Beste gezuiverde Vlokken Doof opruiming IE KOOPi J. BE BONT, Pettenfabfiekant MARTENS, PIS als: Huismsubeien en Wintelgenei «LES®*. VERLOTING van de Mortel, een STQOMSCHÓRSMOLEN DE WED. DUIM-Vil M gevraagdT MDERIMIMON Tegen half April aanstaande een achterbouw WAALWIJK. Gevulde Bedden Hulponderwijzer. H.H. Leerlooiers! De Ondergeteekenden BILJARTCONCOURS Te koop gevraagd: Biljart-Concours, te huren Hesren- HüIZING, ID O C3-, keu, 5^* Looiersbeurs - Vereeniging D. DE GROOT, Handelsberichten. Eiken Tellingen ONTVANGEN: HUiSMEUBELEN, WINKEL- EN BA&KERSGERSEVEN, De Notaris te Tilburg SPRANG. te WAALWIJK, TE HUUR: EN VERKRIJGBAAR BIJ AAN ZEER LAGE PRIJZEN, HEUVELSTRAAT-TILBURQ. DE NOTARIS J. M. v. d. DONCK. G. v. d. DONCK. C. M. v. d. DONCK. W0TJTHERTJS PIGMANS, C. fl. DE fiREEFP, Leve rancier van Kloedingsluk- ken. in i Leder k Selioomnakers- fournilnren. BERNARD HENDRIKS, Mecanicien. REGLEMENT TER INZAGE. RUBBENS Co. TE Ie Prijs: Een prachtige vergulde PENDULE met Slagwerk. 2e Een solied gouden AN KER-HORLOGE. 3e Een zware gouden HOR LOGE-KETTING. 4e Een nette SALONLAMP. van "WAALWIJK. VOORRAADLIJST van 12 Maart 1878. C. BRANS.; 65 gez. B.A. ossen, 30/32 p. F. GIJZELS. 35 gez. Koeh. 26 p., 40 dr. gez. Fer- nambucq, 22 p. W. ZECKENDORF. 25 zwart gestr. overl. 6 p. F. VAN TILBURG. 40 gr. overleer 47a P- 25 West-Indische. 30 p. CHARLES FICQ, Cie. Eene partij gez. B. A. ossen 36/38 p. Een dito 35/36 p. Een dito 32/33 p- Een dito 28/30 p. Een dito 20/22 p. Een drooge dito 32/34 p. Een partij dr. gez. Ferambucq 25/26 p. Grauw en zwart overleer 4/7 p. RUBKENS-KIEVITS. Pèse Tanins, Scliachtenzet- ters, Walz- en Stikmachines, Leer en Schoen mak ersfournituren. JACQ. VAN RIEL. Eene partij gr. overleer 4/5 p. P. O. ROQUES. 15 Gez. B. A. 32 p. Eene partij beschadigd leer. G. HAAGIL 150 Dr. gez. Haiti, 15/17 p. 50 gez. 50 gez. Koeh. 20/22 p. 20 inl. huiden, 23 p. Goed hakkenleer en binnenzoolleer. Allerlei overleer. G VAN LOON. 30 gez. zoolleer, 36 p. 50 dito 'SO p. 50 dito 24 p. 60 dr. dito 32 p. Eene mooie partij hakkenleer, goed gaar. Eei binnenzoolleer. Verschillende soorten grauw «n acliter de Comediestraat - Tilburg. Tevens beveelt hij zich aan voor liet zuiveren en overvullen van VESREN BEDDEN. kalfsvellen. AANVRAAG VOOR GERARD HAAGIL Zware drooge goed gelooide huiden, geschonden doch zonder brand. TILBURG, 15 Maart. Heden was alhier beduidend meer kooplust te bespeuren in granen en bloem, zoodat de handel levendiger was dan vorige weken. Boter van 11.35 tot 11.55. Roggebrood per 3 kilogram f0.31. Inlandsche Rogge f7.00 h 7.35. Roggebloem f 13 a 13.25 per 100 kilo. Tarwebloem f 18.50 per 100 kilo. Haver f9 a 9.50. Boekweit f 10.50. Voedergarst f9.50. WAALWIJK, 13 Maart. Tarwe f 14 k 14.50; Rogge f8 a 8.50; Boekweit f6.50 a 7, alles per H.L.; Haver 97a a 10 ct. per K.G. Roggebrood 45 cents. Schors. Puike Veluwer f6.35 de 65 kilo. Dito Graafschapper f 6.S5 de 65 kilo. Gemalen f6.35 f6.85 per 60 kilo. Fransche f95 per 1000 kilo. Boter. Aangevoerd 1734 kilo van f 1.34 tot f 1.41. BESOIJEN. Boter. Aangevoerd 174 kilo van f 1.36 tot fl.44. WASPIK. Boter. Aangevoerd 219 kilo van f 1.39 tot fl.44 Eene groote partij drooge breede voor zware Hoog— en Aardkarwielen en drooge Eiken Speken, alsmede eene groote hoe veelheid droog Timmer- en Wagenma kershout in alle soorten, ook Vleesch- booms, Snijplanken en Beuken Wal sen bij II. J. DIJKMANS, Heuvelstraat Tilburg. De laatste Nouveauté in Ileeren- en Kinder-Eantaisie-Hoedenalsm ede Eene groote sorteering COMMUNIE HOEDJES. GEVRAAGD aan de Openbare School te Waalwijk, een 2eHULPONDERWIJZER, Jaarwedde f 690- Aanteekening voor de Duitsche taal strekt tot aanbeveling. Adres aan den Burgemeester. ZAL VERKOOPEN 1 Namens MevrouwjDcwed.J. F. JORRlTS- MA, in de Zomerstraat, te Tilburg. Woensdag 20 en Donderdag 21 Maart 1878, telkens des voormiddags om 10 uur te beginnen. Een zeer fraaien, uitmuntend onderhouden: Een R. K. jongeling, 18 jaar oud, ruim 2 jaar op eene looierij werkzaam ge weest, in staat de beste getuigschriften over te leggen, zag zich gaarne geplaatst tegen genot van kost, inwoning en nader overeen te komen voorwaarden. Zich te adresseeren met franco brieven onder het motto „Looier" aan den uitgever dezer Courant. Voor een Jongmensch, oud 18 jaar, reeds vier jaar in bovengenoemd vak werk zaam geweestwordt bij fatsoenlijke menschen in dat vak plaatsing gevraagdtegen genot van kost en inwoning. Reflecteerenden adresseeren zich onder letter M aan de Redactie van dit Blad te Tilburg. hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste BIJ 2 Namens JACOBUS TOOTEN, in het 0 Haringseind, te Tilburg, Woensdag 27 Maart 1878, des namiddags om 2 uur. 3 Namens M. T. WOLLAART, in de Zomerstraat, te Tilburg. Donderdag 23 Maart 1873, des voormiddags om 9 uur. Bij gedrukte Biljetten breeder omschreven. Bevallen van een ZOON J. J. W. ROZENDAAL. DB MUNCK. Tilburg, den 10 Maart 1878. Eenige kennisgeving. Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming in het smartelijk verlies onzer dierbare Moeder, zoo van binnen als buiten deze stad ondervonden, betuigen wij onzen harteliiken dank. L. G. v. d. DONCK. Tilburg12 Maart 1878. Eene gebruikte, doch in goeden staat zijnde Aanbiedingen franco onder het Motto „Pleskom" aan het bureau dezer Courant. op Dinsdag avond a. s. van de HANG- PENDULE, onder de 399 eerste spelers op de Biljart-partij bij Watrin te Waal wijk. nes. Rbenania Victoria, De Saxonia De Singer-Macbi- Jones Co/s Elastiques en Arm- machiijes, Thomas &Co., EliasHowe, Bradbury Co., Grover Baker, "Wheeler Wilson, De Teutonic, De LincolnDe Germania, De Superior, De Union, De e.nz. en dat zij door Verschillende soorten Guano in de beste kwaliteiten, aan de laagst mogelijke prijzen, verkrijgbaar bij Broekliovenschen weg. Tilburg. hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. TE beginnende Zondag 17 Maart en eindigende Zondag 5 Mei, dien dag des avonds te 6 uren uitreiking der prijzen. Van 's morgens 10 tot }s avonds 10 UUT gelegenheid tot spelen. lste PrijsEen VERGULDE PENDULE acht-daags werk. 2e PrijsEen ZILVEREN CYLINDER HORLOGE met gouden rand. 3e Prijs: Een paar TERRA-COTTA BEELDEN. 4e Prijs: Een ZILVEREN SIGAREN KOKER, met echt Schildpad. öe Prijs: Een GESNEDEN HOUTEN ROOKTAFEL. 6e Prijs: Een paar zwarte GESCHIL DERDE VAZEN. 7e Prijs: Een echte MEERSCHUIMEN TABAKSPIJP. Inleggeld: 25 cent de 25 stooten. zal in de tweede helft der maand April voor den heer J. B. BROUWERS, in het OPENBAAR VERKOOPEN den opstand eener leerlooierijstaande te Tilburg, achter het huis, bewoond door Smulders - van Rosendaal, geschikt om te worden verplaatst. Zij, die genegen zijn te Waalwijk kunnen zich vervoegen aan de UTRECHT- SCIIE IJZERGIETERIJ te Utrecht. BIJ Aanvangende Woensdag 13 Maart, eindigende' Maandag 22 April a. s., van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur gelegen heid tot spelen. REGLEMENT TER INZAGE. Inleggeld 25 cent.de 20 stooten. tegen 15 APRIL a. s. een net ingerichte bevattende vijf kamerskeuken met pomp en kelder, staande in de Comedie- straat; huurprijs f275. Te bevragen bij P. E. BERGMANS, te Tilburg. In eene Brouwerij een die genegen is tevens boerenwerk te ver richten. Adres met franco brieven maar liefst in persoon bij de Wed. COUWENBERG en Zd. te Kaatsheuvel. vragen twee RIEMENNAAIERS om dadelijk in dienst te treden. Een nog jonge isabelkleurigvan flinke taille. Te bevragen onder letter B. aan het bu reau van dit Blad te Tilburg. in de ZOMERSTRAAT, geschikt voor werk- of bergplaats; thans in gebruik door den Heer M. A. VAN DEN BOSCH. Te bevragen bij Dr. Van Erven-Dorens. Ontvangen eene groote keuze Fransche en Engelsche Heeren - Mode- stoffen voor dit seizoen. voorradig. N. B. Alle stukken, die op staal gepresenteerd worden, zijn in mijn magazijn

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3