m een STODMSCHORSMOLEH H 3 0 R m H.H. Lesrlooiers! te huren Heeren- HUIZI5G. m §8b ff Ingezonden stukken. Spanje. Turkije. W isselkoers. Griekenland. Kumenië. P er Te I e graal. Li J. Bevallen van een ZOON J. W. RQZENDAAL. Zich te adresseeren met franco brieven onder het motto „Looier" aan den uitgever dezer Courant. TILBliRGSCllE SPAARBANK. tegen 15 APRIL a.ê. een net ingerichte bevattende vijf kamera, keuken raet pomp en kelder, staande in de Comedie- straat; huurprijs f276. Te bevragen bij P. P. BERGMANS, te* Tilburg. Prijzen van Coupons. fc_ "v 5^ cjp a ta w ca h ca Prins van Hongarije en Boheme.n enz. die 11. Vrij- daar overleden iswas geboren den 7n De cember 1802. Hij «as de zoon van Keizer Frans 1 en van diens tweede gemalin Maria Theresia Carolina Josephadochter van wijlen Ferinand I (IV), Koning der beide SWien De overledene had den 2n December 1848, na de abdicatie van zijn broeder, Keizer Ferdi nand I afstand gedaan van den troon ten be hoeve van zijn oudsten zoon, den thans regeeren den Keizer Frans Jozef. Hij was den 4n November 1824 gehuwd met Aartshertogin Sophia Frederika Doifethea vVil- liclminadochter van wijleu Maximiliaan 1 Koning van Beijeren. Sedert den 28n Mei was de overleden Prins weduwnaar. Wcencn. In de toelichting van het wetsont werp ter opening van een krediet van 60 mil lioen wordt aan de delegatien het volgende geze-nlBij den tegenwoordigen stand van zaken is de mogelijkheid niet buiten gesloten, dat de Bewering van het Kijk in zijn geheel genood zaakt kan worden ter handhaving van de be- langen der monarchie, buitengewone maatregelen te nemen. De aangevraagde som zal niet dienen tot aanschaffing van hetgeen ter voltooiing van de uitrusting des legers strekken kan, maar om de gemeenschappelijke regeering de middelen te verschaffen om bij tijds maatregelen te nemen, die alleen geschikt zijn de monarchie voor elk gevaar en elke verrassing te vrijwaren bij een snel gebruikmaken van do voordeelen welke de lcgerorganisatie biedt. De Politische Correspond enz meldt onder alle voorbehoud uit Bucharest, dat Bussische troepen den 6en dezer de in Bumeenscli-Bessa- rabie liggende steden Ismail, Caghul eu Bolgrad bezet zouden hebben. De Bumeensche Begeering zou het bericht daarvan nog geheim houden, doch in een onder voorzitterschap van prins Karei ge houden ministerraad zou besloten zijn tot het zenden van een protest tegen deze bezetting aan de mogendheden. In ile zitting der Oostenrijksche delegatie heeft graaf Andrassy gesproken over de quaestie aangaande eene eventueele bezetting van Bosnië. Hij "moet onder anderen hebben gezegd, dat die bezetting niet in de bedoeling der Begeering lag en dat de beveiliging tegen een verrassing niet liet eenig motief, maar een der motieven van de 'Crediet-voorstellen is geweest. Triest. De Llovd-stoomboot Sphinx vertrok van Ca v all a met 2500 Tcherkessen aan boord. Weldra ontstond brand in het schip. Het strandde bij kaap Elia. Vijf honderd mcnschen kwamen om de overigen werden gered. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur Beleefdelijk verzoek ik U de volgende regelen in uw blad te willen opnemen. Menigeen, die met de de diligences der On derneming „Van Gend Loos", van Waalwijk, 't zij naar 's-Bosch, 'tzij naar Tilburg of elders reisde zal zich wel eens minder aangenaam aan gedaan gevoeld hebbendoor het kwistige ge bruik dat sommige reizigers van het „tabak zuigen" maakten. De atmosfeer in deze diligences is gewoonlijk reeds afschuwelijk door de angstvallige gehecht heid van 't meereneeel der reizenden, aan ge sloten raampjes en hierdoor word* natuurlijk de aanvoer van versche lucht belemmerdkomt daarbij dan nog de damp van verschillende soor ten meestal slechte sigaren en kwalijkriekenden knaster, dan behoef ik niet te zeggen hoe on behagelijk en mistroostig zij zich moeten gevoe len die niet tegen tabaksrook kunnen en veel van frissche lucht houden. Zou het daarom niet eene schoone en tevens gemakkelijk uit te voeren zaak voor de Directie van Van Gend Loos zijn, het rooken in hare diligences te verbieden en tevens in ieder dier diligences een bordje te hangen, waarop met groote letters stond: Hier mag niet gerookt wor den !-? Door een dergelijken maatregel zou de Direc tie velen aan zich verplichten en vooral ook de schoone sekse, en bovendien zou een hoogst ongezonde toestand ophouden. Hoogachtend heb ik de eer te zijn, Mijnheer de Bedacteur, Uw dienstw. Dienaar, J. VAN DEB NEEV. Arasterdam, 7 Maart 1878. Madrid. Het budget is bij het Congres in- •gediend de uitgaven zijn op 7 60 millioen en de inkomsten op 752 millioen geraamd. De ihouders der te Londen inwisselbare bons zullen 3/s pet. ontvangen. In den Senaat verklaarde de Miriister van •Koloniën, dat alle Spanjaarden in het land kim men terugkeeren. Zij, die in 't buitenland olijven, •doen dit vrijwillig, daar de amnestie algsmeen is. Konstantinopel. De Porte richtte eene nota aan de mogendheden om haar te verzoeken haar invloed bij Griekenland te doen gelden, om het te beletten den opstand in de aangrenzende pro vinciën te ondersteunen. Mocht haar stap bij de mogendheden zonder gevolg blijven, dan zal zij eene troepenmacht en een gepanserd eskader er heen zenden. 11 Maart. De opstandelingen in Mace donië hebben de vesting Platajhona en het dorp Bapson genomen en de gemeenschap tusschcn Macedonië en Thessalie afgesneden. Zij hebben voorts hunne vereeniging met Griekenland gede creteerd. De opstandelingen in Eperis vragen hulp. De Noordpool-Expcditie met betrekking tot Waulwijks belang. Ieder, die sedert eenigen tijd met aandacht de nieuwspapieren gelezen heeftzal daarin meer malen hebben opgemerkt, dat er uit alle oorden van ons land, bijdragen, 't zij in geld, 'tzij in nij verheidspro-ductentoevloeien aan die moe dige mannendie trots alle gevarenonze driekleur zullen planten op de bijna ongenaak bare ijsvelden der Noordpool. In hoeverre deze onderneming vruchten zal afwerpen voor den handel of wetenschap, laten wij gaarne aan de toekomst over dit te beslissen, doch wij juichen hun streven van harte toe immers hun doel is niet door kanongewell ter rein te veroveren, maar door ijzeren wilskracht en volhardenden ondernemingsgeest, handels- relatien aan te knoopen met de tot heden aan ons onbekende bewoners van het barre Noorden. Wij vragen u, inwoners van Waalwijk, of wij, ter wille onzer belangenzulke onderneming niet behooren ts steunen. Wij vragen u, of, met het oog op onze toe komstige welvaarthet niet noodzakelijk is zooveel mogelijk kracht bij te zetten eu materi- eelen steun te verleenen aan eene zaak, welke de gebcele handelswereld met belangstelling gadeslaat.. Beed3 elke streek, waar nijverheid zetelt, stelde eene milde en practische gave ter beschikking der Commissie. Alleen nog ontbreekt het schoeisel! Moeten wij Waalwijkers nu niet onzen van ouds gevestigde roem op dat gebied handhaven, en zoude er niet eene commissie in 't leven te roepen zijn, die deze zoo eervolle taak op zich nam En zoude niet de hier gevestigde Looiers- beurs, mogelijk gesteund door onze Kamer van Koophandel en Fabrieken, eene vergadering willen beleggen tot bereiking vau dit zoo schoone doel, Waalwijk, 12 Maart 1878. Men moet er dus vooral op letten, uat men in bet- begin- der ziekte dit geneesmiddel aan wendt. De geringste verkoudheid kan in eene bronchitis ontaarden, 't Is derhalve natuurlijk dat. men, om het meeste voordeel van dit genees middel te hebbenzich er van bediene zoodra men aanvangt te hoesten. Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig, om dat vele borstlijde.rs geheel onliewust zijn van hunne krankheid en slechts meenen, dat ze een zware verkoudheid of lichte bronchitis hebben als de beginselen der teering reeds werkelijk aan wezig zijn. De teer wordt gebruikt in den vorm van teer- water. Vroeger deed men wat teer in eene karat, en vulde die met water, die men tweemaal per dag schudde, gedurende een week, voordat men het gebruikte. Men verkreeg dan een weinig werkende oplos sing, waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en ran een zeer scherpen en onaangena- men smaak. Tegenwoordig vindt men hij de beste apothekers, onder den naam van Goudron de Guyoteen zeer geconcentreerde teerlikeur, die u in staat stelt, om onmiddelijk op een ge geven oogenblik een zeer helder en aromatiek teerwater te bereiden van niet onaangenamen smaak. Men doet een of twee theelepeltjes van ge noemde teerlikeur in een glas water, en men verkrijgt terstond een teerwater, meer of minder met de aromatieke bestanddeelen der teer bezwan gerd, en van zoo geringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teerwater te bereiden. Om deze bereiding te bewerkstelligen heeft men slechts de wijze van bereiding in te zien bij elke flacon gevoegd is. Het is met de genoemde teerlikeur (Goudron de Gnyotdat men met den uitslag proeven geno men heeft in zeven hospitalen en gasthuizen te Parijs, alsook te Brussel, Weenen en Lissabon. De Heer Guyot heeft tevens kleine kapsules ter grootte van een gewone pil vervaardigd, die onder een enveloppe van gelatine zuivere Noor- weegsche teer bevatten. Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor j hen, die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis moeten zijn. j Twee of drie teerkapsules, genomen op t oogenblik dat men gaat eten, vervangen gemak kelijk de teerlikeur. leder flacon van twee iïancs vijft'g centimes bevat 60 kapsules. Dit is vol- loende om te bewijzen hoe goedkoop het gebruik is der kapsules de Goudron de Guyot. Vijf tot zeven en een halven cent daags. Wanneer eene verkoudheid verouderd isof wanneer men het if.-ct. wil bespoedigen kan men de teerkapsules gelijktijdig gebruiken met de teerlikeurdie men bij 't eten en naar bed gaan inneemt. Deze dubbele aanwending ontslaat van het gebruik van afkooksels, patés en siropen en dikwijls ondervindt men reeds na 't eerste gebruik de gezegende werking. Uitslag der verkiezing in het Hoofd-Kiesdistrfet Zevenbergen. Uitgebracht 1581 stemmen. Af gemeente Meeuwen 53 bus onvoldoande verzegeld. De heer DIEPEN bekwam 754 en VAN DER WEBK 745 stemmen. DE MITNCK Tilburg, den 10 Maart 1878. Benige kennisgeving. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming in het smartelijk verlies onzer dierbare Moeder, zoo van binnen als bmten deze stad ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. M. v. d. DONCK. G. v. d. DONCK. C. M. v. d. DONCK. L. G. v. d. DONCK. Tilburg, 12 Maart 1878. Een R. K. jongeling, 18 jaar oud, ruim 2 jaar op eene looierij werkzaam ge weest, in staat de beste getuigschriften over te leggen, zag zioh gaarne geplaatst tegen genót van kost, inwoning en nader overeen te komen voor waarden- Zij, die genegen zijn te Waalwijk kunnen zich vervoegen aan de UTRECHT- SCHE IJZERGIETERIJ te Utrecht. "Van af Donderdag 14 dezer tot cn met Donder- dao- 28- dezer zal de Balans over 1877 alsmede de Al gem eene Stand der Spaarbank in de gewone Zittingszaal der Bank op het Stadhuis voor de Inbrengers ter inzage liggen. De jaarlijksche Algemeene Vergadering van In brengers zal gehouden worden op 8 April aan staande des avonds ten 7 uur, mede in de gewone Zittingzaal op het Stadhuis. Tilburg, 12 Maart 1878. Het Bestuur der Spaarbank JANSEN, Voorzitter. W. P. A. MUTSAEltS, Secretaris- Penningmeester. van Amsterdam, 12 Maart 1878. Athene. De Cretenzers hebben den door de Turksche overheid aangeboden wapenstilstand aangenomen, nadat de vreemde consuls als be middelaars tusschen beide partijen opgetreden waren. Zij zullen de resultaten van het congres afwachten en daarvan laten afhangen ot de vij andelijkheden hervat of definitief gestaakt zullen worden. Bucharest, 9 Maart. Het is onjuist, dat Ru - menië, de Dobrudsja en de eilanden in de Do- nau-mohden, Widdin en 250 millioen frs. schade vergoeding gevraagd zou hebben. Bumenië is integendeel vast besloten het grondgebied te be houden, dat krachtens het tractaat van Parijs het Torsttwl.om uitmaakt. Van alle ziekten, die dagelijks de sterflijst ver meerderen, is de longteering zeker' de meest al gemeene, de meest wanhopende voor de huisge zinnen. Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen vinden, en moest zij haar. taak beperken om het lijden der teering- zieken te verlichten en 't leven, met de grootste zorg eenigen tijd te verlengen, 't Is een ieder bekend dat men den borstlijders aanraadt een wanner klimaat op te zoeken, om er den winter door te brengen, zoo mogelijk in de nabijheid van- dennenbossclien, waarvan de uitwaseming eenen weldadigen invloed op de longen uitoefent. Ongelukkig kunnen vele ziekten zich niet ver plaatsen, en 't is voornamelijk tot dezulken dat wij onze woorden richten, De ondervinding heeft eerst te Brussel en la ter bijna overal geleerd dat de teer, die een hartsachtig product is van de dennen, een zeer merkwaardigen en gelukkigen invloed heeft op de zieken, die aan teeriug of bronchitis lijden. Dit is reeds genoeg om de aandacht der zie ken ftp dit geneesmiddel te vestigen. Londen Parijs Antwerpen en Brussel. Hamburg Weenen Disc. 2 2 27a 47* «r 47a Per. 3/m. Kort. Pd. Sterl. f 12,01 f 12.10 Fr. 100. 47,70 w 48,15 Fr. 100. 47,70 43,00 R. M: 100. 58,75 59,30 Fl. 100. 99,00 1007» Disconto van Wisselbrieven 3% en van Promessen 3*/2 Wisselkoers vair Antwerpen. 12 Maart Amsterdam kort j 208,20 a ƒ207,85. Rotterdam u 208,20 207,85. 12 Maart I87S. Metall. Pap. perfl. 21 Zilv. Jan.21 Engelsche p-st. Eng. met affidavit Eng.-Portugeesche Fran sch e Belginihcf Diversen in Reichsm. Hamb.-Russen. Russische in Z.R. Russ. Pap. Roebels. ,i Poolsche per ZR. Spaar.sche Buitenland. in francs Binnenland. in piasters Araerik. Dollars Goud. Papier 21.10 22.227a 11,877, 12.027# 47.75 47.80 58.85 1.24'/, 1.29»/# 47.75 2.31 2.46 2.42 CO t>3 in - CC 5^3 Ti 3y

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3