N°. 24. Donderdag 28 Maart 1878. 1° Jaargang. a Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Ueerland's Kolenschat. I. De Echo van het Zuiden, Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven, gelden enz. franco in te zenden aan den uitgever- Antoon Tielen,'te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Brieven, ingebonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiëndriemaal ter plaatsing opgegeven,, worden slechts tweemaal in rekening gebracht.. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. voor het volgend Zijdie kwartaal een abonnement op ,de mijnen aan den Staat terugkeerenmetLoliong, Noh en Malaboe, De expeditie, die al de voor den dienst aanwezige gebouwen, gecommandeerd werd door den overste Van stoom- en andere werktuigenmaterialen en ^er^eeit volkomen aan de verwachting he- deze courant nemen, ontvangen de nog deze voorraad steenkolen, benevens den zijtak van "ï00™-,. De *edewpannige hoofden zijn naar .maand verschijnende nummers gratis. den spoorweg met de daarbij behoorende ge- j Ja Se8aan oin e onder™'PlnS te J J f 5J li beeedigenen de gouverneur van Atichdie bouwen, macmnenen wagens enz., alles m I -ch persoonUjk naar Malaboe heeft begeven om goeden staat en zonder daarvoor vergoeding er den toestand op te nemen, heeft dien be te genieten. De zijtakhierboven bedoeldloopt van den hoofdzetel der Domaniale mijnen tot het factor in de industrieele wereld. Waar groote station Simpelveldbeeft eene lengte van 8 vooruitgang plaats grijptis de stoomkracht kilometers en kostte ongeveer f -100,00 Stoom is de machtigsteinvloedrijkste liet onontbeerlijkste vereischte. De steenkool, niet oneigenaardig de zwarte diamant genoemd, naamste en meest algemeene middel. Wel beeft men gepoogd de steenkool te vervangen, maar de daartoe strekkende pogingen hebben bij kwam in 1878 in exploitatie Do Domaniale mijnen worden bewerkt met komt daarbij voor als het voor-j twee schachten en zijn voorzien van 7 stoom machines, te zamen 41U paardenkracht, verder 12 stoomketels, to zamen .600 paardenkracht. De onderaardscho werken hebben ernic uit- of in de practijk schipbreuk geleden, ^>fgebreidheid van 101/» kilometer, terwijl een kunnen nog slechts op zoo geringe schaal(]er stoommachines geplaatst is op eene diepte aangewend worden, dat hetv de moeite nietjvfm 26-3 meters onder den grond, waard is, hierover uit te weiden^ veel minder Hot mijnveld Neuprick beslaat eene opper- er vooralsnog eenig gewicht aan te hechten, vlakte van 51 hectaren, terwijl daarnaast De meeste door onze vaderlandsche industrie eene kleinere mijn Bleijerheide, insgelijks op gebezigde kolen komen uit Duitschland. j Nederlandsoheii bodera gelegen, eene grootte Belgie heefteen tijd lang, toen de Duitsche j h eeft van 27 hectaren.' Deze beide mijnen kolen enorm hoog in prijs waren, hier ge- zjjn thans het eigendom van het „Vereenigd leverd, maar heeft weer voor zijne Duitsche Gezelschap voor Steenkolenontginning in het concurrenten ruim baan moeten makeu. Wormdistriot, gevestigd te Kakischeid." De Vooral in de laatste maanden zijn de kolen-sCli:iClit der mijn Neuprick is voorzien van prijzen der Duitsche mijnen aanmerkelijkj 3 stoomwerktuigen, te zamen 59 paarden- gedaald, hetgeen hoofdzakelijk aan den achter-kracht en 4 stoomketels van 69 paarden- uitgang der ijzerindustrie en de malaise in j kracht. alle takken van nijverheid in Duitschland j ])e kolendie door genoemde mijnen wordt toegeschreven. Onzen lezers zal het j worden opgeleverdzijn magere of zooge-1 taaJ, n0°'1 zed^n van ons va' echter niet onbekend zijn, dat ook ons vader-1 naamd6 za,idkolen zij zijn zeer vast en j Je.len /uden..dan ook met genoege land op kolenmijnen aanspraak kan maken zuiver, brand 311 met weinig of geen vlam 1 f Z1J de taS3chenkomst Vl rer deze Limburgsche kolenmijnen willeneenmaal in brand houden zij lang v Men schrijft ons uit Parijs; De Nederlandsclie nieuwsbladen liebhen zich kortelings nog al geërgerd bij het vernemen der tijding dat de heer Dupont was aangewezen én- België én Nederland te vertegenwoordigen i in de internationale commissie voor de muziek- j stukken die gedurende de aanstaande wereld tentoonstelling alhier zouden worden uitgevoerd, j Inderdaad was die gemelijkheid alleszins ge wettigd. Behalve dat de aanspraak van den heer Dupont op die dubbele onderscheiding hoogstens door zijne hoedanigheid als orkest meester der Brusselsche opera kon worden ge wettigd is hijzelfs afgezien van Neerland's recht om een eigen vertegenwoordiger in de bedeelde commissis te tellen, een Waal, die noch taal noch zeden van ons vaderland kent. enoegen vernemen zij de tussclienkomst van een man die zooveel doet, om Nederland *s belangen bij en over deze wmDurgscne Kolenmijnen wmen eenmaal m brand houdcu Z1J l3„g vunr en de aanstaande exp03iüe aa„ hun recht telelpen. WIJ hier een en ander aanstippen (lat wel-Z1jn bijzonder geschikt voor huishoudelijk een nieuw lid der oomraissie is benoemd, en licht velen niet onwelkom wezen zal. j gebruik, steenbakkerijen, kalkbranderijen, enz. In het Zuid-Oostelijk deel van Limburg 'gij geven geen zwarten kolenrook, geen roet, zijn sedert eene reeks van jaren twee steen-1 weinig stof en zouden, zoo ze door de Hol- kolenmijnen in werkingnamelijk in de ge-i landsche huisvrouwen meer gekend waren, meente Kcrkerade. Deze mijnen waarvan j voorzeker op prijs gesteld worden. Het fijne vredigend gevonden. De gezondheidstoestand van onze bezetting wordt gunstig genoemd. Gestolen kussen worden soms zwaar geboet in Engeland. Een Londensch visehhandelaar Stanleywerd, verleden week tot twee maanden tuchthuisstraf' veroordeeld omdat hij eene ge huwde dame gewelddadig op de straat omhelsd had. V ergeefs smeekte zijn advocaat den rech ter, eene geldboete te willen opleggen, wijl tucht huisstraf den man (een welgezeten huisvader) ten gronde richten zou. De rechter bleef 011-. verbiddelijk. De inlijving van de lotelingen der gemeenten Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Et ten, Fijnaart, j Geertrwidenberg, Gilze, Ginnekën, Hoeven. Klun- dert, Made, Oosterhout, 's-Princenhage, Raams- donk, Kijsbergen, Tsrheyden, Teteringen, "Waspik en 's-Gavemoer, Willemstad, Zevenbergen, Zun- dert en Zwaluwezal plaats hebben te Breda, op Vrijdag den 10 Mei a. s. aanvangende des morgens ten Sl/o ure. de een den naam draagt van Domaniale door zifting verkregenwordt in die - O" grUlS IXUUX «IXI/XXXg „vxxxt* xxx uxv Steenkolenmijnen en de andere die van Neu- j streken met leem vermengd en tot ballen prick-mijn hebbc 1 te zamen eene opper-gekneeddie vooral voor kolomkachels vlakte van 500 hectaren. Zeer eigenaardigschikt zün ei daartoe onze verdienstelijke oomponist Joh. J. II. Verhulst is aangewezen die nu als vertegen woordiger van Nederland in genoemle oommissie zal optreden. is het dat een deel der.uitgestrektheid onderjgeregeld vuur opleveren, waarna weinig be den grond op Duitsch gebied gelegen is en iloeft gezien te worden, toch wordt beschouwd als tot Nederland te De verzendingen van Amerikaansch gedroogd ooft naar Europa nemen verbazend toe. Sints Juni 1876 tot einde Mei 1S77 verzonden de -1 li- i Vereenigde Staten voor eene waarde 5,500 000 zijn en een bijzonder yoordeelig ca (lollars teg311 600,000 dollars in gelijk tijdvak behooren. De Domaniale steenkolenmijnen zijn het eigendom van den Staatdoch werden bij eene wet van 19 Juni 1845 in beheer en exploitatie afgestaan aan de Aken-Maastricht- aclie-Spoorwegmaatsch'appij, voor den tijd van 99 jaren, ingaande 11 Mei 1846. De voor waarden aan dezen afstand verbonden, waren de volgende Door de Maatschappij zou ten haren koste een spoorweg (zijtak) worden aangelegd van zoodanige afmeting en richting, als door de Begeering werd goedgekeurd terwijl door de Maatschappij jaarlijks aan het Rijk zooveel moest worden uitgekeerd als de zuivere opbrengst der mijnenen meer be draagt dan f60,000 per jaar, tot een bedrag van f 5000 en vertier de helft van de zuivere opbrengst boven de f 65,000, terwijl nog bepaald werd dat jaarlijks niet meer dan 45 millioen kilogram uit de mijnen mocht worden opgehaald. Na verloop van 99 jaren zouden echter 1875/76. Gedroogde appelen komen daaronder met een aanzienlijk bedrag voorin genoemde tijdruimte 187 6/77 bedroeg de uitgevoerde hoe veelheid 6 mill, kilo tegen 261,000 kilo in 1875/76. Deze snelle toeneming staat, in ver- fbarnl met nieuwe vindingen betrekkelijk het dro-. Het bij de Tweede Kamer ingekomen ont-|g3n en het, goedhouden van ooft. Elke Ameri-» werp, houdende vernieuwing, der bestaande j haansohe gemeenschappelijke boerderij zal voort-* hypothecaire inschrijvingen, strekt om, in af* aan even £00 haren droogtoestelals hare kaas- wachting van eene herziening der hypothecairejeïl ciderfabriek bezitten., wetgeving op ruime schaal, thans als maatregel var. urgentie voor eens eene vernieuwing der hypothecaire inschrijvingen te doen geschieden op soortgelijke wijze als bij de wet van 4 Juli 1842. Die vernieuwing is noodig ter voorko ming van administratieve moeilijkheden en opdat het publiek zich voldoende kunne verzekeren van de al of niet bezwaardheid der kadastrale perceelen. De termijn der vernieuwing is op twee jaar gesteld. Blijkens een bij het departement van Ko loniën ontvangen telegram van den gouverneur- generaal van Nedërlaridsch-Indië, dd. 15. Maart, is het noodig geweest eenige troepen uit Atjeh naar de westkust te zenden ter l>eteugeling van strandroof en tot herstel der gestoorde rust te Vrijdag-morgen is te llilvarenbeek brand ont staan in eene schuur met 5 aangrenzende' wo ningen door de doeltreffende maatregelen van de brandweer werd het vuur spoedig in zijn voortgang, gestuit, zoodat alleen de schuur en een gedeelte eener woning is vernield. De oor zaak van den brand, was onbekend. Naar men verneemtwas alles tegen brandschade verzekerd. De uit liet huis van arrest te "Haarlem ont-. snapte gevangenen houden zich te Amsterdam op. Eenige uren 11a hunne ontsnapping zijn zij om streeks 5 uren in den morgen van Donderdag aldaar te voet aangekomen. Een hunner heeft zich daarop naar het huis van [zijn vader begeven en dezen onder dreige menten kleedingstukken ontnomen om zich van zijne gevangenkleeding te ontdoen. Niettegen staande zijn oude vader zich hiertegen verzette, heeft de ontsnapte toen van kleeding verwisseld en nog andere medegenomen met achterlating- van zijne gevangenispakwat spoedig daarop door den vader aan het oommissaraat der 5e sectie is gebracht. Zaterdag-morgen werd door de politie in de Wijngaardsteeg een onderzoek ingesteld in een berucht huis, waar zij waarschijnlijk den nacht hebben doorgebraohtdoch de vogels waren ge vlogen. Over den invloed van de temperatuur op den wasdom der aardappelen, heeft Hannay, de waar-, neming bekend gemaakt, dat de aardappelen in een donkeren bodem beter groeien en gezonder zijn dan in een lichten bodem. De oorzaak is hierin gelegen, dat de hoogte van de bodem- temperatuur invloed heeft, daar een donkere grond meer warmte absorbeert dan een lichte. 11an-. nay heeft, proefondervindelijk aangetoond dat do aardappelen van een donkeren grond 2-2.5 pCt. zetmeel en die van een lichten bodem slephts 17.5. pCt. bevatten. Verleden week is voor het gerechtshof te Lon den zekere M. Davis tot 24 gulden boete ver oordeeld, wegens den verkoop van boter, die luj onderzoek 4-3 pCt. vreemd vet bleek te bevatten. Voor de rechtbank bezwoer beklaagde, dat zijne boter was onvervalsohte, onvermengde Hol landsche boter. In het laatst der vorige week reed een boer te Brakel in gezelsohap van drie andere personen naar Bommel om bij een notaris aldaar het trans port te beteekenen van door hem verkochte hui-, zen. Na de gelden ontvangen te hebben keerde hij huiswaarts. Daar gekomen, bemerkte hij tot i zijne groote ontsteltenis, dat hij zijne portefeuille die ongeveer f1450 aan papieren geld inhield verloren had. De nasporing bleef eenige dagen te vergeefs. De man trok zich zijn verlies zoo zeer aan, dat hij ziek werd. Thans wordt gemeld, dat de portefeuille door een boerendochter is gevonden en aan den bur gemeester te Brakel ter hand gesteld. Uit Roermond meldt mendat Vrijdagsavond tegen zeven ure geschoten is op een spoortrein tusschen Reuver en Swalmen. De kogel kwam in een waggon 2e klasse terecht, gelukkig zon* der iemand te treffen. Donderdag werd de nieuwbenoemde burge meester der gemeente Meeuwen, de heer Th. J. van Buuren, beëedigd en geinstaleerd. De bur gerij toonde door het uitsteken van vlaggen, hare ingenomenheid. 1 De Raad der gemeente Oisterwijk heeft beslo ten tot liet aangaan eener geldleening van f 20.000 De opbrengst zal voor het grootste gedeelte wor-? den aangewend tot aanleg van kunstwegen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1