N°. Zondag 17 Maart 1878. 1® Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. GEMEENTERAAD te, WAALWII, iMlil 1 Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, gelden enz .franco in te zenden aan den uitgever Antoon Tieten te Waalwijk of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilbuig. „Phr»oht Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal m rekening gebra Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. van Tilburg Zitting van 13 Maart 1878 voorm. 10 uur Afwezig de lieeren Eras, Strater (met kennis geving), Vine. Bogaera. De Voorzitter opent de vergadering, waarna door den Secretaris voorlezing wordtgedaan yan de notulen der vorige vergadering, die be houdens eene kleine wijziging op verzoek van den heer de Bont, worden goedgekeurd. Bij de opname der kas, bleek daarin aanwe zig te zijn f 36,785,82. Door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd de begrooting van 1878,. zijnde in ontvangst f i4.0,426,991/o en in uitgaaf f 140,396, De Voorzitter doet lezing van een adres door Ged. Staten dezer provincie aan den Mi nister van WaterstaatHandel en Nijverheid gericht. Hierin wordt gewezen op de noodza kelijkheid om de belangrijke fabrieksplaats Tilburgdie geheel verstoken is van water wegen door een kanaal te verbinden met de Zuid- Willemsvaart daar de industrie dezer gemeente te kampen heeft met zware concur rentie van buitenlandsche fabrieksplaatsen, die door hooge rechten beschermd en in 't bezit zijn van waterwegen tot aan- .en afvoer van grondstoffen en productendat Tilburg in de laatste jaren wel gebaat is door het aanleggen van spoorwegendoch voor het vervoer van zware lasten zou een kanaal zeer te wenschen ja zelfs noodzakelijk zijn wil Tilburgdat in weerwil van zijne ongunstige ligging, zich met eere in de rij der groote handelsteden heeft weten staande te houdenhet hoofd blijven bieden aan handelsplaatsen, die meer gelukkig gelegen zijn. Wel is in den laatsten tijd het voorstel tot daarstellen van een kanaal Eindhoven-Tilburg, ter lengte van 89S00 meters, kostende f 742.000, in de Provinciale Staten behandeld, doch werd dit verworpen. De Minister heeft op dat adres van Ged. Staten geantwoorddat hij ten volle de wen- schelijkheid van een zoodanig kanaal erkent, doch dat het i anaal Tilburg-Eindhovenwaar voor aan de ltegeering f 250,000 subsidie ge vraagd werdvan te locaal belang was; echter zal hij voor een kanaal Eindhoven-Tilburg-den Amer, waarvan de kosten geraamd zijn op f 1,800,000. een aanzienlijke subsidie aan de Regeering aanvragen (Zooals onze lezers in onze beide vorige nnmmers gezien hebben, is dit reeeds geschied.) Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten: dank te betuigen aan de Ged. Staten voor de ijverige pogingen ter verkrijging van een kanaal langs Tilburg; te berichten dat de Raad dezer gemeente met belangstelling kennis heeft geno men van de onderhandelingen van Ged. Staten met den Minister van Waterstaatdat het Ge meentebestuur bereid is voor deze zaak in overleg te treden met de Gemeentebesturen van Breda en Eindhoven. De Raadscommissie voor het Kanaal, waaraan nog worden toegevoegd de heerer. Janssen, Voor zitter, en Diepen, zal tot dat einde gecontinueerd wordenterwijl besloten wordt de missiven van Gedep. Staten en don Minister van Waterstaat te laten drukken en aan de belanghebbende Gemeentebesturen te verzenden. Wordt lezing gedaan van: lo. Een Koninklijk besluit waarbij tijdelijke ontheffing is verleend van de oprichting van een Burgerdagschool 2o. Van een antwoord op de nota van aan merking van Gedep. Staten over de rekening van 1875 welk antwoord de goedkeuring der leden wegdraagt. Hierna dost de Voorzitter lezing van een schrijven van den Directeur der Gasfabriek waarin gezegd wordt, dat er klachten gerezen zijn over te weinig drukking, hetgeen vooral het geval was op het Heike en Korvel. De oorzaak was voornamelijk gelegen in te geringe uitge breidheid van het buizennet. Ten einde hierin te voorzien wordt voorgesteld: aan de Lange Nieuwstraat (Klinkerweg) tot den Parallelweg over het stations-emplacement eene buis ter wijdte van 1 decimeters te leggen en voor den aanvoer voor het Korvel door de Schijfstraat eene buis van 3 centimetersde laatste buizen zijn nog voorradig, die dus alleen arbeidsloon zullen vereischen. De kosten der te leggen buizen worden begroot op f4295. Dit voorstel wordt aangenomen. Ingekomen een schrijven van den heer Panis, hulponderwijzer aan de school voor meer uit gebreid lager onderwijs van den heer Borsteu, ten doel hebbende eervol ontslag te verzoeken uit genoemde betrekking en wel tegen 1 April a. s.wijl de school aan de Dongensche Vaart, alwaar de heer Panis tot hoofdonderwijzer be noemd isanders te lang zonder onderwijzer zijn zoude. Besloten dit ontslag eervol te verleenen. Door den heer Van Spaendonck wordt na mens de Commissie rapport uitgebracht over de arinenrekening van het afgeloopeu jaar, zijnde in ontvangst f 17408.53 en in uitgaat 1 18575.38; nadeelig saldo f 1166.85. De Commissie stelt voor de rekening goed te keuren en aan het Armbestuur op te merken, dat het voortaan zorg zal behooren te dragen dat de uitgaven de inkomsten niet meer te boven gaan. Rapportnamens de Commissie uitgebracht door den lieer V. d. Voort, over de verlegging van den keiweg op den Parallelweg. Daar de redenen, door adressanten ten gunste der verlegging ingebracht, gebleken zijn niet van overwegenden aard te wezen, en de kosten door de verlegging te hoog (f25000) loopen wordt besloten die keiweg in zijn tegenwoordigen toe stand te behouden en door snoeien der boomen zorg te dragen, dat die het licht in de huizen niet belemmeren. Ingekomen een verzoekschrift van den heer J. A. Janssen, alhier, om de terugvordering van 5 maanden personeele belasting. Adressant grondt zijn verzoek hierop, dat hij in 1877 als hoofd van het gezin, wed. P.Janssen, was aangeslagen, doch dat hij, in Juni gehuwd zijndenogmaals werd aangeslagen en hij dus tweemaal in die belasting heeft moeten betalen. Besloten die zaak te onderzoeken. Nog ingekomen een rapport der Commissie voor Middelbaar Onderwijsdit rapport zalmen onder de leden laten circuleeren. Niets meer te verhandelen zijndewordt de kozen J. VAN STOLKmet 1261 st. (tegen 838 op 26 Pebr.) De Heer Mr. A. Kerdijk verkreeg 1158 st. (tegen 815 op 26 Febr.) Winschoten. Aantal kiezers 2478. Uitgebr. 1609 geld. st. (tegen 1330 op 26 Febr.) Gekoze- BARON DE VOS VAN STEENWIJK, met 846 st. (tegen 447 op 26 Eebr.) De Heer Mulder verkreeg 748 st. (tegen 465 op 26 Febr.) Goes. Uitgebracht 1934 biljetten; van onwaarde 63. Gekozen de heer J. P. BREDIUS JR. met 1102 stemmen. Op dr. Vermeiden waren 770 stemmen nitgebracht. De Staatscourant maakt in de volgende be woordingen melding van het gebeurde bij de verkiezing te Zevenbergen. Bij de herstemming in het hoofdkiesdistrict Zevenbergen hebben verkregen de heer J. II. A. Diepen 754 en de heer mr. R. Van de Werk 745 stemmen; van onwaarde waren 29 stembil jetten terwijl de stembus uit Meeuwenmet 53 stembiljetten ter zijde werd gelaten wegens het ontbreken van een der vereischte zegels. De Nieuwe Rotterdammer van Vrijdag 15 Mrt. meldt, dat de Minister van Binnenlandsche Za ken gelast heeft, dat aan den heer Diepen de geloofsbrief worde uitgereikt en dat de stembus uit Meeuwen moet bewaard blijven. De kwestie omtrent de geldigheid der stemming komt der halve ter beslissing bij de Tweede Kamer. De Ministervan financiën brengt ter kennis, dat in den loop van dit en het volgende jaar hon derd veertig commiezen 4de kl. der dir. belas tingen, invoerrechten en accijnsen kunnen worden aangesteld op eene bezoldiging van f 420's jaars en eene toelage voor eens van f 75 voor uit rusting nadat zij op de linie van toezicht zijn in dienst gesteld. Op een nader vast te stellen tijdstip en plaats zal een onderzoek worden ingesteld omtrent de sollicitanten voor die betrekking. De verzoekschriften om toelating tot het voor schreven onderzoek moeten vóór den lsten Juni 1878 bij het Departement van financien zijn ingekomen, des verkiezende door tusschenkomst van de controleurs der directe belastingen in voerrechten en accijnsen. De Minister van oorlog heeft bepaald dat het eereteeken, ingesteld voor hen die wegens eenig wapenfeit eervol werden vermeld, op eenvormige wijze gedragen moet worden op de linkerborst op het lint van het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven onmiddellijk boven dat eeretee ken^ en derhalve onder de gespen waarmede dat lint eventueel versierd is. geleken bij gelijk tijdvak van 1876, in Engeland minder werden ingevoerd: 19,810 ossen, koeien enz., 13,720 hokkelingen en kalveren en 121,228 schapen, vertegenwoordigende eene waarde van tien millioen, waarvoor alleen in compensatie komt 597,000 kilogr. geslacht vleesch, ter waarde van ongeveer f 400,000. Het blad hoopt dat, in spijt van het eigenbelang der groote landbezitters, door beteugeling der longziekte, het intrekken van dispensaties voor den in- en doorvoer van schapen uit Duitschland en vooral ook door de zorg van den handel dat het pu bliek in Engeland van den waren stand der zaak worde ingelicht, het gevaar zal geweerd worden en dat ook ons gouvernement het zijne zal doen. Het kader der regimenten veld- 'en rijdende artillerie is van revolvers voorzien. In Duitschland worden thans pogingen aan gewend om ten behoeve van noodige bezuini ging in deze slechte tijden, een anti-sigaren-rook- verbond op te richten. Men wil terugkeeren tot de oud-vaderlijke pijp de „Duitsclie" pijp bij uitnemendheiden wenscht door een volks votum uitgemaakt te hebben, dat het verschijnen in 't publiek met een pijp even chique en even fatsoenlijk is als met een sigaar. Men is tot dezen stap gekomennu de sigaren alle jaar duurder en tevens slechter worden en van de toekomst in dit opzicht weinig verbetering schijnt te venvachten. De Zondag 11. te Londen in Hydepark ge houden meeting van de vrienden des vredes is opnieuw jammerlijk mislukt. De „Turken" ver joegen hen onder luid geschreeuw en getier, waarbij doode katten en ratten als projectielen gebezigd werden. Daily News beweert, dat Gladstone slechts niet langer voor Greenwich wil zitten maar daarom nog niet de parlementaire loopbaan voor goed heeft vaarwel gezegd. vergadering gesloten. Een korporaal der infanterie, gedetacheerd op het fort Loevestein verzette zich dezer dagen tegen de bevelen hem door den commandeeren den luitenant gegeven, en ging zelfs zooi ver van dien luitenant met een mes te bedreigen. Niet dan met veel moeite werd hij door den daartoe van Woudvichem ontboden marechaussee in ar rest genomenzijn kameraden en manschappen hadden Hem niet meester kunnen worden. UITSLAG DER HERSTEMMING VOOR DE TWEEDE KAMER. Amsterdam. Aantal kiezers 4561. Uitgebracht 1704 geld. st. (tegen 1965 op 26 Febr. jl.) Gekozen Mr. G. VAN TIENHOVEN met 866 st. (tegen 763 op 26 Febr.) De lleer Mr. A. S. van Nierop verkreeg 838 st. (tegen 741 op 26 Febr.) Hilversum. Aantal kiezers 1775. Uitgebr. 1336 st. (tegen 1296 op 26 Febr.f Gekozen: BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, met 804 st. (tegen 434 op 26 Febr.) De Heer Mr. Venver verkreeg 532 st. (tegen 471 op 26 Febr.) Rotterdam. Aantal kiezers 3218. Uitgebr. 2446 geld. st. (tegen 1888 op 26 Febr.) Ge- De bevolking van Noordbrabant bedroeg op 1 Januari 1S77: 229,433 m. en 227,276 vr., te z'amen 456,700. In den loop van 1S77 is zij toegenomen met 3458 m. en 2799 vr., totaal 6257 en bedraagt dus tbans 402,966. DeStCt. No. 61 bevat een uitvoeriger staat van de be volking op 1 Jan. 1878. Z. M. de Koning is zoo ver hersteld, dat hij Maandag voor het eerst weder uitreed. Z. M. bracht een bezoek aan Prins Hendrik. De assisen van Brabant zullen eene buiten gewone zitting houden om de zaak 't Kint en den heer Fortamps te behandelen. De laatste, die als gouverneur der Bankdoor zijn blind vertrouwen in 't Kint als 't ware medeschuldige is geworden ofschoon hij niets deed om zich zelf te bevoordeelen, komt, nu hij als misdadiger vervolgd wordt, in beklag, al is zijn roekeloos heid ook de oorzaak dat duizende familiën in België verarmd zijn. Het arrest van inbeschuldigingstelling bedraagt niet minder dan 600 a 700 folio bladzijden schrift. Geen wonder dat twee jaren noodig waren om eenige helderheid in deze ingewikkelde zaak te brengen. De N. R. Ct. bevat een artikel over onzen veehandel op Engeland, waarin op het groote gevaar gewezen wordtdat dien handel bedreigt, wanneer het voorstel der Britsclie Regeeringbij het Parlement ingediend, om, even als nu tij delijk geschiedt, bij voortduring den invoer tot enkele slachthavens te beperkenwordt goedge keurd. Hoeveel schade onze veehandel door den tijdclijken maatregel reeds lijdt, blijkt hieruit, dat over de eerste elf maanden van 1877 ver- In Breslau heerscht een pestaardige typhus, waaraan een aantal personen sterven. Erger nog heerscht de typhus in Petersburg. Dagelijks komen er drie b vier honderd zieken bij. De ziekte heeft een bijzonder snel verloop. De lever en milt worden aangetast en bij de lijkopening vindt men bijna altijd, dat de dood veroorzaakt is door een verwijding van de hartwanden. Vele studenten zijn reeds het slachtoffer der ziekte geworden, en er is sprake van om de universi- Iteit tijdelijk te sluiten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1