MANTELS JAPONSTOFFEN EN IIODMRTIIMI f' lisHiroSiü Plompte Bediening, Soilditeit Bekend, J. B. Timmermans. HOELOGIEN ALLERLEI. Prijscourant van Effecten Per Telegraaf. Handelsberichten. ADVERTEiVTJEX. Wisselkoers, WAALWIJK. De VERKOOP van den Opstand der Leerlooierij, namens den Heer J. Brou wers te Tilburg, is uit gesteld tot - en bepaald op - Maandag 6 Mei 1878, des voormiddags te 10 uren. Tan ROTTERDAM 27* Prijzen van Coupons. ONDERTROUWD: Frederik Wilhelm Stibbe Louise Amoldina van den Bergh. J0SEP11CS FRANCIS® VAN ZEELAND is Zondag 28 en Maandag 29 April te WAALWIJK, met eene fijne collectie GOUDEN EN ZILVEREN tegen Vera Sassulitsch en have vrijspraak door de jury, ofsclioon er geen twijfel kon bestaan, dat zij een moordaanslag had gepleegd op ge neraal Trepowden chef van het gevangenis wezen in de hoofdstad. Vera Sassulitsch is een jonge dame, 29 jaar oud, die reeds vroegtijdig met Russische politie en Russische gevangenissen hetgeen zooveel zeggen wil, als met de gruwelijkste willekeur en barbaarschheden heeft kennis gemaakt. Op 17-jarigen leeftijd had zij te Moskou een diploma als huisonderwijzeres verkregen. Zoo kwam zij in aanraking met een der Russische radicalen, den nihilist Netschajew en zijn zuster, op wier verzoek zij de aan zijn adres gerichte brieven in ontvangst nam. Zoo werd zij in een politiek proces betrokken en bracht zij, de 17-jarige, alleen op verdenking in hechtenis genomen, twee jaren in den kerker door, zonder ooit een harer bloedverwanten, zelfs hare moeder te mo gen zien cn spreken. Eindelijk liet men haar vrij met de opmerking, dat er een misverstand had plaats gegrepen, (lat er geen bewijs was te vinden voor de verdenking, die op haar gedrukt had. Van verhoor of vonnis was geen spraak geweest. Nauw was zij 10 dagen met hare moeder vereenigd of de politie legde opnieuw de hand op haar en bracht haar naar de „deportatie gevangenis," waar zij spoedig hoordedat ze ergens anders heen gebracht zou worden. Waar heen? Dat werd der ongelukkige niet mede gedeeld. Slecht beschut tegen de koude werd zij per spoor en per postwagen door een paar gendarmes naar Krestzy (gouvernement Nowgo- rod) gebracht. Daar zeide men tot haarGe zijt vrij, alleen moet ge u eiken Zaterdagavond bij den commissaris van politie aanmelden. Zc vond eenige medelijdende menschen die zich harer aantrokken, maar werd spoedig weder door de politie naar Twernaar Ssolikamsk naar Charkow verplaatst en bleef zij „onder opzicht der politie" staan. Eindelijk scheen dat opzicht te verslappen en vertrok zij heimelijk over Petersburg naar het Pensasche gouverne ment. Daar las zij in het vorige jaar in Re couranten iets, dat hare innige verontwaardiging opwekte en haar tot den moordaanslag dreef. Op zekeren dag kwam generaal Trepow, de chef van het gevangeniswezen te St. Petersburg, op het binnenplein van een der gevangenissen een drietal gevangenen tegen, die daar volgens het reglement van het huis op dat oogenblik wandelen mochten. De generaal was blijkbaar in een booze bui en vroeg brommend wat die kerels daar deden. De gevangenen verwijderden zich, maar toen de generaal hen een poos later weer tegen kwam en driftig tegen hen uitvoer, wilde een hunner, de nihilist Bogolubow, die preventief in hechtenis was, iets in het midden brengen, waarop de bom losbarstte. De generaal koelde zijn woede aar. den ongelukkige en liet hem opstaanden voet vijf-en-twintig rietslagen toedienen. Het gerucht hiervan drong buiten den kerker door en werd in de dagbladen op genomen. Toen het Vera Sassulitsch, die door de onrechtvaardige straf, welke haar was opge legd, in eiken staatkundigen gevangene een broeder was gaan zien, ter oore kwam, besloot zij wraak te nemen. Zij trok naar St.-Peters- burg, wist te bewerken dat zij bij den generaal ten gelioore werd toegelaten, loste een revolver schot op hem, dat hem slechts weinig ernstig wondde, en werd gevangen genomen. Al nam dé rechtbank gedurende de behande ling van dit proces een welwillende handeling aan tegenover de beschuldigde, er kan geen twijfel bestaan aangaande hare schuld. Noch haar verdediger, noch de beschuldigde ontkenden de daad. En de jury, uit 12 leden bestaande, waaronder men 7 hofraden, titulairraden en der gelijke personen vond, die in staatsdienst waren of geweest waren, antwoordde op de vraag of Vera Sassulitsch aan deze daad schuldig was Neen. Een aanzienlijke schaar ruide het gerechts gebouw. De aristocratie van St.-Petersburg was sterk vertegenwoordigd. Er waren hooge offi cieren, senatoren, ministers, prins Gortschakoff en een aantal aanzienlijke dames aanwezig. Bui ten de deuren verdrong zich een dichte menigte ambtenaren, studenten, enz. Toen de jury haar Neenuitsprak, ging in de gerechtszaal en daar buiten een daverend hoerah op, dat met geen mogelijkheid tot bedaren was te brengen. Toen de vrijgelatene het gebouw verliet, werd zij in een rijtuig door een jubelende menigte door de straten van Petersburg begeleid. Er was geen spraak van wanordelijkheden maar de politie ging met geweld de menigte te keer. Zij loste een salvo geweerschoten, kwetste som migen, maakte zich van Vera Sassulitsch meester en sinds (12 April) is Vera Sassulitsch „ver dwenen." Niemand weet waar zij gebleven is maar men vermoedt dat de politie het werk ter hand nam, dat de rechters en de gezworenen niet hebben willen volbrengen. Deze gebeurtenis wordt in de dagbladen be sproken op eene wijzedie in Rusland onge hoord is. „Wie het zwaard nemenzullen door liet zwaard vergaan," roept het Journal do St. Pe- tershourg den voor weinig tijd nog almachtigen generaal Trepowden bijzonderen vriend des Keizers toe. Mishandeling van gevangenen is in Rusland niet ongewoon, maar ongewoon is het, dat iemand daarover zich verwondert en boos wordt, ongewoon dat men der Regeering die boosheid durft toonen. Als men let op den bijval waar mede de vrijspraak der beschuldigde ook door hooggeplaatste ambtenaren werd begroet, dan geeft het gebeurde veel te denken. Onwillekeu rig herinnert men zich dat in Frankrijk, in de dagen, die aan de Juli-revolutie, die aan de omwenteling van 1789 zijn voorafgegaan, meer malen politieke gevangenen, wier schuld zonne klaar was, louter uit politiek medelijden werden vrijgesproken, en doet men de vraag, of men hier voor een dergelijk verschijnsel staat. Een groot deel van de Russische politici en in Rusland is iederdie eenige beschaving heeft op zijn manier een politicus loopt storm tegen de bestaande staatsinrichting en hoopt met de Golos dat de crisis, de langgewenschte, is gekomen in het staatswezen dat zoo lang rieds lijdende is en met die crisis het begin der genezing. (A. H.) St .-Petersburg, 22 April. Naar aanleiding van eenige onjuiste oordeelvellingen zegt de Agence Rus seNadat Duitschland zijne goede diensten had aangeboden, waarbij aan het loyale, practische en logische der voorwaarden van be middeling niet viel te twijfelen, bleek weldra dat het beginsel van gelijktijdige ontruiming der omstreken van Constantinopel door de Russische troepen en de Britsche vloot, zoowel als de noodzakelijkheid eener verwijdering op gelijken afstand van de stad werd erkend. Zooilra men het daarover eens zal zijn, kan er eene voorloo- pige conferentie bijeenkomen ter vaststelling van liet programma voor een congres. Het tot stand komen van het congres hangt dan alleen af van den uitslag der gedachtenwisseling over de quaestie der tractaten. Petersburg, 23 April. Het Journal de St. Pe- tersbourg verwacht (le spoedige bijeenkomst van het congres, doch meent, dat die bloote bijeen komst nog geen waarborg tot behoud van den vrede oplevert. Het is noodig, dat aan het con gres een omvangrijkopenhartige gedachtenwis seling tusschen de kabinetten voorafga. Indien het kabinet van Londen werkelijk het behoud des vredes wenscht, maar toch grootere voordeelen voor Engeland denkt tc verwerven door vrees- aanjaging van Rusland, dan is dit een gevaarlijk spel, dat niet tot den vrede, maar tot den oor log zou voeren. Indien echter Beaconsfield's demonstration den oorlog ten doel hebben, moet op hem de verantwoordelijkheid daarvoor tegen over Engeland en Europa rusten. AMSTERDAM23 April. Tarwe. Witb. Pool sche contant f 370 per November f 322. Rogge. Taganrog f 202October f 190, 191. Koolzaad per najaar f 403. Raapolie comptant f 4174per Mei f 39s/< 40 Sept./Dec. f3S3/8. Lijnolie, comptant f31, 3174» Per Mei f3174» Sept./Dec. f 3P/4» 313/s- Patentolie met fust comptant f45, per Mei f44 en najaar f 427a- ANTWERPEN, 23 April. Tarwe in flauwere neiging met beperkten handel. llogge kalm en zonder verandering. Gerst meer aangeboden met weinig vraag, en prijzen zijn kalm. Petroleum. Markt zeer kalm. Men deed de beschikbare fr. 263/_i4 laatste maanden 287s- Men kwoteert beschikbare fr. 27, loop der maand 263/4, Mei en Juni 2672» JuR 263/i, Aug. 2774» Sept. 28; 4 laatste maanden 287s- Bij kleine partijtjes betaalde men 1 a 2 fr. meer. Wol. Men deed 131 b. vettige van La Plata. AMSTERDAM, 23 April 1878. Laagste Hoogste UITSLAG der Verkiezing in het Hoofdkies- district Zevenbergen Uitgebracht 1689 stemmen. Van onwaarde 5 Volstrekte meerderheid 84-3 Hiervan bekwamen De Heer Diepen 650 stemmen. Van der Werk 549 stemmen. Van WiJNMAT.E 476 Herstemming tusschen de twee eerstgenoemden ROTTERDAM, 23 April. Koffie. Door de Ne- derlandsche Handelmaatschappij zullen op Woens dag 1 Mei 1878 te Amsterdam in veiling worden gebracht28,400 balen Java Koffie liggende te Amsterdam51,200 balen liggende te Rotterdam en 14,000 balen liggende te Schiedam te zamen 93,600 balen. De monsters zijn te bezichtigen te Amsterdam en te Rotterdam, op 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 April en 1 Mei en on dezelfde dagen tc Schiedam, die, vaii hetgeen aldaar ligt. Op de monsterzolders te Amsterdam en te Rotterdam, wordt gedurende de genoemde dagen aan iedereen de gelegenheid verschaft de monsters te proeven en op dien te Schiedam, alleen de monsters van de partijen op die plaats liggende. Tabak. Aangevoerd werden van Java per Stoomboot „Wijberton," 725 pakken hoofdmerk VDL/Krossok500 p. hoofdm. Blita Tabak-Mij 425 p. hm. Wacliman/Eigen Aanplant, 82 p. hm. Waclitraan/Toeloong Agoong, 75 p. hm. Wach- man/Kedirle, 71 p. bin. HS en DB, 215 p. hm. lledjosarie, 355 p. hm. Lisnet/Kentjong, 60 p. hm. Lisnet/B, 172 p. hm. Lisnet/Kcdirie162 p. hm. [Kotta] Blitar4 p. hm. EJ/B, benevens 507 p. Sumatra hm. P. v. d. A. Vrijdag, 26 April, komen bij onderhandeling aan de markt, 48 vaten Maryland, 5 vaten Som- born, 16 vaten Virginic, 85 kisten Seedleaf. Petroleum. Loco f 13 E betaald 12000 vaten Sept./Dec.-levering, tot f14 E afgedaan. Rogge per 2100 kilo 121 pond jarige Nicolajeff f195 vrij aan boord bij groote partij. Gerst per 1950 kilo 103/104 pond Nicolajeff f158 contant partij102/103 pond Odessa f 164. SCHIEDAM, 23 April. Moutwijn f 10.25; Jenever f 15.75,'; Amst. proef f 17.00, per Ned. vat en zonder fust of belasting spoeling per ketel 10.30. Staatsfondsen. Ned. Cert. N. W. S. 272 Pct. dito dito 3 dito dito 4 Frankr., Orig. Inschr. 3 Spanje,Obl.Buitl.Sch. 1 y dito Binnenl. f 6250 1 u Portug., Obl.Buit. Sch.3 n Rusl. Obl.H.1798/1815-5 ditoCert.&Ins.6.S.1855.5 dito Obl. Amst. 1864 5 dito dito dito 1866 5 dito dito gecons.1872 5 ditoLond.&Amst.l860.472 dito dito Lond. 1S75 472 Obl. Leening 1867/69 4 pCt Oost.Obl.Pap. Mei-N. 5 dito dito Febr.-Aug. 5 dito Zilv. Jan-Juli. 5 dito dito April-Oct. 5 u Griekenl., Obl. Lond. 5 Turk., Ob. Alg. S5 Egvpte.Obl.Leen 1873 7 N -Am.,Ob.V.S.g.l871 5 dito Jan.-Juli 1865 6 Mexico, Oblig. 1851 3 Brazil.,Ob.Lond.1865 5 Peru, Oblig. 1870 6 dito dito 1872 5 Columbia, Oblig 47a u Venezuela, Oblig3 Industr. en Financ. ondernemingen. Aand. Kanaal-Maat. - Oostr. Nat-Bank-Ad. - n Spoorwegleeningcn. Ad. M. t. Expl.v.St.Sp. 0 Obl. Cent.Spw.(Gest.) Ob.Boxt-Wezel.lHyp. T dito Poti Tiflis flOUO dito Jel.-Orel 1000 5 dito M.-Smol. 1000 5 do. Losowo Sewastop. 5 dito Ch.Azow 5 K Aand. Erie Spoorw. 0 Obl. Centr. Pacific. 6 dito Union Pac. Hfdl. 6 u Loten. Nederl. St. Amsterd. 3 dito StadRotterd. 3 Maats, gemeente cred. 3 H Rusl, Sta'atsl. 1864. 5 H dito dito 1866. 5 Oostr Stsl. f1250.1854 4 dito dito u 500.1860 5 dito dito 100.1864 5 Stad An twer pen 3 633/ls 7574 9974 137ie 127s 50"/l6 901/a 71 'Is 843/ 8 8474 76 76 7074 687s 49 Vs 4915/i« 5213/i6 537i6 13 l0V/s 96 137a 11'/16 443/4 7 6874 1107 a 1107a 397s 76 7S3/4 77 102 997a 10074 863/4 13474 133 867a 90 1117a ÖCPA 64 756/i6 993/s 133/ie 123/i6 507a 907a 72 8R/S 763/« 707s 6»/l6 Een stadsheertje reed naar zijn landgoed, en passeerde een vischboer, die zijne waar ten ver koop aanbood. De slimme mijnheer keek uit de koets, en vroeg spottend aan den vischboer „Hebt gij ook stokvisch te koop „Neen was het antwoord„stokvisch is uitgedroogde viscli, en alles wat uitgedroogd is, komt uit de stad." Een koeteier werd voor den commissaris van politie gebrachtomdat hij met zijn vigelante een oude vrouw had overreden. „Gij hadt wat meer rechts kunnen houden," zeide de commissaris, „en het ongeluk zou niet geschied zijn." „Dat is wel mogelijk, maar dan zou het nog erger geweest zijn." „Hoe dat zoo „Wel, dan zou ik een jonge vrouw hebben overreden." „Wel sakkerloot, graaf, wat hebt ge daar een prachtig raspaard. I)at beestje hebt ge zeker duur betaald?" ,,'k Wou dat het waar was." 7974 1003/8 1007a 1347a 13372 1127a 91 van Amsterdam, 23 April 1878. Disc. Londen 3 Parijs 2 Antwerpen en Brussel. Hamburg 47a Weenen 47a y Per. Pd. Sterl. Fr. 100. Fr. 100. R. M: 100. Fl. 100. 3/m. f 12,02 47,70 47,75 58,70 96,50 Kort. f 12,10 48,20 u 48,01 59,10 u 97.50 Disconto van Wisselbrieven 3°/o en van Promessen ffl/z Wisselkoers van Antwei-pen. 23 April Amsterdam kort 207,95 a ƒ207,60. Rotterdam 207,95 H 207,60. 23 April 1878. Metall. Pap. peril. 21 20.55 y Zilv. Jan. h 21 u 21.927» Engelsche p.st. 11.777a Eng. met affidavit H 12.027j Eng.-Portugcesche u Fransche47.90 Belgischef 47-90 Diversen in Reichsm. 58.85 Hamb.-Russen. 1.233/| Russische in Z.R. 1.133/* ltuss. Pap. Roebels. Poolsche per Zlt. u Spaansehe Buitenland. in francs 47-90 Binnenland. in piasters 2.31 Am erik. Dollars Goud. 2.447a Papier 2.43 EN Rotterdam J A ;1 m8 Baardwijk 1 (Volstrekt eenige kennisgeving). <1 Heden overleed na een lang en i smartelijk lijden, na voorzien te zijn geweest van de PIH. Sacra menten der Stervenden, de WelEdele Heer in den ouderdom van ruim vijf en zes- tig iaren- - DE PAMILIE_ Waspik, 22 April 1878. Ik heb de eer mijnen ge- achten begunstigers de ont vangst te berichten eener ruime keuze van voor dit seizoen. Niet hoogachting mij in uwe gunst aanbe velende UEd. dw. Dienaar, voor Heeren en Dames; hij neemt tevens alle Hologe-Reparatiën aan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1878 | | pagina 3