ZUIVEREN BORDEMM L Han Heeren Inteekenaren CONCERT RUBINSTEIN. ten vooïdeele der Urnen, G. VAM BETEN PAARDENMARKT VOORJAARS-PAARDENI/IARKT WMOT1 P.TOER MUM ZOON [en bekwaam Kleermakersknecht, NAM EN STIKMACHINES als Be ofïgineÉ MfiCKAY- en GODDYEAR-Machines BOEK-, GOURANT-, HANDELSDRUKKERIJ Frans Cornelis de Cortie te WAALWIJK, ÜW.I.ABRES. liliOIHN. BEEI.DEV I'RIIUV 1ZPII. Bazar A. 119. Th. J. JANSEN. AANBESTEDING. BILJART-CONCOURS Waalwjjk. vragen De Ondergeteekenden S. J. SPANJAARD Jr, Amsterdam. ANTOON TIELEN te WAALWIJK. ^EIsTIDTTLES. KERKSTRAAT. 's-HERTOGENBOSCH. C. W. CROES, C. VAN BEN PWIJSENBERGH Woensdag den 20 April, Donderdag 11 April, a.s. (met of zonder Stoonrvermogen werkende) OER „FOREIGN SOLE SEWING MACHINE COMP." BOSTON U. S. TARIEVEN BENEDEN CONCURRENTIE. ONTVANGEN EENE BUITENGEWOON GROOTE SORTEERING UITSTEKENDEN op zeer aannemelijke voorwaarden voor f26 per anker (45 fl.) met inbegrip van accijns en franco aan huis, proeffl. daar van, zonder eenige verplichting tot koopen, zijn te bekomen ƒ.0.65 per flesch ook Madera a ƒ1 en Portwijn a ƒ1.25. Voor Grossiers, Sociëteit-, Logement- en Café-houders per Oxhoofd of grootere hoe veelheden zijn voorwaarden en prijs nog aanmerkelijk voordeeliger. Fijnere merken staan met den bovenvermelden prijs in even- re ligheid. Pr ij s -Couranten gratis. Fijne Cognac en Jamaica Rum met inbe grip van accijns, sterkte 50 pCt., te bekomen per Fust, niet minder dan 20 liter, tegen zeer matigen prijs waarvan proefflesclijes ver krijgbaar zijn. Tilburg, Parallelweg, 660. Te spreken midd. 121, nam. 67 ure. De architect J. B. MAïtIJNEN te Breda, zal namens zijn lastgever, den Heer LAM BERT VAN KAKERKEN te Breda, op Maandag 15 April, te Tilburg in het Koffiehuis bij den Heer J. B. MARLNUS des voormiddags ten half-twaalFure, in het openbaar AANBESTEDEN Het bouwen van 23 Arbeiderswo ningen met bijlevering der benoo- digde Materialen enz. Bestek en teekening liggen ter inzage in bovengenoemd koffiehuis vanaf Vrijdag 5 April en nadere inlichtingen zijn te beko men bij den reeds voornoemden architect. Te bekomen in verschillende mazenleng ten en breedten, voor kippenkooienvo lières afrasteringen van, tuinen, par ken, kampen, zoomede Afrasteringsdraad voor weilanden. in Ijzerwaren, TILBURG VOOR HET De Directie der Liedertafel Souvenir des Montagnards bericht bij deze, dat het Concert NIET zal plaats hebben. 9/10 aan het Roomseh- De Jongelingen-Vereeniging VREUG DE N D A Lgevestigd op liet bovenlocaal van den Heer J. VAN BERKELop den Heuvel te Tilburgzal op des avonds ten 8 ure, eene buitengewone voorstelling geven, waarvan de opbrengst bestemd is om onder de armen der verschillende gezindheden te Tilburg verdeeld te worden. De verdeeling is Katholiek Gasthuis, terwijl het overige zal worden ter hand gesteld aan de Diaconiën der Hervormde en Israëlitische gemeenten. Met het oog hierop zal door de Directie aan de ingezetenen eene inteekenlijst worden aangeboden, waarop voor minstens 49 ets. kan worden ingeteekendterwijl de lijsten van af heden bij den Koffiehuishouder ter inteekening gereed liggen. Namens de Directie W. H. BERNARDS. Th. H. J. SCHUWIRTH. TEN KOFFIEHUIZE VAN TE TE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Waalwijk brengen ter kennis van het algemeen, dat de dit jaar invalt op WAALWIJK, 6 April 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Burgemeester, F. A. D. VAN DER KLOKKEN. De Secretaris, F. W. VAN LIEMPT. beginnende Zaterdag 6 April en eindi gende Maandag 10 Juni a. s. Ie Prijs: Een prachtig gouden horloge. 2e Een zilveren cylinder-horloge 3e Een schildpad sigarenkoker met zilver gemonteerd; Terwijl een gouden vestketting als prijs zal worden toegekend, aan den speler, die in ééne partij de meeste caramboles zal ge maakt hebben. 25 Stooten voor 25 Cent. De prijzen zijn te bezichtigen en het re glement ligt ter inzage in bet Biljart-lokaal. Gelegenheid tot spelen van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Mr. Kleermakers te Drunen om dadelijk in dienst te treden: togen hoog loon hebben de eer te berichten, dat hun Magazijn in de KLOOSTERSTRAAT, alhier, steeds voorzien is van de beste De Singer-Machi nes, Jones Co/s Elastiques en Arm- machines, Thomas &Co., EliasHowe, Bradbury Co., Grover Baker, Wheeler Wilson, De Teutonia |yp De Lincoln, De GermaniaDe Rhenania, De Superior, De Union, De Victoria, De Saxonia, enz. en dat zij door hun uitgebreid debiet in staat gesteld zijn deze Machines aan de laagst mogelijke prijzen te leveren. TEVENS ZIJN VOORRADIG Amerikaansche Schachtenzetters (Ma chines om Schachten te zetten) en Leder- plet- of Wals-machines, veel goedkooper en veel solieder dan de tot dusverre alhier bekende. Alle Machines worden vóór de aflevering door een Deskundige, die met het vak ten volle vertrouwd is, geregeld. Onderricht wordt gratis gegeven en voor Soliditeit wordt ingestaan. WAALWIJK, 1878. C. 11. DE GREEFF, Lere- rancicr ran Kledingstuk ken. RIBBENS-KIEV1TSin Leder Schoenmakers- fournituren. BERNARD HENDRIKS Mecanicien. RUBBENS Co. ter vervaardiging van alle soorten Schoenen en Laarzenzijn voor NEDERLAND uitsluitend verkrijgbaar bij Op aanvraag zijn MACHINES bij mij in bewerking te zien. VOORRADIG: WALZMACHINES, j ZOOLEN- en HAKKENSNIJMACHINES, f die ook afzonderlijk SCHIFTMACHINES, verkocht worden. LEESTENHOUDERS, enz. Lf Groote voorraad Amerikaansche Werktuigen, als HAKKEN- SCHROOIJERS, KANTENSNIJMESSEN, enz. VAN Daar mijne drukkerij speciaal voor handelswerk ingericht en voorzien is van de nieuwste lettersoorten durf ik haar gerust aan het handeldrijvend publiek aan te bevelen. Van eene nette, accurate en vlugge bediening kan men ver zekerd zijn. berichten de ontvangst van eene prachtige collectie FRANSCHE en ENGELSCHE BUKSKINS voor het aanstaande seizoen. Zij bevelen zich minzaam aan, terwijl men verzekerd kan zijn van eene nette bediening. VAN VERGULDE PENDULES van aFf 15, f20, f25, f30, f50 tot f160. BRONZEN PENDULES met de nieuwste Groepen en Marmeren Voetstukken van af f18, f30, f35, f47,50, f60 tot f300. Geheel MARMEREN PENDULES, als: Richons, Consoles, Chalets enz. van af f20, f30, f40, 160 f75, f90 tot f200, met en zonder de daarbij'oehoo- rende Coupes of Vazen. Al de Pendules zijn eerste kwaliteit, loopen 15 dagen, hebben lange zware Slingers en worden verkocht met vijf jaren waarborg. Door overeenkomst met eenige der soliedste Fransche fabriekanten zijn de prijzen in concurrentie met Frankrijk en Belgie. Voor buiten de stad worden op aanvrage de teekeningen (fotografiën) der Marmeren en Bronzen Pendules franco toegezonden. 9 Pendules

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 4