G. MEELIS, w mmwrn. WAALWIJK. TAPIJTEN BEDDENMAGAZIJN. Dooi Plaatsgebrek Opruiming tot EINDE MAART aan Spotprijzen m alle Artikelen van 'tSeizoen 1IB7, DE PUKJES II EO F, Alle Pleuren, i. li m dir ran k zom een STOOMSCHOflSMOLEH De origineele MACKflï- en EOODïESfi-KSaclilees Aftf ttl&IfG WAALWIJK. De Ondergeteekenden Heeren- HUIZING G-IROS - ZDZfeT1A TT M0DES LBTGERIEN BILJARTCONCOURS J1 H.H. Leerlooiers! Hoogensteenweg hoek Vischstraat. Biljart-Concours, huren S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. Boekdrukkerij - Handel in goud en zilver. heuvelstraat-tilburg ONTVANGEN: «li68 ?VS5hachten,te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper ONTVANGEN VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE: beelden! Eeu p"r ™A-C0TTA vJf-Arijs: Een zilveren sigaren- derdeVazen. psar zwarte GESCHIL- ..ofaVrE'";™** r""<,he Heeren-JTode- SPRANG. Tapijten, Karpetten, Behangselpapieren, Neteldoeken, Cretonnes en verdere Gordijnstoffen. JFvubbens-JCieyits. (met of zonder Stoomvermogen werkende) DER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COfIP." BOSTON U S De laatste Nouveauté ill Heeren- en Kincler-Fantaisie-Hoedenalsmede i^e"?T,.|r00te sorteeri"g COMMUNIE- HOEDJES. hebben de eer le berichten, dat hun Magaziin in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste tegen 15 APRIL a.s. een net ingerichte bevattende vijf kamerskeuken met pomp en kelder, staande in de Comedie- Straat; huurprijs f275. Te bevragen bij P. F. BERGMANS, te Tilburg. De Singer-Machi" nes, Jones Co.'s Elastiques en Arm" machines, Thoinas &Co., EliasHowe* Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia, De LincolnDe 7 GermaniaDe bevattende vijf kamerskeuken met Ee„ S»Perior, De Union, De - - Vlcto™. DeSaxoinaenz. en dat zij door hun uitgebreid deb.et in staat gesteld zijn te Temen 3 kagSt m°=e]ijke Prïzc" TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma- en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vo'dr de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. Eene praclitige keuze COURONNESBLOEMEN HOEDTFS ttirmpc jLIJER-TULLES, ORGANDIES en CRÊPE-LISSES voor Kleedjes, ZAKDOEKTEs' gare" llAXK3CHOENTJES, Engelsche HEMDJES, FRONTS, dS P S' °P aanvraag kan men zichtzendingen ontvangen. BIJ TE lil beginnende Zondag 17 Maart en eindigende Zondag 5 Mei, dien dag des avonds te o uren uitreiking der prijzen. Van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur gelegenheid tot spelen. lste PrijsEen VERGULDE PENDULE «ent-daags werk. imo Atv, E™ ZEVEREN CYLINDER-1 HORLOGE met gouden rand. KOKER, met echt Schildpad. 5e Prijs: Een GESNEDEN HOUTEN ROOKTAFEL. TABAK&pEen CChte MEERSCr,UIMEN Inleggeld: 25 cent de 25 stooten. REGLEMENT TER INZAGE. C. II. DE GREEFF, Leve rancier van Klecdintjsluk- ken. RUBBENS Co. in j Leder k Sclioenmakers- fourniluren. BERNARD HENDRIKS Mecanicien. voorradfB' °P SePresenteerd word<». in mijn magazija ALS: BIJ Een R. K. jongeling, 18 jaar oud, ruim 2 jaar op eene looierij werkzaam ge weest, m staat de beste getuigschriften over te leggen, zag zich gaarne geplaatst tegen genot van kost, inwoning en nader overeen te komen voorwaarden. Zich te adresseeren met franco brieven onder het motto „Looier" aan den uitgever dezer Courant. 6 TE Aanvangende Woensdag 13 Maart, eindigende Maandag 22 April a. s., van emergens 10 tot 'savonds 10 uur gelegen- held tot spelen. Ie Prijs: Een prachtige vergulde PENDULE met Slagwerk. Een solied gouden AN KER-HORLOGE. Een zware gouden HOR LOGE-KETTING. Een nette SALONLAMP. REGLEMENT TER INZAGE. Inleggeld 25 cent de 20 stooten. 2e 3e 4e di uiletters. Het is mij echter gebleken dat dezelve door anderen worden nagemaakt met eene kleine erandenng missende de chemische eigenschappen van mijn fabneaat. Daarom worden 1111 gebrui kers attent gemaakt dat ieder pakje van af heden is voorzien van onderstaande handteekening. Aldus geteekend: 's-HERTOGENBOSCH. Fabriekant Groningen. \A Verschillende soorten Guano in de beste kwaliteiten, aan de laagst mogelijke prijzen, verkrijgbaar bij WOUTHERUS PIGMANS, Broekliovenschen weg. Tilburg. - Zij, die genegen zijn te Waalwijk De ondergeteekende heeft do eer te berichten, dat hij zich belast met het koopen en verkoopen van Effecten en Cou pons, het plaatsen van gelden op prolongatie er, verder alles wat tot het Effectenvak behoort. Desverkiezende worden alle coupons onmidde- lijk tegen den hoogsten koers, zonder berekening van provisie, uitbetaald. Waalwijk, 1 Januari 1878. kunnen zich vervoegen aan de UTRECHT- SC'HE IJZERGIETERIJ te Utrecht. - Voor een Jongmensch, oud 18 iaar, reeds vier jaar in bovengenoemd vak werk zaam geweest, wordt bij fatsoenlijke menschen m dat vak plaatsing gevraagd, tegen genot van kost en inwoning. Reflecteerenden adresseeren zich onder letter SSL aan de Redactie van dit Blad te Tilburg, j Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACHINESi die ook afzonderlijk bOHIFTMACHINES, verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. VOORHANDEN oene groote keu™ gouden en zilveren sieraden als- vest- Eugeme- en halskettingen, met eu zonder flossen, parures, belletjes, broches nedaillons, flacons, bonbondoozen enz., alsmede alle soorten van kerkboeken. Tevens voorradig: Eene sehoone collectie Kanten en andere Prentjes. Boek-r, Courant- en Handelsdrukkerij van ANTOON TIELENte Waalwijk, 9 Opruiming-.. 'IM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4