G. VAN HETEN Wegens vertrek naar elders, BILMT-COIOIS ATTENTIE! PAARDENMARKT VOOfilMAfflMARKT Een bekwaam Kleeimakersknecht, BIL J ART-G0N COURS MEUBELEN, VAN DE MORTEL, 9 Woningen, N. VAN DELFT, Waalwjjk. vragen Laatste berichten. Loóièrsbeurs - Vereeniging Prijscourant van Effecten Burgerlijken Stand. Handelsberichten. Wisselkoers, te Tilburg, DE NOTARIS TE TILBURG, KloosterstraatWaalwijk, De ondergetee- kende verzoekt den Hotelhouder C. II. te zorgen, dat hij voortaan bevrijd blijft van hinder lijke nachtgeruchten op zijne bovenzaal, zooals die in den nacht van Vrijdag- op Zaterdag en reeds meer dere nachten hebben plaats gehad, I'/Jrh. H. COERS Donderdag 11 April, a.s. Correspondentie. v 5?V. Gemeente WAALWIJK. C. J. L. VAN GILS TEN KOFFIEHUÏZE VAN TE CORNELIS BRANS, 47s op Donderdags 11 April 1878, MAHONIEHOUTEN EN ANDERE DAAGS TE VOREN TE ZIEN. ..BIJ Gelegenheid tot spelen: Dage lijks van 10 uren voormiddag tot 10 uren 's avonds, le. PrijsEen prachtig gouden remontoir, 2e. Een zware gouden ketting. 3e. Een zilveren cilinder. 4e. if Een soboone biljartkeu. Reglement ter inzage en Prijzen te bezichtigen in het Biljart- kaal, 25 cents de 25 stooten. Prijzen van Coupons. TE iiimuii m om dadelijk in dienst te treden: tegen hoog loon. Aan eenige onzer abonné's uit Baardwijk, die ons vroegen, waarom wij een stuk, dat ons ter plaatsing zou zijn gezondenniet nebben opge nomen, zij bericht, dat wij uit Baardwijk koe- qenaamd niets ter plaat sin q hebben ontvangen. Redactie. Londen 5 April. Door de Regeering zijn weder eenige diplomatieke bescheiden overgelegd. De Engelsche gezant te Berlijn, de heer Odo Russell, deelde den 12n Maart aan zijn Regeering een verklaring mede van Prins Von Bismarck dat Duitschland niet zonder Engeland aan de con- fei en tie zou deelnemen. De Rijkskanselier, be greep trouwens niet, hoe er sprake kon zijn van een Congreszonder dat Engeland daaraan deelnam. Een dépêche van lord Elliot, den Engelsohen gezant te Constantinopel, dd. 28 Maart, niaak-4 gewag van .een dépêche van den Rumeenschen Minister Cogalnitseheano, waarin deze verslag geelt van een onderhoud van den heer Ghika met prins GortschakoiF. Laatstgenoemde ver klaarde uitdrukkelijk, dat het besluit van Rusland ten aanzien van Bessarabië onherroepelijk vast staat, ten spijt van de Rumeensche klaagliederen in het binnen- en buitenland aaugeüeven; Rus land weigert dit vraagpunt op het Congres te behandelen. .Wanneer Ruinenië niet toegeeft, zou Rusland Bessarabië met geweld nemen. Het bieden van tegenstand zou voor Rumeuië dus noodlottig kunnen worden. De heer Cogalnitseheano, van dit onderhoud melding gemaakt hebbende, voegde aan het slot van de dépêche deze woorden „Ondanks die bedreigingen weigeren wij toe te geven". Eindelijk wordt nog een derde dépêche over gelegd van sir Elliot aan lord Salisbury dd. 3 April. Daarin wordt mededeeling gedaan van de verklaring yau prins GortschakoiF: „Als Rumeuië zich blijft verzetten tegen art. 8 van het traetaat van San Stefano, zullen de Russen Rumeuië bezetten en het Rumeensche leger ont wapenen". Gister werd te Portsmodth bevel ontvangen van de Admiraliteit, om de troepenschepen Eu phrates en Crocodile binnen twee dagen voor de active dienst in gereedheid te brengen. van WAALWIJK. VOORRAADLIJST van 4 April 1878. C. BRANS. Eene partij gezouten Buenos Ayres Ossen, 30/32 pond. Dito West-Indische 82/34 p. Dito ditp 24/26 p. F. YAN;TILBORGH. Eene partij drooge huiden, 30/32 p. Dito gezouten, 22/24 p. Eene Eartij grauw overleer, 4/4l/j p. ES'FiCQ Cie. Eene partij g^z. B. A. ossen, 35/37 pond. Dito, 34/35 p. Dito 32/33 p. Dito 28/30 p. Dito 20/22 p. Eene partij drooge B. A., 32/34 p. Eene partij dr. gez. Fernambucq, 25/26 p. RUBBENS K1EVITS. Pèse Tanins'VValzmachines, Schaclitenzetters en Leder. P. C. ROQUES. 10 gez. B. A. huiden, 30/31 pond. Eene partij mooi grauw Calcutta 4 p. G, VAN LOON. 30 stuks gez. Zoolleér, 35 pond. 50 dito 31 pond. 30 Inlandsche 25 p. 30 West-Indische 22 p. 50 drooge dito 22 p. Verschillende soorten grauw en zwart Over- leêr, Fransche en Inlandsche Kalfsvellen. AMSTERDAM, 5 April 1878. Laagste Hoogste Staatsfondsen. Ned. Cert. N. W. S. 2*/3 dito dito 3 dito dito 4 Frankr., Orig. Inschr. 3 Spanje,Obl.Buitl.Sch. 1 ui to Binnenl. f 6250 1 Portug., Obl.Buit. Sch.8 Rusl. Obl.H.1798/1815-5 ditoCeit.&lns.6.S.i855,5 dito Öbk Atnst. 1864 5 dito dito dito 1866 5 dito dito ditoLond.i jecons.1872 5 tAmsLiyöü.é'/j dito dito Lond. 1875 4'/s dito dito Ajiril-Oct. Griekeul., Obl. Lond. pet. 63 637, H 7474 75 U 9878 987„ v 12,3/lS 13'/8 U 12'A 12716 501/iö 50'/s tt 90', a u 71'/4 727s ff 84 0*43/ 847-3 tt V OO'/s 75'; t 767,8 75 757, tt 697i6 71 667, 68 7/a 487,6 49'7ie tf 49' U 50'/8 rt 53 ff 5 2U/8 53 >/4 n 674 6 V.' tt 101'/8 1ÖP/4 Van 31 Maart tot 30 ^pril. Bevallen. Waltlièra Sophia Hendriks, echtgenoote van Petrus van Assen, d. Susanna Maria Ales- sie, echtgenoote van Johannes Hensen, z. Ca- tharina van Ravenstein, echtgen. van Adrianus van der Hoofstad, z. Elisabeth Zwarenstein, echtgen. van Salomon Hakkert, z. Adriana Besteren, echtgen. van Christiaan de Peffer, z. -Clasina, Josëphina Louisa van Nuenen, echtg. van Jan Baptist Francbcus van Gils, d. Maria van Amelsvoort, eebtgeu. van Hendrik Mul ders, z. TILBURG, 5 April. Inlandsche Rogge f225 a 230, Amerikaansche <lito 1240 a 245, dito Zomer dito f.250 a 255, alles per 2250 kilo. Tarwebloem 1' 20.50, Roggebloem 114.50, Boekweit f 10 a 11, Garst f9.50 alO, alles per 100 kilo. Roggebrood, per 3 kilogram f0.31. Boter van 11.22l/s tot 11.45. WAALWIJK, 5 April. Tarwe f 12 a 12.50 Rogge f7.50 a 8 Boekweit i 6.50 a 7, alles oer H.L.Haver 10 a 10'/S ct. per K.G. Roggebrood 43 cents'. Schors. Puike Veluwer f6.35 de 65 kilo. Dito. Graafschapper f 6.85 de 65 kilo. Gemalen f 6.35 a f6.S5 per 60 kilo. Fransche-f 95 per 1000 kilo." Boter. Aangevoerd 1S20 kilo van f 1.28 tot f 1.37. BESOIJEN. Boter. Aangevoerd 105 kilo'van fl.21 tot f 1.40 WASPIK. Boter. Aangevoerd 242 kilo van f 1.27 tot f 1.37- OISTERWIJK. Boter. Aangevoerd 1436 kilo van f 1.39 tot f 1.53. ANTWERPEN, 4 April. Tarwe goed standhoudend niet regelmatigen handel. Rogge 25 tot 50 centiemen in rijzing met le- vendigen handel. Garst weinig uangeboden en in goede neiging. Haver 25 tot 50 centiemen in rijzing met meer -vraag. Petroleum. Markt kalm. Men betaalde de be schikbare fr. 27'/a, loop der maand fr. 27lU. Men kwoteert de beschikbare, loop der maand, 27'/j> Mei en Juni 27lU, Juli 277i» Aug. 28, Sept. 29, 4 laatste maanden 30. Bij kleine partijtjes betaalde mén 1 tot 2 francs meer. Wol. Men deed 245 .balen vettige van La Plata. Huiden. Men verkocht: Drooge van Buenos- Ayres: 194 koe 9»/5 k.fr. 102; 127 dito 9*/4 k., fr. 103; 35 os 11'/s k., fr. 136van Rosarib 155 koe, 10 k., fr. 98. Gezoute van Gualeguay: 340 os, 20/25 k., fr. 73 van Montevideo 330 koe, raat., SO'/a k., verz.539 dito dito, 202/« k., verzonden. SCHIEDAM, 5 April.. Moutwijn f 11.00; Jenever f 16.50Amst. proef f 17.75, per Ned. vat en zonder lust of belaéting. spoeling per k'elel'f2.30. Oost.Übl.Pap. Mei-N. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito Zilv. Jan-Juli. 5 5 5 Turk., Ob. Alg. S5 Egypte.Obl.Leeu 1873 7 N.-Ain„üb.V,S.g.l871 5 dito Jan.-Juli 1865 6 Mexico, Oblig. 1851 3 Brazil.,üb.Lond.1865 5 Peru, Oblig. 1870 6 12'7i(i dito dito 18725 n 10'Via Columbia, Oblig 4'/j 44 Venezuela, Ublig3 6l,/ia Iudustr. en Finane. ondernemingen. Aand. Kanaal-Maat, - 677a Oostr. Nat-Bank-Ad. - lOS'/a Spoorwogleeniagea. Ad. M.t. Expl.v.St.Sp. 0 109 Obl. Cent. Spw^Gest.) Ob.Boxt-Wezel.lHyp. f 73'/a dito Poti Titlis f1000 78»/4 dito Jel.-Orel 1000 5 dito M.-Sntol. h 1000 5 do. Losowo Sewastop. 5 dito Ch.Azow 5 7&U Aand. Erie Spoorw. 0 Obl. Centr..Pacific. "6 dito Union Pac.jHfdl. 6 u lOD/a Loten. Nederl. SLAmsterd. 3 lüO1/^ dito Stad Rotterd. 3 a 991/* Maats, gemeente cred. 3 n '8674 Rusl. Staatsl. 1864. 5 127'/s dito dito 1866. 5 u JL26'/4 Oostr Stsl.fl250.1854 4 dito dito u 50Ö. 1860 5 91 dito dito 100.1*864-5 a 109'/4 StadAntwerpen 3 6$ 13'A li1/. 44'/4 1093/4 78Va, lOO'/s 99l/j 87 134 133'/s 91'/2 110 van Amsterdam, 5 April 1878. Voorspoedig bevallen van een DOCHTER: Van Nuene:/. Waalwijk, 3 April 1878. f Heden overleed tijdig voorzien IT van de H. Sacramenten der 0 Stervenden, mijn geliefde Echt- lOOt na een langdurig en smartvol lijden, in den ouderdom Yan bijna 51 jaren. Waalwijk, 6 April 1878. ft Wed. C. BRANS. beginnende Zaterdag 6 April on eindi gende Maandag 10 Juni a. s. Ie Prijs: Een praohtig gouden horloge. 2e Een zilveren cylinder-horloge 3e Een schildpad sigarenkoker met zilver gemonteerd; Terwijl een gouden vestketting als prijs aal worden toegekend aan den speler, die in ééne partij de meeste caramboles zal ge maakt hebben. 25 Staoten voor 25 Cent. De prijzen zijn te bezichtigen en bet re glement ligt ter inzage in het Biljart-lokaal. Gelegenheid tot spelen van 10 uur 's morgeus tot 10 uur 's avonds, Disc. Londen 3 7 Parijs 2 Antwerpen en 2'/| rt Brussel. Hamburg 4'/s« Weeuen Per. Pd. Sterk' Fr. 100. Fr. 100. R. M: 100. Fl. 100. 3/m. j Kort. f 18,02 |f 12,12 47,75 48,20 zal aldaar, ter herberge VILLA NOVA, aan den Heuvel, ten verzoeke van Me juffrouw T. COPPLEE, voormiddag 9 uur te beginnen, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN: bestaande uit Groote Coliestafel, Secretaire, Stoelen met kussen— en andere ujR zittingen, Voltaire, MsM Ledekant met ressort, vierkante en ovale TafelsSj)iegelsCuisinière en andere Ka chels, eenige Kisten, 1 Naaimachine, 1 di to (système Nijs Kielfer te Brussel), eene goede Piano CandelabresSchilderijenPen- dule, Bloemvazen, 2 Ledikanten, Wasch- tafels1 Chinee3-tafeltje MandjeBloem potten, Koper-, Tin-, IJzer-, Glas- en Aardewerk en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. zal in het openbaar VERKOOPEN Namens de Erven van wijle Mej. de Wed. J. TEURLINGS, op Dinsdag 16 April 1878, des namiddags ten 7 ure, ter her- berge van C. BERTENS aan het Goirke, Pro visio n eel: verdeeld in 4 koopen, staande te Tilburg tegenover de R. K. Kerk aan het Goirke, beginnende Zaterdag 30 Maart en ein digende Dinsdag 11 Juni a. s. 47.75 58,75 96,50 v 48,00 v 59,10 97.73 Disconto van Wisselbrieven 3°/o en van Promessen S^a Wisselkoers van Antwerpen. 5 April Amsterdam kort J 208,00 a ƒ207.55. Rotterdam 208,00 207,55. 5 April 1878. Metall. Pap. peril. 21 f 20.45 Zilv. Jan. 21 21.92'/a Engelsche p.st. ll.S?1/® Eng. met affidavit 12.0273 Eng.-Portugeesche u .Fransche47.85 Belgifche 47.85 Diversen in Reichsm. 58.80 Hamb.-Russen. 1.233/4 Russische in Z;R. 1^08 ltuss. Pap. Roebels. Poolscho per ZR. 1.84l/< Spuansche Buitenland. in francs 47.S0 u Binnenland. ifi. piasters K 2.32 Amerik. Dollars Goud. 2.44'/s Papier 2.40 Directeur Van Gend Sf Loos. Waalwijk, G April 1878. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waalwijk brengen ter kennis van het algemeen, dat do dit jaar invalt op WAALWIJK, 6 April 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd* De Burgemeester, J F. A. D. VAN DER KLOKKEN, li(v. fi De Secretaris, F. W. VAN UEMPT. Mr, Kleermakers te 1)runen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 5