N°. 17. Zondag 3 Maart 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Waterwegen. /iUYei LcIltiCIl Villi x iut xi/gwo vyw, .w-, - - - - ro <-> Reclames of aanbevelingen boneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. „Les propriétés reqoivcnt par les services du canal dn Midi une aug mentation de 20 millions de revenus, toute dêpense dê culture payée. Ij Etat a touché de ces 20 millions de revenus par les tailles et vingtièmes ou impóts équivalentsau moins de 5 millions tuus les anset 500 millions en un siècle te houden van den „adat" door daar toon- Dupont de Nemours. Zoo sprak reeds in het midden der XVIIIe eeuw een der grondleggers van de zoolang miskende school der physiocraten- zoo dacht hij' over het nut en het voordeeldat kana len voor de nijverheid in T bijzonder en voor de maatschappij en den staat in het algemeen, kunnen opleveren. Sedert zijn de voortbren gende krachten, de maatschappelijke behoef ten, en dus ook de behoefte aan vervoer middelen, in ontzettende mate toegenomen. De stoom heeft het drijfwiei der ruilingen als van duizendvoudige vleugels voorzien, en met eiken dag vermeerderen de verove ringen door den nijveren mensch behaald op hem weerstrevende natuurkrachten en toe standen die hijvoorgelicht door de kennis der exacte wetenschappenaan zijn wil en doen beide, weet te onderwerpen. Behoefte aan meer en betere vervoermiddelen begint zich eindelijk ook in Noord-Brabant sterker te doen gevoelen. Dat kon niet uitblijven, evenmin als ieder gevolg van eene feitelijke oorzaak. En al ls het nog niet lang geleden, dat men in de Staten van dit gewest het eerste voorstel tot het graven van een kanaal van den wakkeren Jan van de Griendt met een medelijdend en tegelijk beschermend lachje ontving en bejegendehet toen uitgestrooide zaadje ontkiemtschiet wortel en zal niet wachten vruchtdragend te worden, tot dat de bureaucratische-pedanterie er zich over ontfermezoodra slechts de aandrang der wezenlijke behoefte van onderen opgekomen, zoover uitgedijd is, dat ze het karakter heeft aangenomen eener publieke opinie. Want dan sleept zij ras in hare zwellende kracht zelfs hen mededie vroeger meendendat geen heil was te verwachten, dan van plan nen uit een ambtenaarsbrein gesproten. Nog is het zoo ver niet. De Deputatie der provinciale vertegenwoor diging begint echter meer teekenen van leven te geven. }t Is waarnog maar alleen door hulp in te roepen van 's lands regeering, opdat deze een kanaal voor Tilburg helpe tot stand brengen. Maar dit is toch iets. Trouwens dat verlangend opzien naar boven, zonder zelf eerst krachtig de hand aan de ploeg te slaan, is ganscli overeenstemmend met 's-Bos- scher gcicoonten, en 't zou wel wonder zijn indien de leden der Deputatie zich vrij wisten revende invloeden ontstaan Bureaulucht is O besmettelijk. Van onderen moet de kracht opkomen noodig om ook de veerkracht der Deputatie- leden te stalen, en hen tot beter te brengen dan telkens den paparassen-winkel van over bodig geschrijf en gewrijf, tot belemmering der locale besturen, te vermeerderen, vooral door hen zelf de hand aan de ploeg te doen slaan. Dat wil ook de Minister van Waterstaat. Niet van boven maar van onderen het ini tiatief niet slechts verbinding van Tilburg met de Zuid-Willemsvaart, maar een volledig stelsel van kanalisatieVerbinding alzoo met Maas en Rijn in het Noord-Oosten, van Amer en Mark in het Westen, van 's-Bosch en Waalwijk in het centrum,. verbinding van alle waterwegen met elkander. En die zijn noodig naast het spoorwegnet. Heeft men voor een oogenblik gemeend dat het nut der waterwegen verdwijnen zou en zij spoedig geheel voor spoorwegen zouden moeten plaats ruimen, een nauwlettend on derzoek heeft weldra deze opvatting gewijzigd. Men heeft gaan inzien dat spoor- en water wegen niet elkander verdringen maar aan vullen moeten. Tusschen hen bestaat eene natuurlijke verdeeling van arbeid. De spoorwegen trekken het minst bezwa rend goederenvervoerwaarbij snelheid en regelmatigheid hoofdzaak en hooge transport kosten bijzaak zijnde waterwegen belasten zich met het vervoer van zware cn min kostbare goederen, die alleen tot lagen prijs kunnen vervoerd worden, waaraan de spoor wegen geen winst zouden kunnen maken maar meer overlast dan gemak ondervinden. Bovendien hebben de waterwegen nog eene andere bestemming Hun bestaan controleert het tarief van het spoorwegvervoervoor de exploitatie der spoorwegen zijn zij eene waar schuwing om de grens niet te overschrijden, die den handel zou bewegen om de snelheid en de regelmatigheid aan de goedkoopte op te offeren. Dat weet men te EindhovenHelmond Veghel en VBosch zeer goedalleen ont- Maar dan make men flinke kanalen, naar profielen, die groote sohepen kunnen door laten, met sluizen en schutkolken, berekend naar het tegenwoordige type van groote ijzeren schepen, gesleept door stoomkracht, die hoofdfactor in de bedrijvigheid van onzen tijd Dat alle naijver wijke; dat alle liandels- en industrieele oentrums in Noordbrabant tot dit doel samenwerken, en de toekomst van ons schoon gewest zal verzekerd zijn Jos. VAN DaELEN. Tilburg, Eebruari 1878. Uitslag der Verkiezingen VOOR DE Tweede Kamer der Statcn-Gcncraal. Rotterdam, Uitgebrachte stemmen 1903 van onwaarde 15. Volstrekte meederheid 94-5. Uitgebracht op de lieeren J. Van Stolk Jzn. 638 en mr. A. Kerdijk 815, Op mr. L. W. C. Keuchenius waren uitgebracht 220 stemmen. Amsterdam. Uitgebrachte geldige stemmen: 1965; volstrekte meerderheid 983. Herstemming tusschen mr. G. Van Tienhoven (liberaal), die 763 en mr. A. S. Van Hierop (liberaal, die 741 stemmen verkreeg. Op mr. M. J. Van Lennep (antirevolutinair) waren 452 stemmen uitgebracht. Winschoten. Uitgebrachte stemmen 1341. Herstemming tusschen J). Mulder Dzn. (liberaal), die 465 en mr. J. TV. J, De Vos van Steemoijk (liberaal), die 447 stemmen verkreeg. Verder werden uitgebracht op de lieeren L. G. Brocx 263, D. R. Mansholt 137, prof. Gratama 67 stemmen. Zevenbergen. Uitgebrachte geldige stemmen 1506. Herstemming tusschen de lieeren Diepen (katholiek), die 703, en mr. R. Van de TVerk (liberaal), die 361 stemmen verkreeg. Verder werden uitgebracht op de lieeren dr. Wijnmalen (antirevolutionair) 337 cn A. Sassen (liberaal) 103 stemmen. Hilversum. Uitgebracht 1302 geldige stemmen. Herstemming tusschen de lieeren mr. Veneer (ka tholiek) die 470, en mr. A. baron Schimmel- penninck van der Oge (antirevolutionair)die 453 stemmen verkreeg. Verder werden uitge bracht op de lieeren Greeve 203, Van Tienen 96, Ilartsen 50, Van Goltstein 21 stemmen. (locs. Uitgebracht 1952 stemmen, van on waarde 26. Herstemming tusschen de lieeren J. P. Bre- dius Jr. (liberaal), die 692 en dr. Vermeulen (con servatief) die 622 stemmen bekwam; op den heer van Lijnden van Sandmburg (antirevolutionair) waren 588 stemmen uitgebracht. Uit Zevenbergen vernemen wijdat aldaar VT protest is aangeteekend tegen de plaats gehad breekt daar de gelegenheid om in alle rich-}u;|)pen(ie verkiezing, wijl de lijst der stemming tingen goederen te water te verzenden en te j van de gemeente Waspik niet behoorlijk zou ontvangende controleur werkt er maarzÜn afgesloten en onderteekend geweest. ten halve. I De Tweede Kamer is bijeengeroepen tegen In dit opzicht doen de waterwegen meer j baandag11 Maart a. s., des namiddags ten nut dan concurrcerende spoorwegenvermits half vier ure. deze met dezelfde wapens strijdende, ten slotte ir 1 J Z. M. de Koning is ongesteld ten gevolge liever tot een verdrag overgaan, dan zich ecner gevatte koude. Zijn toestand levert echter zelve ten gronde te richtenterwijl daaren-1 volstrekt geen gevaar op. tegen de schipperij en de spoorweg zichj -I v De Minister van Oorlog brengt ter kennis van door den natuur der dingen elk zijn eigen- belanghebbenden, dat op 1 October dezes jaars aardig transport toebedeeld zien. 'jongelieden zullen worden toegelaten om bij liet garnizoens-hospitaal te Amsterdam te worden opgeleid tot officier van gezondheid voor den dienst hier te lande en tot militair apotheker hier te lande. De aan te nemen jongelieden moeten op den dag der toelating den vollen leeftijd van zeventien jaren hebben bereikt en niet ouder zijn dan twintig jaren. Zie verder de St.-Ct. No. 49. Voldoende aan het verlangen, uitgedrukt door wijlen haren echtgenoot, heeft mevrouw de Wed. Van Opstal, geboren Van Doorn, aan het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten schappen in Noord-Brabant., voor zijn boekerij ten geschenke aangeboden de door ZHEG. na gelaten werken, uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Het bestuur van gameid genootsoliap heeft dit kostbare geschenk gaarne aanvaard en zal het in de boekerij van het genootschap doen opnemen, als een blijvende herinnering aan een medebestuurder, dien het om zijne groote be kwaamheden algemeen hoogachtte en als de na latenschap van een man, die zijne beste krachten steeds veil had voor de bevordering der belangen van de provincie Noord-Brabant en die, bij ieder voorkomende gelegenheid, getoond heeft, dat hem het hart warm klopte voor den bloei van het Provinciaal Genootsohap. Moge het door hem gegeven voorbeeld door velen worden gevolgdPr. N. B. Cé. Volgens het ontwerp der Staatsleening, beloopt deze hoogstens 44 millioen a 4 pOt. rente. De schuldbekentenissen worden, na vooraf gaande openbare uitloting, voor haar nominaal bedrag afgelost. De voorwaarden der tegelde making van deze schuldbekentenissen worden, voor zoover zij niet bij deze wet geregeld zijn, door den Minister van Financiën vastgesteld. Hoe de Regeering in de lasten, door deze geldleening veroorzaakt, wil voorzien, blijkt uit het gelijktijdig ingediend ontwerp tot invoering van het successiereoht in de rechte lijn. Daarbij wordt voorgesteld heffing van een pCt. netto voor de rechte, nederdalende linie en voor de rechte, opgaande linie 3 pCt. Bovendien voor geldswaardig papier een overgangsrecht van 1/4 pCt. der waardealles buiten 38 opcenten. De opbrengst hiervan wordt geraamd op 2Va millioen. Onder het patronaat van een aantal dames uit de Engelsche aristocratie, waaronder de Her togin St. Albans, de markiezin van Londonderry enz. heeft zich in Londen een maatschappij ge vestigd, met het doel de dames tot betrekkelijk geringe prijzen kleedingstukken, hoeden, kunst bloemen en andere modeartikelen te leveren. Het hoofdlokaal is in Jermynstreet gevestigd in het West End. Er zijn in dit gebouw 34 ka mers. In de rue Richelieu te Parijs zal een suocursaal worden gevestigd, waarvoor de bekwaamste mo- disten zullen geëngageerd worden, die zoowel suscursaal als de hoofdinrichting van de nieuw ste modes zullen voorzien. Alles wordt in de inrichting zelf vervaardigd. De grondstoffen wil men in het groot en tegen contante betaling in slaan om zoodoende tot gematigde prijzen tc kun nen leveren. De prijzen, die nu dikwerf voor oen kleedje worden gevraagd, grenzen aan het fabelachtige, liet kapitaal waarmede de veree- niging werkt bedraagt ruim een millioen gul den. Het papier begint hoe langer hoe meer dienst te doen reeds heeft men papieren kleedingstuk ken, papieren wielen voor rijtuigen, papieren stoomschoorsteenen, papieren daken, ja, men zegt zelfs dat er papieren huizen zijn Thans brengt een Amerikaan papieren tapijten in den handel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1