N°. 28. Donderdag 11 April 1878 1® Jaargang. i Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. it BINNENLAND. Iets over de Electrische Verlichting. II. /1U CUlltlvIl IUU X V\J t/ f 4 J -J "J -» - - L<J Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel In de volgende regelen wenscheu wij onzen lezers een beknopt overzicht te geven van de ontwikkeling dezer nuttige uitvinding. Reeds voor 60 jaar werd het electrische licht door Humphry David uitgevonden. Deze beroemde natuurkundige nam op zekeren dag twee op de wijze van potlooden gepunte houtskoolstaafjes en bevestigde aan elk daar van een geleiddraad van een zeer sterke galvanische batterij. Dadelijk zag hij de kolen sterk gloeien en terwijl hij die eenigs- zins van elkander verwijderde, vormde zich tusschen de punten der houtskoolen een eenigszins gebogen lichtstreep, de Voltaïsche boog. Uit de punten der kolen straalde een verblindend licht. Dit lichtverschijnsel kan tusschen alle lichamen, die de electriciteit geleiden, worden voortgebrachtde puntenwaartusschen het zich vormt, electraden genaamd, kunnen der halve uit elk metaal bestaanmen heeft echter bevonden dat het licht sterker is naarmate de punten lichter vervliegen of verbranden. Tusschen platinadraden is het electrische licht het zwakstetussehen licht vervliegende metalen zooals zink sterker het sterkste tusschen een metaaldraad en kwikzilver en tusschen kolendie met licht vervliegende lichamen verzadigd zijn. Het kwikzilver wordt echter weinig ge bruikt wijl het in de open lucht niet mag branden, daar de kwikzilverdamp nadeelig voor de gezondheid is. Daar de hitte van het electrische licht buitengewoon groot isverbranden daardoor de koolspitsen langzamerhand. Door dit verslijten verwijderen zich de koolspitsen langzamerhand van elkander en daar de kracht van het licht van den juisten afstand der beide koolspitsen afhangt, moet men die door middel van een uurwerk den regulator- op den bepaalden afstand houden. Eene belangrijke verbetering heeft men ook in den laatsten tijd in toepassing ge bracht, door iu plaats van de oorspronkelijke kool, zoogenaamde gaskool te gebruiken. Dit zijn kolen, die bij de gasfabrikatie zich aan de wanden van de retorten aanzetten. Zij geleiden de electriciteit veel beter en hebben een grooter weerstandsvermogen dan de gewone kool. Eene derde en hoogst gewichtige verbe tering bestaat eindelijk in de toepassing van mechanische kracht, in plaats van de gal vanische batterij om den electrischen stroom voort te brengen. De toepassing van een batterij van 60 elementen, dat is 60 groote met zuur gevulde glazen cylinderszoo als vroeger aangewend werden, was veel te om slachtig en het op deze wijze voortgebrachte licht werd veel te duur, zelfs aanzienlijk duurder dan gaslicht. Thans wordt voor dat doei de electromag- netische machine aangewend, die den stroom voor het electrische licht aan zeer geringen prijs leveren. De machines naar het stelsel van Gramme en Siemens worden voor de sterkste gehouden. Zij worden meestal door zooals dan ook op alle fabrieken het geval is. Maar nog bleef een groot gebrek te over winnen. Het electrische licht, zooals het oorspronkelijk gebezigd werd, was veel te sterk voor het oog. De koolspitsen ontwikkelen een lichtsterkte tot 1500 vlammen eener wit brandende car- cellamp, die in het uur 40 gr. olie verteert, en men zou 78 kilo raapolie of evenzooveel steenkolengasdat een ballon van 9 meter middellijn vult, op eens moeten verbranden om een even sterk licht te verkrijgen. Vol gens eene berekening van den met roem bekend Eizeau zou dit- S8/10o gedeelte van het zonnelicht zijn Maar het menschelijk oog kan zulk eetie lichtsterkte niet verdragen en het zou gevaarlijk zijn om bij dat licht gedurende eenigen tijd zonder voorbehoed middel te werken. Een der uitstekendste natuurkundigen te Brussel, de heer Plateau, is feitelijk door te lang de gloeiende kool spitsen te hebben gadegeslagen, blind ge worden. Het kwam er derhalve op aan, dit schitterende en boven mate sterke licht in kleiue gedeelten, als het ware in enkele kaarsen of gasvlammen, te verdeelen, die men naar welgevallen kan plaatsen. Dit vraagstuk is in den laatsten tijd op bevredigende wijze opgelost. Een groot Franscli natuurkundige, de heer Le lloux, heeft daartoe eene inrichting uitgevonden, die het mogelijk maakt verschillende regu lateurlampen in den stroom van één electro- magnetische machine te voegen. In plaats van één enkel licht voort te brengen van de sterkte van 500 carcellampen, geleidt zij liet licht naar verschillende punten en vermin dert zoodoende de lichtsterkte van elk dezer vlammen tot de sterkte van 7 5 carcellampen, terwijl door een Russisch werktuigkundige zelfs lampen van 25 gewone vlammen worden vervaardigd. Het electrische licht heeft een buitenge woon lichte kleur; men kan echter de kleur wijzigen, door bij het niet geleidende om hulsel der koolspitsen een weinig kalk of droetriaan te voegen. Daardoor wordt het licht iets rood er. Ook door een kap van melkglas kan het getemperd worden. Door genoemde verbeteringen is het elec trische licht een practisch middel van ver lichting gewordenof het er werkelijk toe geschikt is om de gewone wijze van verlich ting te verdringen, zal de tijd moeten loeren. Men verlieze hierbij echter niet uit het oog, dat tot voor een paar jaren het elec trische licht alleen een voorwerp van nieuws gierigheid was, aan wiens toepassing niemand dacht, terwijl thans dat licht reeds op tal van plaatsen wordt aangewend. van een adres te Bladel, waar zij juistere informaties zal kunnen inwinnen. Z. M. heeft benoemd tot ambt. van het O. M. bij de kantonger. in het arr. 's-Hertogen- bosch, voor dc kantons 's-llertogenbosch, Ileus- den, Waalwijk en Oss, ter standplaats 's-llerto genbosch, Jhr. Mr. J. L. W. K. Von Weiier tot Poel wijk, advocaat te Zutphen. In de op 2 April te Oosterhout gehouden raadsvergadering zijn op voorstel van den Wet houder Fick bij acclamatie benoemd als leden der commissie van beraadslaging voor het ge projecteerde kanaal van Eindhoven—Tilburg— Breda—Oosterhout naar den Amer, de Burge meester de heer Gescher en de heeren van Oldeneel en Smits, die de benoeming hebben aangenomen. Naar aanleiding van het door den Raad der gemeente Tilburg aan Gedeputeerde Staten ge daan verzoek, is de hoofdingenieur van den provincialen waterstaat gemachtigd tot het bij wonen der vergaderingen, die door de daartoe benoemde Commissie met de Gemeentebesturen van Breda en Oosterhout zullen worden gehou den, ter behandeling van het plan tot aanleg van het scheepvaart-kanaal van uit de Zuid- Willemsvaart langs deze gemeente naar de be nedenrivieren. Ook is er in de op 30 Maart te Breda ge houden openbare raadsvergadering o. a. tot hetzelfde doel benoemd eene commissie van drie leden, bestaande uit de heeren De Man, van Mierlo en Van der Borgh. Op de rivier voor Woudrichem stootte Vrij dagavond een aakje, met steenen geladen en van Andel komende tegen een krib en zonk onmid dellijk in de diepte; de opvarende schipper en diens zoon werden spoedig door van Woudrichem ter hulp gesnelde visschersvaartuigen aan wal »ebraclit. Voor den schipper kwam de hulp echter reeds te laat. Toen hij aan wal werd gebracht was hij reeds dood. De man was te Hardinxveld woonachtig en laat eene weduwe met 5 kinderen na. Zooals men weet, wordt tegenwoordig ook uit afval van hout papier gemaakt. Deze tak van industrie valt zeer in den smaak van de klompenfabrikanten te Wamel en omstreken, om de voordeelige wijze waarop zij daardoor van hunnen overvloed van spaanders en krullen af komen. Een ingezetene van die gemeente, na melijk,' maakt er zijn werk van om allen mo elijken afval van de klompenmakerij op te koopen. Met karren vol gaan die houtsnippevs scheep, om uitgevoerd te worden naar de groote papierfabrieken in het buitenland, waar ze ge malen en gekookt worden, om later als papier weder in den handel te komen. ^Verleden Zondagnamiddag (31 Maart) zoo schrijft de heer mr. N. J. C. Snouck Hurgronje, lid van de Gedeputeerde Staten van Liraburg, aan de Middelb. Ct, begaf ik mij met den trein van 5.42 naar 's-Gravenhage. Ik had een dameskoffer bij mij, dien ik als passagiersgoed liet inschrijven. De koffer was behoorlijk ge sloten en de sleutel tweemaal omgedraaid. On der weg hadden wij geen ander oponthoud dan noodig was om te Roozendaal en te Rotterdam van trein te verwisselen. Wij kwamen op den bepaalden tijd te 's-Gravenhage aan, waar ik den koffer onmiddelijk in ontvangst nam, onder mijne oogen op een rijtuig deed plaatsen en er mede naar een logement reed. Bij het openen van den koffer bleek het, dat een klecdingstuk, dat met een bepaald doel boven op in een lossen bak was nedergelegd, aldaar niet meer aanwezig was. Het werd echter den volgenden morgen onder in den koffer teruggevonden, doch nu werd tevens bespeurd, dat een zeer klein siga renkistje, geschikt om een pakje van 25 sigaren te bevatten en dat dus gemakkelijk in den zak kon gestoken worden, alsmede een klein karton nen doosje, inhoudende twee tienguldenstukken en een gulden, verdwenen waren. Dit doosje was, met eene ter betaling medegegeven rekening, in een papier gepakt ontvangen en zoo in den koffer geborgen. Het ontvouwen papier en de rekening werden teruggevonden. Aan het slot van den koffer viel niets te bespeuren en het lijdt dus geen twijfel of de koffer is onder weg met een valschen sleutel geopend en vervolgens doorsnuffeld en beroofd. Van het voorgevallene heb ik den volgenden dag terstond aangifte gedaan bij den hoofdcom missaris van politie in den Haag. De gezamenlijke spoorwegmaatschappijen hier te lande hebben besloten om met 1 Mei a. s. in het internationaal verkeer geen restitutiën van personen vrachten meer te verleenen op enkel reiskaartjes, retourbiljetten en bagage-repus, waar van geheel of gedeeltelijk geen gebruik is ge maakt door omstandigheden, onafhankelijk van de spoorwegdiensten. In No 28 van „De Meijerijsclie Courant" komt een artikel voor over den erwten-kever, overgenomen uit „De Echo van het Zuiden De redactie" van dat blad voegt er echter bij Na bekomen informatie, door ons te Bladil gedaan, is aldaar den gevreesden kever onbekend. Wij hebben nu aan de redactie eenige erwten gezondènwaarin zich de kever be- »«JI ucuuuucii. «.Vindt, en die, wij staan er voor in uit een stoommacliiue in beweging gebrachtBladel afkomstig zijn, me opgave evens De eerste van het zestal stalen snelzeilers, die voor de Admiraliteit te Glasgow gebouwd wor den, liep dezer dagen te water. De Comus (zoo heet het schip) is gebouwd uit staal, met eene omkleeding van hout, doch zonder pantsering. Zij meet 2300 ton, en_ is, met hare machtige stoommachines en volledig zeiltuig, geheel inge richt op snelheid van beweging. Hare zuster schepen, die nog op stapel staan, dragen de namen van Champion, Curacao, Conquest, Cleo patra en Carvsfort. Deze bodems zijn bestemd om in tijd van oorlog (le Britsche handelsvloot j te besetiermen tegen ongepantserde vijandelijke 1 kruisers. Naar aanleiding van den grooten brand in de kazerne te Utrecht, heeft de Minister van Oor log voorschriften gegeven voor elk garnizoen, hoe ingeval van brand in het kwartier of in de gemeente gehandeld moet worden, terwijl tevens eenige veiligheidsmaatregelen zijn voorgeschreven. De vindingrijkheid der dieven houdt met de toenemende 'waakzaamheid der politie gelijken treddaarvoor getuigt weder het volgende Sedert geruimen tijd werden uit de goederen stations in Duitschland pakketten vermist, die op zoo geheimzinnige wijze verdwenen, dat de wakers ten einde raad waren. Eindelijk zijn echter de dieven gevonden. Het waren twee personeu, waarvan de een in mand of kist werd geborgen, die als bestelgoed door zijn makker aan liet station werd bezorgd. Zoo dra nu de goederenloods wegens etenstijd der beambten gesloten werd, kwam de levende waar uit zijn schuilhoek en pnkte dan al wat voor de hand lag in de plaats, die hij ledig had ge laten, waarna hij zich op de een of andere wijze uit de loods verwijderde. De spoorwegmaatschappij verzond dan het gestolene naar het opgegeven adres, waar de. dieven het in ontvangst namen. Zonder gevaar was deze list niet. Een der dieven bekende eens bijna het leven te hebben verloren, daar men hem op het hoofd plaatste. Op het punt om te stikken kwam er echter gelegenheid de kist te verlaten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1