.a - i i i de wapenen worden geroepen, met langer dan tief was uitgebakend, in het algemeen belanglijn Zwaluwe s-Bosch denken, zondert zea weken (de termijn welken de Grondwet stelt) tusschenliggende hoofdplaatsen als Waalwijk, on(jer de wapenen mogen worden "gehouden. Kaatsheuvel, Sprang, Capelle en Vrijhoeven daarin te zien opgenomen zonder nog te gewagen van de meer Westelijke gemeenten: als Waspik, Raamsdonk, 's-Gravcmoer, enz. En toch zien wij maar al te vaak dat onder de zon niets meer onmogelijk istoch Tot hiertoe werd hiervan afgeweken, wanneer de milicien b.v. nog opgelegde straf moest on dergaan. uei was uiigcuaKcuu, w -.j.. meer wensclielijk worden geacht dan die ten tusschenliggende hoofdplaatsen als Waalwijk, noorden van het Oude Maasje. -r --i Waalwijk 18 Februari 1878. De Kamer van Koophandel en Fabrieken, TIMMERMANSVoorzitter. VAN LIEMPT, Secretaris. Een afschrift hiervan is gezonden aan verschil- u 7 "V "~7 ve lende departementen van Bestuur, aan alle ka- zou het kunnen gebeuren dat door laffebiedenden. De rente bedraagt 4 ten honderd mers van koophandel en fabrieken in het Rijk werkeloosheid, en op het oogenblik zeer 'sjaars met eene aflossing a pari van minstens en aan eenige particuliere handelingen. 0I1S het verwijt 1 U groot f500. Voor of uiterlijk op den 12den Maart e. k. moeten de biljetten van insolirijving zijn ingekomen bij Ged. Staten of bij de Neder-- landsohe bank te Amsterdam. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heb ban van de geldleening groot f981,500 weder een gedeelte ton bedrage van f 50,000 openge steld, bij openbare inschrijving aan {de meest- (Ingezonden.) Menig lezer van de Echo van het Zuiden heeft voorzeker met leedwezen kennis genomen van de artikelen, die de laatste dagen aan de redactie ter plaatsing werden toegezonden, over den geprojeeteerden spoorweg Zwaluwe 's-Bos oh. Is het clan waarlijk nu de tijd om de kolommen van een bladdat hoofdzakelijk gewijd is aan de belangen van handel en industrie van Tilburg, Waalwijk en omstreken te misbruikenom te twisten over zaken waarover partijen {op slot van rekening geen afdoend oordeel kunnen vellen, en om elkaar 'liefelijkheden naar het hoofd te slingeren, die slechts tot spot onzer tegenstanders en tot ergernis der bewoners van de belang hebbende gemeenten kunnen dienen, juist op het oogenblik, dat het leven van onze streek O 7 als aan een zijden draadje hangt. Zijn dergelijke rodeneeringenin verban met andere verkorteen daardoor geheel ontzenuwde berichten, die wij verleden week in verschillende bladen over bedoelden spoor weg te lezen kregen, niet in staat om onze wetgevers op het dwaalspoor te brengen aangaande de bedoelingen, den goeden geest cn onderlinge verstandhouding der bewoners van de Langstraat? Gaarne nemen wij aan dat die twisten niet voor het geheel in de Langstraat tehuis belioorenmaar niet iedereen vat bij eene misplaatste verdeeldheid wij ons het verwijt zouden te doen hebben, in dit zoo gewichtig oogenblik onze rechten niet op waardige wijze te hebben verdedigd, terwijl sommige voor vechters voor het land van Altena de regee- ring met valsohe voorstellingen als bestormen. En die verdediging is waarlijk niet moeilijk; het is niet noodig om, even als onze noor delijke buren, kunstmatige en inderdaad be lachelijke cijfers, die allen even rond zijn, te groepeeren, cn zich eenen handel en bedrij vigheid te scheppendie alleen in hunne verbeelding bestaatdoor zich te beroemen op het in stand houden van eene stoomboot, die grootendeels haar bestaan aan de Lang straat c. a. te danken heeft; wij hebben slechts cijfers aan te halen, geput uit gegronde ge gevens. Zien wij alleen bet. getal fabrikanten en kooplieden en het door ben betaalde patent recht, het cijfer onzer jaarlijks gefabrioeerde en verhandelde koopwaren, hot provenu ouzer haven en markten, de bedrijvigheid op onze post- en telegraafkantoren en het legio van handelsreizigers, die schier iedcren dag onze streek «nis overstroomendan houdt toch oogenblikkelijk elke verdere redeneering op. Op punt van landbouw en veeteelt alleen staan wij minstens gelijk met het land van Altena. Welaan dan inwoners van de Langstraat en naburige belanghebbende gemeenten, staan wij als één wan op, en mocht aan onze zoo Blijkens een hij het departement van buiten- landsclie zaken ingekomen bericht van zijner Majesteits Ministerresident te Konstantinopel, dd, 11 dezer, is, 'tengevolge van den tusschen de Verhevene Forte en de Rnssisohe Regeering gesloten wapenstilstand, bij keizerlijke Jradé de opheffingvoor den geheelen duur van dien wapenstilstand, bevolen van de (blokkade der Russische kusten aan de Zwarte Zee, afgekon digd bij officieele medecleellng van 3 Mei 1877. Mitsdien zijn al de op die blokkade betrekke lijke maatregelenbij bedoelde mededeellng ter kennis van belanghebbenden gebracht, te reke nen van 4 Februari jl. geschorst, en zal de scheepvaart onder Turksclie, Russische of onzijdi ge vlag, tusschen de Turkseheen Russische havens of die welke thans door de jRussisohe legers worden bezet, geene belemmering ondervinden,, Blijkens berioht van Zr, Ms. Minister-resident te Konstantinopel, van 12 dezer, heeft de Forte bij liare oiroulairc van den vorigen dag bekend gemaakt dat de termijn voor den invoer van graan, bestemd tot plaatselijk verbruik in genoemde hoofdstad, opnieuw verlengd is met twee maan den, dat is tot 13 Mei aanstaande. Verder zal gedurende'die twee maanden een premie van 5 pet. der waarde worden toegestaan van liet graan dat wordt ingevoerd, hetzij uit een der provin ciën van liet Turksclie rijk, hetzij uit den vreemde. Dit berioht strekt ten vervolge op de mede- deeling in de Staatscourant van 1 December jl. Er wordt op aangedrongen, dat, met het oog op het gevaar dat ons land in het komende voorjaar dreigt door en uit de ontwikkeling Y&tt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1