BUITENLAND. Belgie. M ededeelingen Engeland. Oostenrijk. Turkije. [i wv; T-irinfiiijji ii i is in (U'li lacht tusschen Dinsdag en Woensdag een moord gepleegd. l)e vermoorde was eene alleen wonende vrouw, eene weduwe, die een winkeltje en tap perij hield. De moord, die ten doel had dc vrouw te bestelen, is waarschijnlijk gepleegd met een scheermes, ten minste men moet liet heft daar van bij het lijk hebben gevonden. De dader heeft geld, kleederen, tot zelfs de gouden stiften van een oorijzer meegenomen. De zoon van de vermoorde, mede te Middel- stum woonachtig en postbode van daar op Ap- pingedam, ging 's nachts om 2 uur van huis om zijn loop te doen. Daar hij bij zijne moe der licht in de kamer zag, begaf hij zich met zijn adsitent naar hare woningzij vonden de deur open, en naar binnen gaande, vonden zij daar het lijk der reeds bejaarde vrouwhet ge zicht en de hals waren bijna geheel doorkerfd. De vermoedelijke dader, de arbeider Ferdinand Heun, is reeds in handen van het gerecht. Hij was vroeger kostganger bij de weduwe en thans woonachtig te Usquert. Den avond te voren bevond hij zich in de tapperij der weduwe en bleef daar tot alle andere bezoekers vertrokken waren. Ilij ontkent den moord gepleegd te hebben maar zijne kleuren, tot zijne schoenen toe, wa ren bebloed. Het is opmerkelijk, dat ontploffingen in mij nen zuiden geïsoleerd voorkomen. De ontploffing nabij Glasgow, die kortelings aan 15 mannen het leven kostte, werd Dinsdag gevolgd door eene andere in de Gnity Brook Colliery, te Kersly nabij Bolton. Bij deze jongste ramp zijn naar gissing 35 arbeiders omgekomen. liïnelegvnwoordig in de industrie speelt,"aarzelen wij niet de aandacht op deze nieuwe machine te vestigen. Er moeten verschillende goede hoedanigheden aan verbonden zijn die haar boven anderen de voorkeur doen verdienen zij is gemakkelijk in het stellen en bedienen, brengt minder zaagsel voort, zaagt hout tot 0.90 meter van het vierkant, van elke verlangde lengte enz. Een goede aanbeveling is hetdat zij sedert eenigen tijd met het meeste succes aan de Ar tilleriestapel- en constructiemagazijnen te Delft werkt. Staatsblad n°. 15 behelst een kon. besluit van den 5den Maart 1S78, tot aanvulling van art. 29 van het reglement betreffende den vorm, de samenstelling en de afmetingen der maten en gewichten, vastgesteld bij koninklijk besluit van 16 October 1869 Staatsblad n<>. 159). «Bij bet meten van kalk is het geoorloofd gebruik te maken van houten maten met vijf openingenelk van ten hoogste 3 centimeter middellijn, in den bodem. Op zoodanige maten moet het woord „kalk maat met duidelijke letters van ten minste 2 centimeter hoogte onder de gewone benaming der maat ingebrand zijn." Eene commissie van studenten te Madrid heeft aan de Barijsche dagbladen het volgende telegram •gezonden „In eene talrijke bijeenkomst van Ma- «dridschc studenten is besloten aan (1e Parijsclie -studenten onderstaand adres te richten Hartelijk dank aan de Parijsche dagbladpers en aan de Parijsche studenten voor de ontvangst, die zij aan onze kameraden hebben doen ten deel val len. „Komt in ons midden, en wij zullen u een bewijs geven van onze sympathie en van onze r&kademische broederschap." Te Nijmegen heeft men Dinsdag ochtend een -onan dood in zijn tuin gevonden. Men heeft Tëdenen om te vermoeden, dat hij vermoord is geworden. Naast het lijk vond men een geweer •en een sabel. Verdere bijzonderheden zijn niet Tb'ekend. De Minister van oorlog heeft bepaald dat de ambtenaren van zijn departement geene diensten mogen waarnemen voor militaire aan nemers en dat zijna lo. Mei. a. s., geen werkzaamheden mogen verrichten tegen salaris buiten bureautijd, zonder daartoe vooraf dc toe stemming van den secretaris-generaal van het departement te hebben gevraagd en verkregen. Woensdagavond heeft men in de Bethanie- straat, te Amsterdam, twee kinderen (tweelingen), op een bakje te vondeling gelegd, met een boefjevermeldende dat ze elf maanden oud zijn. Ze zijn door de politie naar het stads- bestedelingenhuis gebracht. •Een mensclienvriend in Belgie, bewogen met liet lot van de weduwen en weezen van beambten "bij de spoorwegendie in de uitoefening van hun bedrijf zijn omgekomenheeft den Staat een 'half millioen francs aangeboden om daaruit deopvoeding der nagelaten kinderen te bestrijden. Het vorstelijk geschenk is dankbaar aanvaard. In den nacht van Zaterdag op Zondaghad ie Keulen eene verschrikkelijke moord plaats. .Zekere Schlegel verliet omtrent 11 ure de her berg Der Henneom zich naar zijn huis in de JEkrenstrasse te begeven. Aan den ingang zijner woning, werd hij aan gevallen. Zijne noodkreten werden eenige oogen- blikken door de geburen gehoord, doch hielden eensklaps op. De ongelukkige, vreeselijk ver wond aan de slapen en aan den hals, heeft nog -de macht gehadzich tot in zijne kamer te •slepen doch daar viel hij neer en gaf oogen- hükkelijk den geest. Het g«recht werd aanstonds verwittigd. He vige vermoedens drukten op den schoonzoon van liet slachtoffer. Men begaf zich naar zijn huis en vond hem daar te bed, doch naast zijn bed lag een lioop bebloede klecren en in zijn aangezicht bemerkte men kneuzingenalsof hij aan een gevecht had deelgenomen. Hij werd aanstonds aangehouden men denkt dat hij zijn schoonvader vermoord heeftten einde zich spoediger zijne erfenis toe te eigenen. Aangaande de 17-jarige dochter van den amb tenaar D. te Ossdiezooals wij in een vorig nummer melddengetracht zou hebben haren vader te vergeven en daarop heimelijk het huis lieeft verlaten wordt later bericht dat zij met eene vrouw, die langs de huizen citroenen vent, is doorgegaan maar te Zalt-Bommel is gear resteerd. Het sterftecijfer in Dordrecht, dat reeds hoog was, wordt nog voortdurend hooger. In Januari bedroeg het niet minder dan 51.5 (in verhouding tot 1000 per jaar); Rotterdam volgt, daarop met 35. Arnhem had het gunstigste cijfer, namelijk 21.3. De mazelen-epidemie is voor een groot deel schuld van het hooge cijfer te Dordrecht. De heer R. Wittewerktuigkundig ingenieur aan 's Rijks constructiewinkel te Delft, heeft een horizontale dubbelwerkende lintzaagmachine be dacht, welke in de machinefabriek van den heer E. H. Begemannte Helmond uitgevoerd is. IVetende welk een voorname rol de lintzaagma- Een inwoner van Delfzijl gebruikte 5 pillen, wier samenstelling hem niet bekend was, tegen eene koortsachtige aandoening. Den volgenden dag gebruikte hij er tien met het gevolgdat hij zeer ongesteld, werd en te bed moest gehol pen worden. Dadelijk werd er geneeskundige hulp inge roepen en nu bleek hetdat de pillen vroeger door den geneesheer aan een buurman des lij ders waren verschaft tegen piin in den mond. Zij bevatten naar het zeggen van den dokter kraanoog. De toestand van den lijder was zeer treurig hij lag aan den rand van het graf. Gelukkigdat een toegediend braakmiddel baatte, zoodat hij nu gelukkig buiten gevaar, doch nog zeer zwak is. Tilburg. De heèr Pani3, hulponderwijzer aan de school voor meer uitgebreid lager onderwijs van den beer Borsten, alhier, is benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Dongensche Vaart. On gaarne zien wij hem vertrekken, daar genoemde school in hem een degelijk onderwijzer verliest. Op het vernemen der tijding, dat de WelEd. Heer Diepen, alhier, gekozen was tot afgevaar digde voor de Tweede Kamer in het district Ze venbergen, heerschte in onze stad algemecne blijdschap. En geen wonder, want allen, die hem kennen, 't zij dezelfde zienswijze met hem deelendc of eene andere richting toegedaan, heb ben hem leeren hoogachten en waardeeren. Des avonds werd den geachten jubelaris door de Nieuwe Koninklijke Harmonie, Korvels Har monie en Liedertafels en de Liedertafel „Oefe- ning geeft Kracht" eene schitterende ovatie ge bracht. Waalwijk. De gemeenteraad alhier heeft zich bij adres tot. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid gewendmet verzoek om den spoorweg Zwaluwe's-Bosch dooral de gemeenten der Langstraat en den Baardwijkschen overlaat, langs Heusden, Drunen, Nieuwkuik en Vlijmen naar 's-Bosch, te bohouden. Mocht echter onverhoopt de Minister deze lijn wenschen te wijzigen, b. v. van afGeertrui- denberg, ten zuiden langs Raamsdonk, Waspik, Capelle, en te Besoijcn met eene Noordwaartsche ombuiging, om te Drongelen de Oude Maas te overbruggen en vervolgens langs Heusden, Drunen, Nieuwkuik en Vlijmen naar 's-Bosch het dan daarheen te leiden, dat, in het groot belang van handel en nijverheid, de ombuiging der lijn en de overbrugging der Oude Maas plaats hebben ten oosten der haven van Waalwijkwaardoor aan vele bezwaren zouden tegemoet gekomen zijn. 13 Maart. De alhier op heden gehouden jaarmarkt, werd niettegenstaande het ongunstige weder en de hooge waterstand, zeer druk bezocht. Ruim 300 stuks hoornvee waren aangevoerd. De handel was levendig vooral in kalfdragend en vet vee, dat aan hooge prijzen werd verkocht. Er waren veel looiers uit de omstreken op gekomen doch geene afnemers uit de Noorde lijke Provinciën. Er was nog al vraag naar goede zware huiden van 18 a 20 kilo, waarvan dan ook maar enkele partijtjes voorradig zijn, welke 95 a 100 cents kostten. Integeiïdeel was er veel aanbod van huiden van 15 kilo zoo in drooge als gezouten. De vraagprijs van dit artikel liep geweldig uiteen, doch voor 90 cent kon men vrij goede gezouten Mataderos koopen terwijl men voor drooge 80 a 85 cents vroeg. Het zoogenaamde Langstraat9, leer was zeer gezocht in goede beleerde kwaliteit en was daarvoor ook gemakkelijk 80 cents te be dingen-, daarentegen waren de lichte en vlakke huiden veel aangeboden en minder goed te plaatsen. Goed gelooid hakkanleer, conterfoor- leer en zwaar binnenzoolleer werden als altijd gezocht; de prijzen varieerden naar kwaliteit. Mooi grauw overleer was zeer scliaarjmindere soorten veel aangeboden, doch onverkoopbaar. Een onzer voornaamste grossiers in «choen- makersfournituren heeft eene bezending runder huiden aangevoerdwelke als chagrijnleder op gewerkt zijn en bijzonder voordeelig er uit zien, zoo voor dames- als lieerenwerk. .Dewijl de prys er van zeer billijk iszoude het wel kunnen gebeuren zij den Duitschen' chagrijnleer fabri kanten groote concurrentie zullen aandoen. In schors ging niets om, daar de prijzen zeer dalende zijn. Naar wij vernomen hebben, wordt er al goede Geldersche schors aangeboden f 6.per mud vrij in de haven alhiertn aangezien de groote voorraad zal dit artikel nog heel wat minder worden ten minstewanneer de slepende gang der looierijen nog blijft aan houden. Breda12 Maart. Gisteren avond werd al hier in eene algemecne vergadering van de kies- vereeniging Eendracht maakt Macht door den heer Th. Bleckmann, ingenieur van den water staat, in eene zeer belangrijke lezing, de aanleg besproken van een kanaal van Breda naar Oos- terhoui, waarbij vooral werd gewezen op het groote nut, dat zoodanig kanaal niet alleen tot verbe tering van de waterververscliing en waterontlas ting van Breda en omstreken, maar tevens ter bevordering van de belangen der scheepvaart van een aanzienlijk deel dezer provincie zou opleveren. Naar men verneemt, zal het plan van den heer Bleckmann met de samenstelling waarvan hij zich reeds geruimen tijd heeft beziggehouden, eerlang in druk verschijnen. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft in hare vergadering van Maandag jl. besloten bet door de Kamer te Waalwijk tot den Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid gericht adres om voor den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch de richting door de Langstraat en niet die óver Dassen en Heusden te doen aannemen, te ondersteunen. Lith13 Maart. De visscherij op de Maas levert, tegenwoordig weinig belangrijke voordeden op, dewijl door het ongunstig weder weinig of niets wordt gevangen. Op de Waal daarentegen is het in dit opzicht gunstiger gesteld, vooral ten aanzien der zalmvangst. Maandag-namiddag jis een verschrikkelijk on geluk voorgevallen te Corbais, aan de steengroef les Trois Fontaines. Een zes-en-twintig-jarige jongelingmet name J. B. Oleffe gelast met het bestuur der stoommachine, dienende tot het ophalen der waggons met blokken geladen, is uitgegleden en in een eng gat gevallen, waar boven zich het raderwerk der machine bewoog. Hij werd afgrijselijk verminkt; al zijne kleeren waren letterlijk gemalen. Het bovenste gedeelte van zijn lichaam was echter niet gewond. Door een tiental zijner kameraden naar het huis zijner ouders gebrachtontving de ongelukkige jonge ling aldaar de eerste geneeskundige zorgen. Zijn toestand is tot nu toe weinig veranderd en er zullen nog eenige dagen moeten verloopen eer mun zal weten of er hoop is hem in het leven te houden. Men schrijft uit Lier: Den 12 dezer, had er in de station alhier een verschrikkelijk ongeluk plaats. Een werkman aan den spoorwe"- is door den trein No 2.1, van den Grand Centraly omver geworpen en het hoofd afgereden. Het slachtoffer laat eene weduwe zonder kinderen achter. Woensdag-namiddag had~te Antwerpen een verschrikkelijk ongeluk plaats aan boord van de Belgische stoomboot Vaderland, Een daglooner Godne genaamd 32 jaar oud werd doodelijk gewond door het omvallen eener ijzeren kraan, waarmede men een gewicht van 2930 kilos op- ,..lf mail. het zwaar voorwerp op het lyt en al zijne ledematen werden verpletterd De ingewanden spatten hem uit het lichaam. Het slachtoffer heeft zijne verschrikkelijke wonden slechts eenige minuten overleefd. Brussel13 Maart. Maandag-nacht heeft een verschrikkelijk ongeluk plaats gehad, in de station der Allee Verte. Zekere Coenestoker te Gent, die te Aalst moest afgestapt zijn, was onderweg in slaap gevallen en"alzoo te Brussel aangekomen. Hij wilde met een vertrekkenden trein terugkeeren doch toen hij over de rails stapte werd hij door eene locomotief getroffen en op den slag gedood. Het slachtoffer dezer ramp laat eene weduwe met vier kinderen achter. 14 Maart. In de Kamer van Afgevaar digden heeft de Minister van Openbare Werken verklaard, dat de onderhandelingen met Neder land over het kanaal van Terneuzen voortgezet worden. De bewering, dat het tractaat reeds getcekend is, is ten eenenmale onjuist. De Mi nister hoopt binnen drie a vier weken tot een resultaat, te zullen- geraken. EEN GOEDKOOP GENEESMIDDEL. Iedereen weet, hoe moeielijk gewoonlijk ver koudheden, bronchitis en andere kwalen van dien aard te genezen zijn, vanwege hunne hardnek kigheid en hoeveel aftreksels, stroopen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken, om die ziekten kwijt te raken. Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosde verkoudheid, heel licht in eene bronchitis ontaardt, ja zelfs som- in longteering overgaat. Du talrijke ondervin dingen bewijzen, dat de zuivere NOORWEEG- SOHE TEER, goed toebereid, een bijna wonder dadige uitwerking heeft op de genezing van de genoemde ziekten. De Teer kan niet in substan tie gebruikt worden vanwege zijn onaangenamen smaak en kleverige bestanddeelen. Een pharmacien te Parijs, de beer Guyot, is op liet, denkbeeld gekomen, die teer te omgeven met gelatine, ter grootte van een gewone pil. Niets is gemakkelijker om in te nemen. De ge latine lost zich terstond op in den maag, en de teer doet zijn werking. Twee of drie teerknpsules genomen bij het eten, brengen spoedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoud heid en bronchitis te genezen. Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenig- zins gevorderde teering geneest. In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels en met medewerking der natuur is de genezing dikwijls sneller dan men had durven hopen. Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel van wege zijn uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prijs. Elke flacon van teerkapsulcs toch kost slechts twee francs en vijftig centimes en bevat zestig kapsulesde geheele behandeling komt dus slechts op vijf of zeven en een halve cent daags en ontheft van liet gebruik van afkooksels, patés en siropen. Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heeft, moet men op de drie kleurige handteekening van den heer Guyot, op het etiquette letten. Te verkrijgen in de meeste goede apotheken. De Standard meldt, dat de Engelsche vloot van Tuzla naar de golf van Ismid is gestevend. Aan de Times wordt uit Pera gemeld, dat de Porte besloten heeft onmiddellijk twee legerkorp sen naar Volo te zenden, ten einde den opstand in Thessalie met energie te dempen. Londen14 Maart,. In het Lagerhuis gaf lord Northcote op eene interpellatie ten ant woord, dat het onmogelijk was in bijzonderheden te treden terwijl nog over de grondslagen waarop het congres zal bijeenkomen, onderhan deld wordt. Maar voor ieder zal de vrijheid om te handelen, gehandhaafd worden op hit congres en de meerderheid zal niet bindend zijn voor de minderheid. Engeland zal zijne op vatting op het congres verdedigen, doeh verlangt van tevoren de verzekering, dat elk artikel van het vredesverdrag aan het congres zal worden voorgelegd op zulk eene wijze dat het oordeelen kan of het artikel kan worden aangenomen of niet. W eenen 12 Maart. Bij een ontzaglijken toe loop van mensclien en met greot ceremonieel had heden de begrafenis plaats van den aarts hertog Franz Carl. Bij de plechtigheid waren de Keizer en de Keizerin, al de leden der kei zerlijke familie, de hertog van Aostn, prins Le opold van Hohenzollern, prins Georg van Saksen prins Alexander van Hessen, de voorzitters en leden der Huizen, delegatien uit den adel, kardinaal Schwarzenberg, aartsbisschop Haynald, de Weener Gemeenteraad en tal van deputation uit verschillende lichamen. Kardinaal Kutscher voltrok de kerkelijke plechtigheid, De sub-commissies der Hongaarsche de legatie hebben zich na eenige discussie eenstem mig vereenigd met, het rapport van den rnpor- teur Max Falk, strekkende tot het toestaan van het krediet van 60 millioen. Konstantinopcl. De Russen hebben Federe- kena nabij Boyoukdere bezet, benevens Azatli en de meeste andere dorpen rondom Konstantinopel. Zij rukken van Jarinburgas, Rapanaria, en A- ghaeli naar du hoofdstad op.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 2