N?. 23. Zondag 24 Maart 1878. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. e aan den uitïeyer Reclames of aanbevelingen beneden' dé rubriek Binnenland 15 cent' por gewonen8 regel. P "rUlmte* tentien, dnemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal in rekening gebracht. Zij, die voor het volgend kwartaal een abonnement op deze courant nemenontvangen de nog deze maand verschijnende nummers gratis. Getrouw aan onze gewoonte, om alles in ous blad op te nemen, wat betrekking heeft op den spoorweg ZwaluweVBoscli, die question Irulante voor de Langstraat, plaatsen wij ook onderstaand adres van lieeren Burge meesters uit het Land van Heusden en Altena. Wij doen dit des te gereeder, omdat uit dat stuk blijkt, hoe onze Noordelijke naburen alles inspannen om hun doel te bereiken, en opdat hun voorbeeld ons zoude aansporen geene loyale middelen onbeproefd te laten, om den Minister te bewe'gen de lijn door de Langstraat te leggen. Wat het adres zelve betreft, bij eenigzins aandachtige lezing zal het spoedig iederen onbevooroordeelde duidelijk zijn, dat de gron den, waarop het steunt, voor het grootste gedeelte, zoo niet allen, valsch zijn en reeds wederlegd door D. in „de kunst om cijfers te grocpcercn"voorkomende in Nos. 13 en 14 van dit blad, waarnaar wij onze Lezers verwijzen. Hot adres luidt als volgt Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Witer staat, Handel en Nijverheid. Excellentie De uitbakening der spoorweglijn Zwaluwe 's-Boscli over Dussen langs Iieusden, is door de bewoners van het Land van Heusden en Altena met groote ingenomenheid begroetde vrees dat de richting van den spoorweg ook niet aan hunne belangen zoude tegemoet komen, heeft plaats gemaakt voor de blijde verwachting, dat in het genot van het spoorwegverkeer ook door hunne streek kan worden gedeeld. Ligt in het besluit Uwer Excellentie tot uitbakening der lijn langs Dussen, alzoo ten Noorden van het Oude Maasje het bewijs voor de hand, dat de aandacht van Uwe Excel lentie op de belangen van het Land van Heusden en Altena is gevestigd en waarvoor de bewoners U in hooge mate dankbaar zijn ook met de uitkomst daarvan, zal men tot de vergelijking kunnen komen, welke der opgemeten richtingen (Noord of Zuid) het meest aan de bijzondere belangen der bewoners zal len goede komen. De strijd, welke er door de laatste traceering ontstaan is tusschen de zuidelijke en noordelijke bewoners der twee concureerende richtingen, zal het voordeel opleveren, dat wederzijds met ij^er de bouwstoffen zullen worden aangebracht, welke ter vergelijking en beslissing kunnen gelden. De ondergeteekende besturen der gemeenten Dussen, Almkerk, Emraikhoven, Werkendam, Sleeuwïjk, Woudrichem, Andel, Wijk, Veen, Heusden, Oud—Heusden, Eethen, Drongelen en Meeuwen, alle belanghebbenden bij de richting langs Dussen over Heusden, komen bij deze op voor de belangen der inwoners hunner gemeen ten en nemen met bescheidenheid de vrijheid Uwe Excellentie op het volgende te wijzen Toen door de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal de lijn Zwaluwe's-Bosch in de Wet tot aanleg van Staatsspoorwegen werd opgenomen, was het de algemeene wensch der Kamer, dat die lijn zou worden dienstbaar gemaakt aan de belangen van de Langstraat en het Land van Heusden en Altena. De thans opgemeten rich ting ten Noorden, voldoet aan dien wonsch immers de Langstraat en het Land van Hensden en Altena worden beiden gebaatde eene plaats wel is waar in meerdere mate dan de andere maar beiden toch zijn aan de lijn verbonden. Volgt men de richting ten Zuiden, dan alleen heeft de Langstraat genot van den spoorweg en blijft het Land van Iieusden en Altena daarvan verstoken immers dan is de spoorweg voor de meeste plaatsen in die streek of op te verren afstand, of in het geheel niet te bereiken dit laatste is vooral des winters bij hoogen water stand het geval, bij overstrooming van het Boschveld en de werking van den Baardwjjk- sch.en overlaat (dezen winter reeds voor de derde maal) is elke gemeenschap te land met de Lang straat en de hoofdplaats van de provincie voor onze streek afgesneden, en voegt zich daarbij nog eene ijsbezetting der rivieren, dan >is de toestand van isolement volkomen ook met andere provinciën. Wat daarvan het gevolg is, behoeft nauwelijks geschetst te worden handel en nij verheid, het hoofdbestaan onzer streek staan stil eil eene welvaart wordt onderdrukt, welke ten koste van ontzettende moeite, arbeid en geld is verkregen. En wanneer het nu een niet te loochenen feit is, dat, door de groote zorg van den Staat, han del en nijverheid schier overal in den lande op de meest krachtigste wijze wordt gesteund door aanleg van allerlei groote en kostbare werken en verbetering van toestanden die dc ontwikkeling en den vooruitgang belemmeren, dan toch zal de opheffing van een toestand van volkomen isolement, welke, zooals hier, eene regelmatig terugkeerende is, hoe eerder hoe beter, behooren te worden bewerkstelligd. De vergelijking der beide getraceerde richtin gen in dat opzicht, zal wel uitvallen ten gunste der eerst bedoelde, omdat met deze aller belan gen worden behartigd en een toestand wordt opgeheven welke reeds jaren lang allerverder- felijkst zich heeft doen gevoelen, terwijl de andere richting slechts één deel bevredigt, na melijk Waalwijk en de verdere gemeenten ten Zuiden. Gevoelden Waalwijk en de andere gemeenten ten Zuiden den toestand van afzondering hier, 't welk gelukkig niet zoo is, dan zou de zucht daar, om voor zich alleen te behouden, waarvan anderen, zonder hunne schade, mede kunnen genieten, niet zoo merkbaar zijn. Was met de Noordelijke richting het belang van de Lang straat geheel voorbij gezien, het verzoek van de Kamer van Koophandel van Waalwijk aan Uwe Excellentie om de lijn door de onbewoonde heidestreek HelvoirtCromvoirt te brengen, zou van haar standpunt, als meer in het bijzonder optredende voor de belangen harcr plaats be grijpelijk zijn maar nu de belangen der Lang straat met die onzer streek worden vereenigd, schijnt ons dat verzoek niet billijk toe. Ook de Kamer van Koophandel te 's-Bosch deelt in ons gevoelen immers bij haar adres aan Uwe Excellentie, dezer dagen ingediend, werpt zij dat verzoek van zich en beveelt de belangen aan van beide streken. Wij mogen niet ontveinzen, dat de Langstraat eene streek is, waar handel en nijverheid welig tieren maar toch gelooven wij dat het Land van Heusden en Altena op dat gebied daarvoor zeker niet behoeft onder te doen daar bestaat hoofdzakelijk de leder- en schoenhandelhier de aanzienlijke veehandelde belangrijke pro ducten van den landbouw en den fruithandel J en waar nu zal, met het oog op den aard der j handels-producten, grooter behoeften bestaan aan spoedig en geregeld vervoer? Ongetwijfeld 1 hier. Ten onrechte en niet zeer vleiend noemen de besturen van Waalwijk en omstreken in hun adres aan Uwe Excellentie van Februari jl., de gemeenten in het Land van Heusden en Altena, onbeduidende gemeenten het tegendeel daarvan te bewijzen is gemakkelijk maar hier overbodig, om het doel waarmede deze geringschatting samenvalt. Men heeft meermalen als eene dei- hoofdvoorwaarden tot aanleg van spoorwegen er op gewezendat de lijn eene richting moet volgen door de meest bevolkte strekenook verschillende leden der Tweede Kamer bij de behandeling der spoorwegwet hebben daarop ge wezen en de toenmalige Minister van Binnen- landsche Zaken, in zijne verdediging der Wet, zeide „dat het verkeer op die wegen en de voordeelen, zoowel direct als indirectdaardoor te weeg gebrachtin rechte reden staan tot de dichtheid van bevolking van die plaat sen, waarheen de spoorweg strektverder „hoe meer punten van verkeer en van bevolking in de lijn kunnen worden opgenomen des te wenschelijker." Ons schijnen die hoofdvoorwaarden en de op merkingen van den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken zeer juist toe en daaraan ook beantwoordt de tracé ten Noorden der Oude Maas. Uit de hierbij overgelegde staten A. B. en C. zal het Uwe Excellentie duidelijk blijken, I dat ook het bevolkings-cijfer spreekt ten voor- deele der door ons bedoelde richtingde ver houding toch der bevolking is 2 op 1. Duidelijk is het ons derhalve nietop welke gronden door de besturen van Waalwijk en om streken in huil boven vermeld adres, de bevol king wordt aangehaald als een argument in het belang hunner voorgestane richting. ExcellentieIn het adres der besturen ten Zuiden van het Oude Maasjevinden wij geen enkelen grond bijgebracht, die het. wenscheiijke aantoont, om de spoorweglijn Zwaluwe's-Bosch te projecteeren zooals door hen wordt verzocht, daar, waar verschillende belangen te zamen kun nen vereenigd worden, komt het ons billijk voor, dat zulks geschiedt, en hieraan beantwoordt, naar onze bescheiden meening, de getraceerde Noordelijke richting: èn de Langstraat èn het land van Heusden en Altena genieten gelijkelijk voordeel; aan den toestand van isolement, waarop wij boven hebben gedoeld en die de welvaart van eene der rijkste streken van Noord- brabant onderdrukt, komt. een einde, en de een als de ander is voorzien in tic behoefte aan het spoorwegverkeer, dat ongetwijfeld een machtigen invloed zal hebben op de stoffelijke ontwikke ling en den vooruitgang van twee streken, die op het gebied van handel en nijverheid in deze provincie eene voorname plaats innemen. Met vertrouwen, Excellentie wachten wij de beslissing af, die de onderwerpelijke zaak voor onze streek hebben zalde verkleining onzer belangen door een teleurgestelden nabuur om daarmede de zijne te vergrooten, zal zeker geen afbreuk doen aan het voordeeldat de Staat wil schenken aan zijne onderdeden, welke too- nen in staat te zijnom daarmede werkzaam te wezen ter bevordering en uitbreiding der al gemeene welvaart. Ten slotte veroorloven wij ons eene opmer king met betrekking tot het door de Kamer van Koophandel te 's-Bosch aan Uwe Excellen tie gedane voorstel om de lijn te doen loopen van 's-Bosch ten Zuiden van Heusden op Be- soijen en vandaar naar Zwaluwe en daarbij te verbinden een waterafvoérend kanaal van 's-Bosch naar het Oude Maasje. Zij is deze 's-Bosch wildat de llegeering ten koste van den Staat, landverbetering daarstelle op groote schaal en wel van land, dat voor weinig geld per hectare, is verkregen en dat door een zoodanig kanaal groote waarde zoude verkrijgen, maar niet anders dan ten koste van eene rijke streek van af Vlijmen tot Werkendamdie zich voor hunne landerijen verheugt in eene vrij goede waterlos sing uit eigen middelen daargesteld, door kost bare kunstwerken. Immers door het maken van een waterafvoerend kanaal van 's-Bosch naar het Oude Maasje zou de waterlossing onzer streek geheel verloren gaan en de landerijen tot buitengewoon lioogen prijs aangekochtten gronde worden gericht. Vooral op dit punt vestigen wij met bescheidenheid de aandacht Uwer Excellentie met het dringend verzoek, dat bij den aanleg der lijn Zwaluwe's-Bosch daaraan niet verbonden worde een waterafvoerend kanaal op het Oude Maasje. Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot lid der comm. van adm. over de gevangenissen te's-Her- togenboseh mr. T. A. van Bommel, officier van just, bij de arr.-rechtbank aldaar. Het Dagblad van Donderdag, 21 Maart, meldt: „Naar wij vernemenzijn de geloofsbrieven van den heer Diepen lieden bij de Tweede Kamer ingekomen en is daarbij geblekendat het stem bureau van Zevenbergen in het proces-verbaal genoemden heer niet-verkozen had verklaard." In een Donderdag-voormiddag gehouden open bare zitting werden die geloofsbrieven ter tai'el gebracht en met de tegen de verkiezing inge komen bezwaarschriften voor zoover over (leze rapport is uitgebrachtin handen gesteld van een speciale commissie. Deze zal daarover in een nader te houden zitting rapport uitbrengen. De discussie zal echter vermoedelijk eerst in de volgende week plaats hebben. De erfgenamen van den in den nacht van 11 op 12 Maart te Nijmegen in de Broddelstraat ver moorden heer van Yeerssen hebben een premie van duizend gulden uitgeloofd aan dengene, die den dader of de daders van den moord weet aan te wijzen of zoodanige inlichtingen weet te geven, dat de aanhouding van den dader of de daders het gevolg daarvan is. Uit Utrecht wordt gemeld De ongeregeldheden van de militairen blijven aanhouden. Vooral de beruchte mineurs spelen darbij weer een hoofdrol. De Boterstraat is het brandpunt, van de veohtpnrtijei) tusschen mineurs en artilleristen. Stérke patrouilles, waarbij zelfs artilleristen te paardbewogen zich gisteren avond in deze eu omliggende straten, en slaagden er in enkele belhamels te arresteeren. Verschei dene militairen zijn gewond (naar men zegt, sommige zeer ernstig) in het hospitaal opgeno men. Het is te hopen, dat men door krachtige maatregelen deze ongeregeldheden, die tot ern stiger aanleiding zouden kunnen geven daar ook de jongens zich hier en daar weer onder gezang verzamelen, spoedig tracht» te onderdrukken. Op den straatweg tusschen Drempt en Koppel heeft eene aanranding plaats gehad. Vier per sonen, uit een boseh gekomen, dwongen een boerenknecht, onder bedreiging, zijn geld af te geven. Otschoon maar een kwartje bezittende, moest hij liet toch geven. Men vermoedtdat de bcwon.rs van een reis- of kermiswagen, die in de nabijheid stond, aan dit geval niet vreemd zijn. De p ditie doet onderzoek.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1