TAPIJTEN BEDDENMAGAZIJN. Doof Plaatsgebrek Opruiming tot EINDE MAART aan Spotprijzen ran alle Artikelen van 'f Seizoen 187?, KLOOS-l'ETROLEII- VEILIGHEIDSLAMPEN. W a a 1 \vij k. Dames-, heer en- kinderhoeden J. de Kort, Tilburg, Kor v el 339. O-ZR-OSSIIEIR, I3ST TOB, KAAS EN AFVAL VAN GRANEN. GKOOTE A. C. VAN DER KELEN ZONEN. van TEGEN VEEL VERMINDERDE PRIJZEN. WAALWIJK. BIER- en WIJNELESSCHEN, GLAS PORSELEIN EN AARDEWERK G. MEELIS, asnssiMAf - mnai, Te Koop aangeboden: Hoogensteenweg hoek Vischstraat. Geoctrooieerd door Z. M. den Koning-, S. HAKKBRT STROOïtGEBEJtt-FABHÏEÏC L. COENEGRACHT Jr. Vrijdagsche Markt bij de Groote Kerk te TILBT7RG, P. SCHEEFHALS, TILBTJRa. Boekdrukkerij - Handel in goud en zilver. ID El IP O T GROS - IDIFIT A TT MODES LINGERIEH HUBERT SMULDERS. - TILBURG. Wederverkoopers genieten rabat. T apij ten, Karpetten, Behangselpapieren, Neteldoeken, Cretonnes en verdere Gordijnstoffen. BEHANGER HEUVELSTRAAT, van alle soorten alsmede groote voorraad, ruime keuzen van in het Magazijn van L. ANDRIESSE COMP. TILBURG. ONTVANGEN YOCR SE EERSTE H. COMMUNIE ALS: Deze lampengefabriceerd naar een geheel nieuwe vinding, waardoor alle gevaar van brand, ontstaan door het omvallen is weggenomen, en die daarom boven alle andere thans bestaande, ten zeerste zijn aan te bevelenzijn in ruime keuze zoowel HANG- als TAFELLAMPEN, voorhanden bij TE VOORRADIG eene groote sorteering naar de nieuwste mode voor het naderend seizoen. Daar alles eigen fabrikaat is, garandeer ik voor soliditeit enz. en kunnen de prijzen bovendien aan alle concurrentie het hoofd bieden. Zeer beleefd beveel ik mij tevens aan voor het als nieuw wasschen en vermaken, zwart en bruin verven der boedentrachtende door eene alleszins prompte en civiele bediening nogmaals hetzelfde vertrouwen waardig te maken, mij in het laatste zomerseizoen zoo ruimschoots geschonken. N B. Wegens vermeerdering van personeel ben ik in staat de gewasschen hoeden binnen acht dagen af te leveren. Voorradig eene groote partij KOLONIALE WAREN, in de beste kwaliteiten, die aan inkoopsprijzen verkocht wordenBIEST, GRINT en ZEMELEN aan uiterst voordeelige prijzen. Aan hetzelfde adres te koop Twee WEEFGETOUWEN en SCHEERRAAM met toebehooren. 's-KERTOGENBOSCH. VOORHANDEN eene groote keuze gouden en zilveren sieraden als vest- Eugenie- en halskettingen, meten zonder flossen, parures, belletjes, broches medaillons, flacons, bonbondoozen enz., alsmede alle soorten van kerkboeken. Eene prachtige keuze COURONNESBLOEMENHOEDJESFORINES SLUIJER-TULLESORGANDIES en CRÊPE-LISSES voor KleedjesZAKDOEKJES, glacé, castor en garen HANDSCHOENTJES, Engelsche HEMDJES, FRONTS, DAS JES, Enz. Enz. P.S. Op aanvraag kan men zichtzendingen ontvangen. Een STOOMMACHINE, 10 paardenkracht. Een dito 25 Een STOOMKETEL, 35 paardenkracht met garantie op 4:\ at mosfeer. Een STOOMKETEL nieuw, 4 paardenkracht met garantie op 5 atmosfeeren. Een HEETE-LUCHT-MACHINE, 2 paardenkracht. Te bevragen en te bezichtigen bij: Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van ANTOON TIELEN, Waalwijk. Opruiming.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4