■Ni. 18. Donderdag 7 Maart 1878. T; Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Staat van Brieven Tilfcurg's Industrie. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, gelden enz .franco in te zenden aan den uitgever Antoon lielen, te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg Advertentie» van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. geadresseerd aan onbekenden, gedurende de eerste helft der maand Februari 1878. Van Waalwijk: DE GEEL, Alkmaar, die door tusschenkomst van het Postkantoor te Waalwijk kunnen teruggevraagd worden. De Directeur BAGGERMAN. Waalwijk, Maart 1878. Het adres van de Gemeentebesturen van Waalwijk, Baardwijk, Bcsoijcn, Sprang, Vrijhoeve Capelle Capelle Waspik 's-GravenmoerRaamsdonk en Drunen aan Zijne Excellentie den Heer Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid, te 's-Gra- venhage luidt als volgt De Besturen der gemeenten, allen gelegen in •de Langstraat, geroepen om de belangen hunner ingezetenen te behartigen en voor te staan, ver- ioorlooven zich bescheiden de vrijheid onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen dat ■de zoo geheel onverwachte «taking der voorloo- pigc werkzaamheden voor den geprojecteerden spoorweg Zwaluwe's-Bosch in de Langstraat pn het bevel tot het opnemen van een tracé voor dien weg, van Geertruidenberg af over het Oude Maasje boven het Keizers veer langs Dussen, Heusden en aansluitende te Vlijmen aan de vroeger uitgebakende lijn naar 's-Boschop de bewoners van de Langstraat een hoogst pijnlijken indruk heeft gemaakt. Adressanten vermeenden, dat aan hun recht matig verlangen om aan het algemeen spoorweg net te worden verbondenzou worden voldaan. Men vleide zich bij het aannemen der spoor wegwet in 1875, waarbij'ook is bepaald dat een spoorweg zal worden aangelegd van Zwa- luwe naar 's-Bosch dat de Langstraat in de eerste plaats door dien spoorweg zou worden ■gebaat, ja men meende dat het bestaan der Langstraat de reden was, waarom door de Tweede Kamer der Staten-Generaal de spoorweglijn Zwa luwe's-Bosch in de wet werd opgenomen. Tot staving dezer meening kunnen wij aan halen lo. Het indertijd door den tegenwoordigen Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. Kap- pFjIjne van de Coppello c. s. gedane wetsvoorstel tot aanleg van Staats-Spoorwegen waarbij spe ciaal werd genoemd een spoorweg van Zwaluwe door de Langstraat naar 's-Bosch. 2 o. Een adres van hli. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, in Augustus 1875 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingezonden, waarbij de wenschelijkheid wordt betoogd van een spoorweg van Zwaluwe door de Langstraat naar 's-Bosch. 3o. Een adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Bosch van gelijke strekking. 4o. De opname van die lijn in de wets- voordracht tot aanleg van Staats-Spoorwegen door den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken. Men dacht het er derhalve voor te mogen houdendat de noodzakelijkheid van een spoor weg^ door de Langstraat algemeen werd erkend. Uwe Excellentie schijnt echter than3 eene andere meening te zijn toegedaan. Door onverhoopte aanneming der richting ten Noorden van het Oude Maasje zou de bekende gebrekkige communicatie tusschen de Langstraat en 's-Hertogenbosch worden bestendigd en zou men verstoken blijven van de zoozeer geweuschte spoorweg-gemeenschap, een communicatie-middel zoo noodzakelijk tot bevestiging en uitbreiding van handel en nijverheid in deze streek, ja zouden ongetwijfeld de kapitalen verloren gaan, verkregen door den ondernemingsgeest en de werkzaamheid barer bewoners. Zoo als de nieuwe lijn nu door het Land van Heusden en Altena wordt getraceerd, zouden daarbij alleen zijn gebaat de gemeenten Dussen, Meeuwen c. a. Drongelen c. a.Heesbeen c. a., Heusden en Herptte samen eene bevolking tellende van ongeveer 8000 zielen allen uit gezonderd het stadje Heusdenlandelijke ge meenten, waar weinig handel, nog minder in dustrie wordt aangetroffen de overige gemeenten van het Land van Heusden en Altena zullen door dien spoorweg niet worden gebaat, eerstens omdat ze op een aanzienlijken afstand van de lijn verwijderd blijven zijnde gemiddeld U/s uur en ten anderen door hunne ligging langs de Maaswaar dagelijks tal van stoombooteiv varen naar Hollandsche steden de debouché's voor de landbouw-producten van genoemde plaatsen. Men meende dat bij liet aanleggen van Spoor wegen voor rekening van den Staat, in de eerste plaats moet worden gelet op de meest volk rijke en nijvere streken ook met het oog op het meest winstgevende van den wegvan dit beginsel uitgaande, meende men dat de lijn voor de Langstraat verzekerd was. Het schijnt dat wij ons daarin bedrogen. Im mers volgens de nieuwe richting zou prioriteit worden gegeven aan de zoo even genoemde on beduidende gemeenten boven de nijvere Lang straat met hare 30.000 bewoners en talrijke fabrieken, waar handel en nijverheidlandbouw en veeteelt bloeien en waar men als om strijd wedijvert ter meedere ontwikkeling. Werd daarentegen de lijn aangelegd door de Langstraatmet overbrugging van den Baard- wijkschen overlaat, vervolgens ten Noorden langs Drunen en verder naar 's-Boschzouden ook Heusden en de overige dorpen eveneens door deze lijn zijn gebaat, wijl bij plaatsing van een station te Drunen, de afstand tusschen dit en Heusden hoogstens i/g uur zal bedragen, zoodat veler belangen zouden zijn bevredigd. Het vorenstaande met de meeste bescheiden heid aan Uwe Excellence's aandacht hebbende aanbevolen, hebben adressanten de eer met ge paste vrijmoedigheid en in het besef hunner verplichting tot het behartigen der belangen van de ingezetenen der Langstraat, Uwe Excellentie beleefd te verzoeken het alsnog daarheen te leiden, dat de spoorweg Zwaluwe's-Bosch worde gelegd door de geheele Langstraat. Februari 1878. "Volgen de handteekeningen. ten, en de lijn vanaf Waalwijk door de onbe woonde streken tot Helvoirt Cromvoirt wil brengen. Veeleer meent de Kamer haren steun te moeten verleenen aan een projectie dezer dagen in de nieuwsbladen medegedeeld die vanaf Zwaluwe tot Besoijen uitsluitend Langstraatsch genoemd zoude kunnen worden en van daar meer noordwaarts afbuigt om Heusden te naderen en verder de richting naar 's-Bosch aan te nemen. Door deze richting aan te nemen worden de brandpunten der Langstraat vereenigd met de lijn Besoijen en Waalwijk krijgen hunne aanra kingspunten ten noorden, Heusden ten zuiden. De watcrloozing door den Drunenschen overlaat, blijft geheel vrij, en bovendien wordt bij deze projectie de daarstelling van een waterafvoerend kanaal van 's-Bosch naar de Oude Maas mogelijk. Vooral hierop wenscht de kamer Uwer Excel lence's aandacht te vestigen. Thans kan dit met betrekkelijk geringe kosten uitgevoerd wor den, en daardoor in eene dringende behoefte voor deze streken voorzien worden. Bij eene omzichtige projectie van het werk behoeven de benedenwaarts gelegen landen geene nieuwe of zwaardere lasten opgelegd worden, en een goed afwateringskanaal is en blijft eene levensbehoefte voor onze streken. Met vrijmoedigheid durft de Kamer Uwe Ex cellentie deze projectie aan te bevelen overtugid als zij is hierdoor de belangen van het land van Heusden voor zooveel mogelijk met die der Langstraat te vereenigen, terwijl tevens de aan leg van de spoorweglijn dienstbaar gemaakt wordt aan de uitvoering van een werkdat den slag boom opheftWaardoor de ontwikkeling van 's-Bosch en wijde omstreken nog steeds gestuit wordt. Naar aanleiding van het in No 16 van dit blad medegedeelde adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijkaan ZExc. den heer Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid, heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Bosch aan genoemden Minister het volgende schrijven gericht Aan Zijne Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Met belangstelling nam de Kamer van Koop handel en Fabrieken te 's-Bosch kennis van een adres der Kamer te Waalwijk, over deprojéetie der spoorweglijn Zwaluwe 's-Bosch. De Kamer erkent het wenschelijke, om waar het mogelijk is, ook de dorpen uit het land van Heusden, tot deze lijn te brengen. Het is even wel niet doenlijk beide streken tegelijk in het volle genot der lijn te stellenen geen der stre ken kan. ditmet volkomen isolement der andere verlangen. De Kamer wenscht daarom het adres der Waaiwijksche Kamer niet geheel te steunen, vooral niet in zoovere zij, ten einde voor hare plaats geheel in het bezit der lijn te komeü, i de dorpen beneden Waalwijk gelegen wil verla- Door eene vriendelijke hand werd ons dezer dagen toegezonden het Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg over het jaar 1877. Aan dit verslag ontleenen wij liet volgende „In den gedrukten toestanddie meer bijzonder in andere landen wordt waarge nomen zagen wijtot ons leedwezende Tilburgsche nijverheid eenigermate deel hebben. Over de fabrieken van wollen stoffen (Tilburg's nijverheid) en over den handel in grondstoffen, voor die fabrieken benoocligd moet alzoo minder gunstig dan in vorige jaren melding worden gemaakt. Intusschen was in het vak van flanellen en bukskins eene vooruitgaande beweging waar te nemen." Met reclit zegt het Verslag „eenigermate deel hebben." Immersterwijl in andere fabrieksplaatsen als Verviers, Elboeuf enz. honderden arbeiders zonder werk en daardoor aan gebrek ten prooi zijnhebben de Til burgsche handelaars zich nog altijd in een betrekkelijken welstand mogen verheugen. Dit blijkt ten duidelijkste uit de enorme massa grondstoffen in het afgeloopen jaar enkel door de Maatschappij tot Exploitatie! van Staatsspoorwegen aangevoerd namelijk 473,617 kilo gewasschen wol, 984,667 kilo ruwe of vette wol, 213,812 kilo kamling, zoomede 3753 wagons steenkolen. „Het streven van de fabrikantenom buitenslands hunne producten af te leveren, gaat steeds met veel moeite gepaard hunne voortbrengselen kunnen in het algemeen zeer goed, zoo in prijs als hoedanigheid, met de elders vervaardigde wedijveren, maar de hef fing der hoogere invoerrechten door naburige rijken, blijft hun altijd een groote hinderpaal. Zoo is dan ook de uitvoer naar het buiten? land niet toegenomen, ofschoon in 1877 door meer fabriekanten dan in 1876 uitzendingen hebben plaats gehad." In het afgeloopen jaar waren in onze stad Tilburg 136 fabrieken van wollen en half wollen stoffenwaarvan 53 door stoom wer den gedreven, werkzaam. Verder heeft men alhier 10 wollen stoffen ververijen, waaronder 4 met stoom vermogen; 6 wolwasscherijen. Voor genoemde in richtingen zegt het Verslagis het te be treuren dat Tilburg verstoken is van het zoo noodige water. 15 fabrieken van stoomwerktuigenwaar onder 3 met ijzergieterijen en daarbij 7 werk plaatsen van kunstwerktuigen. 1 calicot-fabriek, die echter voortdurend buiten werking is; de eigenaar dier fabriek verklaart dat de afschaffing der differentieele rechten in Neerland's Indie, waardoor bet Nederlandsclie fabrikaat door het Engelsche verdrongen wordt, hiervan de oorzaak is. 3 meelfabrieken, door stoom gedreven 32 leerlooierijen, waaronder 2 met stoom werktuigen en 12 schapeu veil en-blooterijn, waaronder 2 met stoomverrnogen. Deze inrichtingen hebben hier, evenals op andere plaatsenniet zeer gunstig gewerkt. 1 fabriek tot het vervaardigen van bri quetten 1 machinale kaardenfabriek 2 perkamentbereidingen 2 drijfriemenfabrieken 1 tapijtfabriek 1 tras- en houtzaagmolen, waaraan tevens eene machinale stoelenfabriek is verbonden 2 honig- en wasbleekerijen, waaronder een met stoomverrnogen 9 korenmolens waarvan 1 met stoom werkende 1 chromaatgroenfabriektevens lak- en vernisstokerij door stoom gedreven 2 steenhouwerijen 8 steenbakkerijen 2 olieslagerijen 6 bierbrouwerijen 5 boekdrukkerijen 1 likeurstokerij. Op het einde des jaars telde men in het geheel 101 stoomwerktuigen. Het bedrag der accijnsen.^gn zput, ge slacht, wijn, gedistilleerd, bier, azijn en zeep was f 171,991.19 tegen f 157,868.111/^ in 1876. De gasproductie der gemeentelijke gasfa briek bedroeg in 1877 340247 Ms, die uit 16073 heptoliter gaskolen gestookt werden. Het inlegkapitaal der Spaarbank bedroeg f 153,819.821/swelke som door 952 in brengers werd bezeten. Aan het postkantoor 'alhier werden ver bruikt voor eene som van f 29,535.75 aan postzegelsde gestorte gelden bedroegen f83,774.47 de uitbetaalde f 100,898,65 de op kwitantie ingevorderde gelden f6,009.93 en de op kwitantie uitbetaalde gelden f 1193.95. Er werden 6091 aahgeteekende brieven verzonden, 355412 gefrankeerde binnenland-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1