N.°. 80. Donderdag 18 April 1878. i oegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. W,a^o, aanbevelingm ,„„edCT <le ,,Libr.ek Binnen,an^ ]5 cent per gewonen3 P atsrilllate- Advertentie., drietal ter plaa^ge£f^ gebrack, Het spoedig en onbedachtzaam invoeren ot toepassen van nieuwe uitvindingen of ontdekkingen heeft niet minder zijne nadeelio-e en betreurenswaardige zijde dan het te W dralen er mede, wanneer de ervaring eenmaal klaarblijkelijk en overtuigend liet nuttige en steekhoudende er van heeft aangetoond. VI at liet eerste aangaat, hierin behoeft zich onze stad over onberaden stappen tot dusverre niet te beklagen. Zijne industrieel en streef den wel is waar ten allen tijde naar vooruit gang, maar pasten wel op om de op nijver- heidsterrein zoo gevaarlijke klippen van on bedachtzaamheid en overijling te vermijden. Daardoor bleven ze gevrijwaard voor vele ongelukken en teleurstellingen, die onbera denheid en overhaasting elders zich zoovaak bereiden. Hun vooruitgang was er daarom mot minder degelijk en benijdenswaardig oin Dooh hoe verstandig en voorzichtig een wel berekend dralen ook moge zijn liet beeft toch ook zijne grenzen, die, eenmaal over schreden niet minder schroomclijke en na delige resultaten ten gevolge zullen en moeten hebben, dan voortvarendheid en onbezonnen- heid. Deze gedachten rezen bij ons op, toen we ons hadden neergezet om het een en ander over de electrhche verlichting te schrijven. Deze wijze van verlichting, zoo eenvoudig in toepassing, zoo voordeel ig in gebruik, reeds zoo veelvuldig in den vreemde aangewend, is in Tilburg nog slechts in de fabriek de^ Iieeren T. A. Swagemakers en Zonen in zwang. Reeds geruimen tijd hebben die hoeren er een begin mede gemaakt en de uitkomsten zijn in alle opzichten gelukki» rp.it nn.,4 0 O z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den lieer J. van den Hoek Jz als Burgemeester van Capelle. Volgens in den Haag ontvangen officieel be richt is Z. K. H. prins Hendrik der Neder- Nanden verloofd met H. K. H. prinses Maria j Elizabeth Lomse hrederika, prinses van Pruisen. 1 rinses Maria is geboren 14 September 1855, en de oudste dochter van prins Friedrich Carl' van Pruisen en van prinses Marie-Anna van Anhalt. In dit jaar zullen vier jongelingen na afr-e- 'cgd examen als scheepsklerk kunnen worden aangesteld. De jongelingen die tot dit examen, dat in de maand Augustus zal plaats hebben wer.schen te worden toegelaten, moeten zijn Ne derlanders, en op den ln Januari 1878 den ouderdom van 15 jaren hebben bereikt, doch mogen hun 18e jaar nog niet zijn ingetreden alzoo komen alleen in aanmerking zij die ge boren zijn in de jaren 1861 ot" 1862 Zie verder de Staats-Courant, No 86. betrokken geweest bij de staking van een ander bankiershuis aldaar, de firma Huel Demange, die, gelijk men weet, voor ongeveer 3 weken met achterlating van een deficit van 3 millioen op de vlucht ging. Dit voorbeeld is Donderdag ook door den procuratiehouder van Levy Bin» Igevolgd althans de man is spoorloos verdwenen, kas en boeken in de grootste wanorde achter- latende. Omtrent net passief valt nog geen cijfer te bepalen. Men spreekt van 22'millioen, maar dit schijnt wel eenigszins overdreven. In elk geval zullen echter de passieven de actieven zeer aanmerkelijk overschrijlen. Ook het innen der op het kapitaal nog te storten 6 millioen fr. zal met groote moeielijkheden gepaard gaan, daar de aandeelen, die op naam luiden, zich voor het grootste gedeelte in handen bevinden van menschen zonder eenig vermogen. geweest. Ziehier de prijzen van liet electrisclie licht, zoo als de ondervinding die heeft aangetoond: Voor de verlichting van een gebouw, dat eene leugte heeft van 60 op eene breedte jan 20 meterszullen twee machines van Gramme met toestellen gebruikt moeten wor den die ongeveer f 2200 zullen kosten. De kosten der verlichting per 500 uren per uur zullen zijn: Aan koolspitsen f 0.22* aan steenkool f 0.15 aan opzicht f 0.05 aan rente van het kapitaal f 0.46 te samen f 0.88, met een lichtsvermogen van 500 a 600 gewone gasvlammen. Eene verlich ting met 100 gasvlammen zoude, indien van gas gebruik werd gemaaktop f 1.70 gerekend kunnen wordenterwijl bovendien het electrisclie licht vijf h zesmaal beter verlicht dan het gaslicht. Bij gelijk licht- verbruik zal het voordeel nog vijfmaal grooter zijn. Deze cijfers toonen duidelijk de grootere voordeel en aan, verbonden aan liet electrisclie licht. Wij twijfelen dau ook niet dat wel dra van dit licht door meerdere industrieelen gebruik zal worden gemaakt, want /behalve «e meerdere goedkoopheid, vervangt liet op voldoende wijze liet zonnelicht en men zal lichtelijk begrijpen van welk gewicht dit is voor sommige takken van nijverheid, waar; het vaak noodzakelijk is de minste kleurnuance te kunnen waarnemen. j lil de maand Juni e. k. zal gelegenheid worden gegeven tot liet afleggen der examens ter ver- rijging van diploma s voor het eerste natuur kundig examen en het natuurkundig examen voor hulpapothekers, het tweede natuurkundig examen, of van akten van bevoegdheid als hulp- apotheker. Dag en plaats dier examens zullen nader worden bekend gemaakt. Adres, vóór 20 Mei e. k., aan den voorzitter der Commissie van examen voor het eerste natunrk. examen en het natuurk. examen voor hulpapothekers, den hoogleeraar Dr. J. W. Gunning te Amsterdam; voor het tweede natuurk. examen, den hooo-- eeraar Dr. D. Muizinga, te Groningen en voor het practisch examen van hulpapotheker, den hoogleeraar Dr. W. F. R. Suringar, te Leiden. Zie verder Staats-Courant, no. 87. Gedeputeerde Staten van Noordbrabant hebben van de geldleening, groet f981.500, weder een gedeelte, ten bedrage van f25.000, bijopenbare inschrijving aan de meestbiedenden opengesteld. De rente bedraagt 4 ten honderd 'sjaars, met eene aflossing a pari van minstens 3 pCt. in het jaar van het kapitaal. De biljetten van in schrijving moeten vóór of uiterlijk op den 30 April e k. zijn ingekomen bij Gedeputeerde Staten of bij de Nederlandsche Bank te Amster dam. De inschrijvingen geschieden voor een of meer aandeelen, groot f500. Tegen betaling der zegel kosten kunnen de inschrijvers ieder aandeel doen splitsen in aandeelen van f100. Al hoort men in den laatsten tijd weinig spreken over den onderzeeschen tunnel tnsschen Engeland en Frankrijk dit grootsche plan is niet. opgegeven. Door een krachtige Engelsch- Fransche Maatschappij zijn verleden jaar ver scheidene boringen in liet Kanaal en aan de Engelsche en Fransche kusten gedaan, om de gesteldheid van den ondergrond te onderzoeken. De voorloopige resultaten geven recht tot het vermoeden, dat het werk geen grooter bezwaren zal opleveren dan de tunnels door de Mont- Cenis en de St. Gothard. Reeds zijn plannen in bewerking voor den in dien tunnel aan te leggen spoorweg. Als punten van uitgang worden genoemd op de Fransche kust Sangatte, tusschen Calais en Boulogne, en op de Engelsche kust Margate, dicht bij Dover. De tunnel zal voor de eene helft Engelsch, voor de andere helft Frausch grondgebied uitmaken. De Fransche Compagnie du Ckemin de /er du Nord en de Engelsche Chatham—Dover en South Eastern spoorweg maatschappijen zullen den weg exploiteeren. 5 pervlakkigen beschouweren toch in kracht en beteekenis winnen voor wie de zaken wat dieper beziet. Een beer komt wandelende langs een smal bergpad met een steden rotswand aan de eene en een gapenden afgrond aan de andere zijde bij het omgaan van een bocht, een leeuw tegen. „VVie zal teruggaan?" is het eenvoudig onder schrift. De toespeling op de positie van Rusland en Engeland is duidelijk maar bij nadere be schouwing ligt er in de geheele teekening een dieper zin en in menig opzicht een bijtende satire. Het bergpad is zoo smalde rotswand zóó steil en dc afgrond zóó diep, dat het voor den beer en den leeuw niet alleen onmogelijk is elkaar voorbij te gaan, maar dat zij zelfs elkaar met ontwijken kunnen en evenmin in staat zijn zich om te keeren. De eenige uitweg is achter uit loopen en reeds dat is gevaarlijk en wat nog erger isde twee dieren zijn elkaar zóó dicht genaderd, dat geen hunner zijne krachten nuttig gebruiken kan. Iedere beweging is vol bezwaar en voor beide partijen even erg. Kan. de beer niet verder, ook de leeuw moet blijven staan en tenzij er redding komt, zullen ze moeten doodhongeren. De voorstelling is volkomen juist. Zooals de zaken staan is het voor beide partijen allergevaarlijkst, maar dat juist is de wondeplek in Engelands politiek beleid. Het heeft zijn vijand het voortgaan onmogelijk gemaakt, maar net kan zelf geen vin verroeren. Een reddende hand zal noodig zijn om, door het leggen van eene p.ank, een aftocht mogelijk te maken. De totale opbrengst der oesterbanken, waar van de verpachting vrijdag te Bergen-op-Zoom t-m einde liep, bedroeg voor 114 perceelen i 24.076. Het vorige jaar beliep die ruim f 71.000. Het huis Levy Bing Co., te Nancy, dat dezer dagen zijn betalingen heeft gestaakt, had agentschappen te Parijs, Epinal, Mulhouse en Belfort en werkte als SociéU en commandite met een kapitaal in aandeelen van 12 millioen l'r. verdeeld in 12.000 aandeelen a 1000 fr. waar van 500 fr. gestort waren. Reeds sedert lang liepen over de firma on gunstige geruchten en was haar papier aan de Parijsche beurs slechts met groote moeite te plaatsen. De val van het huis, dat met ver scheidene bank-instellingen in het buitenland in relation stond, moet worden toegeschreven aan ongelukkige beursspeeulaliën en wisseloperatiên met Amerika. Eene definitieve staking zoude echter wellicht nog eenigen tijd uitgebleven zijn, ware het kan toor te Nancy niet voor eene belangrijke som Te Berlijn stierf dezer dagen Albert BorsD een der grootste industrieelen van den tegen woordige» tijd. Door ijver en volharding°ge- lukte het hem de fabrieken, door zijn vader opgericht, in betrekkelijk korten tijd te herschep pen in een der grootste etablissementen van Europa. Welk vreemdeling, die Berlijn bezocht, zou verzuimd hebben een pelgrimstocht te on dernemen naar Moabit, het Belleville van Ber lijn Daar zetelde in zijn bevallige villa, te midden van duizenden van werklieden, de groote fabrikant, die zich met hart en ziel gewijd had aan de belangen zijner onderneming, maar tevens nooit verzuimde erkentelijk te zijn voor den dienst van hen, die hem daarbij behulpzaam waren. Steeds hield hij in het oog, dat dc bloei van een industrieele onderneming onafscheidelijk verbonden is met het welzijn' der arbeiders. Borsig behoorde tot de eersten, die getracht hebben de toekomst van den werkman te ver zekeren, door spaarkassen, ziekenbussen, bijzon dere scholen voor de arbeiderskinderen, enz aan hunne fabrieken te verbinden. Een pomn» om den werkman een aandeel in de winst te verschaffen mislukte de treurige ondervinding, die luj daarbij opdeed, ontmoedigde hem echter met, om in andere opzichten op den ingeslagen weg voort te gaan. Zijn dood veroorzaakt daarom met alleen een groot verlies aan Duitsch- lands nijverheid, maar ook aan hen, die nader tot. Borsig in betrekking stonden. Wie, lan^s onze locomotieven loopende, op de kast van het drijfwiel den naam van den geachten man ziet staan, denke aan hem en behartige zijn voorbeeld. Volgens de Zevenhergsche Courant bestaat in het district Zevenbergen eenig verschil van ge voelen over de vraag: of de liberale kiesver- eeniging al of niet eene vergadering moet houden, tot handhaving der candidatuur van mr. R. van de Werk voor de aanstaande verkiezing. Over het algemeen is men van gevoelen, dat dit niet noodig is en dat de heer Van de Werk stil zwijgend de candidaat der vereniging blijft. De beruchte stembus van Meeuwen is laatstl. Woensdag in het bijzijn van een paar kiezers geopend, geledigd en de inhoud in een pakket gesloten en verzegeld. De heer A. Mutsaers, professor aan het Se minarie te Haren is door den Paus benoemd tot Kanunnik van het Kathedraal Kapittel van s-Iiertogenbosch. Punch geeft een van die karakteristieke tse- keningen, die duidelijk zijn ook voor den op- Een te Londen woonachtig Oostenrijksch werktuigkundige heeft eene inrichting om sche pen te sturen uitgevonden, waardoor het moge lijk is, de grootste schepen in 60 tot 70 secon den in een volkomen tegenovergestelde richting te wenden. Deze proefneming op de Times bij W estministerbridge, in tegenwoordigheid van ver scheidene autoriteiten, heeft uitstekende resulta ten opgeleverd, daar het schip, in weerwil van de ongunstige omstandigheden van tegenwind, enz., in 61 tot 65 seconden volkomen was om gedraaid, terwijl het roer met het grootste Te- mak werd gehanteerd. De verschillende wen dingen gelukten volkomen. De nieuwe uitvin ding zal thans worden toegepast op twee groote stoomschepen der Britsche marine, die op de werf van Thorswroft Co. op stapel staan. Aan den Utrechtschen Gemeenteraad is ver slag uitgebracht namens dc commissie voor de Keulsche vaart, naar aanleiding van het wets ontwerp betreffende de binnenlandsche waterwe gen. De Commissie is van oordeel, dat het eerste punt daarvan, de vaart van Amsterdam door de Geldersche vallei naar de Boven-Waal, de gemeente Utrecht niet een onheil dreigt, dat

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1