m%- 19. Zondag 10 Maart 1878 1® Jaargang. I Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond GA^n^e^P^S B^ve^'ingM^n^n a5?kken°en8^ iSitenïde r^Sctie^etrelTenle flan*de rStie te Tilburg. g letter!'naar plaatsrufrate. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts cweeraaal m rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Ten gevolge van het tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten op den Koning gedane be roep, is de nieuwe loting te Tilburg uitgesteld. 1 De commissie belast met lipt examineeren van sollicitanten voor de betrekking van surnu merair bij de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzenwaarvoor zich 43 adspirauten hebben aangemeldis samengesteld uit de heereu G. OortUuvs hoofdinspecteur lüj het Depar tement van Financiën, te 's-Gravenhage; Dr. A. T. van Aiken, inspecteur van het lager onderwijs in Zuidholland, te 's-Gravenhage; W. F. H. Teupken, controleur der invoerrechten en accijnzen, ;tc llotterdam J. B. Story van Blokland con- Btroleur der directe belastingen enz. te Utrecht en W. F. J. Pastoorsin dezelfde betrekking ■te Eindhoven. De commissie zal haar onderzoek aanvangen .•:oo den lSn Maart c.k.het examen zal plaats 'd hebben in een der lokalen van het departement van financien te 's-Gravenhage. Dezelfde commissie, met uitzondering van Dr. A. T. van Aken, zal onmiddelijk 11a afloop van het surnumerairs-examen overgaan tot het on derzoek der commiezen, die dit jaar mededingen naar den rang van commies-verificateur. Het Ministerie van Koloniën maakt in de Staats-Courant een staat van nalatenschappen I openbaar, afkomstig van burgerlijke ambtenaren 011 van gewezen militairen berustende bij de Weeskamers te Batavia, Samarang, Soerabayaen Amboinawaarvan de saldo's als minder dan f250 bedragende, ingevolge koninklijk besluit van 24 November 1849, No 81, door de daarop rechthebbenden kunnen worden opgevraagd en f ontvangen bij het Ministerie van Koloniën in Nederland. De uitkeering eener nalatenschap zal, wanneer sedert het openvallen daarvan geen drie jaren zijn verloopen, niet eerder geschieden, dan nadat van het Indisch Bestuur bericht zal zijn ontvangen, dat zich nader geen schuldeischers bij de betrokken Weeskamers hebben aangemeld 1 en het Departement van Koloniën tot de beta ling van het saldo kan overgaan. In het Engelsehe leger bestaat een verorde ning, waarbij dronkenschap in- en buiten dienst gestraft wordt met een boete van 2 sb. tot 1 j pond sterl. Uit het daardoor ontstane fonds worden aan oppassende militairen gratificatiën verstrekt. Dat dit nog al eens een buitenkansje kan opleveren, blijkt uit liet cijfer van het totaal bedrag dier boeten. Van de jaren 1869 tot 1876 is niet minder dan 122.343 pond st. aan boete bijeengebracht, alzoo meer dan 200.000 gulden jaarlijks. De dronkenschap in het En gelsohe leger vermindert er door dien maatregel niet op. In de tien jaren, die 1S69 voorat gin gen, was de gemiddelde? jaarlijksche boete slechts 11000 pond sterlingalzoo een derde minder. Twee personen bevonden zich te Zaandam in een vlet, die zoo zwaar geladen was, dat zij in de diepte verdweenbeide personen zijn ver dronken. Een zwaarwichtig man! Op. den 17den Februari jl. overleed plotseling te Penig in Saksen een bij vele reizigers welbekende persoon lijkheid, nl, de wegens zijne corpulentie wijd en zijd betaamde spoorwegrestaurateur Hartel. Hij is slechts 31 jaar oud geworden bij een gewicht van 336 pond. Tc Meerane werd zijn lijk geopendhet hart was viermaal grooter dan normaal en was geheel in vet verborgen de borst en de buik hadden een vetlaag van een hand dik; de lever woog 14 pond. De K. R. Crt. verneemt dat bij de Regeering het voornemen bestaat om, nadat de commissie van onderzoek betreffende de longziektehare taak zal hebben volbracht, in Zuidholland twee lijnen van afsluiting te trekken, één binnen welke alle runderen ingeënt moeten worden en één binnen welke alle aan longziekte lijdende of daarvan verdachte runderen afgemaakt moeten worden. De verdachte runderen binnen de eerste lijn zouden niet afgemaakt moeten worden. Tot nog toe werd het rattenkruit ons slechts of als vermengd met schoone kleurstoffen aan geboden prachtig groen in behangselpapier schoon rood in de met fuchsine gekleurde wijn. Niet minder gevaarlijk is dus een nieuwe ma nier om ons met. die gevreesde stof in aanraking te brengen. Er komt namelijk in den handel eene zwart gekleurde boomwol of-watten,welke tot voering van kledingstukken worden gebruikt, waar de kleurstof is vastgehecht door eene op lossing van arseniczuur in glycerine vermengd' met azijnzure aluinaarde. Bij herig transpisreeren kan deze stof in vochtige'n toestand zeer licht op het lichaam overgaan terwijl liet eveneens bekend is hoe, vooral de mindere manbij wonden welke gebroeid moeten worden, dikwijls gebruik maakt van oude watteft die tot voering hebben gediend; hier is dc. aanraking met het lichaam dus onmiddellijk. Men schrijft uit Leiden aan de Standaard Een jongen had de baldadigheid, om in een nauwe steeg een touw boven den grond te spannen ten einde de voetgangers te doen strui kelen. Dat laatste overkwam een metselaar, 70 jaar oud, die tengevolge eener bekomen hersen schudding Zaterdagavond overleed. Een ge rechtelijk onderzoek is daaromtrent ingesteld. Een vrij onaangename ontmoeting had Don derdag-avond aan dén Noordwest Binnensingel plaats tusschen twee vrouwenvan wie de een dc andere verweet, dat. zij een kleedingstuk van haar bleekveld had weggenomen. Na een vrij hevige woordenwisseling geraakten de dames handgemeen en hadden elkander zoo stevig in de haren vast dat de buren haar moesten scheiden. Braaf gekrabt en gebeten werden zij naar hare respectieve woningen gebracht. Als bewijs van de hooge vluchtdie in En geland de veeteelt neemt, mag vermeld worden, dat de heer Allsopp twee runderen shorthorns voor den cnormen prijs van 7500 pd. st. of 90,000 gulden van graaf Van Bective gekocht heeft. Daarbij kocht hij nog vier jonge vaarzen voor 3500 pd. st.makende een totaal van 11,000 pd. st. of 132,000 gulden voor 6 dieren. Te Schiedam is brand uitgebarsten in de branderij van den heer Brandhof aan de Bui tenhaven. Hoe dreigend de brand zich ook liet aanziende Brandweerdie onmiddellijk tegenwoordig wasslaagde er in de belendende panden te bewarende branderij echter is ge heel uitgebrand. Uit Gorichem is naar het huis van arrest te Dordrecht overgebracht C. d. B., arbeider te Noordeloos, die Maandag 11. in eene herberg twee vrouwen op ernstige wijze moet verwond hebben. Niettegenstaande herhaalde oproepingen voor een hulponderwijzer aan de openbare school te Gilze op eene jaarwedde van f 450 en f 50 gratificatiebe<-ft zich geen enkele sollicitant1 'voor die betrekking opgedaan. De Raad heeft thans de gratificatie met 1* 50 verhoogd. Woensdagavond ten ongeveer acht ure is eene pakschuit (schipper J. v. d. Veld), varende t&schen Rotterdam en Delft, in de Schie, even vBorbij de Heulbrug, tegenover het Tolhuis, ge zonken. De knecht is daarbij verdronken. De schuit was volgeladen met koopmansgoederen. Men is onmiddelijk begonnen met het lossen der goederen in lichters. Uit Meppel wordf 011s van 6 Maart gemeld; Zoo ver het oog reikt, staan de Staphorsterlanden (de zoogen. Oevers, 's zomers hooiland) onder water. De westelijke stormwind zweept het binnenwater alom met geweld op en heeft het in 't jongsverloopen etmaal meer dan 1 V2 voet doen rijzen. Een menigte schepen met vracht naar Holland ligt hier en te Zwartsluis, Genemuiden, enz. op gelegener tij te wachten. In een brief uit Belgie in het Nieuws v. d. dag leest men het volgende: In het begin van Januari had te Duisburg eene aanbesteding plaats voor het transport naar Genua van 450 tonnen rails van 9 meter lengte. Tot heden toe gebeurden die transpor ten die immer via Antwerpen en verscheidene reedershuizen hadden gesoumisüionneerd ten prijze van fr. 17.25 per 1000 kilogr., te Antwerpen van waggon genomen en franco per stoomboot te Genua geleverd. Ditmaal werd dit transport toegewezen aan de Nederlandsclie Stoomboot maatschappij, die den prijs van fr. 16.25 had gestelddie van Amsterdam waren dus een frank per ton lager dan die van Antwerpen. Deze lagere prijs kon aangeboden worden, door dien de nieuwe spoorbanen in gemeenschap met Arasterdam veel goedkooper zijn dan die van Antwerpen naar de nijverheidsgestichten aan den Rijn. Woensdag-ochtend werd buiten de Waterpoort in de Mark bij Breda drijvende gevonden het nog gecostumeerd en gemaskerd lijk van een fabriekwerker. Vermoedelijk is de man gisteren avond na de carnavalspret in beschonken toestand tè water geraakt- Dat niet alle Amerikanen den naam van mild verdienen kan- blijken uit het volgend verhaal van de Sport. Op een söirée te Parijs verloor een Amerikaan «lie- zoowat jaarlijks 200,000 francs rente te verteren heefteen diamanten hemdsknoopjeter waarde van 12000 fr. Een staljongen vond het knoopjebracht het den eigenaar'terug en kreeg tot belooning2 sigaren. Ecu buitengewoon zware kóe welke onlangs te Berg-Ambacht voor f415 werd verkocht, zal door den tegenwoordigen eigenaar naar de in ternationale tentoonstelling te Parijs worden op gezonden. De officier van justitie te Heerenveen heeft bekend gemaakt, dat het hem gebleken is, dat eenigé personen, wonende te llaule, Hauler wijk en aangrenzende plaatsende navalgende mid delen bezigen om zich van de goederen van an deren meester te maken. Zoodra zij in eene courrnt eene ad veTtentielezen, waarbij een koopman zijne waren aanbeveelt, doet een hunner een be- i stelling, die somtijds vergezeld gaat van een bewijs van soliditeit door de anderen afgegeven. Dik werf wordt aan die bestellingen geen gevolg gegeven, waarschijnlijk omdat, de kooplieden de zaak niet vertrouwen of omdat zij vooraf nadere int'ormatien hebben ingewonnen, doch somtijds wordt het bestelde afgezonden, «lat dan onmid delijk tot eiken prijs wordt verkocht. Aldus is gehandeld met verfwaren, guano, teer, orgels, harmonica's vaten, jenevervaten bierpetten gemaakte bloemen, sigaren, kisten koek, kisten Zweedsche lucifers enz. Betaling van het ge- levérde volgt niet. Een rijk man. James Fair, directeur en voornaamste aandeelhouder van de Consoli dated Virginia and California Silvermines heeft in 7 jaren zich een fortuin verworven, dat hem niet ten onrechte den naam van zilverkoning verschaft. Hij kan zijne dochter met wie hij halverwege op een berg in Nevadade bron zijner rijkdommen, woont, f400,000,000 ten huwelijk geven, en houdt dan nog 1'80,090,000 over om van te leven, terwijl de f 500,000,000, die in zijne mijnen zitten, boven wor«len gebracht. De World verhaalt de geschiedenis van dezen man dieals hij nog 5 jaren leeftde rijkste man der wereld zal zijn. In 1871 hielden twee Ieren in San Francisco in eene zijstraat eene nederige restauratie, die voornamelijk door koop lieden en makelaars werd bezocht. De makelaars in mijnaandeelen gebruikten eene zaal van de heeren Flood en O'Brien om over hunne zaken te spreken, en dit geschiedde in tegenwoordig heid van de twee Ieren, die daardoor voldoende kennis opdeden om nu en dan gelukkig in aan deden te speculeeren. Zij verkregen op deze wijze een aardig kapitaal, dat zij bestemden cm aandeden in eene puike mijn te koopen. De gelegenheid daartoe ontstond weldra en op raad van "den heer Fair een ingenieurbelegden zij het gezamenlijk kapitaal door aandeelen te koopen in eene mijn genaamd de Hale and Nor- cross. Deze zilvermijn gaf haar gedurende eenigen tijd f 180,000 per maand dividend. Tf»ch daalden de aandeelen; men geloofde, dat de mijn weldra uitgewerkt en waardeloos zou blij-, ken. De heer Fair was echter van een andere meening en wist Floon en O'Brien te overreden om hun geld en zijn kapitaal te besteden om langzamerhand si de aandeelen op te koopen. Toenv zij de meerderheid der aandeelen en dus de macht in handen hadden, benoemden zij Fair tot directeur en werden alle drie zeer rijk. De heer Fairdie zeer vertrouwd was met de beste middelen om naar zilveraderen in de bergen te zoeken, onderzocht alle deelen van zijn mijn, en verkreeg zoo de overtuiging, dat vlak bij de Hale and Norcross een reusachtige ader van zilvererts in den berg moest bestaan. Week aan week zocht hij onder allerlei gevaren en moei lijkheden na eens tien dagen in ééne richting te hebben doorgegraven, ontdekte hij een breede ader schitterend stephaniet, honderd voet breed, van ongekende lengte en diepte, en welks waarde hij berekende op "f 1,444,000,000. Binnen een week waren hij en zijn twee compagnons eige naars van drie vierden van de mijn, waaronder deze ader liep, en maakten zij hun ontdekking publiek. De opgewondenheid in San Francisco was onbeschrijfelijk groot. Iedereen wilde mijnen hebben in de buurt, en de aandeelen in zilver mijnen goed of slechtrezen. met. duizelingwek kende snelheid. Millioenén wérden belegd in waardeloos eigendom, dat nooit eenig dividend gaf of geven zalmen speculeerde in de hoop op een mooie vondst. Wat de voornaamste aan deelhouder de heer James Fair, en zijn tegen woordige compagnon Mackav met al hun geld zullen doenis een raadsel. Hun aandeelen geven zooveel winstdat de onzinnigste ver- jkwisting bijna geen invloed zou hebben op hun I inkomen. Iedere week winnen ze meer. Zij I hebben een bank opgericht met een kapitaal van tien millioen dollars schier al dc mijnen van Nevedada en Oalifornie staan onder hun invloed door een enkel woord kunnen zij een paniek uitlokken die duizenden broodeloos maakthet is angstwekkend 11a te denken over welk een reusachtige macht ten goede of ten kwade zij beschikken, zij hebben een groot aandeel genomen in de beweging om den zilveren dollar weder tot wettig betaalmiddel te maken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1