N?. 22. Donderdag 21 Maart 1878. 15 Jaargang. Ill Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Staat van Brieven Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Aoonneiuwnisurij» per o iuhuuucu; x,w, n®«»w 5v..uwv - "'T' T" Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter pli Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever i j r\1. TJnïntrnr» in<Tü7nndon cfnlrlror» nn i lil tal nitons? (Jg rcd&CtlG b6tV6lT6I!Q6 ck&ïl (IC rGO&Ctlö tc lilourg. plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal in rekening gebracht. volgens opgaaf in 1877 aangevoerd meer dan 2 Zij, die voor liet volgend mj^joen kilogrammen Schors. kwartaal een abonnement op deze courant nemenontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2de helft der maand Februari 1878. Van Waalwijk: F. van Op6tal, Gestel, die door tusschenkomst van het Postkantoor te Waalwijk kunnen teruggevraagd worden. De Directeur BAGGERMAN. Waalwijk, Maart 1878. Het adres van het Nationaal Leder-Industrie- Jiond'ter ondersteuning van het adres vati de Kamer van Koophandel en Fa brieken te Waalwijk, in sake den spoorweg Zwaluwes-Boschluidt als volgt Aan Zijne Excellentie den Heere Minister van WaterstaatHandel en Nijverheid te 's-Graven- Lage. Geven met allen eerbied te kennen: Johannes Franciscus de Booy en Joannes Cornelius Pki- lipsen, in hoedanigheid van Voorzitter en Secre taris van het Nationaal Leder-Industrie-Bond waarvan de hoofdzetel te Breda is gevestigd. Dat adressanten met groote belangstelling en In de gemeente Baardwijk 53 Schoenmakerijen en eenige Leerlooierijen de Naaralooze Vennootschap „De Nederlandsche Fabriek van Lederartikelen", werkende met stoom kracht en 52 werklieden. In de gemeente Besoijen 11 Leerlooierijen met 116 kuipen 47 Schoen makerijen 2 machinaal Schoenmakerijendie nog dagelijks uitbreiding verkrijgen, met 70 werklieden. Terwijl de geheele Langstraat als de meest industrieele en bloeiendste streek van de provincie Noordbrabant bekend staat en eene andere lijn, in welke richting ook, nooit die voordeelen kan aanbrengen welke de roeger geprojecteerde aan den ontwikkelden en vooruitstrevendeu handels man waarborgt I)at adressanten zich terecht verwonderen, dat de welvarende Langstraat zich niet reeds jaren in de voordeelen van ons spoorwegnet heeft mogen verheugen en adressanten daarom met den meesten aandrang Uwe Excellentie onder het oog durven brengen datzoo de teerling ten nadeele van Waalwijk c. a. geworpen wierd, de nadeelige gevolgen van zulk een isolement niet zouden kunnen uitblijven Dat niet alleen de provincie Noordbrabant belang heeft bij den spoorweg Zwaluwe's-Bosch, door de Langstraatmaar dat de handel van geheel Nederland, alsook de buitenland sche koop- Dezer dagen is een marinier die des nachts aan boord van Zr. M. stoomschip Atjeh in het droge dok, te Nieuwediep, de wacht had, gede serteerd. De zaak heeft zich als volgt toegedragen: Na eenige kledingstukken van officieren uit de geschutpoort geworpen te hebbenverliet hij het schipging in het dokverwisselde zijn militair met een burgerkostuum en wist zoo van 's Rijks werf te komen. Ook zijn po.rtemonnaie had hij voorzien met circa f 25, ten nadeele van een adelborst. Met den eersten trein is hij des ochtends van Nieuwediep vertrokken, nadat hij den kommandant per brief had verzocht hem niet op te sporen, daar hij met een rijke familie naar Duitschlaiul was vertrokken. van Uit Oss wordt ons gemeld, dat de dochter den commies-chef aldaar, beschuldigd van poging tot vergiftiging van haren vader, weder in de ouderlijke heeft zich Bommel zij door den officier van justitie is gehoord. Naar men zegt berust de geheele vergiftings- Zij woning is teruggekeerd, eenige dagen opgehouden te Zalt- en ook te 's-Hertogenboschalwaar in den storm van 8 op 9 dezer maand. De 11 verongelukte personen laten na 9 weduwen en 27 kinderen. Op Juist zijn eenige voorwer pen van het verongelukte vaartuig aangedreven. Een Pruisische en een Nederlandsehe loods- schooner hebben te vefgeefs onderzoek gedaan naar het vermiste schip, dat vermoedelijk gezon ken is. Op den Zuid-Westbuiten singel te 's-Gravenhage had Maandag-middag een vechtpartij plaats. Een beschonken persoon zou een daar wonende vrouw mishandeld hebben. Haar echtgenoot trok voor zijn gade partij en viel op den besohonkene aan, doch de vechtenden werden door een daar voorbijkomend bejaard man gescheiden. De broeder van de vrouw wilde echter zijn zuster wreeken hij haalde een stalen tabaks doos uit den zak en gaf daarmede den beschon ken zulk een gevoeligen slag op het voorhoofd, dat het bloed er uit sprong. onverdeelde ingenomenheid kennis namen van het adres der Kamer van Koophandel en Fa— I fiecien gebaat zullen worden met een spoedig brieken te Waalwijk in dato 18 Februari jl. aaniver]-eer yan cn naar (Jie p)aatseu alwaar de eer Uwe Excellentie ingediend, betreffende den aanleg van het njjvere vaderland zoo degelijk en alge meen wordt opgehouden ker aldaar kan haar vergiftigde kocht. zich ook niet herinneren aaii muizentarwe te hebben ver van den Staatsspoorweg Zwaluwe's-Bosch Dat adressanten zich volkomen verecnigen met de in genoemd adres zoo grondig en juist weer gegeven beschouwingenen zich ook niet het feit kunnen verklaren, dat door Uwe Excellentie order gegeven is de werkzaamheden voor de lijn in de Langstraat te staken en daardoor den rechtmatigen wensch van een der welvarendste streken in ons vaderland en van de handeldrij- vendste in de provincie Noordbrabant te ver nietigen Dat adressanten, vertrouwende op het grondige onderzoek dat al de daden van Uwe Excellentie kenmerkt, zich dan ook, met inachtneming van hun standpunt als gemachtigden van het Natio naal Leder-Industrie-Bondvolgens besluit in de Algemecne Vergadering van 11 Maart jl. te Breda, veroorloven op enkele punten te wijzen wier juistheid niet aan Uwe Excellentie zullen ontgaan Dat adressantenalhoewel in herinnering Redenen waarom adressanten zich veroorloven, het adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tp Waalwijk ten zeerste te ondersteunen en Uwe Excellentie eerbiedig, doch met gepaste vrijmoedigheid te verzoeken het in dien zin te willen leiden dat de spoorweg Zwaluwe's-Bosch worde aangelegd door de Langstraat langs dc gemeente Waalwijk. 'tWelk doende enz. Breda. Maart 1878. Door Gedeputeerde Staten der Provincie Noord- Brabant is vastgesteld het door iedere gemeente te leveren contingent der nationale militie voor de lichting van 1878 bedragende o. a. voor Tilburg 75, 's Bosch 66, Breda 3S, Oosterhout 34, Helmond en Stiphout 27, Bergen-op Zoom brengende het persoonlijk onderhoud dat zij dej23, Steenbergen en Nieuw Vosmeer 25, Loon- eer hadden in dato 10 Januari jl. met Uwe op-Zand 23, 's-Princenhage 21, Zevenbergen 15, Excellentie ter audiëntie te hebben, verzekerd Etten en Leur, 13, Dongen 10, Oudeubosch als zij zijn van uwe groote belangstelling in een der voornaamste takken van Neêrland's industrie, doordrongen van de belofte hun door Uwe Ex cellentie gedaan al het mogelijke te zullen aan wenden om aan de billijke verlangens van het Bond te voldoenechter niet hadden gedacht dat het hunne roeping zou zijn ook in deze zaak voor hunnehelaasreeds te veel kwijnende Nijverheid krachtdadig te moeten optreden Dat volgens officieel e gegevens in de gemeente Waalwijk zijn 42 Leerloooierijen met 600 kuipenprodu- ceerende jaarlijks voor ll/j millioeu gulden 147 •Schoenmakerijen, eene industrie, die wegens hare groote uitgebreidheid eene Europeescho ver maardheid heeft verkregen, fabriceerende jaarlijks voor ruim 2 millioen gulden 1 Stoomleerlooierij met 17 werklieden tot bereiding van drijfriemen voor fabrieken eene fabriek tot bereiding van lij ui2 Huidenmagazijnen Yan de HH. A. Ficq Zoon tc Rotterdam en van de HH. Gebr. Quirijus te WaalwijkGroothandel in Schors en Standaarbuiten 10, Raamsdonk 13, Waspik en 's-Gravemoer 9 Waalwijk en Besoijen 14, Zundert 11, Zwaluwe 13, Rucphen 15 Ginneken 10 Eindhoven 8 Klundert 9 Made 7Fijnaart 6 Halsteren 8 Alphen en Riel 6, Cappellc 9, Gilze en Rijen 6, Terheyden 6, Wouw 8, Oud en Nieuw-Gaatel 9, Rijsbergeu 7, Baarle Nassau 6, Dassen 6, Ossendrecht 4, Chaam 7 Dinteloord 6Putte eo Heybergen 6, Geertruidenberg 4, Hoeven 9, Teteringen 4 Willemstad 4. De phonograpie, waarvan wij dezer dagen de v met suoces bekroonde proefnemingen mededeel- geschieienis op een bloot gerucht, waartoe net den, berust op den volgenden toestel. Een cy- meisje zelf aanleiding had gegeven. De apothe-J Under, dien men om ziju as kan laten draaien, 1 1 ---'is bekleed met zeer dun bladtin, waartegen eeu stift rustdie door een veer bevestigd is aan het metalen plaatje in de opening van den tele- phon of spreekbuis. Terwijl de proefnemer door de spreekbuis zingt of spreekt, wordt de rol in beweging gebracht. De scherpe stift die tegen de rol steunt, welke ronddraait en tegelijkertijd zich verplaatst, teekent op de oppervlakte van die rol een schroeflijn. Als men nu, nadat de proefnemer uitgespro ken heeft, het handvat van den cylinder op nieuw in beweging brengt, maar nu in tegen overgestelde richting, dan volgt dc scherpe punt van de stift opnieuw de schroeflijn, welke zij eerst getrokken heeft; de punt gaat opnieuw over de kleine oneffenheden en door de kleine holten, welke het plaatje van de spreekbuis al trillende, haar gedwongen had op het blad tin te voorschijn te brengen; maar door die bewe ging van de punt gaat het aan de stift bevestigde plaatje in de spreekbuis opnieuw trillen en die trillingen zijn de nauwkeurige herhalingen van dc vroegere trillingen. Elk geluid wordt her haald, elk woord wordt uitgesproken met al zijn kenmerkende eigenschappen van hoogte, toon en klank. Met dezen toesteldie aan Munchbausen's hoorn herinnertkan men dus het gesproken woord opschrijven en laterwaar en wanneer men wilweer duidelijk en verstaanbaar door Eene der te Bergen-op-Zoom gevestigde post- j de spreekbuis laten overspreken. Wanneer men duiven-societeiten heeft door middel van duiven, weten wil, wat er gezegd is, plaatst men slechts die aan het stembureau tc Goes werden vrij het beschreven blaadje tin in het instrument eu gelaten om het halt uur de belangstellenden}aat stift den terugweg afleggen. Dat proefnemingen met dit wonder der 19de eeuw tot allerlei vermakelijke tooneelen aanlei- Men schrijft uit Venetië onder dagteekening van 13 Maart jl.: Een kleiue bijdrage tot de geschiedenis der honoraria levert de rijke visoh- vangst van Adelina Patti in Italië. Van No vember tot einde Februari zong zij 42 keer, en ontving 422.000 fr. in goud. De Impressario maakte daarbij echter ook geen slechte zaken daar hij een bruto-ontvangst had van 998,000 fr. De Noorweegsche Storting heeft met 88 tegen 22 stemmen het voorstel aangenomen ter in voering van algemeene vrijheid van godsdienst uitgezonderd voor amtbtenaren ministers en rechters. Rothschild als belasting betalen ie. Figaro deelt mede: Men is thans op alle belastingkan toren van Parijs bezigom de belasting op het persoonlijke inkomen vast te stellen. Onder de belasten flgureeren op de lijsten veel met zeer groot vermogen. Wij zullen onder anderen alleen de familie Rothschild noemen, die de niet onaanzienlijke som van 1,207,330 franes jaar lijks aan de ontvangers der belasting moet be talen. de plaats gehad hebbende opening der iusckrij vingsbiljette® roor de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opengestelde geld- leening groot f 50,000 tegen eene rente van 4 ten honderd bleek, dat was ingeschreven voor f 111,000 of voor 222 aandeelen van f 500. Van deze zijn gegund 6 aandeelen ad 1005/ö 1 ad 1006o/10o> 31 ad 1001/», 12 ad lOOVia 14 ad 1007/i8- U ad 100 3S/100j ]0 ad 100*/* en 12 ad 10013/loo (deze laatste hij lotiug). te Bergen-opZoom op dc hoogte gehouden van den loop der stem opneming. ding kunnen geven, behoeft geen betoog. Met Naar wij vernemen zal tegen het einde van(ien telephoon was hetverba volantmaar nu April eene tweede veiling worden gehouden van me^ phonograaf komt de andere helft van gronden behoorende tot de St.-Agathagoedereu. het spreekwoord in toepassing: ecripta manenl. Zondag nacht is te Rotterdam eene ergerlijke Gedurende de afgeloopen week is het te Me-j baldadigheid gepleegd. Bij vier winkelier op chelen niet bijzonder pluis geweest. Niet minder i (]e Noordblaak zijn de winkelruiten ingegooid, dan drie personen, twee vrouwen en een man DaarVan had er één ongeveer f 60, de tweede hebben zich door ophanging van het leveu be->f joO t de derde f 185 gekost; de vierde was roofd, terwijl een vierde persoon zich eveneens j cene kleinere ruit van gewone soort. Het feit door verhanging wilde dooden, doch nog intijds js bedreven door middel van groote keisteenen werd afgesneden. Donderdag werd een beambte der directe belastingen aldaar aangehouden, be schuldigd van valschheid in geschriften. die aldaar ten gebruike hij de verstrating op da kade gereed liggen. Bij het eene huis is de steen op een binnenblind afgestuit en naar bui ten teruggekaatst, bij de drie andere bewoners Te Einden is de verslagenheid groot wegens v-ond men de stcenen binnenshuis. Blijkbaar het met man en muis verongelukken van den I hebben ffe daders bij iedere der bedoelde win- loodsschooner Knis, die aldaar thuis behoorde. vcorp gedaan. Bij die vernieling hebben

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1