N°. 29. Zondag 14 April 1878. 1?, Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Algemeen Overzicht van den Staat der Spaarbank te Tilburg Bekendmaking. BINNENLAND. - 19295,SS5 - 26885,16 - 126655,95 - 158330,255 - 128028,75 - 2000,00 - 6908,77 - 4646,70 - 4254,65 - 3447,36 554,105 - 154693,13 - 1570,83 - 11666,89 3,ll5 - 5539,10 5.— tot 20.- - 11950,515 - 14427,293 715 952 4708 4511 506, 412 208 230 82 114 104 135 118 186 132 160 145 200 173 195 35 69 8 7 f 155,06 166,31 233 294 128 149 93 152 89 124 36 56 43 57 88 116 5 4 Staat van Brieven tv. v. a nvniiH A hnnnpmtsnri Wiper 3 maanden f 1,00, franco per po3t door het golieele rijk f 115. Brieven, gelden enz. Jranbo in te zenden aan den uitgever Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdagavond. Abonnemtspry^ ingezJden 8tukken enZm>\mniteid de 'redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. AdlerteiUiën van 1 tot 7 regels 0,60, daarboven*8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal inrekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen rege 1876 1877, 47469,72 52597,65 over de jaren De sora der inlagen bedroeg i, i, i, terugbetalingen bedroeg. n i, met de rente aan de inleggers schuldig op 31 December De bezittingen op 31 December bestonden in Effecten en hypothecaire bezitting Benten te goed Saldo's van rekeningen courant Geld in kas Aan renten is ontvangen i, uitbetaald en bijgeschreven De onkosten-rekening bedroeg Het waarborg-kapitaal bedroeg op 31 December Aantal deelhebbers op 31 December. Het aantal inlagen heeft bedragen terugbetalingen heeft bedragen Nieuwe Inbrengers ingeschreven Getal van geheel afgeloste boekjes - 4040,35 278,15 tends 6 tot 9*/2 ure voor de werklieden, waoh- j reerden een orgelmaker, een dansmeester en een ters en andere bij de tentoonstelling werkzaam kapelmeester. Deze laatste verklaarde, dat het zijnde beambten. De loketten zullen gesloten i orgel wel walsen deed hooren, maar dat er toch worden ten 6 ure des avonds. Gedurende de lange zomeravonden zal dit uur wat later ge steld worden. De abonnementskaarten geven regt op toegang dagelijks en door alle poorten. Dezer dagen werd door een inzender uit het Noorden van ons land een kistje met glaswerk naar de wereldtentoonstelling gezonden, met het navolgende karakteristieke opschrift Avec prudenoe traiter. Chez ouverture on devient prié agir avec toute la prudence. Car ce oaisson tient verrerie dedans. De verschillende inbrengers waren verdeeld in Posten beneden 5. 20.— - 50.— - 50.— -100.—. - 100.— -500.— - 500.1, beneden ƒ1000..- - 1000.en daarboven Gemidd. kapitaal aan eiken deelhebber verschuldigd einde boekjaar De maatschappelijke stand der deelhebbers was als volgt Werkzaam op de fabrieken Dienstboden Landbouwers en arbeiders Handwerks- en ambachtslieden Fabriekanten en kooplieden. Beambten en bedienden Minderjarigen en zonder beroep Vercenigingen en administratiën De Spaarbank keert jaarlijks aan yente uit 3 pot. De Spaarbank houdt hare zittingen eiken Zaterdag-avond op het Stadhuis op het Goirke in de Fraterschool Van 1 April tot 30 September van 7 tot 9 uur Van 1 April tot 30 September van 7 tot 8 uur w 1 October 31 Maart 6 8 uur 1 October 31' Maart 6 7 Wanneer op Zaterdag een feestdag invalt, hebben de Zittingen plaats daags te voren. Het Bestuur, der Spaarbank, JANSEN Voorzitter. W. P. A. MUTSAEBSSecretaris-Penningm. Een heer en dame te Parijs zouden hun buitentje gaan bezoeken en van daar rechtstreeks naar den schouwburg gaan, maar veranderden, toen zij in de stad terugkeerden, van plan en gingen naar huis. Daar troffen zij in de eet zaal een allervrolijkst bijeenzijn aan van de dienstbode met een vriendin en twee vrienden, zoo opgewekt en jolig als wij 't uit de Dienst boden kennen. Wat daar oomedie is, was hier pure werkelijkheid verleden Donderdag-avond In een der huizen van den boulevard de Stras bourg. Tegen de vrolijke gasten, wier positie men zich kan voorstellen toen zij zoo geheel onverwacht te midden hunner slemppartij werden overvallen, is dadelijk proces-verbaal opgemaakt. iets aan soheen te haperen, waarover hij niet kon oordeelen. Het was namelijk de vraag, of er op die walsen kon worden gedanst. Op dit gewichtig punt werd de dansmeester om advies gevraagd. Deze begon met een wijdloopig ver toog over de theorie der danskunst, waarvan de oonclusie hierop nederkwam dat een geoefend danser wel naar veel slechter" muziek, ja zelfs wel geheel en al zonder muziek kon walsen, maar en op dit punt kon hij zich geen be voegd beoordeelaar noemen, dat het nu slechts de vraag was of de ingezetenen van Papenburg tot de weinig, dan wel tot de goed geoefende dansers behoorden, Om daarover te kuunen oordeelen, zou hij ze eerst moeten zien dansen. De rechtbank scheen het evenwel niet noodig te achten, het onderzoek zoover uit te strekken. Althans, de zitting werd gesloten en de uitspraak zal binnenkort volgen. In The Egyptian Hall, te Londen, wordt aan een talrijk publiek een reus vertoond, wiens omvang werkelijk ontzaggelijk is. De jonge man, die pas 23 jaar oud is, meet 8 voet om de schouders, 7 voet om het midden-ligchaam en 3 om de knieën. Zijn gewicht bedraagt onge veer twintig centenaars Hij is intusschén sleohts 6 voet 4 duim hoog. Als kind van 4 maanden woog hij 56 pond en als knaap van 10 jaar 250 pond. Zijn geneesheer verklaart dat de ontzaggelijke massa meer uit vleesch dan uit vet bestaat. Mijnheer beweegt zich wel wat moeilijk, maar toch zonder hulp. Hij wordt vergezeld door zijn jonge vrouw, die de gewone taille heeft. geadresseerd aan onbekenden, gedurende de maanden Januari, Februari en Maart 1878, die door tussclienkomst van het Postkantoor te Waalwijk kunnen teruggevraagd worden. Naar België: Mej. Joh. van der Velde, Brussel. Naar DuitschlandJ. van Gils, Ruhrort. De Directeur BAGGERMAN. Waalwijk, April 1878.. De Burgemeester der gemeente Waalwijk, gelet op de laatste zinsnede van art.. 5 der wet van den 13 Juni 1S57 (Staatsblad No. S7)rwaarbij be paald is, dat de jacht- on vischakten .geldig zijn van den 1 Juli tót en met den 30 Juni van het daaropvolgende jaar Vestigt de aandacht van de belanghebbende in gezetenen dezer gemeente op de aangehaalde bepa ling, opdat zij naden laaf sten Juni e. k. bij gemis van eene nieuwe akte of bewijs tot uitoefening van jacht- of visscherij, zich niet aan bekeuringen bloot stellen. De aanvragen ter verkrijging van jacht- en vischakten en kostelooze vergunningen tot uit oefening der visscherij, voor den dienst van 1878/9 moeten worden ingediend ter plaatselijke secre tarie alhier voor 15 Mei a. s. De Burgemeester voornoemd, VAN DER KLOKKEN. Waalwijk,. 10 April 1878. Aan- de Nederlandsche Hoofdstations zullen, evenals in Duitsclihnd en België, bij gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling te Parijs, van af 1 Mei a. s. goedkoope Rctourbilletten, geldig (gedurende vijftien dagen, worden uitge geven. De Fransche Minister van Financiën heeft tie bepalingen vastgesteld, volgens welke het publiek-in den "Champ de Mars en den Troca- déro wordt toegelaten. De ingangen zijn 16 in getalzij bevatten 22 loketten op gewone dagen en 8- op bijzondere. Kinderen op den arm heb ben kosteloos toegang; de andere moeten kaarten hebben. l)e toegangen zijn geopend voor het publiek van 10 ure des morgens en van 's och- De verzameling zilverwerken, die door de Ko ninklijke Nederlandsche fabriek van de heeren J. M. van Kempen en zonen te Voorschoten, op de tentoonstelling te Parijs zal worden ingezon den, belpoft allerprachtigst te zijn. Wij deelen dienaangaande de volgende bij zonderheden mede Behalve eenige aanzienlijke gelegenheidsstuk ken op onderscheiden tijden door de fabriek te Voorschoten voor Z. M. den Koning, Z. K. H. Prins Hendrik en andere leden van het Konink lijk Huis geleverd is de geheele verzameling gedurende het laatst verloopen jaar vervaardigd, Enkele van die voorwerpen zijn reeds aan de bezoekers van de tentoonstelling te Amsterdam bekend, maar het mee ren deel werd in de laatste maanden uitsluitend voor Parijs uitgevoerd. De colletie draagt dan ook een geheel nieuwe type. liet is geheel iets anders, dan wij gewoon zijn van „zilverwerk" te zien. Er is een rijkdom van kleurschakering in welke verrasten diein plaats van bont te zijn integendeel de voor een artistieke opvatting zoo noodige eenheid van toon niet benadeelt maar ze aangenaam afwisselt. Een ooupe bijv., in het laatst van 1877, voor de Provinciale Staten van Gelderland vervaardigd, als geschenk voor den aft redenden Commissaris des Konings in dat gewestgraaf van Limburg Stirum, draagt het familiewapen van den graaf en het wapen der Provincie in de oorspronke lijke kleuren, Het fraaije werkstuk is daaren boven met eeu allegorische voorstelling in oxydc, ornamentiek van vermeil en genïellecrde gravures zoo smaakvol georneerd, dat het beschouwd kan worden als uitmuntend geslaagde proeve in dit geure. Milieu en candelabres in den stijl van Lode- wijk XVI, drinkbekers (l la moyen-age, kanne tjes en vazen in néogrecqne, getuigen van zuivere architectonische opvatting en gevorderde kennis van historisohe ornamentiek, toegepast naar de behoeften van onzen tijd; verschillende theeser viezen, sommigen met massief goud, anderen rijk met vermeil afgezettoonen aan dat ook het huishoudelijk vaatwerk van zilver volstrekt niet uitsluitend met het zich steeds herhalend poli behoeft overdekt te zijn. Integendeel, ook ge wone handelsartikelen zijn door de hoeren van Kempen bewerkt met een geheel nieuw soort van fijne mat, die door eigenaardige machinale be handeling verkregen wordtde zuivere kleur van het zilver fraai doet uitkomen en waarop de gravures met veel sohooner effoct en veel pikanter zijn aangebrachtdan dit op een gc- Hierop volgde een proces. In de openbare zit-1 polijsten grond mogelijk is. ting werd nu het. orgel voorgebracht en moest! In één woord: industrie, wetenschap en kunst het de walsen spelen. Als deskundigen compa-1 zijn in de verzameling van de Kon. Nederl. fa- Den 30n Maart jl. heette de heer Lavergne (te Parijs) na een langdurige ziekte te zijn over leden. Hij zou begraven worden, maar de zoon bemerkte tijdig, dat het ligchaam nog warm was en de leden niet verstijfd waren. Die toe stand duurt nog altijd voort. In de vorige week heeft te Osnabrück eene rechtszitting met draaiorgel muziek plaats gehad. Een kastelein te Papenburg, die van tijd tot tijd een bal gaf en dan dikwijls met de muzie kanten ongenoegen had, besloot aan het gehaspel met het orkest een einde te maken. Daarom kocht hij oen groot draaiorgel, uitsluitend ge schikt voor dansmuziek. Dat instrument vol deed echter alleen bij een polka of galop want ofschoon het ook walsen deed horen, verklaarden toch alle Papenburgers, onmogelijk op die mu ziek een wals te kunnen dansen. Hieruit onb stond een gesohil tusschen den leverancier van het orgel en den kastelein over de muziekalo waarde van het instrument. Eenige leden van de Emdner kapel, benevens andere deskundigen werden ontboden en op grond hunner verklaringen zond de kastelein het orgel aan den leverancier en weigerde de betaling. De leverancier zond het terug, maar de kastelein weigerde het aan te nemen en tengevolge daarvan besloot de le verancier een eisch tegen hem in te stellen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1