NOTARIS BINK, KOETSIERS. De Notaris Baamen VAN DE MORTEL, N. VAN BELET, Turkije. Rumenië. Prijscourant van Effecten Laatste berichtten. Handelsberichten. Looiersbeurs - Yereeniging te Waalwijk, ALLERLEI. Wisselkoers. YERKOOPEN: PLAKKEN m BRANDHOUT. 13 Woningen flfSHBiM Bouwla*d15 te DE NOTARIS TE TILBURG, KloosterstraatWaalwijk l ios3/4 3772 7372 2 H. 4 A. en 60 c.A. Voorweide. 64 A. en 80 c.A. Over de Laag- eindsche Wetering. 1 TI. 82 A. 70 c.A. Over den Hooigracht. 1 II. 9 A. idem. 93 A. 70 c.A. Laageindsche Voor- weide. ONDER BESOIJEN. 3 H. 41 A. 20 c.A. Over de oude Straat. 1 H. 61 A. 50 c.A. Dijkland, Voor Mej. Clèmence Pollet, te Tilburg. ONDER BESOIJEN. 81 A. 20 c.A. Over de oude Straat. 1. Op Maandag den 1 April 1878, 2. Op Dinsdag den 9 April 1878, 3. Op Donderdag den 11 April 1878 met Erven, Tuinen 4. Op Dinsdag den 16 April 1878, 47.». Prijzen van Coupons. ÜUillll BIJ beginnende Zaterdag 30 Maart en ein digende Dinsdag 11 Juni a. s. Gelegenheid tot spelen: Dage lijks van 10 uren voormiddag tot 10 uren 's avonds. Reglement ter inzage en Prijzen te bezichtigen in het [Biljart- lokaal. 25 cents de 25 stooten. Er zal eene parlementaire commissie worden benoemd tot onderzoek van de spoorwegquaestie. Het finanticel evenwicht zal gehandhaafd worden. Konstantiriopel, 26 Maart. Grootvorst Nico- laas met twaalf generaals aan boord van het keizerlijk yacht Lividia bij het paleis Dolma- Bagdsche aankomende werd aldaar ontvangen door den Sultan, de ministers, den uit de krijgs gevangenschap teruggekeerden Osman Pacha en eenige andere generaals. Na 20 minuten toe- vens begaf de grootvorst zich met zijn gevolg naar Begler-Beg,tegenover Dolma-Bagdsche op den Aziatischen oever waar 3 A uur later de Sultan den Grootvorst een kort bezoek bracht. O root vorst Nicolaas begaf zich vervolgens met zijn gevolg naar het «gebouw der Russische am bassade, waar de omhulsels van de wapenschil den en de adelaars werden afgenomen. De groot vorst zal op het jacht slapen en morgen bij den Sultan déjeuneeren. Men verzekert dat de Czaar zeker» concessies in het tractaat van Stefano liceft ingewilligd. De correspondent van The Standard te Kon- stantinopel bericht van 25 Maart „De sterfte onder de vluchtelingen neemt op onrustbarende wijze toe. Dagelijks sterven 200 menschen. De teraardebestelling mag niet meer op Europeesch grondgebied plaats hebben en de lijken worden nu in booten naar Scutaria en Haidar vervoerd. Dit is natuurlijk zeer om slachtig en de lijkeu blijven soms verscheidene dagen boven aarde. WAALWIJK, 29 Maart. Tarwe f 14 a 14.50 Rogge f8 a 8.50; Boekweit f6.50 a 7, alles uer H.L.; Haver 9y3 a 10 et. per K.G. Roggebrood 45 cents. Schors. Puike Veluwer f6.35 de 65 kilo. Dito Graafschapper f6.85 de 65 kilo. Gemalen f 6.3o a f6.85 per 60 kilo. Fransche f95 per 1000 kilo. Boter. Aangevoerd 1613 kilo van f 1.29 tot 11.44. Ter veemarkt waren aangevoerd60 stuks vee en 23 varkens. BESOIJEN. Boter. Aangevoerd 164 kilo van fl.24 tot f 1.33 WASPIK. Boter. Aangevoerd 307 kilo van fl.30 tot fl.37. AMSTERDAM, 29 Maart. Tarwe. Witbonte Poolsche per Mei f323, Nov. f319. Rogge. Galatz f284; Taganrog per Mei f 186, Oct. f 192. 191, 192, 193, en Nov. 201, 202. Aangezegd 100 last. Koolzaad per voorjaar f452 en najaar 14lb. Raapolie op 6/w. f'42% vliegend f41; per Mei x391/,, en najaar f39l/4- Lijnolie op 6,/w. 1321/,, vliegend f 31V4, per voorjaar l*313/n en najaar f313/.,. ROTTERDAM, 29 Maart. Tarwe per 2400 kilo 119/20 pd. Coursclie f215 bij partijNorthern f 217-50, 220; Odessa 1'182 bij partij en f184 vrij aan boord; 116/17 pd. Peters- burger f186. Gerst per 1950 kilo; Odessa f160, Nicolajef f 152, 155 bij partij vrij aan boord. Mais per lOO kilo f 7.65. SCHIEDAM, 29 Maart. Moutwijn f 10.75; Jenever f 16.25; Amst. proef f 17.50, per Ned. vat en zonder lust of belasting, spoeling per ketel f 1.60. Fransche 47.85 Belgischef 47-85 Diversen in Reichsm. 58.80 Hamb.-Russen. 1.23 Russische in Z.R. lluss. Pap. Roebels. Poolsche per ZR. 1.84l/i Spaansche Buitenland. in francs 47-80 Binnenland. in piasters u 2.31 Aiiierik. Dollars Goud. 2.44 Bucharest27 Maart. In de Kamer ver klaarde de Minister van buitenlandsche zaken, dat hij het tractaat van San Stepliano voor Ru- menie achtte als nul en van geen waarde. Wij hebben geprotesteerd eij zullen daarmede voor gaan. Het tractaat is een geesel voor Rumenië; de Regeering zal in niets toegeven, waarbij de rechteu des lands betrokken zijn. AMSTERDAM, 29 Maart 187S. Laagste Hoogste St.-Petersburg, 29 Maart. Bij gelegenheid der revue over (le reserve-bataljons, sappeurs en jagers der garde, sprak (1e Czaar gisteren zijne tevredenheid uit en zeide hij „Zoo gij tot deel nemen aan den strijd geroepen mocht worden, hoop ik dat gij dezelfde dapperheid als uwe kameraden zult toonen." Wcenen, 29 Maart. De Neue Freie Presse raadt graaf Andrassy aan, in zijn onderhande lingen met generaal Ignatieff er naar te streven de uitbarsting van den dreigenden Engelsch- Russischen oorlog te verhinderen. Ignatieff zal, nu Rusland dringend behoefte heeft aan'4Oosten- rijks vriendschap, zich zeker niet onbuigzaam toonen. Indien graaf Andrassy zich op het Engelsche standpunt plaatste, zou hij groote diensten kunnen bewijzen tot behoud van den vrede. Londen, 29 Maart. In het Lagerhuis heeft de Minister van Oorlog in antwoord op vra gen van lord Harrington en de heeren Cowen en Cliilders het volgende medegedeeld: Er bestaat noodzakelijkheid tot oproeping der eerste legerreserve en der militie-reserve. Aanstaan den Maandag zal het Parlement dienaangaande eene koninklijke boodschap ontvangen strekken de tot mededeeling der oproeping van de eerste legerreserve, ter sterkte van 13,000 man, en der militiereserve, ter sterkte van 25,000 a 26,000 man. De inlijving van militie-troepen "bij het leger zal eerst plaats hebben bij vertrek eener expeditie naar het buitenland. De Morningjmt zegtdat of lord Lyons of lord Salisbury opvolger van lord Derby zal zijn- De Regeering beval de onmiddelijke uitrusting van alle Engelsch-Indische troepenschepenvoor liet eventueeie transport van een expeditie-korps en kocht groote post-stoomschepen aan om ids transportschepen dienst te doen. Da Times zegt; Rusland nam eene volkomen ongerechtvaardigde houding aan findien het deze niet laat varen zou een volkomen voorbe reiding voor de handhaving onzer rechten nood zakelijk kunnen zijn. Alweer - heeft eene miinontplofïïng plaats gehad, ditmaal in de Apedale Colliery, te Chesterton in North Staffordshire. Men vreest dat dertig mannen bij deze ramp het leven verloren- hebben. Staatsfondsen. Ned. Cert. N. W. S. 2l/2 pet. (li to dito 3 dito dito 4 Frankr., Orig. Insclir. 3 Span je,Óbl.Buitl.Sell. 1 (litó Bimietil. f 6250 1 u Portug., Obl.Buit. Seh.3 Itnsl. Obl.H.1798/1815-5 ditoCert. &Ins.6.S. 1855.5 'dito Obl. Amst. 1864 5 dito dito dito 1866 5 dito dito gecons.l 872 5 di toLo nd.& A m st.l ÖG0.41/3 v dito dito Lond. 1875 ■4r1/s h Obl. Leening 1867/69 4 pCt Oost.Obl.Pap. Mei-N. 5 dito dito Febr.-Aug. clito Zilv. Jan-Juli. dito dito April-Oct. Griekenl., Obl. Lond. 5 5 5 5 Turk., Ob. Alg. S5 Egypte.Obl.Leen 1873 7 N.-Am.,Ob.V.S.g.lS71 5 dito Jan.-Juli 1865 6 Mexico, Oblig. 185L 3 Brazil.,Ob.Lond.1865 5 Peru, Oblig. 1870... 6 dito dito 1872 5 Columbia, Oblig 4l/j Venezuela, Oblig3 Industr. en Finane. ondernemingen. 62Vic 75Vs 98 12ll/i6 11'/, 48'/a 88 G91/ 4 82 81'/a 743/.j 75-/» 68»; 4 66',-j 47J-1 483/s 503/4 51 '6"/h G//j, 9S3A 13 12 49»/., SS1/., 7074 83 82 76 70 677= 483/4 48'/j 52 51Vs Papier 2.40 van WAALWIJK. VOORRAADLIJST van 28Maart 187S. J. VER WIEL. 92 gez. Zoolleêrliuiden, 30/40 pond. 90 dito 28/30 p. C. BRANS. 35 st. Zoolleer, 30/34 p. 40 dito 23/25 p. F. VAN TIL BORG H. 30 st. Zoolleêr, 2S/34pond. 40 dito lichte. F. DE LEEUW. 52 st. Zoolleêr, 20/23 p. 25 dito 30/33 p. CHARLES F1CQ. Eene partij gez. Buenos Ayres Oö&m, 35/37 p. Dito 34/35 p. Dito 32/33 p. Dito 28/30 p. Dito 20/22 p. Dito drooge, 32/37 p. Dito Fernambucq, 24/26 p. A. COPPENS. Grauw Overleêr, 4/6 p. RUBBENS ElEVITS. Pèse tannins, schachtenzet- ters, Walz- en Stikmachines, Leder- en Schoenmakersartikelen. JAC. VAN R1EL. 150 st. grauw overleêr, 4/5 p. G. 11A AG II. 100 gez. Buenos Ayres, 30/32 pond. 80 West-Indisch, 16 p. 50 <*cz B. A., 20 p. 50 dito 26 p. Afval van Binnenzoolleêr, allerlei Overleêr, Fransche Kalfsvellen. G. VAN LOON. 60 gez. Zoolleêr, 35 p. 60 dito 30 p. 40 dito 24 p. 30 Inlandsch Zoolleêr, 24 p. 50 drooge B. A., 30 p. 50 dito 20 p. 30 gez. B. A., 17 p. Binnenzoolleêr enhak- k'ènléêr, grauw en zwart Overleêr. AANVRAAG VOOR G. IIAAGH. Drooge Buenos Ayres, 36 pond, le kwaliteit. zal op DINSDAG 9 APRIL 1878 v.m. 10 nre, ten herberge van Jan Kools te Baardwijk, voor den tijd van 4 jarcii PUBLIEK VERPACHTEN: Aand. Kanaal-Mant. Oostr. Nat-Bank-Ad. 3 Spoorwegleeningcn. Ad. M. t. Expl.v.St.Sp. 0 Obl. Cent. Spw.(Gest.) 1 Ob.Boxt-Wezel.lHyp. f dito Poti Tiflis f1000 a dito Jel.-Orel „1000 5 dito M.-Smol. 1000 5 do. Losowo Sewastop. 5 dito Ch.Azow 5 Aand. Erie Spoorw. 0 Obl. Centr. Pacific. 6 dito Union Pac. Hfdl. 6 Loten. Nederl. St. Anisterd. 3 dito Stad Rotterd. 3 Maats, gemeente cred. 3 Rusl. Staatsl. 1864. 5 dito dito 1866. 5 Oostr Stsl. 11250.1854 4 dito dito v 500.1860 5 dito dito 100.1864 5' StadAntwerpen 3 100 10174 H tt H h 18 131 's 107s 10,3/l6 40l/2 41 6l3/l6 100'/, u 73 78 n 82 73 74 75 10P/4 V lOl3/4 V 100 1017s 10274 867a Bö3/., 126 130 125 130 a 84 90 i/ 111 112 Bij 'gelegenheid van de laatste noordpool-ex- peditie is ontdektdat de nacht aan de pool 143 dagen duurt. „Welk een wonderbaar land moet dat zijn," merkte dezer dagen een candidaat-notaris op, „waar men, als iemand met een rekening komt, tot hem zeggen kankom alsjeblieft overmorgen terugen die overmorgen eerst over een halt jaar komt." Een aan hevige kiespijn lijdend man raad pleegde een dentiste, die hem voorstelde de ge- carvieerde kies te trekken de lijder aarzelde uit vrees voor pijn. Vrees nietzeide de tandmeester, ik zal u chloroformiseeren dan gevoelt ge de operatie niet. In dat geval moogt, ge mijn kies trekken. Hierop haalde de lijder zijn portemonaie voor den dag. Halt, zeide de dentiste, ge behoeft niet vooraf te betalen. Dat is mijn plan niet, zeide de lijder, als gij mij chlorpformiseert dan dien ik toch vooraf te weten hoeveel geld ik in mijn porte monaie heb. van Amsterdam29 Worden gevraagd om terstond in dienst te treden Een Postiljon (weekgeld f9) en Een Koetsier (weekgeld f7). Men vervoege zich in persoon bij A. VER HAGENte Waalwijk. als: voor den Algcmeenen Armen en de Godshuizen te 's-B o s c li ONDER BAARDWIJK. zal in het openbaar 's morgens te 10 uren, voor den Heer J. van Hoof aan zijn Houtmagazijn EENE GROOTE PARTIJ Provisioneel, ten Koffiehuize van Mej. de Wed. Brokkx, aan de Markt, 's avonds te 8 uren voor de Erven van wijlen den Heer G. Mossou, Een Huis, Erf en Tuin, staande en gelegen te 'Tilburg wijk Kerk aan den Bredase beu Steenweg. Provisioneel ter Herberge der Wed. A. van der Waarden, aan den Bredaschen Steenweg, 's avonds te 7 uren,, voor de Erven van wijlen A. Immens Tilburg aan den Bre daschen Steenweg, verdeeld in 6 koopen. 's morgens te 10 uren, voor II. Verspeek ten zijnen woonhuize, nabij de Groote Kerk Herherggeriefnieuwe Bedden DekensMeubelen en meer andere roerende goederen. Bij biljetten breeder omschreven. Disc. Londen 3 Parijs 2 Antwerpen en 27j Brussel. Hamburg Weeiien 472 Maart 1S78. Per. 3/ui. Kort. Pd. Sterl. f 12,03 |f 12,11 Fr. 100. 47,75 4S,20 Fr. 100. R. M: 100. Fl. 100. 47,75 58,75 98,00 48,00 59,10 99'/,. TILBURG., 29 Maart. Boter van 11.20 tot 11.50. Roggebrood per 3 kilogram f0.31. Ir.landsehe Ilogge f7.00 a 7.35. Roggebloem f 13 a 13.25 per 100 kilo. Tarwebloem 1*18.50 per 100 kilo. Haver f9 a 9.50. Boekweit 1*10.50. Voedergarst t'9.50. Disconto van Wisselbrieven 3% en van Promessen Wisselkoers van Antwerpen. 29 Maart Arasterdam kort j 208,00 a f 207,55. Rotterdam 20S,00 207,55. 29 Maart 1878. Hëtall'. Pap. perfl. 21 Zilv. Jan. 21 Eugelsche p.st. Eng. met affidavit Eng.-Portügcesehe 20.25 22.121/o 11.87V3 12.0272 zal op Woensdagen 24 April en 8 Mei 187S, vbotmiddags te 11 uren, ten kof fiehuize van LOUIS BllOEKX, tegenover het Station te Tilburg, PUBLIEK. VEILEN en VERKOOPEN genaamd „De Huisvennen", groot ongeveer 150 Hectaren, zeer gunstig gelegen te Baarle- Nassau, aan den Klinkerweg van die gemeente op Chaam en nabij de Spoorweglijn Tilburg Tornhout. ie. PrijsEen prachtig gouden remontoir. 2e. Een zware gouden ketting. 3e. Een zilveren cilinder. 4e. Een scboone biljartken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3