NR. 32. Donderdag 25 April 1878. IR Jaargang. Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. BINNENLAND. Vervalsching der Levensmiddelen. De Echo van het Zuiden, BUD It Dit blad verschijnt Woensdag en Zaterdag avond. Abonnementsprijs per 3 maanden 1,00, franco per post door het geheele rijk f 1,15. Brieven gelden enz .franco in te zenden uan den uitgever Antoon Tielen, te Waalwijk, of bij de redactie L. G. van der Donelc, te Tilburg. Brieven, ingezonden stukken enz., uitsluitend de redactie betreffende, aan de redactie te Tilburg. Advertentiën van 1 tot 7 regels 0,00, daarboven 8 cent per regel, groote letters naar plaatsruimte.- Advertentiën, driemaal ter plaatsing opgegevenworden slechts tweemaal in rekening gebracht. Reclames of aanbevelingen beneden de rubriek Binnenland 15 cent per gewonen regel. Geld verdienengoede zaken doen is voor den handel- en neringdoenden burger zeker allerwenschelijkst. Iedereen streeft er naai en wie zou ook dat streven durven laken Wie zou er zijn stem tegen willen verheffen, zoolang dat geld verdienen op wettige en geoorloofde wijze geschiedt. Doch deze onontbeerlijke voorwaarden voor elke handelstransactie worden niet altijd en overal aangetroffen. De onmatige zacht naar groote, buitensporige winsten doet, en vooral in onze dagen, een streven van lager soort geboren worden. Men poogt de handelsartikelen te vervalschen, na te bootsen, de gebreken er van op eene listige wijze te verbergen, kortom men neemt zijne toevlucht tot bedrog en zwendelarlj om liet publiek zijne waar te verkoopen en enorme winsten in korten tijd te vergaderen. Om hiervan overtuigd te worden behoeven we slechts de dagbladen te raadplegen en de tallooze rechts gedingen te lezen, die aan deze hoogst straf- O O waardige handelingen hun oorsprong te danken liebben. Deze praetijken echter hebben zich in den laatsten tijd baan gebroken op een terrein, waarop men nooit had gedacht ze te ontmoeten, ik bedoel op dat der levensmid delen. Zekerlijk het is treurig te moeten ervaren, dat ook liet voedsel, dat de mensch noodig heeft om te leven, een voorwerp van bedrogj en zwendelarij is geworden en dat de regee-l ringen de groote noodzakelijkheid er van inzien om te dezen opzichte krachtdadig op te treden en deze zaak bij de wet te regelen. Niet genoeg kunnen de dagbladen daarom de publieke meening hierin voorlichten, dooi de vervalschers aan de kaak te stellen, de rechtsgedingen in hunne kolommen op te nemen en de rechtschapen en eerlijke koop lieden en fabrikanten met klem en nadruk aan te bevelen. Zij moeten het publiek hier in tot wegwijzer trachten te wezen en kun nen het niet genoeg op het hart drukken, dat het door bij zwendelaars ter markt te gaan en zich door lage prijzen te laten ver lokken, die volksbedriegers in staat stelt rijke winsten te verzamelen en hunne verachtelijke praetijken te blijven voortzetten, zoolang ze der justitie niet in handen vallen. Neen, zoodra men in dit opzicht aan de soliditeit van een fabrikant of koopman twijfelt, moet men hem verlaten, opdat de zaken, op bedrog en zwendelarij gebaseerd, bij gebrek aan voldoende afneming, spoedig zouden ophouden te bestaan. Ook onze Regeering heeft sinds eenigen tijd zich bezig gehouden met wetten te ontwerpen, teneinde aan dien schandelijken handel paal en perk testellen. Immers, hij die zijne waren vermengt met bestanddeelen, die hoewel niet schadelijk voor de gezondheid, toch elke voedingskracht missen, is een dief en zijn die bestanddeelen schadelijk dan staat de persoon, die zijne waren daarmede ver- valscht, gelijk met een giftmenger. Door het lange dralen echter der Regee ring om ter beteugeling dezer strafwaardige handelingen wetten in het leven te roepen, zijn op verscheidene plaatsen de stedelijke autoriteiten handelend opgetreden. Dezer dagen hebben Burgemeester en Wet houders te Amsterdam dienaangaande eeiie voordracht aan den Raad ingediend. Zij dragen bepalingen voor, waarbij het koopen of te koop stellen van voedingsmiddelen in on deugdelijken of bedorven toestand of vermengd met schadelijke zelfstandigheden verboden wordt en verder bepalingen omtrent bepaalde voedingsmiddelen, inzonderheid omtrent ver voer van vleesch van doode of zieke dieren. Alles op straffe van f5.tot f 10.boete en verbeurdverklaring of vernietiging. Wijders stellen zij voor drie inspecteurs aan te stellen, één scheikundige, één natuurkundige en één veearts, op eene jaarwedde van f 1200. een hunner is voorzitter en ontvangt f-300. meer. Zij houden toezicht op de keuring en het wetenschappelijk onderzoek, onder controle van den hoogleeraar en scheikundigen be stuurder van het laboratorium. Hu.u worden toegevoegd drie keurmeesters voor vee, vleesch en gevogelte, twee voor visch en tenminste vijf voor andere voedingsmiddelen. Allen hebben het recht woningen, winkels en be- wnarplaatsen van lien, die voedingsmiddelen verkoopen of koopen, of van paardenslachters binnen te treden, volgens de wettelijke be palingen, voorwerpen in beslag te nemen, procesverbaal op te maken, desgevorderd met vermelding van koopwaarde, teneinde die bij niet vervolging, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging worde vergoed. Zij doen onderzoek uit eigen beweging of op last van Burgemeester en Wethouders, v in de gezon 1- hcidscommissie, van den burgemeester of van den hoofdcommissaris van politiezij mogen zoo noodig goederen koopen voor ondej-zoeb met kennisgeving aan de inspecteurs. Deze zenden elke maand aan Burgemeester en Wethouders een rapport en in Januari een jaarsverslag in. De keurmeesters voor visch genieten f600.de andere f 1000. jaarwedde. Gelijk men ziet, heeft men te Amsterdam het voornemen krachtig op te treden, ten einde dit meer en meer toenemende kwaad tegen te gaan en uit te roeien. Men kan O o te dezen aanzien niet te strenge, te energieke maatregelen nemen. De gezondheid en de krachten des volks staan toch op het spel. Door het gebruik van vervalschte levensmid delen worden beide ondermijnd en te talrijk, zijn de noodlottige gevolgen ervan om hier op te noemen. In de volgende regelen zullen wij eenige voorbeelden uit eten laatsten tijd aanhalen, die doen zien, dat niet alleen onschadelijke, maar vaak hoogst gevaarlijke bestanddeelen onder de ten verkoop bestemde voedingsmid delen gemengd worden. Een Engelsch gerechtshof had voor korten tijd eenen bakker tot f 600.boete en dc niet geringe kosten van bet proces veroor deeld, wijl de van de Regeeïing aangestelde scheikundige aluin in zijn brood gevonden had. De beschuldigde had de onbeschaamdheid te zijner verdediging aun te voeren, dat het altijd onder de bakkers gebruikelijk was aluin onder het brood te mengen. Wordt vervolgd.) De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ter kennis gebracht van belanghebbenden, dat de Commissie, belast met het afnemen van het Weeartsenij kundig examen, vermeld in art. 12 der wet van 8 Juli 1874 Staatsblad no. 99), zitting Izai houden op Donderdag 4 Juli e. k. en volgende 'dagen, in de lokalen van 's Rijks veeartsenij- school te Utrecht. Het officieel orgaan der Duitsche Rijksregee- ring, de Reichs Anzeiger, meldt „liet heeft Zijne Majesteit den Keizer en Koning jl. Dinsdag behaagd, in den kring der Koninklijke familie het verblijdend bericht mede te deelen, dat op den 12 n dezer bij het Groot- hertoglijk Hof te Karlsruhe de verloving heeft plaats gehad van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Maria, dochter van HH. KK. HH. prins en prinses Erederik Karei van Pruisen, met Zijne Koninklijke Hoogheid prins Hendrik der Nederlanden, broeder van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden." De huwelijksplechtigheid zal te Berlijn plaats hebben. De datum is nog niet vastgestelddoch naar men verneemt, rekent men op uiterlijk September. Prinses Maria Elisabeth Louise Frederika, geboren 13 Sept. 1855, is de oudste zuster van prinses Elisabeth, die onlangs met den erfprins van Oldenburg is gehuwd. Onder het nauwlettend oog harer moeder, prinses Maria Anna, dochter van wijlen hertog Leopold Frederika van Anholt, heeft zij eene uitmuntende opvoeding genoten. Bij hare alge meen bekende innemendheid en zachtzinnig heid vereenigt zij in zich eigenschappen, waar door zij ongetwijfeld in haar nieuw vaderland spoedig aller harten zal hebben gewonnen. Het Bestuur van het Nationaal Leder-Indus- trie-bond in' Nederland heeft van den Minister van Waterstaat een afwijzende beschikking be komen op het adres om een Rijks-bijdrage, ten einde een 20tal werklieden naar de Parijsche Tentoonstelling te zenden. Naar de N. Rott. Ct. verneemt, zal de z.g. wetenschappelijke cursus bij het leger vervallen en zullen de corpsen worden ontheven van de zorg voor de wetenschappelijke vorming van de onderofficieren, die naar den officiersrang dingen. Deze onderofficieren zullen voortaan in compag- niën worden vereenigd in de garnizoenen, waai de nieuwe militaire scholen ivorden gevestigd. De opleiding aan deze scholen, welke zullen worden opgericht te Delft, Haarlem, Kampen en 's Bosch, stemt in veel overeen met die, welke de kadetten aan de Kon. Mil. Academie ont- De Arnh. Ct. merkte dezer dagen op, dat Nederland weder, als een paar eeuwen geleden, over vrede of oorlog heeft te beslissen, thans nl. door geld te weigeren of te geven aan Rusland. „Wat heerlijke gelegenheid zegt dc Tijd, naar aanleiding van dat advies aan de Holland- sche beursmannen voor de vredebonden, om weder eens van zich te laten spreken Indien zij hun petitiën, die door de Vorsten altoos naar de prullenmand verwezen zijn, eens richtten aan de Beurs Het zou in elk geval iets nieuws wezen en mogelijk had het wel succes!" Het is een stoommachine, die de stem op 8 kilometers afstands overbrengt. Gij spreekt in de stoomstraaleen vriend die te voren ge waarschuwd is, vangt uw woorden 2 mijlen verder precies op en antwoordt u door hetzelfde middel. De heer Edison, de uitvinder, is niet meester over zich zelf. Hij is de „eigendom" van een telegraaf-maatschappij, die hem te New-York in een prachtig hotel doet logeeren, hem op rijken voet doet leven cn hem zeer ruim bezoldigt, teneinde het monopolie van zijn ontdekking te hebben en te behoudeu. De maatschappij heeft echter in de onmid dellijke omgeving van Edison mannen, die hem geer. oogenblik verlaten, noch aan tafel, noch op de wandeling, noch in zijn laboratorium, nergens zoodat die ongelukkige, erger dan een' boosdoener behandeld, geen seconde aan zijn eigen zaken kan denken, zonder dat een zijner gedienstige geesten hem vraagt„Mijnheer Edison, waar denkt u over Na den stoom de telegraafna den telegraaf de telephoonna den telephoon de phonograaf; na den phonograaf de aerophoonDeze nieuwste nitvindiag van den Amerikaan Edison is te Parijs aangekomen en wordt onderzocht. Verleden week was het geheele stadje Wels, in Oostenrijk in volle opschudding. Er liep een gerucht dat de brievenbesteller Bauer, alge meen bekend door zijne vlugheid en voorko mendheid, vermoord was. Weldra had het zich bevestigd. De man was den vorigen dag op zijn gewonen tijd de stad ingegaan, om brieven met geld te bezorgen en sinds dat oogenblik vermist, waarna men in den vroegen ochtend in eene druk bezochte straat zijn tasch had gevonden. Eenige uren later was alles reeds ontdekt. In den voormiddagomstreeks 10 uur, kwam n. 1. in een huis aan de Ringstrasse de eigenaar het een en ander nazien en vond daar in den kelder onder een hoop asch het lijk van den vermisten persoon, met eene zware wond aan het achter hoofd en een houw over het gelaat. De ver denking viel terstond op den zilversmid Gcb- hardt, die in dat pand een winkel en woonkamer had. Bij onderzoek vond men op zijn bed, aan zijne kleederen en overal in de kamer, alsook vandaar langs den gangmuur tot aan den kelder sporen van bloed. Natuurlijk werd hij terstond gearresteerd. Toen hij daarop zou worden weg gevoerd verzocht hij zijne laarzen te mogen aantrekken. Dit werd hem toegestaan en van die gelegenheid maakte hij gebruik om. snel een glas te grijpen hetwelk op tafel stond cn dat hij in een enkelen teug tot op de helft ledigde. Nauwlijks had hij dit gedaan, of hij viel neder en eenige oogenblikken later had hij den geest gegeven. Of hij dat sterkwerkend vergif toe vallig dan wel met voordacht in gereedheid hadzal vermoedelijk wel altóós een raadsel blijven. Bij dc huiszoeking vond men eene som van 7000 gulden in den haard verborgen. Bij een juwelier te Amsterdam kwam onlangs een jonge knaap een vrij grooten diamant te koop bieden. De juwelier, die wel trek in dezen koop had vroeg den jongen ter loops hoe hij wel aan dien steen kwam Rondweg antwoordde hem de knaap, dat hij het juweel het was nog wel geslepen in een mossel had gevondèn. Zulk eene onregelmatigheid der natuur kwam den handelaar wat kras voor, cn hij sloeg den koop af met de opmerkingdat van hetgeen kostbaars in mosselen mocht gevonden worden, hij gewoon was enkel de parelen te koopen. Korten tijd later was de knaap door de po litie opgespoord en bleekt 't, dat het juweel zijn meester toebehoorde. Te New-York is een „vrouwen-hotel" gesticht. Het is bestemd om vrouwen te herbergendie van haren arbeid leven moeten. Elke dame betaalt 6 dollars 's weeks en heeft daarvoor ai

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 1