NS. 20. Donderdag 14 Maart 1878. 1? Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk 1,15, Brieven, gelden ent franco in te zenden aan den uitgever Antöon Tielen, te Waalwijk, -of bn de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg Reclame" of aanbevelgngen^eneden'^e ^gewoneTrëgd. P'*3'™"1"6- ^dvertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal intekening gebracht. Be gepatenteerdcn uit Waalwijk hebben het volgend adres gericht aan Zijne Excellentie den Heer Minister van WaterstaatHandel en Nijverheidte 's- Gravenhage De ondergeteekenden patentplichtigen allen staande aan liet lioot'd van zakenin Waalwijk woonachtig, veroorloven zich hunne volkomen adhaesie te schenken aan de adressen, Uwer Ex cellentie reeds door gezamenlijke Gemeentebe sturen en de Kamer van Koophandel en Fabrieken in onze gemeente aangeboden aangaande den geprojecteerden spoorweg Zwaluwe's-Bosch. Het zal overbodig zijn Uwe Excellentie nog verder op de hoogte te stellen van onze plaat selijke gesteldheid op punt van handel, industrie en bevolkingeene vluchtige inzage van het verslag, door de Kamer bij haar adres gevoegd, is voldoende om Uwe Excellentie van de bedrij vigheid die hier heerschtte overtuigen. Ondanks den gebrekkigen toestand onzer ver voermiddelenen de inundation, die ons schier een geheelen winter ten Noorden en ten Oosten insluiten hebben wij ons door vlijt en energie tot op eenen trap van ontwikkeling weten te verheffendie ieder moet bewonderenen zouden wij thans moeten worden achteruit gesteld ten bate van het stadje Heusden, dat, met inbegrip van klompenmakerijen en kuiperijen nog op geen dertigtal fabrieken kan wijzen, terwijl men van daar langs de geheele lijn tot aan" Geertruiden- berg nog elf klompenmakerijen en eene kuiperij aantreft. Terecht waren wij er mede ingenomen dat het Z. M. den Koning behaagde een ministerieel departement in te stellenmeer speciaal aan handel en nijverheid gewijd, in de vaste over-; tuiging dat onze gemeente daardoor in de toe- komst niet alleen in alle opzichten zou zijn j gebaat, maar dat eene spoedige doarstelling der! aangenomen lijn ons reeds binnen korten tijd j aan het groote spoorwegnet zou hebben verbonden. I Bij het leggen eener lijn ZwaluweAltenaj 's-Bosch zouden wij evenwel bij de eerste gele- j genheid reeds het tegendeel ondervindenwij j zouden daardoor een échec lijden onbekend in de geschiedenis van ons vaderland. Niet alleen dat handel en nijverheid hierdoor klaarblijkelijk zouden worden verdrukt, doch de finantieele Staatsbelangen, waarin wij steeds zoo ruim hebben bijgedragen, zouden er onbereken bare schade door lijden het verschil van provenu tusschen eene lijn door de Langstraaten die door het land van Altena zou enorm zijn. Beider belangen Excellentie zijn intusschen vereenigbaar; bij het leggen eener lijn door den Baardwijkschen overlaat, en het plaatsen van een station tusschen Drunen en Heusden waren alle gemeenten van de Langstraat en het geheele land van Heusden en Altena gebaat. Overtuigd als wij zijn van de rechtvaardig heid onzer verdediging, wenden wij ons met gepasten eerbied tot Uwe Excellentie, opdat het Uwe Excellentie moge behagen onze gemeente alsnog aan den spoorweg Zwaluwe's-Bosch te verbinden. Volgen de hnndteekeningen. De memorie van toelichting omtrent het ka naal. EindhovenTilburg naar den Amer luidt: sedert jaren Leeft zich de behoefte doen ge voelen om Tilburg door kanalen met de groote waterwegen in het zuiden en midden des lands te verbinden, en werden ter bereiking van dit doel plannen ontworpen en onderhandelingen ge\ oerddie echter tot geen bevredigende uit komst leidden. In den laatsten tijd was het onderzoek van deze zaak door de Staten van Noord-Brabatit aan eene commissie uit hun midden opgedragen, •wier voorstel strekte tot aanleg vau een kanaal van Eindhoven naar Tilburg, waardoor deze gemeente, door middel van het Eindhovensoh kanaal, in reohtstreeksche verbinding met de Zuid-Willemsvaart zou worden gebraoht. De kos ten van dit kanaal waren geraamd op f 750,000. De gemeente Tilburg had zioh bereid verklaard, dat werk uit te voeren en te onderhouden, mits door het rijk en de provinoie ieder een derde in de kosten werd gedragen. In de laatste zomervergadering der Staten van Noord-Brabant, werd het voorstel tot toekenning van een pro vinciale bijdrage van f 250,000 verworpen. Niet omdat men het wenschelijke eener kanaal verbin ding betwistte, maar hoofdzakelijk op grond dat kanaalaanleg op grooter schaal werd verlangd. En te recht: van hoeveel belang voor Tilburg en zijne vele en belangrijke fabrieken, met on geveer negentig stoomtuigen, een soheepvaart- kanaal naar de Zuid-Willemsvaart moge zijn tot aanvoer van grondstoffen uit het buitenland, van niet minder gewicht is voor de fabrieksste den in Noord-Brabant eene kanaalverbinding met de beneden-rivierende groote binnenlandsche I waterwegen en de Nederlandsohe zeehavens. Ook afgescheiden daarvanbestaat er in het noord- westelijke gedeelte van Noord-Brabant, waartoe i de nijvere Langstraat behoort, aan zoodanigen waterweg dringende behoefte, j Nader zijn deze onderhandelingen met het oog op een gewijzigd plan weder aangeknoopt, en Gedeputeerde Staten hebben zich onlangs opnieuw tot de Regeering gewend, en hare me idewerking verzocht voor den aanleg van een scheepvaartkanaal in dat gedeelte hunner pra— vinciehetwelk daarvan tot dusverre geheel verstoken is. De Regeering heeft zich daartoe bereid verklaardmits, en dit is reeds door de Statenvergadering verlangd aan de ontworpen kanalisatie het lokaal karakter worde ontnomen. De vroeger ontworpen aanleg van een kanaal uit Eindhoven over Tilburg naar den Amer waarvoor Gedeputeerde Staten van Noordbrabant dientengevolge de noodige maatregelen wenschen te beramen, is stellig van groot algemeen belang. Bij hetgeen elders tot verbetering van waterwegen en in het belang van handel en scheepvaart, ook van Rijkswegegedaan wordtmag voor den aanleg van dit werk eene ruime bijdrage uit 's Rijks schatkist worden toegestaan. De kosten van het kanaal van Tilburg tot den Amer in recktstreekscke verbinding met het Hollandsch Diepzijn op ruim een millioen gulden begrootzoodat het geheele kanaal van Eindhoven tot die rivier ongeveer f 1,800,000 zal kosten. De Regeering meent voor den aanleg van dit kanaal, mits de 'wijze van uitvoering en het on derhoud vooraf voldoende geregeld zijneen Rijks-subsidie van f900,000 te mogen voor dragen. nuttige diersoorten wenschelijk is op het voorstellen van maatregelen ter voorziening in deze behoefte bedacht zijn. De Dordsche Kamer van Koophandel heeft besloten het door de Kamer te Waalwijk tot den Minister van Waterstaat gericht adres om voor den spoorweg Zwaluwe—'s-Hertogenbosch de richting door de Langstraat ep niet de noor delijke over Dussen en iïeüsden te doen aan nemen te ondersteunenmet het - oog op de algemeene handelsbelangen. Gedep. Staten van Noordbrabant heWnm, naar aanleiding eener opdracht van Prov. Staten, voor eenigen tijd aan Z. M. den Koning een adres gericht met verzoek dat wettelijke maatregelen zullen worden genomen ter bescherming van de insectenetende vogelen. De Minister van Justitie en die van Waterstaat hebben hierop te kennen gegeven dat zij het gevoelen deelendedat bescherming van voor landbouw en houtteelt In den stormachtigen nacht van den Sn dezer is de postkar, rijdende van Leeuwarden naar Sneekeven buiten het dorp Rauwerd in een vrij diep water geraakt. De conducteur en pos tillon hebben zich met moeite gered; het paard is levenloos opgehaaldterwijl de pakketten ofschoon beschadigd behouden bleven. Een goed gekleed heer stapte dezer dagen in een rijtuig op de Place du Chatelet te ^Parijs en liet zich naar de Rue Dunkerque rijden. Bij den boulevard Magenta gekomen hoorde de koetsier een schot en zag, dat de persoon in kwestie zich met een revolver had doodgeschoten. Te. Zierikzee heeft zich de vrouw van een arbeider, moeder van vier kinderen, door op- hanging van het leven beroofd, nadat zij eerst nog met haar gezin het middagmaal gebruikt en alles behoorlijk opgeruimd had. Drukkende zorgen voor de huisnouding, waarvoor de man in ciit jaargetijde niet genoeg kon verdienen schijnen de ongelukkige tot deze wanhopige daad te hebben geleid. Verleden week Dinsdaglag een jong meisje te Parijs op den boulevard Bonne Nouvelle met uitgerekten hals van een balcon der 5e verdie ping te kijken naar de gemaskerden, die zich bij gelegenheid van Vastenavond op straat vertoonden. Poen zij zich wat te ver overboog, verloor zij het evenwicht en stortte naar beneden. Het toeval wildedat zij juist terecht kwam op de schouders van een paar jongelieden die arm in arm langs den boulevard wandelden. Dc jongelieden bleken meer last van den val te ondervinden dan de kleine, want zij stonden hoofd en schouders nog te wrijven, toen het meisje haar ouders lachend t 'gemoet vloog, die in duizend angsten naar beneden waren gekomen, meenende daar hun lieveling verpletterd te zullen vinden. Volgens gerucht werd Zondag te Arnhem een bejaard werkman verzocht om in een tap perij een borrel te komen drinken. Na het ge bruik daarvan is hij naar zijne woning gegaan waar men hem des morgens dood in zijn bed vond. Men vermoedt dat de jenever met een sterk purgeermiddel was vermengd. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Te Leur bij Breda ontdekten twee maréchaus sees in surveillance onder Etten een bende zout- dragers, en dank zij het prestige, dat dit wapen op de beruchte bewoners van Rucphen Iieike weet uit te oefenen, wisten zij 7 pakken clan destien van Belgie ingevoerd zout en drie per sonen van de bende meester te worden. Eert gedetineerde in de cellulaire gevangenis te Amsterdam heeft zioh door ophanging van het leven beroofd. Daartoe heeft hij gebezigd het touw waarmede de zak, waarin de boonen, die hem ter lezing waren gegeven was dicht-, gebonden. Hij heeft dit om den hals gedaan en het uiteinde aan de gasspruit vastgeknoopt en zich vooroverbuigende meer gesmoord dan werk el ij k opgehangen De man was toen hij in vrijheid was zeer verslaafd aan din sterken drank. Te Zutfen heeft een droevig ongeluk plaats gehad. De koetsier van den heer Voorbcitel had per rijtuig het kind van dien heer, die op een afstand van 3/4 uur van Zutfen woont, naar de school gebracht. Terugkomende schrikte het paard door een aankomenden treingin°" op hol, en de koetsier viel van den bok opeen ijzeren hek en werd zoo zwaar gekwetst, dat hij een paar uur later is overleden. De internationale postconferentie te Parijs zal tegelijk met de tentoonstelling (1 Mei) geopend worden. Naar luid van een der bladen zullen omstreeks honderd gemachtigden uit alle oorden der wereld aan de conferentie deelnemen. De zittingen zullen gehouden worden in het paleis Bourbon (Het voormalig Wetgevend Lichaam). De regeering heeft bij de Kamer een crediet van 60,000 fr. aangevraagd, om de lokalen van ge noemd paleis voor de conferentie in te richten. Naar aanleiding van een door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Bosch aan den Minister van Waterstaat gedaan verzoek, zijn thans maatregelen voorgeschreven, om ook door middel van den trein, welke ten 8.35 des avonds van daar in de richting Boxtel-Breda vertrekt, zoowel aangeteekende als gewone brieven te kun nen verzenden voor Amsterdam, Utrecht, dc pro vincie Gelderland en de plaatsen gelegen langs de Rijn- en Centraalspoorwegen, de noordelijke provinciën, enz. Door miduel van den nacht trein Breda-Utreclit komt deze correspondentie tijdig genoeg te Utrecht om met de eerste trei nen in de verschillende richtingen verder te wor den verzonden. Des Nederlanders voorzichtigheid in het over nemen van nieuwigheden uit den vreemde schijnt o. a. ten aanzien van het gebruik van stoomkracht voor tramways gereohtvaardigd te? worden. Op geen van de in ons land bestaande tramwaylijnen werd het paard door de locomo tief vervangen niettegenstaande het buitenland daarvan de schijnbaar gunstigste voorbeelden opleverde. Thans echter zijn te Parijs de paarden weer in eere gekomen de locomotief die daar de tramwaggons voorttrokverrichte wel goede diensten maar stichtte tevens in de drukke straten zooveel onheilen door de paarden van andere rijtuigen aan het schrikken te bren gen, dat de machines sedert den len dezer door paarden vervangen zijn. In de Londensohe Prnch komt een aardige plaat voor met het onderschrift: Beatipossidentis (Bismarck volgens Iloratius en Ileineccius). De plaat stelt voor een beer (Rusland)die een geworgde kalkoen in de hand houdt. (In het Engelsch is slechts één woord voor Turkije en kalkoen, nl. Turkey). De beer draagt bet reohter oog in een zwachtel en met den poot sleurt hij een pak tractaten aan een ketting over clen grond. Een bende honden waart rondom hem heen. De Engelsche bull-dogmet rechten staart en open muil, nadert ouder woedend geblaf den kolossalen beer van zéér nabij zéér nabij, maar zonder hem wer- kelijk te deeren. Kleine keffers Griekenland Servje, Rumenie, enz., janken en laten de tanden zien doch blijven op dezelfde lijn zonder iets vooruit te komen. De jachthond, Oostenrijk, houdt zich bedaard achteraf in de houding van iemand die den geschikten tijd afwaoht om een flink stuk in te slokken. De wijsgeerige hond, Duitschland, blijft vreed zaam of, beter gezegd ongevoelig toeschouwer, intusschen niet zoo belangeloos als luj wel schij nen wil. Men waant hem reeds te hooren roepen „Komaan, komaan vrindjes, maak maar flink wat lawaaiopdat ik geroepen worde als oppersten scheidsrechter en bevrediger, dan zullen wij dat zaakje wel in orde brengen 1" Frankrijk is niet op de schets tegenwoordig en evenmin de Hollandsche keeshond. In Juli en Augustus e. k. zal te Breda een examen worden gehouden ter toelating van jon-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1