N°. 31. Zondag 21 April 1878. 1® Jaargang. 1ILI? Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. GEMEENTERAAD De Echo van het Zuiden, 1 Dit blad verschiet Woensda" en Zaterdag avond. AbonnementsprijTper 3 maanden J 1,00, franco per post door het geheole rijk f 1,15. Brieven gelden enz. >anco in te zenden aan den uitgever Antoon Tielen te Waalwiik° of bii de redactie L. G. van der Donck, te Tilburg. Grieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffendeaan de redactie te Tilbuig. Advertentiën van l t^ 7 regels U,f)U, daarboven S cent per regel, groote letter! naar plaatsruimte. Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegeven, worden slechts tweemaal m rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. van Waalwijk. Zitting van 16 April, 's avonds te 7 uren. De Voorzitter opent de Vergadering. Tegenwoordig alle ledenmet uitzondering van de liesreu Van Biel en Van Iersel. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen. Na afloop hiervan vraagt de lieer Vim Es nogmaals voorlezing van eene zinsnede dier notulen. Hieraan wordt voldaan de bedoelde zinsnede luidt als volgt ,,l)e Voorzitter vindt" enz„voorts dat de aanvrage om binnen den bij de wet bepaal den afstand te mogen bouwen door het Gast huis-bestuur zelve moet geschieden." De heer Vaa Es merkt op dat hieruit niet blijkt dat de aanvraag aan- Gedep. Staten door liet Gemeentebestuur zal worden gedaan. Het ontwerp-contract ismet het ainendepient van Dr. Van lleijst bij acclamatie aangenomen, zoo dat deze aanvraag door het Gemeentebestuur moet geschieden. De Voorzitter zegt dat dit niet zoo is de aanvraag moet geschieden door het B. K. Kerk bestuur. dat het gebouw op eigen terrein zal daarstellenhet Gemeentebestuur is geeu cora- missionnair van het Kerkbestuurdit laatste j moet de aanvraag doen de aanvraag komt dan j ten fine van rapport bij het Gemeentebestuur, j dat er gunstig op kan adviséerenook staat deze bepaling niet in het contractmaar alleen in de bijlage. Hij zal er dan ook niet toe overgaan de aanvrage te doen. De heer Jutl. Timmermans vindt de notulen juister is in gereleveerd wat besproken is. De lieer Zijlmans zegt dat het Kerkbestuur de aanvraag niet zal doen. De heer Van Es zegt dat er vroeger wel meer zaken zijn geweesttot de uitvoering waarvan de Voorzitter weigerde over te gaan maar waartoe hij wel is gedwongen geworden. De Voorzitter brengt den heer Van Es onder het oog dut hij hem in zijne functie als Voor zitter beleedigthij verzoekt hem zijne uit drukkingen te matigen, daar hij anders verplicht zal zijn andere maatregelen te nemen. Hij ver zoekt hiervan aanteekening in de notulen. De heer Jutl. Timmermans zoude de zaak in der minne schikken de gemoederen worden opgewondende vraag is echter alleen ot de notulen juist zijn. De heer Zijlmans heeft er in de vorige ver gadering reeds op gewezen, dat, indien er eenige verandering in de overeenkomst gemaakt werd zij geheel zoude vallen. Het Gemeentebestuur moet de aanvraag doen zonder dat zal er van de gebeele zaak niets komen. De Voorzitter vindt dit gezegdevan den heer Zijlmans, die lid is van het Kerkbestuur, zeer kras. De heer Van der Heijden merkt op dat deze discussie geheel buiten de orde is; de vraag is alleen zijn de notulen goed, ja dan neen? Do heer De liaan stelt voor de goedkeuring der notulen in omvraag te brengen. Na gehouden stemming worden de notulen met algemeene stemmen goedgekeurdde heer Yau Es gaf te kennen dat hij ze goedkeurde omdat er niet in vermeld was dat het Kerkbe stuur de bedoelde aanvraag doen moest. Aan de orde is a. het benoemen van een 2de hulponder wijzer aan de openbare school alhier. De Voorzitter zegt dat zich slechts een sol licitant heeft aangeboden, namelijk de heer Des- wijzen te Venloin het bezit eener acte van hoofdonderwijzer, met aanteekening voor de Fransche en lloogduitscke talen en den land bouw dat de ingekomen getuigschriften gunstig luiden en 13. en W. hem dus in overleg met den hoofdonderwijzer en schoolopziener voor dragen. liierna werd genoemde Deswijzen met alge meene stemmen benoemd. b. Bapport van de Commissiebenoemd in de vergadering van 4 April jl., ten einde een onderzoek in te stellen nopens de richting en inrichting van den gedecreteerden weg in de Kloosters teeg. Dit rapport stelt het volgende voor: 1. De breedte der Kloostersteeg wordt vast gesteld op 16.20 Meter tusschen de voorgevels der huizen aan weerszijden staandeal wat binnen die lijnen geplant of daargesteld is moet worden opgeruimdde bepaalde breedte over de geheele lengte en aan weerszijden van den weg wordt onder gelijke hoogte gebracht. 2. De as van den weg wordt bepaald in het midden der opgegeven breedte. '3. De kanten van den weg worden met den uitgegraven grond belegd. 4. Op vier meter uit de as vau den keiweg wordt aan weerszijden eene rei booiuen geplant en wel iepen- of lindenboomen voorts wordt voor de huizen eene plaatsruimte van 2 meter bepaald voor voetpaden, terwijl aan de prudentie van Burgemeester en Wethouders wordt over gelaten of de bestaande klinkerbestrating aan de Oostzijde zal worden verhoogd en in eene atloopende richting zal worden herlegd. De Voorzitter vraagt of de Baad zich met I het rapport kan vereenigen. De heer Van Es zegt dat uit het rapport blijkt dat hij is tegen onmiddeüjke beplanting met boomen en wel omdat hier nog altijd ge hoopt wordt op een spoorwegkomt die dan zoude de keiweg wellicht verbreed moeten worden en de afstand tusschen dien \v*g en de boomen, thans volgens het rapport 2 Meter, te klein zijn. Ook zoude hij eene afwatering langs den weg wenschen voor het achterste gedeelte zouden daarvoor slechts twee putjes noodig zijn met afwateringsbuizen naar de Lointhij zoude daarom liet planten van boomen uitstellendit kan altijd nog geschieden. De heer De Haan is van tegenovergesteld gevoelenboomen kannen niet altijd geplant worden de grond moet goed doorgraven worden, en dit kan niet gebeuren na Liet leggen van den keiweg. Wil men boomen planten dan moet dit oumiddelijk geschieden. De heer Van Es zegt - dat de bewering van Dr. de Haan niet opgaat; het is zaak den keiweg spoedig te leggen eu alhoewel geen kennis hebbende van boomen meent hij toch dat het seizoen te ver gevorderd is om die thans te planten. De Voorzitter zegt, naar aanleiding van een vroeger voorstel van den heer Van Es om de keibestrating bij de Beestenmarkt te verlagen, dat Be Gemeente-Architect van 's-Bosch daar omtrent is geraadpleegddat genoemde archi tect die verlaging sterk afkeurde en dat hij zeer was ingenomen met de richting en inrichting van den wegzooals die in het rapport is voorgesteld. De heer Van Es heeft bedoelde verlaging voorgesteld ingevolge verschillende klachten; bij zou er voor zijn vooral nu dit zonder kosten kan gebeuren. De heer Jud. Timmermans vraagt, waarom is afgeweken van een vroeger plan om slechts eene rij boomen te plaatsen. De Voorzitter antwoord dat een rij minder doelmatig scheenmet twee rijen krijgt men een sohoone laan daar de as van den keiweg midden in de steeg ligt. Nadat het rapport in zijn geheelbij accla matie is goedgekeurdsluit de Voorzitter de vergadering. Bronzen stukken van één cent zullen voortaan verkrijgbaar zijn bij de betaalmeesters te 's Her togenbosch, Breda, Arnhem, Tiel, Zutlen, Mid delburg, Zierikzee, Sas van Geut, Zwolle, Almelo, Groningen, Winschoten, Assen, Maastricht en Boennond. Die pasmunt zal aan de gezegde kantoren van deu 16n tot en met den 25n van elke maand, Zon- en feestdagen uitgezonderd, gedurende de gewone kantooruren, voor zoover de voorraad strekt, in sommen van niet minder dan 20 csnts, voor ieder op aanvraag verkrijg baar zijn, tegen overgave van een gelijk bedrag in ander wettig Nederlandsch betaalmiddel. Dit bedrag zal nu niet meer voor de helft, doch slechts voor minstens een vierde behoeven te bestaan in Nederlandsche koperen centendeze centen blijven intusscheu wettig betaalmiddel zoolang zij niet, op een bij algemeenen maatregel van inwendig be-" tuur te bepalen tijdstip buiten omloop zijn gesteld. De heer J. Van Beurden, een onzer landge- nooten (hij is te Dassen in Noordbrabant geboren) en thans in de Vereenigde Staten gevestigd, is voor Orogon als vertegenwoordiger ter Purijsehe tentoonstelling aangewezen. Door de heeren Kievits en Verschure is con cessie aangevraagd voor een stooinbootdienst tusschen Amsterdam en Breda. Naar men ver neemt zal de boot deu naam voeren „Prinses Maria van Pruisen" en na bekomen vergunning tegen 1 Juni iu de vaart komen. Uit Breda meldt men De eerste asperges van den kouden grond zijn nabij deze stad reeds gestoken. Spoedig ver wacht men dit artikel aan odzc markt. Het is bekend, dat de eerste asperges uit de omstreken van Breda met duizenden door Europa worden verzonden. Dat Alfred Tennyson, de beroemde Engelsche dichter, voor ieder zijner verzen een guinje honorarium ontving, is bekendthans bericht een Transatlantisch blad dat de Gebroeders Har per, te New-York, den Amerikaanschen diebter Longfellow voor eiken regel van zijn nieuw werk „Keramos" 10 dollar (f 25) betalen Hiermede vergeleken schijnen de 16.000 p. st. (f 192.000) welke de Engelsche schrijfster George Elliot voor haren roman „Daniël Derondas" genoot, bijna gering toe, want de regel bracht haar slechts ongeveer f 5 op. Een drogist te Amsterdam biedt in de Tabaks courant eene vloeistof te koopaan, om slechte en wankleurige sigaren geheel de kleur van Havana te geven hij vermeldt er hij uat zijn middel onschadelijk is. Ook voor den zak van den rocker Vrijdag jl. zijn al de Nederlandsche kunst werken, die in Arli et Arnicatiae tentoongesteld zijn geweest, in goeden staat te Parijs aange komen, De collectie vau landbouw- eu tuinbouwzaken door 744 inzenders bijeengebracht, staat aldaar, ter Wereldtentoonstelling, iu een afzonderlijk gebouw, in Gothischen stijl opgetrokken, 2b j meter bij 14 meter. Het decoratief is ontworpen j door den heer Waldeck, van Loosduinen, en I uitgevoerd door C. Hartman, mr. timmerman I aldaar. Langs de wanden prijken de wapens idor provinciëu, en in het midden van het ge bouw is een groote trophee met de gereedschap pen voor de zuivelbereiding, waarvan al het vaatwerk met koper is gemonteerd. De wanden van het gebouw zijn allen bezet met korenaren. De graansoorten ziju in ruim duizend doel matige bolvormige flesschen geëxposeerd. De middentafel is vol met vlas en bij belmoren op écu der zijtafels vindt men de verschillende soorten beetwortelsuiker, door den heer G. A. A. Dudok de Wit ingezondenvier groote éta gères bevatten één binnenlaudsche tabak, ééu zuivel (kaas en boter) eu twee de iijne tuin zaden. In de vier hoeken zijn riet, biezen, hoephout en de verschillende houtsoorten geplaatst, waar onder twee verzamelingen, een uit Gelderland, bestaande uit 33 soorten, en een uit Zuidholland (van den heer Waldeck), uit 80 soorten, die nu reeds veler aandacht trekken. De buste van Z. M. Willem III. bevindt zich in het midden der trophee tan de zuivelbereiding. Boven de deur, iu het gebouw, vindt men het Amsterdamsche wapen, als hoofdplaats \au Nederlandterwijl buiten, boveu deu ingang, het Nederlandsche wapen prijkt. Tegen de wanden bij den ingang hangen de keurig net opgeplakte platen voor landbouw onderwijs van Brinkman te Amsterdam en in een afzonderlijke kast de werken der verschillende land- eu tuiubouw-maatschappijen, Landbouw courant, enz. Een groote verzameling van alle mogelijke bloembollensoorten van den heer Barn aart (Vo gelenzang) is ook afzonderlijk geëtaleerd. Ten slotte trekt nog ieders aandacht een geheel afzonderlijke trophee der inzending van plattegronden, voortbrengselen, enz., ingezonden door J. van der Breggen Az. te Waddinxveen. Voor de groote Ned.-Indische inzending is de trophee in aanbouw, die 20 meter hoog wordt. Daarvan is nog niets uitgepakt, want eerst den Sn April is de beschikbare ruimte vrij geworden. Deze prachtige inzending, een der glauspuuten van Nederland, wordt uitgevoerd onder de per soonlijke leiding van den heer Charles Boclius- sen. In het Hoofdgebouw, vlak achter de facade, staat de oud-Hollandsche gevel (stijl anno 1678), Hierin bevindt zich de groep der nationale kleederdrachten, welke allen, soort bij soort, ge plaatst zullen worden, o. v. Scbeveningers staan aan het strand en de weesmeisjes (uit 's Hage) voor de poort van het oude vrouwen en kinderhuis. Dat de spoorwegdie ven ook cognac lusten, ondervond dezer dagen een ingezetene van Ze venbergen. Het kistje met proelilesscken cognac, dat bij verwachtte, bevatte wel hooi, maar van cognac was geen quaestie. De Fransche handel heeft gedurende het eerste kwartaal van dit jaar de volgende resul taten opgeleverd invoer lü.SSlVjj millioen, tegen 90 74^5 inilioen in 1S77 gedurende het zelfde tijdvak en uitvoer 7Hl1/» millioen, tegen 7714J/o millioen in 1877. De vermeerdering komt hoofdzakelijk voort uit den meerderen invoer van levensmiddelen., als een gevolg van den middelmatigen oogst des vorigen jaars. De aankoop in het buitenland vau grondstoffen voor de nijverheid wijst een toeneming aan van 88 millioen, hetgeen een verblijdend verschijnsel is. De vermindering van den uitvoer betreft de grondstoffen der gefabri ceerde voorwerpen en andere koopmansgoederen. Woensdag-middag is een ruit van een wagen tweede klasse van den spoortrein, vau Utrecht naar Maartensdijk vertrokken, door een schot verbrijzeld. De passagiers kwamen er gelukkig met den schrik af.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1