m 25. Zondag 31 Maart 1878. le Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. - ,uuiu"iui1) Brieven, gelden enz .franco in te zenden aan den uitgever Gelijk iedereen gemakkelijk begrijpen zal zoude het verblijf in de onderaardsche ge welven waar nimmer een versche luchtstroo- ming heersclitvoor elk levend wezen on mogelijk zijnindien niet gedurig door doelmatige werktuigen versche lucht werd aangevoerd. Vroeger werden er slechts 25 kub. meters lucht per uur en per man in de mijn aangevoerddoch dit is thans tot 125 kub. meter gestegen, terwijl de bedorven lucht door een ventilator wordt uitgevoerd. Niettegenstaande deze verbetering komen er vele ziekteverschijnselen vooral der ademha ling voor, die aan het onderaardsch verblijf en hot gedurig stof zijn toe te schrijven. Om nu de zieke arbeiders of de nagelaten betrekkingen voor gebrek te vrijwaren, is een fonds opgericht, waaraan ieder werkman het zijne moet toebrengen. Het kapitaal van dit fonds bedraagt thans meer dan 75.ÜÜÜ gulden. De verdiensten van een goed mijnwerker beloopen op ongeveer f18 a f19 per 10 dagen, zoodat -de toestand der arbeidende be volking aldaar alleszins bevredigend mag genoemd wordëti. Ook de mijnen zeiven werkten met goed succesin de laatste 30 jarenvan 1847 tot 1876 werd eene zuivere winst van f 1,075,817.53 behaald, terwijl bovendien in gemelden tijd de mijnen als het ware geheel nieuw werden opgebouwd, zoodat de daarvoor benoodigde uitgaven op f550,000 geschat worden. In de laatste jaren heeft men zich met ijver bezig gehouden met het onderzoek of ook in andere streken van Limburg geen steenkolen worden aangetroffen. Dit vermoeden heeft zich bevestigdzoo dat de steenkolen-exploitatie in Limburg zich langzamerhand meer begint uit te breiden. Tot het doen dezer boringen gebruikt men holle boorstangen, waardoor een stroom water wordt geperst,, die onder aan de boor in het boorgat treden- Door de kracht van het ingeperste water ^vordt de losgemaakte grond tusschen de zijwanden van het boorgat en de boorstang naar boven gevoerd. Om trent de kwaliteit der bij die boringen ge vonden kolen is nog niets bekend, dan alleen dit, dat zij tot de magere of zandkolen be hoor en. Men schat dat voor het onderzoek naar kolen in Limburg reeds de som van f 397,994 is uitgegeven. Hoewel deze som zeker vrij groot mag genoemd worden, is het echter alleszins begrijpelijk, daar die streken van Limburg zeer gunstig zijn gelegen nabij de Maas en het Zuid-Willemskanaal, zoodat het transport zeer gemakkelijk en tevens niet kostbaar is. In dezen tijd nu de steenkolen een zoo groote rol in de ontwikkeling der industrie spelen, is het voorzeker niet te verwonderen dat tal van aanvragen om de exploitatie der •teenkolen in Limburg te beginnen, gedaan worden. Op elf aanvragen werd reeds een goedgunstig antwoord verleend, terwijl vijf nog in aanvraag zijn. Wanneer de al reeds verleende mijnveldcn in exploitatie Stallen konen is nog- onbekend. Thans in dit tijd perk van crisis op commercieel en industrieel gebied, is echter de gelegenheid gunstig, daar arbeidsloon en materialen zeer goedkoop zijn. Daar echter de kosten eener exploitatie voor een persoon zeer boog loopenis het te wenscben, dat, in navolging van hetgeen thans in üuitschland geschiedt, vereenigingen gevormd wordenopdat de ontginning op geregelde en voordeelaanbrengende wijze zal kunnen plaats hebben en de welvaart van dit gedeelte van Limburg ontwikkeld worden. Reeds is dit geschied, doch de leden dier vereeniging zijn buitenlanders, zoodat vreemde kapitalen de ontginning der Nederlandsche mijnen moeten tot stand brengen. Mogen ook Nederlandsche industrieeleu weldra het hunne bijdragen om de mijnin dustrie in het leven te roepen en tot ont wikkeling te brengen opdat aan heu ook de roem gegeven worde de baaubrekers der Nederlandsche kolen-industrie te zijn. •tabak 10.378 centenaars, aan sigaren en snuif tabak 14.704 centenaars, samen 1.021.451 cen- tenaars. De opbrengst van de inkomende rech- ten op de tabak bedroeg in de beide eerste j maanden van dit jaar Rm. 10.180.786 of Rm. 8.113.615 meer. De voorraad tabak waarvan de belasting nog niet betaald is, die den 23n Februari in de openbare magazijnen was opge slagen, bedroeg 303.422 centenaars, 50.008 centenaars meer dan op denzelfden datum van het vorige jaar. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is dezer dagen aan de Commissarissen des Ko ning» een schrijven gericht over de uitvoering der schutterijwet, aan welke, te oordeelen naar de ingekomen berichten, niet in alle gemeenten voldoende de hand wordt gehouden, vooral daar waar de schutterij rustende is. De Minister wijst op onderscheidene bepalingen, die niet naar be- hooren worden nageleefd en toegepast. Verwik kelingen van allerlei aard, zoo voor dè schntter- plichtige bevolking als voor de betrokken be sturen, zouden o. a. bij invoering eener nieuwe wettelijke regeling der schutterijen het gevolg hiervan kunnen zijn. De' minister verzoekt met aandrang, de gemaakte opmerkingen door de gemeentebesturen in gezette overweging te doen nemen en de behoorlijke uitvoering en handha ving der schutterijwet en de daartoe betrekke lijke voorschriften door hen te doen bevorderen en verzekeren. Bij gelegenheid van den Dies natalis, hielden de studenten der Utrechtsche hoogeschool Dins dag-namiddag eene rijpartij. Een stoet van on geveer 40 rijtuigen, voorafgegaan door de muziek der rijdende artillerie, maakte een tocht door de stad en bracht veel volk op de been. Een achttal studenten in costuum, met de banieren der verschillende gezelschappen, zetten aan den stoet eenige levendigheid bij. De bij alle fees telijkheden der studenten onmisbare „Bram de Mop" (een dwerg van meer dan gewoone leelijk- heid) maakte ook heden op den bok van een der rijtuigen een „goed figuur. De paarden van een boerenwagen, waarop twee als boeren verkleede studenten gezeten waren, geraakten in den stoet op hol, met het gevolg dat de koetsier, van den bok vallende, ernstig moet gekwetst zijn. Het wetsontwerp tot verhooging der tabaks belasting in Duitschland heeft, gelijk men ver wachtte, den invoer van tabak tijdelijk aanmer kelijk doen toenemen. De Duitsche Regeering heeft de ambtenaren der douane opgaven gevraagd over den invoer van tabak, gelijk deze uit de opbrengst der belasting blijkt gedurende de maanden Januari en Februari. Daaruit blijkt, dat in die twee maanden belasting is geheven van 631.936 centenaars, 671.161 centenaars meer dan in Januari en Februari 1877. Het middencijfer over 18711877 van de tabak, waarvan belasting ia geheven, is aan bladeren en station 996.969 oenteaaan, aan verwerkte Het Utrechtsck Dagblad bevat eene correspon dentie uit Brussel, waaraan wij het volgende ontkenen „De komst van den Nederlandschen prins Hendrik baart hier tamelijk veel opzien. Daar toe heeft zeker meegewerkt, dat zij doorslechts weinigen, en eerst sedert een paar dagen', werd voorzien. Zaturdag-avond keerde de Nederl. gezant, baron Gericke van Herwijnen, eerst met de stellige toezegging van den Prins terug. Zon dag werd de ontvangst van den doorluchtigeu bezoeker, in eene samenkomst van den groot maarschalk van het paleis en den Nederland schen gezant, ten huize van laatstgenoemde ge regeld en reeds Maandag kwam de broeder van den Koning der Nederlanden hier aan, zonder dat de bladen er eigenlijk van hadden gewaagd. „Voor de bevolking was het dus eigenlijk eene verrassing, die te grooter mocht heeten, omdat het de eerste maal is, dat een lid van het Nederlandsch Vorstenhuis, die ooggetuige was der gebeurtenissen van 1830, België en 't Belgische Hof bezoekt. Juist daarom was die ontvangst des te har telijker. Bij de ontvangst droeg de Koning het groot kruis van den Nederlandschen Leeuw. Tegen twee ure werd het signaal gegeven, dat de trein in aantocht was. Het kommando klonk Pre- sentez armes, de hoornblazers staken de trompet de trommels werden geroerd en het muziekkorps van de karabiniers speelde het Nederlandsch volkslied, 'tgeen zoolang aanhield, dat men als 't ware de ooren weer wilde gewennen aan een lied, dat zoo zelden meer geklonken had. „Nauwelijks stond de trein stil, of de koning trad op den prins toe, drukte hem hartelijk de hand en sprak Monseigneur, je suis très-heureux de vous voir. Daarop volgde de voorstelling van den graaf van Vlaanderen, die van de aan wezige autoriteiten, waaronder ook eenige leden van het corps diplomatique, die tegelijk bij het Belgische en Nederlandsche hof zijn geaccredi teerd. De Koning bood den prins vervolgens den rechterarm, en geleide Z. K. H. naar het galarijtuig. „De Prins was in groot generaal-uniform en droeg het breede Oranjelint, 't Grootkruis van den Leeuw van Nassau. Opmerkelijk was, dat, terwijl de Belgische Vorsten het Nederlandsche ordeteeken dragen, en ook de Luxemburgsche Minister met het Grootkruis der Leopoldsorde versierd was, de Nederlandsche Prins geene j Belgische orde had. Dit is spoedig veranderd. IZ. M. heeft den Prins eigenhandig aan 't dejeu ner het Grootkruis der Leopoldsorde aangeboden, 'twelk de Prins reeds bij het gala-diner droeg. Nadat Prins Hendrik in het koninklijk rijtuig aan de rechterhand van Z. M. had plaats ge nomen, werd de revue over de troepen gepasseerd, Vervolgens reed de vorstelijker stoet in vijf galakoetsen naar 't paleis. Op weg werden de vorstelijke personen herhaaldelijk met gejuich begroet; er was een talrijke menigte op de been. In het paleis werd Z. K. H. prins Hendrik aan H. M. de Koningin voorgesteld." Helvoetsluis naar Brielle, grootendeels door brand vernield. Door de krachtige werking der gemeentespuit van Nieuw-Helvoet en die van het wachtschip en de brik „Zeehond" te Hellevoetsluis, was meu den brand, welke door de nabijheid van een belangrijken mothoop grooten omvang dreigde te verkrijgen, spoedig meester. Huis en inboedel waren geassureerd. Uit Fijnaart wordt gemeld De politie heeft hier onderzoek ingesteld naar het volgende brutale feit. Een koopman in geitenvellen trad dezer dagen de woning binnen van een boer in den Nieuwen Polder, bij wien hij niemand in huis vond dan de 17-jarige doofstomme dochter. Fluks nam hij een schaar en sneed het onge lukkige meisje het lange hoofdhaar af, waarop hij zich verwijderde. De Prinses met wien Prins Hendrik in het huwelijk zou treden is, volgens eenige bladen, Maria Louise Anna, dochter van Prins Karei van Pruissen, geboren 1 Maart 1829, gehuwd 27 Juni 1854 met Alexis Wilhelm, Landgraaf van Hessen-Philipsthal-Borchfeld, gescheiden 6 Maart 1861. Door den Raad der gemeente Rosendaal ia besloten tot het aangaan eener geldleening van f 75.000 tegen eene rente van 4 ten honderd, in schuldbrieven van f 500. De opbrengst zal strekken tot dekking der kosten van aanleg van een keiweg van die gemeente over Nispen naar de Belgische grenzen en van nog 4 keiwegen in de gemeente zelve. Door het blad De Gelderlander is de vraag gedaan, hoe het komt, dat volgens de Staat»- Courant in de stembus te Meeuwen 53 stem biljetten waren, terwijl er volgens de kiestabel te Meeuwen slechts 44 stemgerechtigden zijn. De Nieuwe Rotterdam-scke Courant geeft hierop ten antwoord, dat De Gelderlander de gemeente Meeuwen met het onder-kiesdistrict van dien naam verwart. Tot het onder-kiesdistrict be- hooren ook Drongelen, Haagort, Gansoijen en Doeveren met 18 kiezers. Donderdag-nacht is het huis van den bakker 5 Van der Meer, gelegen aan den straatweg van Mr. A. D. de Vries geeft, in de Reporter, aan hen, die voornemens zijn dezen zomer naar Parijs te gaan, den volgenden praktischen raad, die in onmiddelijk verband met deportemonnaie staat „Daar Louis, Napoleons, bankbiljetten en andere geldswaarden op reis nooit in haar ge heel blijven, maar door wisselen in andere kleinere muntspeciën veranderen en verminderen, kan het niet ondienstig zijn te herinneren, dat in Frankrijk sedert 30 Juni van het vorig jaar de volgende muntspeciën van den geldsomloop uitgesloten zijn. „Stukken van 2, 1 francs en 50 centime», die niet den beeldenaar van Napoleon III met de kroon dragen, of niet het zinnebeeld der Republiek. „Evenzoo dezelfde stukken als ze van Bel gische afkomst zijn en Yan vóór 1863 dagtee- kenen en idem van Zwitserland als zij van 1850, 1852 of 1863 gedagteekend zijn. „Bij het wisselen zij men dus op zjjn hoede." Te *3 Hage werden twee hussaren, die reed» gedurende eenige dagen aan den zwier waren geweest, en Donderdag morgen de Bagynenatraat in groote opschudding brachten, door de politie gearresteerd en naar het politie-bureau op de Nieuwe- haven overgebracht. Later werden de schuldigenonder een grooten toevloed vao menschendoor een patrouille naar de hoofd wacht vervoerd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1